tarihçe

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

 

TARİHÇE VE GENEL BİLGİLER

Sosyoloji Bölümü 2008 yılında kurulmuş ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında aktif hale gelmiştir. Bölümdeki anabilim dalları sırasıyla Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Toplumsal Yapı ve Değişmedir. 2024 yılı itibariyle iki profesör, iki doçent, dört Dr. öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi Dr. ve dört araştırma görevlisinden oluşan on üç kişilik akademik kadroya sahiptir. 2016 yılında Yüksek Lisans ve 2023 yılında ise Doktora programı açılarak eğitim ve öğretim faaliyetleri lisansüstü düzeyde de etkin kılınmıştır.

SOSYOLOJİ

Sosyoloji, bireyler, gruplar ve toplumların toplumsal yaşamlarını bütün yönleriyle sistematik olarak inceleyen hem teorik hem de uygulamalı temel bir bilim dalıdır. İnsanlar arasındaki ilişkileri ve siyasetten teknolojiye, ekonomiden şehir hayatına, kültür ve medyadan dine varıncaya dek insan faaliyetlerini geniş bir düzlemde inceler. Böylesi bir düzlemde toplumsal yaşam, bireylerin sergilediği her türlü amaçlı eylem ve diğer birey ve gruplarla kurdukları ilişkileri kapsar. Bu eylem ve ilişkilerin geçmişten bugüne, bir grup veya toplumdan diğerine almış olduğu biçimlerin, geçirmiş oldukları değişim ve dönüşümlerin anlaşılması ve açıklanması; bireyler, toplumsal kategoriler, gruplar ve genelde toplumlar açısından doğurduğu sonuçların yorumlanması ve eleştirilmesi sosyolojik çabanın merkezinde yer alır. Sosyoloji bu çaba içerisinde makro ve mikro tüm toplumsal meselelerle ilgilenir. Karadeniz Teknik Sosyoloji Bölümü sosyolojinin bu çabasına nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sosyoloji alanında Lisans Diploması ve sosyolog unvanı verilir.

Derece Düzeyi: Lisans

Eğitim Türü: Tam Zamanlı / I. Öğretim

KABUL VE KAYIT ŞARTLARI

1-Lise ve dengi okul diploması,

2- ÖSYM'nin yaptığı merkezi sınavda ilgili alanda yeterli puan almak. Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler de Sosyoloji lisans programına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler. Yabancı uyruklu öğrenciler, YÖK izni ile KTÜ tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde ve ayrılan kontenjana göre kabul edilecektir.

EĞİTİM ÇERÇEVESİ VE BÖLÜMÜN İMKÂNLARI

Sosyoloji Bölümü lisans eğitim süresi dört yıldır. Programın temel hedefi, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin ve donanımlı sosyologlar yetiştirmektir. Bu hedefe yönelik Sosyoloji Bölümünde, öğrencilere dört yıllık lisans eğitim ve öğretimi süresince, geniş yelpazede, sosyolojinin bütün dallarını içeren dersler verilmektedir. 

Bölüm, lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans programıyla da daha kapsamlı sosyolojik araştırmalar yapmak isteyen öğrencilere de kapılarını açmaktadır.  Sosyoloji Bölümü Lisans Üstü öğrenimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından başlayarak, Sosyoloji Yüksek Lisans (Bilim Uzmanlığı) programı kapsamında yürütülmektedir.  

Öte yandan Sosyoloji bölüm öğrencilerinin mezuniyet sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde  Felsefe Grubu Öğretmeni" olarak çalışma imkânına da kavuşabilmeleri amacıyla, gerekli olan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın şart koştuğu 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji ve 8 kredi Mantık dersleri, bölüm ders programında yer almaktadır.

Ayrıca bölüm başarılı öğrencilerine sosyoloji bilimine yakın iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve tarih gibi sosyal bölümlerde yan dal ve çift ana dal imkânı sunarak, öğrencilerinin donanımını artırmayı ve iş piyasasında onları daha avantajlı kılmayı planlamaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hâlihazırda başarıyla uyguladığı Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişimi programları sayesinde, öğrenciler bir veya iki yarıyılın derslerini yurtiçi ve yurtdışında bir üniversitede alma imkânına da sahiptir.

Üniversite bünyesinde sosyoloji bölümü öğrencilerinin de istifade edecekleri büyük bir kütüphane mevcuttur. Ayrıca yerli ve yabancı birçok dergiye kütüphane veri tabanından çevrimiçi olarak ulaşmaları da mümkündür. Bölüm dersliklerinin tamamı, internet bağlantılı olup projeksiyon, bilgisayar gibi teknik cihazlarla donatılmıştır. Sosyal Faaliyetler bağlamında, bölüm öğrencileri tarafından danışman bir öğretim elemanı eşliğinde oluşturulmuş bir Sosyoloji Kulübü bulunmaktadır. Kulüp çeşitli zamanlarda tanışma toplantısı, şehir içi geziler gibi bir takım sosyal faaliyetler düzenlemektedir. Son olarak bölümün kampüsteki konumu ile havalimanı arasında yürüme on dakikalık bir mesafenin oluşu diğer illerden KTÜ sosyoloji bölümünü tercih eden öğrencilere, Türkiye´de başka bir üniversitenin sahip olmadığı bir ayrıcalığı sunmaktadır.

KAZANILACAK DERECEYE YÖNELİK GEREKLİLİKLER ve KURALLAR  

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) tüm dersleri başarıyla tamamlamak için tanımlı geçer notları alarak 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME  

Öğrenciler her ders için ara sınav / yarıyıl içi çalışma (seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, seminerlerin en az %80`ine katılmalıdır. Ara ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz. http://ogrweb.ktu.edu.tr/ogrweb

MEZUNLARIN İSTİHDAM ALANLARI 

Sosyoloji Bölümü mezunları hem kamu hem de özel sektörde geniş bir yelpazede iş bulabilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, TÜİK, Belediyeler ve Üniversiteler gibi pek çok  devlet kurumunda sosyolog, araştırmacı uzman, uzman yardımcısı veya memur olarak çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda öğretmenlik yapabilmektedir.  Buna ilaveten, bilimsel birikim ve becerilerinin gereği olarak bankalar, reklam ve pazarlama şirketleri, holdingler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları, şirketlerin halkla ilişkiler ve insan kaynakları bölümleri gibi alanlarla ilgili çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda da  çalışabilmektedir. 

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavı puanı ve lisans başarı ortalamaları ve ilgili programın koşullarına göre yazılı veya sözlü mülakat sınavında (doktora programları için geçerlidir) başarılı olmak suretiyle lisansüstü programlarda (yüksek lisans ve doktora) öğrenim görebilmektedirler.

Bölümümüzün eğitim ve öğretime başlayışından itibaren bölüm başkanları aşağıdaki gibidir:

Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN 2011-2016
Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ 2016-2016
Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER 2016-2024
Prof. Dr. Bayram SEVİNÇ 2024-Devam Ediyor