program öğretim çıktıları

Programın Öğrenim Kazanımları

Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖK-1 :Sosyolojiye ilişkin temel kavramlara, kavramlar arası ilişkilere, temel kuramlara ve kuramların inşa edilme biçim ve yöntem bilgisine hâkim olur.

ÖK-2 :Tarihin değişik dönemlerindeki toplumsal yapı, ilişkiler ve süreçler hakkında bilgi sahibi olur

ÖK-3 :Toplumsal olgu, olay ve sorunları kuramsal açıdan açıklama ve yorumlama bilgisine sahip olur.

ÖK-4 :Sosyal bilimlere ilişkin temel yöntem bilimsel (metodolojik) yaklaşımlara, yöntemlere ve araştırma tekniklerine ve bunları uygulama bilgisine sahip olur

ÖK-5 :Bir sosyal araştırma tasarlar/planlar, uygular ve raporlaştırır.

ÖK-6 :Bireyler, gruplar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyişini anlar, açıklar, yorumlar ve değerlendirir.

ÖK-7 :Alanla ilgili bilgisini sosyal sorumluluk bilinci ile kullanır.

ÖK-8 :Yeni sosyal teorilerin katkısını değerlendirir, toplumsal olay ve olguları sosyolojik kuramlarla ilişkilendirerek yorumlar ve kuramsal eleştiriler üretir.

ÖK-9 :Toplumsal meseleleri ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirir, sosyoloji literatürüne katkı sağlayacak araştırma yapar, veri ve bilgi sağlar.

ÖK-10 :Sosyal sorunlara karşı duyarlılık kazanır; onları projelendirip çözümler üretebilir.

ÖK-11 :bilgiye sistematik ulaşma becerisini meslek yaşamı boyunca kullanır, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser ve kendini sürekli yeniler.

ÖK-12 :Alana ilişkin bilgisini yazılı ve sözlü olarak etkin ve sistemli şekilde aktarır

ÖK-13 :Disiplinlerarası düşünür, yorumlar ve değerlendirir.

ÖK-14 :Bireysel olarak çalışabilir ve ekip çalışmasına katılır

ÖK-15 :Mesleki etik ilkeleri bilir ve bunlara uygun davranır

ÖK-16 :Alan bilgisini gündelik yaşamda kullanır ve alanındaki yeni gelişmeleri takip eder. Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.