ktü bap birimi tarafından desteklenen lisansüstü tez projeleri

Proje Türü

Proje Adı

Yürütücü

Lisansüsüt Öğr/Bursiyer

İlgili Anabilim Dalı

Başlangıç tarihi

Proje Süresi

  Doktora Mısır Krizi ve Osmanlı Devleti’nin Entegrasyon Mücadelesinde Londra Büyükelçisi İsmail Ferruh Efendi’nin Siyasi Faaliyetleri 1797 1800 Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA Özgür YILMAZ Tarih 1999 24 Ay
  Yüksek Lisans Doğu Avrupa da Gerileme Sürecindeki İki Güç Osmanlı Lehistan Diplomatik İlişkileri Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA

Hacer TOPAKTAŞ

Tarih 2004 24 Ay
  Yüksek Lisans 1808 1876 Yılları Arasında Yabancı Gözlemcilere Göre Trabzon Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA Özgür YILMAZ Tarih 2006 24 Ay
  Yüksek Lisans 1870-1920 yılları arasında Ordu kazasının sosyo-kültürel ve idari yapısı Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA Kemal SAYLAN Tarih 2008 24 Ay
 

XIX. Yüzyılda Trabzon da Fransız Ticareti

Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA Özgür YILMA Tarih 2011 12 Ay
  Yüksek Lisans Doğu Karadeniz Bölgesinin İdari Tarihi (1923-1950) Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA Engin Çağdaş BULUT Tarih 2012 24 Ay
  Yüksek Lisans Geç Antik Çağ'da Armenia Bölgesi Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA İlhami Tekin CİNEMRE Tarih 07.10.2013 36 Ay
  Doktora Osmanlı Devleti’nde Meyhaneler ve Meyhanecilik (İstanbul Örneği) Prof. Dr. M. Alaaddin YALÇINKAYA İhsan ERDİNÇLİ Tarih 30.04.2014 36 Ay
  Doktora Rize Siyasi Tarihi (1923-1950)  Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ Sinan BAŞARAN Tarih 08.07.2015 14 Ay

  Doktora

Destek Hizmeti Veren Kuruluşlardaki Kontrollere Yönelik Güvence Denetim Sisteminin İncelenmesi Finansal Sektöre Yönelik Bir Farkındalık Araştırması

Prof. Dr. Engin DİNÇ

Esra ATABAY

İşletme

27.11.2015

18 Ay

  Doktora Modern Türkiye'de Komünizm Algısı (1923-1960) Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ Engin Çağdaş BULUT Tarih 18.01.2016 24 Ay
  Doktora Cumhuriyet Döneminde Bayburt  Prof. Dr. Mehmet OKUR Serdar GÖKTAŞ Tarih 30.05.2016 18 Ay
  Doktora Millî Mücadele Dönemi Türk Basınında Dış Politika Yönelimleri  Prof. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ Mustafa ARIKAN Tarih 30.06.2016 24 Ay
  Yüksek Lisans Psikolojik Danışman Adaylarında Psikolojik Danışma Öz-Yeterliği, Umut ve Kaygının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi  Prof. Dr. Hatice ODACI Fatih AYDIN Psikoloji 04.03.2016 8 Ay
  Yüksek Lisans Ortaokul 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Kaygıları İle Benlik Saygısı Annebaba Tutumları Mükemmelliyetçilik Özellikleri Arasındaki İlişki  Prof. Dr. Hatice ODACI Kübra EROĞLU Psikoloji 19.06.2017 12 Ay
  Yüksek Lisans On İkinci Sınıf Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Ve Umut Düzeyi İle Sınav Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  Prof. Dr. Hatice ODACI Gökhan ŞAHİNLER Psikoloji 08.09.2017 12 Ay

  Yüksek Lisans

İşletmeler İçin İnternet Tabanlı Pazarlama Planı Yazılımı Geliştirilmesi

Prof. Dr. Hasan AYYILDIZ

İpek GÜRSOY

İşletme

07.08.2018

12 Ay

  Yüksek Lisans Türkiye'de Çocuk Eğitimevleri / Ceza İnfaz Kurumlarında Sunulan Eğitim Hizmetlerinin Tutuklu Ve Hükümlü Çocuklar İle Kurum Öğretmenleri Açısından Değerlendirilmesi  Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER Zuleyha SELİMOĞLU Sosyoloji 16.05.2019 20 Ay

  Doktora

Politika Ağları Yaklaşımı Bağlamında Bir Politika Analizi: 2002 Sonrası Türkiye'de Mesleki Eğitim Politikaları

Doç. Dr. Abdullah UZUN

Bülent Savaş FURAT

Kamu Yönetimi

20.08.2019

18 Ay

  H. Destek

Çalışma Sermayesi Yönetimine Yönelik Bir Uzman Sistem Geliştirilmesi (KOBİ Acil)

Prof. Dr. Bünyamin ER

Yusuf GÜNEYSU

İşletme

08.10.2019

12 Ay

  Yüksek Lisans

Bankaların Para Üretim Süreci: Kısmi Rezerv Sistemi Üzerine Bir Animasyon Çalışması

Prof. Dr. Bünyamin ER

Enis TÜYSÜZ

İşletme

29.06.2020

9 Ay

  Yüksek Lisans

İyi Yönetişim İlkelerinin Kamu Değeri Yaratmadaki Etkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği

Dr. Öğr. Üyesi EMRAH FİRİDİN

Saliha MAZLUM

Kamu Yönetimi

16.02.2022

12 Ay

  Yüksek Lisans

Çevresel Yönetişim Algısı Üzerine Bir Değerlendirme Trabzon Büyükşehir Belediyesi Örneği

Dr. Öğr. Üyesi EMRAH FİRİDİN

Aleyna AÇIKGÖZ

Kamu Yönetimi

01.12.2022

9 Ay

  Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Öğrenim Gören Afrikalı Öğrencilerin Sosyal ve Akademik Yaşam Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma

Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER

Züleyha SELİMOĞLU

Sosyoloji

09.01.2023

9 Ay

  Yüksek Lisans

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Mülteci Kadınların Girişimcilik Ekosistemi: Türkiye Örneği

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS

Elif Nur SARAL

İşletme

28.02.2023

8 Ay

  Yüksek Lisans

Antik Çağ'da Pontus ve Kolkhis Bölgelerindeki Yerel Halklar ve Savaş Stratejileri

Dr. Öğr. Üyesi Osman EMİR

Kadri Celil KORKMAZ

Tarih

Sözleşme Bekleniyor

12 Ay

  Yüksek Lisans

Sasani İdeolojisinin Oluşmasında Pers Propagandası

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE

Aynur ŞEN

Tarih

06.04.2023

12 Ay

  Yüksek Lisans

Pierre Ruffin'in Günlüğü Işığında Maksud Giray Dönemi

Doç. Dr. Derya Derin PAŞAOĞLU

Onur BİRİNCİ

Tarih

06.04.2023

12 Ay

  Yüksek Lisans

Sasani Saray Teşkilatı ve Taşra Yapılanması

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE

Sefa Nur AYAR

Tarih

Sözleşme Bekleniyor

12 Ay

  Yüksek Lisans

Farklı Kökenlere Farklı Kökenlere Sahip İngilizce Öğrenenlerin Derlem Analizi: İngilizce Fiil Kalıpları Sözlüğü (PDEV) Aracılığı ile Fiil-isim Kalıplarının İncelenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Şükrü ÖZBAY

Buse UZUNER

Batı Dilleri ve Edebiyatı

04.04.2023

6 Ay

  Doktora Kentli Hakları Bağlamında Kentsel Dönüşümm: Samsun-Canik Kuzey Yıldızı KEntsel Dönüşüm Projesi Örneğientsel Dönüşüm: Samsun-Canik Kuzey Yıldızı Kentsel Dönüşümm Projesi Örneği Doç. Dr. Suna ERSAVAŞ KAVANOZ Murat KÜÇÜKŞEN Kamu Yönetimi 08.03.2023 18 Ay