8-bilimsel hazırlık programı

8.1. Bilimsel Hazırlık nedir?

Bilimsel hazırlık programı lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kabul edildikleri programdan farklı bir lisans veya yüksek lisans derecesi ile mezun olmaları halinde öğrencilerin için eksikliklerini gidermek amacıyla anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla uygulanan programdır.
Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, azami altı ders olmak üzere, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilir. Bilimsel hazırlık dersleri; yüksek lisans için lisans, doktora programı için yüksek lisans derslerinden oluşur.
Tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

8.2. Bilimsel Hazırlık Sınıfında alacağım dersler belli midir?

Enstitü Kurulu ve Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanan dersler web sayfamızda /sbe/dersvesinavprogramlari  ilan edilmektedir.

8.3. Bilimsel hazırlık dersleri lisansüstü programını tamamlamak için gerekli dersler yerine sayılır mı?

Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz.

8.4. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden başarılı olma esası nedir?

Bilimsel hazırlık programındaki derslere ilişkin devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir. Öğrencinin bilimsel hazırlık programından aldığı dersten başarılı sayılması için doktora bilimsel hazırlık için CC alması, yüksek lisans bilimsel hazırlık için lisans programındaki ders geçme şartını yerine getirmesi gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri, not dökümü belgesinde görünür; ancak lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

8.5. Bilimsel hazırlık derslerini tamamlamadan lisansüstü programdan ders alınabilir mi?

Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan bir öğrenci, bu kapsamda aldığı derslerin tümünden başarılı olmadıkça kaydolduğu programdan ders alamaz.

8.6. Bilimsel hazırlık programı için azami süre var mı? Lisansüstü programın azami süresine sayılır mı?

Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en fazla iki yarı yılıdır. Bu süre, mazeretine binaen izinli sayıldığı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre, Yönetmelikte  belirtilen tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı için belirlenen normal ve azami sürelerin hesabında dikkate alınmaz.