doktora tezlerimiz

FATİH İNAN (2022)

Antik Çağ'da Doğu Karadeniz'de Mithra Kültü'nün Varlığı 
The Presence of the Cult of Mithra in the Eastern Black Sea in the Antiquity 

 

 SABİHA ALTINDEĞER (2022)

Uzak ülkelerin insanları: XVII. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon'un sosyal ve ekonomik hayatında köleler
People of distant countries: Slaves in the social and economic life of Trabzon in the second half of the XVIIth century

 

FATİH ŞEN (2022)

Bizans imparator muhafız birlikleri Varegler
Varangians, Byzantine imperial guards

 

MUSTAFA ARIKAN (2021)

Millî mücadele dönemi Türk basınında dış politika yönelimleri
Foreign policy orientations in the Turkish press during the national struggle

 

NURETTİN ÇAKICI (2021)

Türk Milli Mücadelesine Sovyet-Rusya’dan Gelen Yardımlar (1919-1922)

The Soviet Russia aid to the Turkish national struggle (1919-1922)

 

DERYA ÇAKICI (2021)

İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Türk Toplumu (1923-1960)

Turkish Cypriot community during the British administration (1923-1960)

 

EDİP ÖNCÜ (2020)

Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye ve Olimpiyatlar (1948-1988)

Turkey and Summer Olympic Games during the Cold War (1948-1988)

 

MURAT YILMAZ (2019)

Jön Türk Matbuatında Propaganda (1895-1902)

Propaganda in the Young Turks Publications (1895-1902)

 

İHSAN ERDİNÇLİ (2019)

Yenileşme Dönemi İstanbul'unda Meyhaneler ve Meyhanecilik (1826-1908)

Winehouses And Winehouse Keeping in İstanbul During the Modernization Period (1826-1908)

 

EMRE ÇELİK (2019)

Osmanlı'nın Ecnebî Misafirleri: Seyyah-Turist, Güzergâh ve Devlet (1863-1914)

Foreign Guests of  the Ottoman Empire: Traveller-Tourist, İtinerary and the State (1863-1914)

  

ENGİN ÇAĞDAŞ BULUT (2019)

Modern Türkiye'de Komünizm Algısı (1923-1960)

Perception of Communism in Modern Turkey (1923-1960)

 

ASLI ÖZCAN (2018)

Trabzon Şer'iyye Sicillerine Göre Modern Öncesi Dönemde Osmanlı Kadını (XVII. Yüzyılın İlk Yarısı)

Ottoman Women in the Pre-Modern Period According to the Judicial Records of Trabzon (The First Half of the XVIIth Century)

 

SÜLEYMAN KÖKSAL (2018)


Komünizm Döneminde Bulgaristan'da Türkiye Algısı ve Bulgaristan Türklerine Yönelik Asimilasyon Politikaları

Perception of Turkey in the Period of Communism in Bulgaria and Assimilation Policies for Bulgarian Turks

 

 ALPASLAN PATA (2018)

Yahudi Kroniklerin Haçlılar

Crusaders in the Jewish Chronicles

 

YILDIRAY YILDIRIM (2017)

Tanzimat Döneminde Ayıntab'ın (Gaziantep) Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1839-1876)

The Social and Economical Structure of Aintab (Gaziantep) During the Tanzimat Period (1839-1876)

 

SİNAN BAŞARAN (2017)

Rize Siyasi Tarihi (1923-1950)

The Political History of Rize (1923-1950)

 

SERDAR GÖKTAŞ (2017)

Cumhuriyet Döneminde Bayburt

Bayburt in the Republican Era (1923-1950)

 

 ERTUĞRUL TAN  (2016)

XVIII. yüzyılda Osmanlılarda  Vebâ: Örnek  Bir Çalışma Olarak Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi'nin 'Micennetü't-tâ'ûn Ve'l-Vebâ' ' İsimli Çalışması

Plague in Ottomans in the 18th Century: As Case study, the Work of Gevrek-zâde Hâfiz Hasan's Entitled 'Micennetü't-tâ'ûn Ve'l-Vebâ''

 

ZEYNEP İNAN ALİYAZICIOĞLU (2016)

Jakob Philipp Fallmerayer'in Seçme Eserlerinde Bizans-Osmanlı Dğusu İmgesi

The Perception of Byzantine-Ottoman East in the Selected Works of Jakob Philipp Fallmerayer

 

SEBAHİTTİN USTA (2015)

Trabzon'da Vakıflar (1550-1650)

Wakfs in Trabzon (1550-1650)

 

YÜCEL DURSUN  (2015)

Trabzon Eyaleti'nde Kırsal Yerleşim: Yomra Nahiyesi Örneği (1461-1682)

Rural Settlement in the Provi̇nce of Trabzon: A case  Study of nahi̇ye of Yomra (1461-1682)

 

ÜLKÜ KÖKSAL (2015)

Trabzon'da Dernekleşme Süreci (1919-1950)

The Development Process of  Associations in Trabzon (1919-1950)

 

 MUZAFFER BAŞKAYA (2015)

Cumhuriyetin İlk Yllarında Trabzon'da  Ekonomik  Hayat (1923-1950)

Economic Life in Trabzon in the First Years of the Republic (1923-1950)

 

VOLKAN AKSOY (2015)

II. Meşrutiyet Dönemi'nde Trabzon

Trabzon During the Second Constitutional Monarchy

 

YÜKSEL KÜÇÜKER (2015)

Tarihî Arka  Planıyla Pontus Meselesi ve Bir Algı Yöntemi Olarak Yabancı Basına Yansıması

Historical Background of Pontus Issue and its Reflection on Foreign Press as a Perception Method

 

 OSMAN EMİR (2014)

Hellenistik ve Roma Dönemleri'nde Pontos (MÖ IV. yy - MS III. yy.)

The Pontos Region During the Hellenistic and Roman Periods (IV B.C.- III. A.D.)

 

İSMAİL KÖSE (2014)

Türk-Amerikan Diplomatik İlişkilerinin Yüksek Komiser Amiral Bristol'un Günlük ve Raporlarına Yansıması (1917-1927)

Turkish-American Diplomatic Relations' Reflection on High Commissioner Admiral Bristol's Diaries and Reports (1917-1927)

 

RECEP ÇELİK (2013)

Trabzon'da Siyasi Hayat (1920-1950)

Political Life in Trabzon Between 1920-1950

 

EYYUB ŞİMŞEK (2013)

Osmanlı-Fransız Diplomatik İlişkileri ve Kırım Savaşı (1853-1856)

Ottoman-French Diplomatic Relations and Crimean War (1853-1856)

 

TURAN AÇIK (2012)

Gelenek ve Modernlik Arasında bir Osmanlı Şehri: 17. yüzyılın İlk Yarısında Trabzon'da Siyaset

An Ottoman City Between Tradition and Modernity: Politics in Trebizond in the First Half of 17th Century

 

ÖZGÜR YILMAZ (2012)

Tanzimat Döneminde Trabzon

Trabzon in the Period of Tanzimat

 

KEMAL SAYLAN   (2012)

Gümüşhane Sancağı (1850-1918)

Sanjak of Gumushane (1850-1918)

 

ZEHRA ARSLAN (2011)

Demokrat Parti Dönemi'nde Trabzon (1950-1960)

Trabzon in Democrat Party Period (1950-1960)