doktora tez önerisi - izleme

Bu metinde yeterlik sınavından başarılı olan bir öğrencinin tez izleme komitesinin oluşturulması, tez önerisi savunmasının yapılması, tez izleme raporlarını hazırlaması ve raporlarının değerlendirilmesi ile ilgili süreçler anlatılmıştır.

Öğrencilerimizin ders kayıt esnasında ve ileride herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için süreçleri okumaları yararlarına olacaktır.

Tez İzleme Komitesi

v  Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü Anabilim  Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. 

v  Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanın olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

v  Tez İzleme Komitesi’nin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 Tez Önerisi Savunması

v  Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini  Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde hazırladığı Tez Önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtılır.

v  Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisi savunması hakkında salt çoğunlukla kabul veya ret kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 

v  Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise 6 ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. 

Uyarı

v  Tez önerisi sözlü savunma sınavına girecek olan veya sınavından başarılı olan veya da başarısız olan öğrenci teze ve isterse danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine ve varsa yeterlik komitesi tarafından fazladan ders almasına karar verilen derslere yazılır. Tez izleme raporuna yazılmaz.

 Tez İzleme Raporları

v  Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak - Haziran ve Temmuz - Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “ başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir.

Uyarı

      v  Tez önerisi kabul edilen öğrenci takip eden dönemde tez izleme raporuna yazılır. Ayrıca öğrenci bu dönemde teze ve isterse danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine ve varsa yeterlik komitesi tarafından fazladan ders almasına karar verilen derslere yazılır.