orta çağ tarihi anabilim dalı

ORTA ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 

Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim dalının bir alt birimi olarak kurulmuştur. 1933 yılı Üniversite Reformu’ndan itibaren, Ord. Prof. Şemseddin Günaltay, Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı ve Ord. Prof. Mükrimin Halil Yınanç tarafından verilmekte olan Orta Çağ Tarihi dersleri, 1946’dan sonra ayrı bir kürsü halini almıştır. İslâm Tarihi, Selçuklu Tarihi, Anadolu ve Bizans Tarihi, Haçlı Seferleri Tarihi, Orta Çağ Avrupa Tarihi Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı’nın başlıca konularıdır.

Son derece uzun bir zaman dilimini kapsayan Orta Çağ’ın hangi olayla başlatıp hangi olayla kapandığı konusunda tarihçiler tarafından görüş birliği yoktur. Ancak genel kabule göre, MS. 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü veya 476’da Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile başlamıştır. 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Konstantinopolis’in Fethi ile Bizans İmparatorluğu’nun yıkılışı veya 1492 yılında Amerika kıtasının keşfedilmesiyle Orta Çağ sona ermiştir.

Bu süre zarfında yaşanan gelişmeler Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalına bünyesinde yer alan derslerde anlatılmaktadır. İslâm Tarihi dersi kapsamında; İlk İslâm tarihçileri, İslâmiyet öncesi Araplar, İslâm’dan önce Hicaz, İslâm’ın doğuşu ve yayılışı, Hz. Muhammed hayatı, Halifeler Dönemi, Emeviler Dönemi, Abbasiler Dönemi siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dinsel ortam işlenmektedir. Orta Çağ Türk Tarihi dersi kapsamında; Türklerin İslâmlaşma süreci, Anadolu’nun Türkleşmesi, Oğuzlar, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Selçuklu Tarihi ve Medeniyetinin temel konuları ele alınmaktadır. Orta Çağ Avrupa Tarihi dersi kapsamında ise; Roma İmparatorluğu, Hıristiyanlığın doğuşu ve yayılması, feodalite ve derebeylik, kilise ve papalık, Haçlı Seferleri, Orta Çağ kentleri gibi konular anlatılmaktadır.

Zikredilen lisans ders ve konuların yanı sıra lisansüstü düzeyde çeşitli dersler vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve akademisyen adayları yetiştirme noktasında da katkı sağlayan Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı; 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.