duyurular

02

Mart

UZEM Bilgilendirme Toplantısı

SBE

Sayın öğrencilerimiz,

Enstitümüz Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programları öğrencilerine yönelik olarak eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 09 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:30’da uzaktan bağlantı şeklinde yapılacak olan toplantının linki aşağıda sizinle paylaşılmıştır. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşler ve karşılıklı bilgi paylaşımı Enstitümüz için çok kıymetlidir. Toplantıya katılımınızı önemle rica ediyoruz.

Bilgilerinize,

 

Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Toplantı Linki: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA1YTc3ZjItNGZkNS00M2Y2LWIzZDgtNDllYjdiNDkxODIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%2221bd5826-d60a-4b8e-82a8-37ed1b1e0f7a%22%7d