program çıktıları

Programın Öğrenim Kazanımları :

Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1:    Tarih biliminin temel kavram ve kuramları üzerine edindiği birikimleri araştırmalarına uygulama becerisi kazanır.
PÖK-2:    Yerel tarih üzerine temel bilgilere sahip olur.
PÖK-3:    Tarihi süreçte karşılaşılan herhangi bir siyasi, sosyal ve ekonomik olgu ve olayları disiplinlerarası yaklaşımlar ışığında değerlendirerek bilimsel bir çalışmayı ortaya koyabilir.
PÖK-4:    Tarih bilimindeki ihtiyaç ve problemlere yönelik çözüm süreçlerini çağdaş yöntemlerle tasarlayarak çözme becerisi kazanır.
PÖK-5:    Tarih biliminin temel kaynaklarını ve bu kaynakları analiz etmesine yarayacak metotları (dil, tenkit, verilerin dijitalize edilmesi ve çözümlenmesi gibi) bilir ve uygular.
PÖK-6:    Tarih alanı üzerine yapılacak çalışmaları çok disiplinli ve disiplinlerarası yönelimle değerlendirebilmesi için bilim dallarından beslenir.
PÖK-7:    Bireysel çalışmalarının yanında ekip çalışmasının bilincinde olarak ve ekip içindeki her pozisyona uyum sağlayacak bir biçimde projeler ve diğer çalışma grupları içinde yer alabilir.
PÖK-8:    Anadilini sözlü ve yazılı olarak etkin kullanabilmesinin yanında en az bir yabancı dil öğrenir.
PÖK-9:    Mesleğinin gerektirdiği etik ve ahlaki değerlerin bilincinde olarak çalışmalarını yapar.
PÖK-10:    Hayat boyu öğrenme ilkesi bağlamında sosyal bilimler alanındaki tüm bilimsel, teknolojik ve dijital gelişmeleri takip eder.