duyurular

29

Mart

Dönem Projesi Dersine Yönelik Çevrimiçi Eğitim

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Değerli Tezsiz Yüksek Lisans UZEM Öğrencilerimiz,

En erken ikinci yarıyılda tamamlanması gereken “Dönem Projesi” dersine yönelik çevrimiçi eğitim programları gerçekleştirilecektir.

 

29 Mart 2024 Cuma günü saat 21.00 de yapılacak olan Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı  “Dönem Projesi Eğitimi” Katılım Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRjMTA5NTktNDc2Zi00NmI0LWJiMTgtNDEzNDRmODUzZWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22337a8f7c-04c6-47be-b902-18a1ec793dd4%22%7d

30 Mart 2024 Cumartesi günü saat 21.00 de yapılacak olan İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı “Dönem Projesi Eğitimi” Katılım Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIzNmViNDUtNDgxNC00MDcwLTgyNzktMWY2ZjJmMTllNmNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22337a8f7c-04c6-47be-b902-18a1ec793dd4%22%7d