yakınçağ tarihi anabilim dalı

YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı’nın bir alt birimi olarak faaliyet göstermektedir. Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, ilk olarak 1933 Üniversite Reformu akabinde “Yeni ve Son Zamanlar Tarihi Kürsüsü” adıyla kurulmuştur. 1952 yılında “Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı” adıyla yeniden yapılandırılmıştır. 1982 yılında ise günümüze kadar ismini koruyan “Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı” adıyla müstakil bir kürsü haline gelmiştir.

Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı, genel olarak 1789 Fransız İhtilalı’ndan I. Dünya Savaşı’nın sonuna (1918), bazı yaklaşımlara göreyse saltanatın kaldırılmasına (1922) kadarki zaman aralığını kapsamaktadır. Bu evre, hâlâ geçerliliğini koruyan sosyal ve siyasi yapıların yanı sıra birçok kavram ve düşüncenin ortaya çıktığı bir dönem olması bakımından günümüz dünyasının şekillenme sürecini yakından izleme ve anlama imkânı sunmaktadır. Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı, “değişim çağı” olarak adlandırılan 19. yüzyılda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olayların Türk ve İslâm dünyasındaki, özeldeyse Osmanlı Devleti’ndeki yansımalarını, yaşanan değişimi, devletlerarasında etkileşimleri karşılaştırmalı bir şekilde öğrencilere anlatmayı ve incelemeyi hedeflemektedir.

Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı’nın sorumluluğundaki derslerde ele alınan başlıca genel konular; Sanayi Devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Fransız Devrimi, 1830-1848 İhtilalları, I. Dünya Savaşı, Türkistan coğrafyası ve Uzak Doğu’daki gelişmelerdir. Bu olayların yaşandığı evre Osmanlı Devleti’nde III. Selim (1789-1807), IV. Mustafa (1807-1808), II. Mahmut (1808-1839), Abdülmecit (1839-1861), Abdülaziz (1861-1876), V. Murat (1876-1876), II. Abdülhamit (1876-1909), V. Mehmet Reşat (1909-1918) dönemlerine rastlamaktadır. Bu zaman aralığında Osmanlı Devleti özelinde ele alınan başlıca konular, Nizam-ı Cedit, Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Kırım Harbi, Islahat Fermanı, Kanun-i Esasi, 93 Harbi, II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı’dır. Genel olarak askerî ıslahatlar, siyasî, sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki reformlar incelenmektedir.

Genel ve özel konularla ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli dersler verilmekte ve bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı’nın esas ilkesi, genel ve özel konularla ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli dersler vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve genç akademisyen adayları yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı kürsüsü, 2 Profesör, 2 Doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi Doktor olmak üzere toplam 6 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.