ders içerikleri

I. YARIYIL

AITB 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

İçerik

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı Sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.

Önerilen Kaynaklar

Koçak Mehmet, Azak N. Kemal, 2009, Atatürk İlkeleri ve Türk Devrim Tarihi, Trabzon

Derviş Kılınçkaya (Ed): Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara,  2004.

Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 Cilt, Ankara, 1981.

Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 Cilt, Ankara, 1964.

Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 Cilt, Ankara, 1991.

Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978.

Karpat, Kemal, H. Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967.

Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı,1984.

Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ankara, 1974.

Safa, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, 1988.

Zürcher, E. J. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999.

 

YDB 1001 İNGİLİZCE I

İçerik

To Be (1,2), Possessive Adjectives (59,60) Objective Pronouns (61,64) Indefinite & Definite Article (65,66,67,68,69) Have Got Has Got (9) , There Is - Are (37), This, That (74) Adverb Of Place / Time In ,On , At (103,106,107) Simple Present, How Often , Frequency Adverbs (5,6) Simple Present, Related Exercises (7) Some, Any, A lot, Much, Many (76,83,84) Nobody/ No One/ Nothing Somebody, Anything, Nowhere (78,79) Not+any, No, Non, Not+Anybody/ Anyone/ Anything (77,78,79) Present Cont. (3,4) , And, So, Because, But (97) Past Simple, Past Cont. (10,11,12,13) Future Tense (25,26,27,28) , Modals (29,30,31) Modals (32,33,34,35,36)

Önerilen Kaynaklar

Murphy R. 2006; Essential Grammar In Use, Cambridge, Great Britain

Redston C. 2006; Face2face Elementary Course Book, Cambridge, Great Britain

Arslan A. 2009; English Panorama, Key Publishing, Ankara

 

TDB 1001 TÜRK DİLİ I 

İçerik

Dil Bilgisi, Dil - Kültür Münasebeti, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi, Dil Bilgisinin Bölümleri, İmlâ Kuralları ve Uygulaması, Yapım Ekleri ve Uygulaması, Türkçe’de İsim ve Fiil Çekimleri, Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler; Sözcük ve Anlamı, Anlamları Yönünden Sözcükler, Sözcüklerin Gerçek, Yan ve Mecaz Anlamları, Deyimler, İkilemeler, Terimler, Dil Yanlışları, Türkçenin Cümle Yapısı, Cümle Ögeleri, Cümle Çözümlemeleri, Roman, Makale, Deneme, Şiir gibi Yazılı Anlatım Türleri, Sunum, Rapor ve Tutanak Örnekleri, Dilekçe, İş Mektubu ve Cv Yazma, Karşılıklı Konuşma ve Tartışma.

Önerilen Kaynaklar

İnceY. ; Demirayak, O; Kılıçoğlu A. 2009, Yök Çerçeve Programına Uygun Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri, Aksakal Kitapevi, Trabzon

Ergin, Muharrem, 1995, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul.

Öner, Sakin 2005, Örneklerle Kompozisyon, Düzenli Yazma ve Konuşma Sanatı, Yuva Yay. İstanbul.

Gülensoy, Prof. Dr. Tuncer 2000, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yay. Ankara.

İmla Kılavuzu 1996, TDK Yay. Ankara.

Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu., 1979-1982

Aksoy, Ömer Asım, Atasözleri Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, Ocak 1988

Aksoy, Ömer Asım, Deyimler Sözlüğü, İnkılap Kitapevi, Ocak 1988

Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk

Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları,2000

Bozkurt, Fuat, Türkiye Türkçesi, İstanbul, 1975

Buckley, Reid, Topluluk Önünde Konuşma, Sistem Yayıncılık, Mayıs 2001

Dilçin, Cem, Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara, 1983

Ergin, Muharrem, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, 2002

Gencan, Tahir Nejat, Dilbilgisi, Ayraç Yayınevi, Ekim 2001

Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999

Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999

Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980

Koç, Nurettin, Yeni Dilbilgisi, İstanbul, 1990

 Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, c. 1, 2, 3, İletişim Yayınları, 1983-1994

 

SOS 1007 PSİKOLOJİYE GİRİŞ

İçerik

Bir Sanat ve Bilim Olarak Psikoloji, Genetik ve Davranış, İnsan Öğrenmesi ve Bellek, Düşünme ve Problem Çözme, Dil ve İletişim, Dürtüler ve Güdülenme, Duygu ve Heyecanlar, Duyular, Algı, Kişilik ve Kişilik Kuramları, Davranış Bozuklukları ve Tedavisi, Tutumlar ve Önyargı, Davranış üzerinde Sosyal Etkiler.

Önerilen Kaynaklar

Morgan, C.T., 2011; Psikolojiye giriş, Eğitim Kitabevi, Konya

Atkinson, R.; Atkinson, R.C.; Smith, E.E.; Bem, D.T.; Nolen, S.; Psikolojiye Giriş, Arkadaş Kitabevi, Ankara, 2010

Peron, R.; Neden Psikanaliz, İthaki Yayınları, İstanbul 2003.

Atkinson, L.; Psikolojiye Giriş, Arkadaş Yayınları, 2004.

 

SOS 1003 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I

İçerik

 

 

 

Sosyolojinin tanımı, konusu, gayesi, sınırları ve sosyal ilimler içindeki yeri, sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkışından önceki dönemde sosyal düşüncenin gelişmesi hakkında genel ve kısa bir bilgi, sosyolojinin bir ilim olarak doğuşu ve gelişmesi, sosyolojinin doğuşuna öncülük yapan bazı sosyologların temel görüşleri, Türkiye'de sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi: Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin'in sosyolojik görüşleri, çağdaş sosyolojinin temel özellikleri, sosyolojide metodoloji hakkında genel bilgi, grup sosyal statü, sosyal rol, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler kavramlarının incelenmesi. Determinizm ve sosyal ilişkileri etkileyen faktörler.

Önerilen Kaynaklar

 

Giddens, A. 2008; Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul.

Bozkurt, V. 2012; Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Yayınevi, Bursa.

Macionis, J.J. 2012; Sosyoloji, Nobel Yayınevi, Ankara. 

Bottomore, T., Nisbet, R., 1996; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ayraç Yayınevi, Ankara.

 

SOS 1005 FELSEFEYE GİRİŞ

İçerik

Felsefenin bilgi, varlık ve değer gibi temel konuları, temel felsefi sorgulama yöntemleri, başlıca felsefi ekoller, felsefenin diğer disiplinlerle ilişkisi, temel toplumsal meselelerin felsefi temelleri, gündelik yaşamın felsefi sorgulanışı, felsefi perspektifin geliştirilmesi, çağdaş felsefe akımları, Türkiye ve dünyada öne çıkan düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi.

Önerilen Kaynaklar

Arslan A. (2010), Felsefeye Giriş, Adres Yayınları, Ankara

Okholm, D.L., S.M. Honer, ve T.C. Hunt. (1990), Felsefeye Çağrı, (çev. H. Ünder), İmge Yay., Ankara.

Horner, C. ve E. Westacott (2011), Felsefe Aracılığıyla Düşünme, (çev. A. Arslan), Phoenix, Ankara

 

SOS 1001 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ I

İçerik

 Nicel araştırma yönteminin kavramları, özellikleri, tarihçesi, kullanım alanları, nitel yöntem ile karşılaştırılması, adımları verilir, yöntemin kullanıldığı yayınlanmış araştırmalardan örnekler tartışılır ve nicel araştırma yöntemini uygulayabilecek bir araştırma taslağı hazırlanır. Bu ders, nicel bir sosyal araştırmanın gerçekleştirilmesi ve rapor edilmesi gibi teknik konuları içermektedir.

Önerilen Kaynaklar

Böke K. 2014; Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Alfa Yay., İstanbul.

Çelebi, N. 2004; Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Anı Yayıncılık

Kuş, E. 2012; Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yayıncılık

Neuman W. L. 2013; Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar I-II, Yayınodası Yayıncılık

Güven, S. 2001; Toplumbiliminde Araştırma Yöntemleri, Bursa: Ezgi Kitabevi.

Creswell, J. 2014; Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Eğiten Yayınları

Duverger, M. 2014; Toplum bilimlerinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Cem Yayınevi, İstanbul

Cole, S. 1999; Sosyolojik Düşünme Yöntemi-Sosyoloji Bilimine Giriş (çev. B. Demirkol), Ankara: Vadi Yayınları.

Gökçe, B. 2012; Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Savaş Yayınları.

 

II. YARIYIL

AITB 1000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

İçerik

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.

Önerilen Kaynaklar

Mumcu, A., Özbudun, E., Feyzioğlu, T., Ülken, Y., Çubukçu, A. 1992; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara.

Atatürk, M. K., 2005; Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul.

Alpargu, M., Özçelik, İ., Yavuz, N., 2003; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara

 

YDB 1004 İNGİLİZCE II 

İçerik

Bölümle ilgili okuma parçaları ve dil bilgisi çalışmaları; kelime ve iki dil arasında çeviri aktiviteleri; dinleme etkinlikleri; bölümle ilgili güncel konular ile yapılan münazaralar.

Önerilen Kaynaklar

Velioğlu, A., Kandiller, B. 1996; Reader at work-1-2, METU, Ankara

Malarcher C., Janzen A. 2004; Reading for the Real World 1-2, Great Britain

 

TDB 1000 TÜRK DİLİ II

İçerik

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı), Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem), kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları (eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) ,Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel), Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup), iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

Önerilen Kaynaklar

İnce, Y.; Demirayak, O; Kılıçoğlu A. 2009, Yök Çerçeve Programına Uygun Türk Dili Ve Kompozisyon Bilgileri, Aksakal Kitapevi, Trabzon

Ergin, Muharrem Prof. Dr. 1986; Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul

Çotuksöken, Yusuf. 2001; Uygulamalı Türk Dili Cilt-1, Papatya Yayıncılık, İstanbul

Eker, Süer. 2003; Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara

Çotuksöken, Yusuf. 2002; Uygulamalı Türk Dili Cilt-2, Papatya Yayıncılık, İstanbul

Banguoğlu, Tahsin. 1974; Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul

TDK Yazım Kılavuzu- Sözlük

 

SOS 1004 SOSYAL PSİKOLOJİ

İçerik

Sosyal psikolojinin konusu, grup üyesi olarak birey, grup içi ve gruplar arası ilişkilerde insan davranışları, sosyal etki, sosyal algı, tutumlar, benlik, kimlik, iletişim ve dil, kitle iletişimi olarak ifade edilmiştir. Bunların yanı sıra Sosyal Psikolojide Teorik Yaklaşımlar, Sosyal Biliş ve Sosyal Algı, Tutumlar, Tutum ve Davranış İlişkisi, Toplumsal Gruplar ve Özellikleri, Benlik ve Sosyal Etki Kuramları ve Bu Konudaki Çalışmaların Önemi, Sosyal Biliş ve Sosyal Algı, Sosyalleşme ve Sosyalleşme Süreci, Sosyalleşmede Önyargı ve Ayrımcılık, Grup Kavramı, Grup Türleri, Grubun Yapısı, Liderlik, Gruplar Arası İlişkiler, Sosyal Kimlik, Sosyal Hayat ve Kültür, Önyargı ve Kalıp-Yargılar şeklinde belirlenen konular üzerinde durulacaktır.

Önerilen Kaynaklar

Kağıtçıbaşı, Çiğdem, 2010; Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim Yayınevi, İstanbul.

Hogg, Michael, 2003; Vaughan, Graham M.; Sosyal Psikoloji, Bağlam Yayınları.

Göksu, Turgut, 2007; Sosyal Psikoloji, Ütopya Yayınevi, Ankara.

 

SOS 1006 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II

İçerik

 

 

 

Sosyolojinin tanımı, konusu, gayesi, sınırları ve sosyal ilimler içindeki yeri, sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkışından önceki dönemde sosyal düşüncenin gelişmesi hakkında genel ve kısa bir bilgi, sosyolojinin bir ilim olarak doğuşu ve gelişmesi, sosyolojinin doğuşuna öncülük yapan bazı sosyologların temel görüşleri, Türkiye'de sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi: Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin'in sosyolojik görüşleri, çağdaş sosyolojinin temel özellikleri, sosyolojide metodoloji hakkında genel bilgi, grup sosyal statü, sosyal rol, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler kavramlarının incelenmesi. Determinizm ve sosyal ilişkileri etkileyen faktörler.

Önerilen Kaynaklar

 

Bozkurt, V. 2012; Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Yayınevi, Bursa.

Giddens, A. 2008; Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul.

Macionis, J.J. 2012; Sosyoloji, Nobel Yayınevi, Ankara. 

 

SOS 1000 SOSYAL ANTROPOLOJİ

İçerik

Derste, antropolojinin kapsamı, içeriği, farklı dalları, diğer bilimlerden farkı, inceleme alanları, antropoloji ekolleri, kültür kavramı ve kuramı; soy-aile ve akrabalık ilişkileri; din (tapınma-büyü-tabu-ritüeller-totem-mitoloji vb.), evlilik, toplumsal cinsiyet konularına yer verilecektir.

Antropoloji nedir?, Antropolojinin kapsamı ve çeşitli dalları, Antropolojinin tarihçesi, Sosyal Antropolojinin İnceleme Alanları. Sosyal Antropolojinin İnceleme Alanları. Sosyal Antropoloji Teorileri, Evrimci ekol, Yayılmacı Ekol, Sosyal Antropoloji, Teorileri, Evrimci Ekol, Yayılmacı Ekol,        İnsan Evrimi ve İlkel Toplum, Kültür Kavramı ve Kuramı, Kültür Kavramı ve Kuramı, Soy-Aile ve akrabalık ilişkileri, Din: Tapınma-Büyü-Tabu-Ritüeller-Totem-Mitoloji, Evlilik, Toplumsal Cinsiyet gibi konular işlenecektir.

Önerilen Kaynaklar

Saran, Nepan. 1992, Antropoloji, İnkılap Yayınevi, Ankara

Güvenç Bozkurt, 2000. İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Haviland, William A. 2008, Kültürel Antropoloji, Kaknüs Yayınları, İstanbul.

 

SOS 1002 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II

İçerik

Nitel araştırma yönteminin kavramları, özellikleri, tarihçesi, kullanım alanları, nicel yöntem ile karşılaştırılması, adımları verilir, yöntemin kullanıldığı yayınlanmış araştırmalardan örnekler tartışılır ve nitel araştırma yöntemini uygulayabilecek bir araştırma taslağı hazırlanır. Nitel araştırmaların özelikleri, nitel düşünce tarihi, nitel araştırma teknikleri çağdaş sosyal kuramlar ışığında incelenmektedir.

Önerilen Kaynaklar

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2013; Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.

Kuş, E. 2012; Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yayıncılık

Neuman W. L. 2013; Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar I-II, Yayınodası Yayıncılık

Patton, M. Q. 2014; Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Pegem Akademi Yay.

Mayring, P. 2012; Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş, Bilgesu Yayıncılık

Punch, K.F. 2014; Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara

Navarro, J. 2015; Beden Dili, Alfa Yayınları, İstanbul

Kuş, E. 2009; Nvivo 8 ile Nitel Araştırma Projeleri, Anı Yayıncılık

 

III. YARIYIL

SOS 2007 SOSYOLOJİ TARİHİ I

İçerik

Bu derste başlıca klasik sosyal teorisyenlerin görüşlerine yer vermek suretiyle; klasik düşüncenin günümüzde sosyal dünyanın kavramsallaştırılması üzerindeki etkisini gözler önüne sermek amaçlanmıştır. Sosyal düşüncenin gelişimi, ilk çağ düşünürlerinden başlayarak modern sosyologlara kadar incelenmektedir. Her bir sosyal düşünür, sosyal düşünceye ve diğer sosyologlara etkisiyle ilişkili olarak ele alınmaktadır. Ders içeriği:  Sosyolojik Teoriye Giriş, Ortaçağda Sosyolojik Düşünce, Rönesans ve Ortaçağda Sosyolojik Düşünce, 17. Yüzyılda Sosyolojik Düşünce, 17. Yüzyılda Sosyolojik Düşünce, Aydınlanma Dönemi, Aydınlanma Dönemi İngiltere, Aydınlanma Önemi, Sosyolojinin Doğuşu ve Erken Pozitivizm, Sosyolojinin Doğuşu ve Erken Pozitivizm, Sosyolojinin Doğuşu ve Erken Pozitivizm, Sosyolojinin Doğuşu ve Erken Pozitivizm, Sosyolojinin Doğuşu ve Erken Pozitivizm, Sosyolojinin Doğuşu ve Erken Pozitivizm olarak belirlenmiştir.

Önerilen Kaynaklar

Aron, Raymond. (1989) Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, (çev. Korkmaz Alemdar) Ankara: Bilgi Yayınevi.

Bottomore, T. ve Nisbet, R. (der.) (1990) Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ankara: Verso.

Swingewood, Alan. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa tarihi. Bilim ve Sanat:  Ankara.

 

SOS 2003 KLASİK MANTIK

İçerik

Bu dersin amacı, düşünce ve dil arasındaki bağı görmek, düşüncenin dile getirildiği önermelerin ve önermeler arasındaki ilişkilerin biçimsel yapısını çözümlemektir. Klasik Mantık Tarihçesi Aristoteles Mantığının Felsefesi, Önermeleri ve Tanımlama Teorileri, Aristoteles'te Düşünme ve Mantık, Klasik Mantığın Tarihçesi, Konusu ve Problemleri, Akıl Yürütme Çeşitleri, Kavram ve Kavram Çeşitleri Tanım, Bölme ve Sınıflandırma, Önermeler ve Önerme Çeşitleri, Mantık-Düşünme ve Dil, Basit-Kategorik-Önermeler ve Karşılıklı Bağlantıları, Indirect-Categorical Syllogism, Doğrudan Çıkarım, Dolaylı-Kategorik Olmayan Çıkarım, Venn Diyagramları dersin içeriğini oluşturan konu başlıklarıdır.

Önerilen Kaynaklar

Yıldırım, Cemal,1987; Mantık, V Yayınları, Ankara.

Öner, Necati, 2000; Klasik Mantık, Bilim Yayınları, Ankara.

 

SOS 2001 SİYASET SOSYOLOJİSİ

İçerik

Bu dersin amacı, siyaset sosyolojinin temel kavramlarının, başat sosyolojik kuramların siyaset analizinin ve siyasi olgular ile siyasi süreçleri çözümleyebilmek için gerekli bilgisel donanımın öğrencilere sunulmasıdır. Dersin temel konuları siyaset sosyolojisi kavramları, siyasal yönetim biçimleri, iktidar, sivil toplum, siyasal kültür, devlet aygıtı, kamuoyu, demokrasi, propaganda, Osmanlı ve Cumhuriyet'te temel siyasal dönüşümler, ulusal siyasal eğilimlerdir. Siyaset Sosyolojisi ve İlgili Sosyal Bilimler, Güç, Siyasal İktidar ve Devlet, Devlet, Ulus ve Sivil Toplum, Siyasal Yönetim Biçimleri ve Demokrasi, Siyasi Partiler, Baskı ve Çıkar Grupları, Modernlik, Ulus Devlet ve Demokrasi, İdeoloji, Siyaset ve Meşruiyet Sorunsalı, Siyasal İletişim, Dil, Kültür ve Siyaset, Siyasal Kültür, Siyasal Toplumsallaşma ve Siyasal Katılım, Sanayileşme, Siyasal Kültür ve Kitle Toplumu, İktidar, Şiddet ve Baskıcı Yönetim Biçimleri, Sosyal Değişme Süreci ve Siyasal Yönetim Biçimleri, Türk Devlet Geleneği, Küreselleşme, Dünya Toplumu ve Demokrasinin Geleceği gibi konular ders içeriği olarak belirlenmiştir.

Önerilen Kaynaklar

Vergin, N. 2006; Siyasetin Sosyolojisi: Kavramlar, Tanımlar,

Yaklaşımlar, İstanbul: Bağlam Yayınları.

Taşdelen, H. M. 2010; Siyaset Sosyolojisi, Kocav Yayınları, İstanbul.

Türköne, M. 2003; Siyaset, Lotus Yayınevi, İstanbul.

Bottomore, T. 1987; Siyaset Sosyolojisi. çev. Erol Mutlu, Teori Yayınları, Ankara.

 

SOS 2013 AİLE SOSYOLOJİSİ

İçerik

Bu dersin amacı, öğrenciye, ailenin gelişimine ilişkin teoriler, ailenin toplumda oynadığı temel fonksiyonlar, aile ve evlilik tipleri, farklı din ve toplumlarda aile yapısı, aile hukuku, kadın, çocuk ve yaşlılar ile aile araştırmaları hakkında bilgi vermektir. Aile sosyolojisi, toplumun temel birimi olarak kabul edilen aile kurumu ve onun toplumsal bağlamdaki işlev ve önemini konu edinmektedir. Bu temel doğrultusunda bu ders; Ailenin Doğuşu ve Aile Teorileri, Geçmişten Bugüne Aile ve Evlilik Tipleri, Geçmişten Bugüne Ailenin Fonksiyonları, Farklı Dinlerde ve Toplumlarda Aile, Ailenin Geleceği İle İlgili Görüşler, Aile İle İlgili Kavramsal Çerçeveler, Aile Çözümlemeleriyle İlgili Kuramlar, Aile İçi İlişkiler, Tüketim ve Aile, Aile Sorunları: Aile İçi Şiddet ve Boşanma, Türkiye'de ve Dünyada Aile Mevzuatı ve Temel Metinler, Türkiye'de ve Dünyada Aile Kuruluşları, Türkiye'de ve Dünyada Aile Araştırmaları, Günümüzde Dünyada ve Türkiye'de Ailenin Durumu gibi konuları kapsar. 

Önerilen Kaynaklar

Canatan K.,Yıldırım E. (2013). Aile Sosyolojisi, Açılım Kitap, İstanbul.

Sayın Ö. (1990). Aile Sosyolojisi: Ailenin Toplumdaki Yeri, , Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.

 

SOS 2005 TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK

İçerik

Bu dersin amacı, toplumlarda görülen tabakalaşma olgusunun nüfus coğrafya, din ve inanç sistemleri, üretim tarzları ile etkileşimlerini ve buna bağlı olarak sosyal hareketlilik biçim ve pratiklerini ortaya çıkarmaktır. Ders süreci boyunca temel olarak; toplumsal tabakalaşma ve sosyal hareketlilik kavramı ve tabakalaşma tarzları ile geçmişten günümüze tabakalaşma ile ilişkilendirilebilecek olan düşünceler, akımlar ve düşünürlerin yaklaşımları ele alınmaktadır. Ders konularının haftalık planlaması; Eşitliğin ve Eşitsizliğin Kökenleri, Tabakalaşma Kavramına Sosyolojik Yaklaşım, Tabakalaşmanın Amacı, Tabakalaşmanın Boyutları, Sosyal Düşüncenin Gelişim Sürecinde Tabakalaşma, Tabakalaşmaya İşlevsel Yaklaşımlar, Çatışmacı Yaklaşımlar, Tabakalaşma Kriterleri, Tabakalaşma Sistemleri, Sınıf ve Statü Toplumu, Sınıf ve Statü Toplumu, Post-Kapitalist Toplum Yaklaşımları, Post-Endüstriyel Toplum Yaklaşımları, Tüketim Toplumu ve Tabakalaşma şeklinde ifade edilebilir.

Önerilen Kaynaklar

Ünal, A.Z. 2014; Toplumda Tabakalaşma ve Hareketlilik, Ankara.

Kemerlioglu, E. 1996; Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik, İzmir.

Giddens, A. 1999; İleri Toplumların Sınıf Yapısı (Çev. Ömer Baldık), İstanbul.

 

SEC 2015 KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ

İçerik

Bu derste; Küçük Gruplar Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi, Küçük Grubun Tanımı, Grup Sınıflamaları, Küçük Gruplarda Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Dünyada ve Türkiye'de Küçük Grup Araştırmaları Grup Yapısı, Birey-Grup İlişkisi/Etkileşimi, Grup Dinamiği, Liderlik, Grup Modelleri Mekanist Model, Denge Modeli, Bio-Organik Model, Yapısal-İşlevsel Model ve Çatışmacı Model, Grup Süreçleri, Küçük Grup Araştırmalarından Bazı Örnekler ve Sosyometrik Araştırmalar,  gibi konular ele alınacaktır.

Önerilen Kaynaklar

Hortaçsu, Nuran (1998), Grup İçi ve Gruplar Arası Süreçler, İmge Kitabevi, Ankara

 

SEC 2009 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ

İçerik

İletişimin sosyolojik olarak incelenmesi, iletişim ve medya alanında geliştirilen sosyolojik kuramlar, iletişim modelleri, postmodern anlamda popüler kültür ve medya ilişkilerini konu alan paradigmalardan oluşmaktadır. McLuhan'ın Teknolojik Determinizm Kuramı Bağlamında Toplumsal Değişme, Teknoloji ve Medya. Chomsky/Herman Yaklaşımında Medya ve Toplumsal Rıza Üretimi/Medya Propaganda Kuramı, J. Habermas ve iletişimsel eylem kuramı. Eleştirel Yaklaşım Perspektifinde Kültür Endüstrisi: Adorno ve Kültür Endüstrisi, Baudrillard'ın Simülasyon Kuramı.

Önerilen Kaynaklar

BAL, Hüseyin, 2015; İletişim Sosyolojisi, Sentez Yayıncılık, İstanbul.

BARAN, Aylin Görgün,(1997), İletişim Sosyolojisi, Afşaroğlu MOSKAY,  Ünsal (2005), İletişimin ABC'si, Der Yayınevi, İstanbul matbaası, Ankara.

 

SEC 2011  İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ

İçerik

Derste, felsefe, filozof ve bilgi; felsefi düşünce ve özellikleri, felsefenin kaynağı ve mahiyeti ve yararı; Hint, Mısır, Mezopotamya ve İran Felsefeleri; Antik Yunan Dünyası (başta doğa ve İnsan Felsefesi olmak üzere Elea Okulu, Plüralistler ) ile Roma Dönemi Felsefesi gibi konular ele alınmaktadır.

Önerilen Kaynaklar

Cevizci A. 2011; Felsefe Tarihi. Say Yayınevi, İstanbul

Gökberk, M. 2012; Felsefe Tarihi. Remzi Kitabevi, İstanbul

 

IV. YARIYIL

SOS 2006 SOSYOLOJİ TARİHİ - II

İçerik

Derste modern kapitalizm ve sanayi toplumunun ortaya çıkış süreci ve bununla paralel olarak bilim, kültür, ekonomi ve siyasette meydana gelen değişmeler ve aynı sürece eşlik eden temel toplumsal dönüşüm ve sorunlar ele alınacaktır. Bu derste şu konular işlenecektir: Sosyolojik Düşüncenin gelişimi, Sosyolojik Düşünce’nin genel değerlendirmesi,  Durkheim'da Sosyoloji, Pareto'nun Toplum Kuramı, Tönnies'in Toplum Kuramı, George Simmel'in Toplum Kuramı,  P. Sorokin'in Toplum Kuramı, Merton'un Toplum Kuramı, Marx'ın Toplum Kuramı,  Weber'de Sosyoloji.

Önerilen Kaynaklar

Aron, Raymond. (1989). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri (Çev. Korkmaz Alemdar), Ankara: Bilgi Yayınevi.

Swingewood, Alan. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa tarihi. Bilim ve Sanat,  Ankara.

Bottomore, T. ve Nisbet, R. (der.) (1990) Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Verso. Ankara

Ritzer, George. (1996). Classical Sociological Theory, 2nd ed. The McGraw-Hill Companies, Inc.

Max Weber.(1985). Sosyoloji Yazıları. İng. Baskı Hazırlayan Mills, W.M. ve Gerth. Çev. Taha Parla. İletişim Yayınları, İstanbul

Özlem, D. (2001). Max Weber'de Bilim ve Sosyoloji. İnkılap Yayınevi, İstanbul

 

SOS 2012 MODERN MANTIK

İçerik

Bu dersin amacı, modern (sembolik) mantığın problem,  kavramlarını ve amacını kavratmaktır. Bu derste şu konular işlenecektir: Modern mantığın temelleri. Klasik mantık hakkında eleştiriler. Temel kavramlar. Önermeler mantığında sembolleştirme. Doğruluk tabloları ile tutarlılık ve geçerlilik denetlemeleri I.  Doğruluk tabloları ile tutarlılık ve geçerlilik denetlemeleri II. Çözümleyici çizelge ile tutarlılık ve geçerlilik denetlemeleri I. Çözümleyici çizelge ile tutarlılık ve geçerlilik denetlemeleri II. Çıkarımların geçerliliğinin denetlenmesi I. Çıkarımların geçerliliğinin denetlenmesi II. Niceleme mantığına giriş. Niceleme mantığında sembolleştirme. Çözümleyici çizelge ile niceleme mantığının çıkarımlarının denetlenmesi I. Çözümleyici çizelge ile niceleme mantığının çıkarımlarının denetlenmesi II.

Önerilen Kaynaklar

Yıldırım, Cemal,1987; Mantık, V Yayınları, Ankara.

Öner, Necati,2000; Klasik Mantık, Bilim Yayınları, Ankara

 

SOS 2008 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ

İçerik

 Bu dersin sonunda öğrenciler kentleşme, şehir ve şehir sosyolojisi ile ilgili temel kavramlar ve kuramları öğreneceklerdir. Bu derste şu konular işlenecektir: Kentleşme ile ilgili temel kavramlar. Türkiye'de Kentleşmenin nedenleri, özellikleri ve etkileri. Kentsel nüfusun kaynağı, özellikleri ve dağılımı. Kentsel bölgelerin sosyal yapısı ile kentlerde bireyler, gruplar ve sosyal kurumların kentsel hayata uyumu. Antik dönemde yerleşim, Genel olarak Mezopotamya’da ve özel olarak Sümerlerde şehir, dört su boyu ovasında ilk şehirler, Çin ve Hindistan'da şehirler ve özellikleri. Hellen, Roma şehirleri ve özellikleri, Müslüman şehirleri ve ayırt edici özellikleri.  Ortaçağ Avrupa şehirleri ve Modern şehre geçiş. Şehir sosyolojisinin doğuşu ve kurumsallaşması, belli başlı şehir sosyolojisi okulları ve teorileri, şehirlerarasında hiyerarşi yaklaşımları ve küresel şehir tezi, milyonluk şehirlerin yaygınlaşması ve Dünya şehir sistemin ortaya çıkışı, kentsel dönüşüm kavramı ve belli başlı kentsel dönüşüm stratejileri.  Dünya'da kentsel dönüşüm örnekleri. Türkiye'de Şehircilik ve Karadeniz'de Şehir Tipolojileri keşif gezisi: Rize örneği. Türkiye'de kentsel dönüşüm, kentsel dönüşümü gerekli kılan sebepler, kentsel dönüşüm örnekleri, soylulaştırma ve diğer sorunlar.

Önerilen Kaynaklar

Bal, H. 2008, Kent Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi, Isparta

Alptekin, M. Y. 2012, Şehir ve Toplum, Beta Yayınları, İstanbul

 

SOS 2010 SUÇ SOSYOLOJİSİ

İçerik

 Dersin amacı, öğrencilere suç ve suçlu tanımı, sınıflandırması, suçun tahmini ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler vermek ve farklı yönleriyle değerlendirme yeteneği geliştirmektir. Bu derste şu konular işlenecektir: Kriminolojinin tanımı ve konusu,  Kriminolojinin alanı, Kriminolojinin Önemi, Kriminolojik Araştırmada Metod, Kriminolojik Araştırmada Metod, Suçu Ölçme Metodu. Kriminolojinin Tarihsel Gelişimi, Klasik Okul, Kriminolojinin Tarihsel Gelişimi: pozitivist okul, Şikago okulu. Suç teorileri: Biyolojik teoriler. Suç teorileri: Psikolojik teoriler. Suç teorileri: Sosyolojik, Sosyo-psikolojik teoriler. Suç Fenolojisi: Cinsiyet, Yaş, Kültür ve Suç, Türkiye'de ve Dünyada Suç Türleri ve Dağılımları. Viktimoloji: Suça Maruz Kalma.

Önerilen Kaynaklar

İçli, T.G. 2013; Kriminoloji, 8. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara

Demirbaş, T. 2001; Kriminoloji, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara

Dolu, O. 2010; Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji. Ankara

Polat, O. 2009; Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar. Ankara.

İcel, K. /Y. Ünver (Ed.) 2005; Çocuklar ve Suç - Ceza. Ankara

Sokullu-Akıncı, F. 2007; Kriminoloji, 8. Baskı, Beta Yay, İstanbul

Dönmezer, S. 1994; Kriminoloji, 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul

 

SEC2002 SOSYAL HAREKETLER

İçerik

Dersin amacı, öğrencilere sosyal hareketlerin kuramsal bilgisinin edindirilmesi, toplumsal olayların yerel ve evrensel düzeyde karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme becerisinin kazandırılmasıdır. Bu derste şu konular işlenecektir: Sosyal hareketlerin tanımlanması, Sosyal değişme, Modernite ve sosyal hareketler, Kuramsal yaklaşımlar, Sosyal hareketlerin çeşitleri,  Kimlik ve sosyal hareketler, Göç ve Sosyal hareketler, Yeni toplumsal hareketler, Sivil toplum örgütleri, Çevreci hareketler, Feminist hareketler, Barış hareketleri.

Önerilen Kaynaklar

Türkdoğan, O., 2004; Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.

Arrighi, G. Ve Hopkins T.K. ve Wallerstein I.,1995; Sistem Karşıtı Hareketler, İstanbul.

Tilly, C., 2004; Toplumsal Hareketler, Babil Yayınları, İstanbul.

Kongar, E.2002; Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Yayınları, İstanbul.

Çetinkaya, D. (der.), 2008; Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim, İletişim Yayınları, İstanbul.

Martin, W.G. 2008; Toplumsal Hareketler 1750-2005, Versus Kitap, İstanbul.

Çayır, K. (Haz). 1999; Yeni Sosyal Hareketler, Kaknüs Yayınları, İstanbul.

 

SEC 2004 KIRSAL ALANLAR SOSYOLOJİSİ

İçerik

Toplumsal yapı, kır, kırsal yapı, kırsal kalkınma. Türkiye'de ve Dünyada Köy Sosyolojisi. Yerleşik Köy Hayatı, Kent Toplulukları ve Merkezi Devletler Dönemi, Kırsal Kalkınmanın Sosyolojik Temelleri, Köy Kent Farklılaşması. Türkiye Kırsalının Demografik Yapısı. Sosyal Yapı Bakımından Köy, Kırsal Yapı ve Toplumsal Kurumlar. Göç Olgusu, Toplumsal Gelişme Bakımından Köy, Türkiye'de Köy Araştırmaları.

Önerilen Kaynaklar

Bilgiseven, A. Kurtkan 1988; Köy Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul

Doğanay, F. 1993; Kırsal Kalkınma, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara

Erkal, M. 1990; Bölge Açısından Az Gelişmişlik: 101 Soru-101 Cevap, Der Yayınları, İstanbul

 

SEC 2016 AVRUPA SİYASİ TARİHİ

İçerik

Dersin amacı, genel hatlarıyla Avrupa siyasi tarihi hakkında bilgi edinmek. Bu bağlamda Avrupa da gerçekleşen siyasi olayların gelişim aşamalarını incelemek. Bu olayların topluma yansımalarını sosyolojik açıdan analizini yapmaktır. Bu derste şu konular işlenecektir: Avrupa Tarihinin Kökeni, Roma İmparatorluğu, İmparatorluğun Sorunları Ve Avrupa, Batı Hıristiyan Dünyası ve Avrupa, Ortaçağda Avrupa, Modern Tarihin Başlangıcı Ve Avrupa, Sanayileşme ve Avrupa, Modernleşme Ve Avrupa, Devrimler Çağı ve Avrupa, Avrupa'nın 20. Yüzyılı, Avrupa’da İç Savaş Dönemi, Soğuk Savaş ve Sonrasında Avrupa, Yeni Bir Düzen Kuruluyor, Avrupa 21.Yüzyılı Karşılarken.

Önerilen Kaynaklar

Roberts, J. M., 2012; Avrupa Tarihi I ve II, İnkılap Kitabevi, İstanbul.

Davies, N. 2011; Avrupa Tarihi, İmge Yay. İstanbul

 

SEC 2000 TARİHSEL SOSYOLOJİ

İçerik

Bu dersi alan öğrencilerin, günümüz dünyasının mevcut şartlarına nasıl ulaştığını tarihsel bir yaklaşımla tatminkâr bir biçimde açıklamalarını sağlamaktır. Öğrenciler bu sayede sosyoloji teorilerini çok daha iyi kavrayabileceklerdir. Bu derste şu konular işlenecektir: Tarih bilimi, içeriği ve önemi, Sosyolojinin Tarih bilimi ile ilişkisi, Tarihsel Sosyolojinin anlamı ve önemi. Günümüz dünyasının şekillenişinde önemli role sahip tarihi olaylar, Günümüz dünyasının şekillenişinde önemli role sahip olgular, Modern dünyanın tarihsel kökenleri, Türk toplumunun bugüne gelişinde önemli rol oynayan tarihi hadiseler, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetine geçişin sosyal yönleri, Türkiye Cumhuriyeti Türk toplumunun şekillenmesinde önemli rol oynayan tarihi olay ve olgular, Çağdaş Türk toplumunun tarihsel evrimi, Modern Türk toplumunun tarihsel kökenleri, Modern Türk Kültürünün tarihsel gelişimi, Modern Türk toplum sisteminin oluşum seyri, Modern Türk toplum yapısını, kültür ve kurumlarını dünyaya bağlayan tarihsel ilişkiler. 

Önerilen Kaynaklar

Scophol, T. 1999. Tarihsel Sosyoloji, Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Burke, P. 2012. Tarih ve Toplumsal Kuram, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

Türkdoğan, O. 2003. Türk Tarihinin Sosyolojisi, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul.

Özdalga, E. 2009. Tarihsel Sosyoloji, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

Mete T. (Ed.) 2012. Tarihsel Sosyoloji Stratejiler, Sorunlar ve Paradigmalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

 

SEC 2014 BİLİM FELSEFESİ

İçerik

Bilimin Anlamı ve Kapsamı Bilimsel Yöntem: Kapsam ve Sınırları Bilimsel Açıklama ve Dayandığı Teorik Temeller Bilime Farklı Yaklaşımlar ve Bilimsellik Ölçütü Olarak Farklı Görüşler Değişen Bilim Anlayışı (Paradigma Değişiklikleri). Viyana Çevresinin Bilimsel Dünya Görüşü (Duyu Deneyine Dayalı Doğrulama-Rudolf Carnap) Karl Popper (Duyu Deneyine Dayalı Yanlışlama-Bilimsel Araştırmanın Mantığı) Imre Lakatos- Araştırma İzlencelerine Dayalı Doğrulama- Bilimsel Araştırma Programlarının Yöntem Bilgisi. Homas Kuhn-Paradigmalara Dayalı Doğrulama/Bilimsel Devrimlerin Yapısı.

Önerilen Kaynaklar

Güzel, C. 2010; Bilim Felsefesi. Kırmızı Yayınları

Demir, Ö. 2012; Bilim Felsefesi. Sentez Yayınevi

Özlem, D. 2003; Bilim Felsefesi (Ders Notları). Anka Basım

 

V.YARIYIL

SOS ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİ AKIMLARI

İçerik

Öğrencilerin psikolojideki çağdaş yaklaşımlar konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır. Psikoloji tarihinde yer alan akımları tanımak ve bu akımların karşılaştırılması yapmak. Deneysel psikoloji, Modern psikoloji akımlarıdan yapısalcılık, gestalt, davranışçılık ve bilişsel yaklaşım gibi akımların tanımları yer almaktadır.

Önerilen Kaynaklar

Schultz D.,Schultz S., 2007; Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs Yayınları, İstanbul

 

SOS DİN SOSYOLOJİSİ

İçerik

Din sosyolojisi; din ve inanç sistemlerinin toplumsal bir olgu olarak incelenmesini, sosyolojik yaklaşım ve yöntemler çerçevesinde, din kurumunun diğer toplumsal kurumlarla ilişkisinin irdelenmesini içerir. Sosyolojik Olarak Din Olgusu. Klasik Sosyolojinin Din Olgusuna Yaklaşımı. Çağdaş Sosyolojinin Din Olgusuna Yaklaşımı. İslam Dünyası ve Türkiye'de Din Sosyolojisi. Din Sosyolojisinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler.  Din ve Toplumsal Bütünleşme. Din ve Toplumsal Farklılaşma. Toplumsal Tabakalaşma ve Din. Gündelik Hayatta Din.  Yeni Dini Hareketler.

Önerilen Kaynaklar

Kurt, A. 2013; Din Sosyolojisi, Sentez Yayınları, Bursa

Günay, Ü. 2011; Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul

 

SOS 303 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

İçerik

Toplumsal yapı ve iktisadi yapı ilşkisi çerçevesinde; üretim, işbölümü, mülkiyet ilişkileri gibi temel kavramları açıklamak. Bu kavramlardan hareketle, toplumsal ve iktisadi değişimin tarihsel analizinin yapılması. İktisat Sosyolojisinde Klasik Yaklaşımlar. İktisat Sosyolojisinde Çağdaş Yaklaşımlar. Türkiye'nin İktisat Tarihi. Küreselleşme ve İktisat Tartışmaları. Sanayi Toplumundan Enformasyon Toplumuna Geçiş.

Önerilen Kaynaklar

Weber, Max, 1995;Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, İmge Kitabevi, İstanbul.

Özgüven, Ali, 2001;İktisadi Düşünceler-Doktrinler ve Teoriler, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Zorlu. Abdülkadir,2006; İktisat Sosyolojisi, Üretim Kapitalizminde Tüketim Kapitalizmine Üretim ve Tüketim Teorileri, Glocal Yayınları, Anakara.

 

SOS 307 DEMOGRAFİ

İçerik

Toplumsal olgu ve olaylar arasındaki nedenselliği açıklarken bir bilim olarak demografinin imkânlarından yararlanmak, politik, ekonomik ve sosyal gerçeklikleri etkileyen bir süreç olarak demografik hareket ve oluşumları incelemek. Doğum, ölüm ve göç gibi demografik olguların incelenmesi, demografik yapı ile toplumsal yapı arasındaki nedensellik ve sosyal değişmenin belirleyici bir unsuru olarak demografik hareketliliğin irdelenmesi ve tüm bu süreçleri analiz edebilmek için gerekli teorik ve pratik alt yapının oluşturulması ve demografik verilerin yorumlanması.

Önerilen Kaynaklar

Gündüz, M.; Kutlar, A. 2005. Nüfus Sorunu, Anı Yayıncılık, Ankara.

 

SEC 319 SANAT SOSYOLOJİSİ

İçerik

Bu derste amaç, sanat ve toplumsal süreçler arasındaki ilişkiyi ve sanatın sosyolojik analizi üzerine çalışan yaklaşımları incelemek ve bu bakışların hangi imkânlar taşıdığını sorgulamaktır. Bu derste şu konular işlenecektir: Sanat Sosyolojisinin Temel Kavramları, Sosyal Bir Süreç Olarak Sanat, Sanat-Toplum İlişkisi, Sanat Yapıtının Kökeni Üzerine Teoriler, Sanatın Sosyolojik Perspektifi, Sanat ve Kültürün Sosyolojik Kavramları, Estetik, Siyaset ve İdeoloji, Sanatın Sosyolojisi: P. Bourdieu, Görsel Sanatların Tarih Boyunca Toplumla İlişkisi, Fonetik Sanatların Toplumsal Dönüşümdeki Rolü, Güzel Sanatlar-Popüler Sanatlar Ayrımı Üzerine Tartışma, Teknoloji ve Sanat, Yeni Mecralar ve Sanat, Modernizm ve Post-modernizm Tartışmaları, Modern Çağda Kültürel Meta Olarak Sanat Yapıtı.

Önerilen Kaynaklar

Ulusoy, Demet, (2006). Sanatın Sosyal Sınırları, Ütopya Yay, Ankara.

 

SEC 315 TÜRKİYE'DE SİYASET VE TOPLUM

İçerik

Derste, Osmanlı devletinden Türk ulus-devlet modeline geçilmesi ve milli kimliğin inşası süreci üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla şu konular işlenecektir: Toplumsal Yapı; Kavramsal yaklaşım, Türk Devlet Geleneği ve Osmanlı Devleti'nin 19.yy'daki Durumuna Genel Bakış, Cumhuriyetin devraldığı Miras: Osmanlı, Osmanlı'dan Cumhuriyete Modernleşme olgusu, 1908 II. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet Döneminde Başlıca Düşünce Akımları, Cumhuriyet Döneminde Devrimler, Toplumsal Yaşama Etkileri, Türkiye'de Siyaset ve Demokrasi-Seçimler, Türkiye'de Siyaset ve Demokrasi-Seçimler, Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi, Türkiye'de Siyasi Rejim ve Siyasi Partiler, Türkiye'de Asker-Siyaset İlişkisi-Askeri Müdahaleler,  Modernleşen bir Toplumda Din.

Önerilen Kaynaklar

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Ed: Memet Zencirkıran, Dora Yay. Bursa, 2012.

Mardin, Şerif (2012). Türkiye'de Toplum ve Siyaset, İletişim Yay, İstanbul.

 

SOS HUKUK SOSYOLOJİSİ

İçerik

Bu dersin amacı, modernitenin üzerine inşa edildiği unsurlardan biri olan hukuk kurumunun toplumsal yapı ve normlarla ilişkisini ele almaktır. Bu temelden hareketle üzerinde durulacak konular şu şekilde belirlenmiştir: Pozitif Bir Bilim Dalı Olarak Hukuk Sosyolojisi, Teorik Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisinin Tanımı, Sistematik Hukuk Sosyolojisi, Hukuki Tipoloji: Topluluk Tipleri ve Yarattıkları Hukukun Özellikleri, Toplumsal Değişme ve Hukuk, Hukuk Sosyolojisinin Felsefi Kökenleri: Aristo: Toplumsal Yapı ile Devlet Biçimleri, İbni Haldun: İbni Haldun’un Toplum Anlayışı, İbni Haldun’un Devlet Anlayışı, Montesque: Kanunların Ruhu, Yönetim Biçimlerinin Kanunlar Üzerine Etkileri, Hobbes: Toplum Yasaları Üzerine, Rousseau: Toplum Sözleşmesi.       

Önerilen Kaynaklar

Gürkan, Ülker (2005). Hukuk Sosyolojisine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Bal, Hüseyin (2014). Hukuk Sosyolojisi, Sentez Yayım Dağ., Bursa.  

 

SEC 317 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ

İçerik

Bu derste şu konular işlenecektir: Çevre Sosyolojisinin Ortaya Çıkışı ve Genel Çerçevesi, İnsan-Çevre İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı, Çevreciliğin Teorik Temelleri, İnsanı Üstün Gören Dünya Görüşü ve Yeni Ekolojik Paradigma, Modernleşme ve Çevre, Ekolojik Modernleşme, Sosyo-Kurgusal Bakış, Küreselleşme ve Çevre, Kentleşme ve Çevre, Kentleşme, Çevre, Yerel Politika ve Sürdürülebilirlik, Ekonomik Çevrelerin Çevre Politikaları, Küresel Çevre Hareketleri, Türkiye'de Çevre ve Toplum, Tartışma: Türkiye Çevre Konusunda Dünyanın Neresinde?

Önerilen Kaynaklar

Berkes, F; Kışlalıoğlu, M. 1995; Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 

SEC AYDINLANMA FELSEFESİ

İçerik

Bu dersin amacı, modernleşmenin düşünsel ve felsefi zemini üzerinde geliştiği aydınlanma dönemini anlamaktır. Aydınlanma dönemi olarak adlandırılan dönemin toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullarını ortaya koyarak, bu unsurların zihinsel değişim ve dönüşümleri nasıl ortaya çıkardığı ve etkilediği tarihsel bir izlek ile ele alınmaktadır. Buna göre ders kapsamında Antik Çağ, Orta Çağ, Rönesans, Hümanizma, Avrupa’da Aydınlanma, Aydınlanma Felsefesinin Dayandığı Temel İlkeler. 

Önerilen Kaynaklar

Cevizci, Ahmet (2002). Aydınlanma Felsefesi, Ezgi Kitabevi, İstanbul.

Buhr, M; Schroder, W; Barck, K (2006). Aydınlanma Felsefesi, Yeni Hayat Kütüphanesi, İstanbul. 

 

VI. YARIYIL

SOS ÇAĞDAŞ FELSEFİ KURAMLAR

İçerik

Bu derste çağdaş felsefi metin okumaları ile Yeni Kantçılık, Cassirer, Rickert; Bergson ve Nietzsche, Dilthey, Brentano, Husserl gibi düşünülerin görüşleri ile fenomenoloji, pragmatizm ve yapısalcılık, Frankfurt Okulu temel yaklaşımlara yer verilecektir.

Önerilen Kaynaklar

Akarsu, B., 2009, Çağdaş Felsefe Kanttan Günümüze Felsefe, İnkilap kitabevi, İstanbul.

 

SOS 312 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

İçerik

Eğitim Sosyolojisinin tanımı, konusu, özellikleri, önemi ve tarihsel gelişimi, toplumsallaşma süreci ve eğitimin toplumsallaşma sürecine katkısı ele alınacaktır. Bu kapsamda, eğitimin toplumsal işlevleri, kültür ve eğitim ilişkileri, ekonomi ve eğitim, aile ve eğitim, toplumsal sınıflar ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim ile kitle iletişim araçları ve eğitim arasındaki ilişkiler ve eğitimin toplumsal değişmeye katkılarının incelenecektir.

Önerilen Kaynaklar

Doğan İ. 2011, Eğitim Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, Ankara

 

SOS 306 İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ

İçerik

Ders, bilim, bilimsel yöntem, kuram, ve hipotezin tanımları, araştırma türleri, araştırma sürecinde yürütülen faaliyetler; araştırma yönteminin evrelerini, bilgi toplama yönteminin seçimini, örnekleme yöntemlerini, Nitel araştırmalarda araştırma sürecini, verilerin hazırlanmasında dikkate edilecek hususları, analiz türleri ve araştırma raporunun hazırlanmasını içermektedir.

Önerilen Kaynaklar

İslamoğlu, H. 2009, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), Beta Basım Yayın, İstanbul

 

SOS 403 SOSYAL DEĞİŞME

İçerik

Sosyolojik açıdan değişme kavramının tanımı verildikten sonra kültürleme, kültürlenme, kültürleşme, zorla kültürleme, asimilasyon ve sosyo-kültürel bütünleşme gibi sosyo-kültürel değişmeye ilişkin temel kavramlar üzerinde durularak, söz konusu değişimin oluşum aşamaları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, klasik ve modern kuramların değişme olgusuna bakış açıları irdelenmektedir.

Önerilen Kaynaklar

Appelbaum, P. R. 1981. Toplumsal Değişme Kuramları, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayını.

 

SEC SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

İçerik

Sağlık sosyolojisinde amaç, bir kurum olarak sağlığın toplumsal yapı ve unsurlarla ilişkisini ele almaktır. Buna göre ders kapsamında ele alıacak konular şu şekilde belirlenmiştir: Hasta ve hastalık kavramlarının sağlık ve sosyolojik açıdan tanımları, hasta statüsü ve rolü, hastalıkların toplumun sosyo-kültürel yapıyla ilişkisi, kültür-sağlık-hastalık ilişkisi, toplumsal cinsiyet ve sağlık, yoksulluk, işsizlik, boşanma, şiddet gibi sosyal olguların hastalık ve sağlık ile ilişkisi, Tükiye’de hasta ve hastalık tanımları, sağlık politikaları. 

Önerilen Kaynaklar

Cirhinlioğlu, Zafer (2001). Sağlık Sosyolojisi, Nobel Yayın, Ankara.

Özçelik Adak, N. (2002). Sağlık Sosyolojisi, Kadın ve Kentleşme, Birey Yayıncılık, İstanbul.

 

SEC ETNİK SOSYOLOJİ

İçerik

Etnik sosyolojisine ilişkin temel kavramları, etnisite, etnik gruplar, azınlık gruplar ve milliyetlerin oluşum süreci, etnik sosyolojideki teorik yaklaşımlar; etnik sosyolojideki teorik yaklaşımları, etnik ilişkileri, azınlık-hâkim grup ilişkilerini, güncel etnik sorunları sosyolojik açıdan öğretilmesi ve kavratılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla etniklik, etnisite, etnik grup, azınlık ve hâkim grup kavramları, etnisite ve etnikliğin temel özellikleri, kültürel kimlik ve etniklik, farklı ülkelerde uygulanan azınlık/etnik grup politikaları, Batı toplumlarında ve Türkiye’nin sosyal yapısında etniklik kavramına bakış farkları, Milli kültür ve etniklik, kimlik ve kültür ilişkisi gibi konu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Önerilen Kaynaklar

Türkdoğan, Orhan. Etnik Sosyoloji TİMAŞ YAYINLARI

Hobsbawm Eric J.  (1993), Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları.

Balibar Etienne ve Wallerstein Immanuel (1993), Irk Ulus Sınıf, Metis Yayınları.

Weber Max, “What is an Ethnic Group?”, M. Guibernau & J. Rex (eds.), The Ethnicity Reader..

Baumann, Gerd (2006). Çokkültürlülük Bilmecesi / Ulusal, Etnik ve Dinsel Kimlikleri Yeniden Düşünmek, DOST KİTABEVİ

Erkal, Mustafa (2010). Etnik Tuzak Kimlik ve Açılımlar, DERİN YAYINLARI

 

SEC 320 OSMANLI'NIN TOPLUM YAPISI

İçerik

Osmanlı toplum yapısını, devlet şeklini ve o dönemde ki sosyal yaşamın incelenmesi amaçlanmaktadır. Osmanlı devletinin sosyal yapısını, Türkiye ve Osmanlı devleti arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklamak. Batılılaşmayla birlikte Osmanlı toplumunda yaşanan toplumsal değişimleri içermektedir.

Önerilen Kaynaklar

Özkul, Osman. 2005; Gelenek ile Modernite Arasında Osmanlı Uleması, Bir Harf Yay. İstanbul.

Cihan, A., Doğan, İ.,2007; Osmanlı Toplum Yapısı ve Sivil Toplum, 3F Yayınevi, İstanbul

Sencer, Muzaffer,2000; Osmanlı Toplum Yapısı "Eleştirel Bir Yaklaşım", Sarmal Yayınları, İstanbul.

 

SEC 313 GÖÇ SOSYOLOJİSİ

İçerik

Dersin amacı, öğrencilere göç olgusunu sosyolojik boyutlarıyla tanımlayabilecekleri ve kavrayabilecekleri kuramsal bilgiyi vermektir. Bu derste şu konular işlenecektir: Göç Olgusuna Giriş ve Olgunun Tanımlanması, Göç Olgusunun Dinamikleri,  Göç Olgusunun Arkasında Yatan Sosyolojik Nedenler, Göç Kuramları, Göç, Kentleşme ve Modernleşme İlişkisi, Göç ve Göçün Ekonomik Boyutları, Göç ve Endüstrileşme, Göç ve Küreselleşme, Göç, Bütünleşme ve Asimilasyon, Göç ve Etnisite, Göç ve Aile Yapısı, Göç ve Eğitim, Göç ve Dini Cemaatler, İnsan Hakları Bağlamında Göç ve Göçmen Politikaları.

Önerilen Kaynaklar

Yalçın, Cemal (2004). Göç Sosyolojisi, Anı Kitabevi, Ankara.

 

SOS 309         İSLAM FELSEFESİ

İçerik

İslam felsefesinin temel kavramlarını ve ele aldığı sorunları tanıtarak İslam felsefesinde ortaya çıkan yaklaşımları genel hatlarıyla anlatmaktır. İslam felsefesinin doğuşu, kaynakları ve benimsediği temel yaklaşımlar irdelenir. İslam kültür ve medeniyetini tanımak, diğer kültür ve medeniyetlerle ilişkisi bağlamında karşılaştırmak için gerekli teori ve yöntem bilgisine başvurulur. İslam Felsefesinin Doğuşuna Etki Eden Kaynaklar ve Fikri Kökler. Avrupa'da İslam Felsefesine Bağlı Ekoller: Farabicilik, İbn Sİnacılık, İbn Rüşdcülük. Gazali Sonrası Doğu İslam Dünyasında Felsefe: Bağımsız Filozoflar ve Felsefeleri, Ebu'l Berekât el-Bağdâdi, Abdüllatif Bağdâdi. İşrak Felsefesi Geleneği ve Yorumcuları: Şehrezûrî, İbn Kemmûne, Kutbeddin eş-Şirazî. İhyacı ve Savunmacı Felsefeler: Nasiruddin et-Tusi ve İbn Sina Savunusu

Önerilen Kaynaklar

Bircani Hasan Hüseyin, İslâm Felsefesine Giriş, Ensar, İstanbul 2010.

İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler, ed. M. Cüneyt Kaya, İSAM Yayınları, İstanbul 2013.

 

VII. YARIYIL

SOS 402 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR

İçerik

Bu derste çağdaş sosyoloji kuramları ve onların entelektüel kökenleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda Talcott Parsons ile Robert K. Meton'un İşlevselciliği, Wright Mills ile Pierre Bourdieu'nun Çatışma kuramı, Makro Sosyolojik bakış açıları, Herbert Blumer'in sembolik Etkileşimciliği, Fenomenoloji, Alışveriş kuramı, J. Habermas ve M. Foucault'nun sosyolojik yaklaşımı, Feminist yaklaşım ve Toplumsal Cinsiyet, Sosyolojik kuramların değerlendirilmesi bu dersin temel meseleleridir.

Önerilen Kaynaklar

Wallace R. A., Wolf, A. 2012; Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Doğu Batı Yayınları, Ankara

 

SOS 405         TÜRKİYE'NİN TOPLUM YAPISI

İçerik

Bu derste, Osmanlı toplum yapısının reaya, askeri ve bürokratik kısımları ele alınmaktadır. Devşirme sistemi ve liyakat sistemi incelenmekte, Osmanlı devletinden Türk ulus-devletine geçilmesi ve milletleşmenin inşa süreci üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede, modern Türkiye'nin oluşumu, siyaset, eğitim, din ve ekonomi kurumları kapsamlı bir şekilde işlenmektedir.

Önerilen Kaynaklar

Gökçe, B. 1996; Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar,: Savaş Yayınevi, Ankara

Baykara, T. 2000; Türkiye'nin Sosyal ve İktisadi Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara

Kongar, E. 1998; 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul

Türkdoğan, O. 2002; Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, İstanbul

 

SOS MODERNİTE VE SOSYOLOJİSİ

İçerik

Sosyoloji, modern sanayi toplumunun bilimi olarak tanımlanabilir. Modernite, insanlık tarihinde köklü değişiklikler getiren bir durum. Modernitenin gerek nasıl bir süreçten geçerek oluştuğuna ve gerekse de nasıl bir insan ve toplum tasavvuru getirdiğine ilişkin yoğun bir düşünsel tartışma yaşandı. Klasik sosyal teori, modernlik üzerine bu düşünce biçiminin 19. Yüzyıldaki biçimidir. Bu derste, 19. Yüzyılda ortaya çıkan düşünürler ve düşüncelerinden hareketle klasik sosyal tarihin eleştirel bir değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Moderniteyi Oluşturan Süreçler I: Doğa Bilimlerin Gelişimi, Felsefi devrimler (aydınlanma felsefesi, reform ve Rönesans hareketleri), Sanayi devrimi ve siyasal devrimler 3 Moderniteyi Oluşturan Süreçler II: Doğa Bilimlerin Gelişimi, Felsefi devrimler (aydınlanma felsefesi, reform ve Rönesans hareketleri), Sanayi devrimi ve siyasal devrimler 4 Klasik sosyologların modernite konusundaki görüşleri.

Önerilen Kaynaklar

Berman, Marshall, Katı Olan Her şey Buharlaşıyor

Giddens, Anthony, Modernliğin Sonuçları

 Taylor, Charles, Modernliğin Sıkıntıları

Bauman, Zygmunt, Modernlik ve Müphemlik

 

SOS 407 SEMİNER

İçerik

Sosyoloji alanına ait herhangi bir konunun, bir öğrenci veya öğrenci grubu tarafından araştırılması ve öğrencilerin huzurunda tartışmaya sunulması. Dersin içeriğini öğrencinin aldığı toplumsal konuya göre değişmekte, esas olarak sosyolojik imaginasyonun ve yöntembilimin bir toplumsal koyuna uygulanması söz konusudur.

Önerilen Kaynaklar

Seyitoğlu, H. 1979; Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı,Olgaç Yay. Ankara

Medawar,P.B.1996; Genç Bilim Adamına Öğütler,Tübitak Yay. Ankara

 

SEC 409 İŞ VE MESLEK SOSYOLOJİSİ

İçerik

Ders, iş ve mesleklerin sanayileşme öncesi ve sonrası gelişim ve değişim sürecini; etkisini gittikçe arttıran kentleşme, teknoloji ve kürselleşmeyle birlikte modern toplumda iş ve meslekleri belirleyen ve biçimlendiren temel güç ve etmenleri kapsamaktadır.

Önerilen Kaynaklar

Cirhinlioğlu, Zafer, Meslekler ve Sosyoloji, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 1996.

 

SEC 411 TOPLUMSAL CİNSİYET VE BEDEN SOSYOLOJİSİ

İçerik

Toplum içinde her birey etnisite, ırk, sınıf ve milliyet gibi birbiriyle kesişen statü ve kimliklere sahiptir. Bu ders, bu kategorilerin her birini toplumsal cinsiyet çerçevesinde konumlandırıyor. Toplumsal cinsiyet konusu, beden sosyolojisi, güç ilişkileri, cinsellik, mekan, tüketim kültürü gibi toplumsal cinsiyet anlayışını biçimlendiren faktörler çerçevesinde ele alınmaktadır.

Önerilen Kaynaklar

Canatan, K. 2011; Beden Sosyolojisi, Açılım kitap, İstanbul

Oder, B. E. ve diğerleri, 2011; Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul

 

SEC 413 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ

İçerik

Derste teknolojik gelişme ile birlikte değişen uzmanlaşma süreci, endüstrileşmenin nedenleri, özellikleri ve etkileri, toplumsal yapı ile endüstriyel kurumların ilişkisi, iş grupları ve bunların birbirleriyle ilişkileri, çalışma gruplarının oluşturduğu sosyal organizasyonlar, işçinin çalışma ortamı içinde oynadığı roller, sendikalar ve mesleki dernekler, çalışma gruplarının yapısı, bürokrasi, iş tabakalaşması, iş analizi, liderlik gibi makro ve mikro boyutta çeşitlilik gösteren konular ele alınacaktır.

Önerilen Kaynaklar

Soyer, S. 1996; Endüstri Sosyolojisine Giriş, İzmir: Saray Yayıncılık.

 

SEC 415 TÜRK DÜNYASI İLİŞKİLERİ

İçerik

Bu ders kapsamında Türk kültür coğrafyasındaki ülkeler ve Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkileri irdelenecek, Türk ülkelerini birbirine bağlayan sosyo-kültürel faktörler tartışılacaktır. Türki Cumhuriyetlerin sosyo- ekonomik yapıları anlatılacak Türkiye ile bu ülkeler arasında AB benzeri bir birlik tahayyül edilebilir mi? sorusu öğrencilerle tartışılacaktır.

Önerilen Kaynaklar

Türkkan, Reha Oğuz, 1996; Uyuyan Dev Türk Dünyası, Pozitif Yayınları, İstanbul.

Ercilasun, A.Bican,1997; Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Akçağ Yayınları, Ankara.

 

SOS 305 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

İçerik

Bu derste şu konular işlenecektir: Gelişim Psikolojisine Giriş, Gelişim Psikolojisinin Çalışma Konusu ve Çalışma Alanının Tanımlanması, Gelişim Psikolojisinin Kullandığı Araştırma Yöntem ve Teknikleri,   Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Gelişim Evrelerine Yaklaşım, Bebeklik Dönemi Fiziksel ve Bilişsel Gelişim, Bebeklik Dönemi Psiko-Sosyal ve Ahlaki Gelişim, Dil Becerileri ve Cinsel Rol Kazanımları Süreci, Psiko-Sosyal Gelişim ve E. Erikson, İlk Çocukluk ve Orta Çocukluk Dönemi Fiziksel ve Bilişsel Gelişim Süreçleri, İlk ve Orta Çocukluk Dönemi Psiko-Sosyal ve Ahlaki Gelişim, Ergenlik Döneminin Fiziksel ve Bilişsel Gelişimi, Ergenlik Döneminin Psiko-Sosyal ve Ahlaki Gelişimi, Bireyin Gelişim Sürecinde Ailenin Rolü, Çocuk İstismarı ve Çocuk Hakları.

Önerilen Kaynaklar

Senemoğlu, N.(2007).Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Gönül Yayıncılık, Ankara

Gander, M ve Gardiner, H. (2008). Çocuk ve Ergen Gelişimi (Çev. Bekir Onur), İmge Yayınları, Ankara.

 

VIII. YARIYIL

SOS 401 TÜRK SOSYOLOGLARI

İçerik

Bu ders öğrencilere Türkiye'de sosyolojinin kurumsallaşmasını ve Türk sosyologlarının düşüncelerinin gelişimini öğretmeyi amaçlamaktadır. Türk sosyolojisinin tarihi gelişimi ve II. Meşrutiyet dönemi fikir akımlarının ayrıntılı olarak incelenmesi. Türk sosyoloji tarihinde önemli yere sahip bazı sosyologların fikir çalışmalarının incelenmesi ve eleştirilmesini içerir.

Önerilen Kaynaklar

Özdemir, Çağatay; Türkiye'de Sosyoloji-İsimler Eserler I-II, Phoenix Yayınları 2008

 

SOS 406 KÜLTÜR KURAMLARI

İçerik

Bu dersin amacı, öğrencilerin kültür ve toplum arasındaki ilişkiyi çözümleyerek kültürün toplumsal kökenlerini anlaması ve bu konudaki sosyolojik kuramlara hakim olmasıdır. Bu derste, kültür kavramı, kültür teorileri, kültür ve toplumsal kurumlar arasındaki ilişkiler, tarihi süreçte kültürel değişmeler, evrensel ve yerel kültürler, küreselleşme ve kültür konuları ele alınmaktadır.

Önerilen Kaynaklar

Smith, P. 2005; Kültürel Kuram, Babil Yayınları, İstanbul

 

SOS 408 BİTİRME ÇALIŞMASI

İçerik

Bir akademik danışman tarafından yönetilen bağımsız bir Sosyoloji araştırma konusunun literatür araştırması ve bunun sonucunda verilen formata uygun bir lisans bitirme tezi yazabilmektir. Dersin içeriğini öğrencinin tespit ettiği konu belirlemekte ve dersin işlenişi belirlenen konunun nicel veya nitel oluşuna göre değişebilmektedir.

Önerilen Kaynaklar

Neuman, W. L. 2010. Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Yayınodası Yayınları, İstanbul.

Türkdoğan, O. 2012. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.

 

SOS 404 BİLGİ VE BİLİM SOSYOLOJİSİ

İçerik

Bilim ve bilimsel bilginin sosyolojik boyutlarına ilişkin perspektiflerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında; bilim ve bilgi sosyolojisi temel kavramları, bilgi ve bilimin sosyolojik yönü, bilgi türleri, özellikleri ve bilgiye ulaşma yolları ile bilimin tarihsel gelişimi ve Türkiye'de bilimin ne aşamada olduğu tartışılacaktır.

Önerilen Kaynaklar

Barnes, B., 1995, Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, Vadi Bilim Yay., Ankara

 

SEC 410 YOKSULLUK SOSYOLOJİSİ

İçerik

Yoksulluk; azgelişmişlik, eğitim, barınma, sağlık, aile, göç, kentleşme gibi olgularla birlikte incelenecektir. Yoksulluğun nedenleri, ortaya çıkardığı diğer sosyal problemler, küreselleşme ile ilişkisi, yoksullukla mücadelede hem mikro hem makro ölçekte geliştirilen politikalar ve çözüm yolları tartışmaya açılacaktır.

Önerilen Kaynaklar

Şenses, F. 2002. Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İletişim Yay, İstanbul.

 

SEC 412 ENGELLİLİK SOSYOLOJİSİ            

İçerik

Bireyin doğum öncesi, bebeklik, erken çocukluk, orta dönem çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi dönemlerini gelişimin temel süreçleri (fiziksel, bilişsel, duygusal, psiko-sosyal, motor, dil kazanımı, cinsel rol kazanımı) çerçevesinde ele almak, bu dönemlere ait olguları tanımlayarak problem tespitinde bulunmak ve bilimsel perspektifle çözüm yolları üretmektir.

Önerilen Kaynaklar

Burcu, E. 2006; Türkiye'de Özürlü Birey Olmanın: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Yay, Ankara.

 

SEC 414 DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM

İçerik

Bu dersin amacı sivil toplum ve devlet ilişkilerini ele alarak uluslararası ekonomik bağlantıların temel mekanizmaları ve tartışmaları çerçevesinde anlama olanağı vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders sivil toplum kuruluşlarının gelişimini değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Sivil toplumun tarihsel gelişimi ve demokrasi ile ilişkisi ve sivil toplumun kavramsal ve pratik düzeyde gelişimi ele alınacaktır.

Önerilen Kaynaklar

Komisyon, Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaktüs yayınları, İstanbul, 2005.

 

SEC 416 İSLAM TOPLUMLARI SOSYOLOJİSİ

İçerik

Bu ders kapsamında İslam dünyası ve Müslüman toplulukların karakteristik yapıları, İslam dünyasını şekillendiren temel taş niteliğindeki önemli düşünce ve hareket liderleri ve günümüzde etkin bulunan hareketler ve bunların temel özellikleri ele alınacaktır. Bunların yanı sıra İslam dünyasında küreselleşme ve modernleşme gibi süreçlerin yol açtığı değişikler sosyolojik bakış açısıyla ele alınacaktır.

Önerilen Kaynaklar

Gellner, E. 2012; Müslüman Toplum, Kabalcı Yayınları

Sezen, Y. 1994; İslam Sosyolojisine Giriş, İstanbul

Canatan, K. 2005; İslam sosyolojisi, İstanbul: Beyan

 

SEC ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

İçerik

Organizmanın öğrenmesi ile ilgili davranışlarını inceleyen uygulamalı psikoloji dalıdır. Öğrenmeyi tetikleyen, oluşturan ve etkileyen etkenler, süreç ve sonuç açısından öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, öğrenmede bireysel farklılıklar. Davranış, davranış türleri, bilişsel davranış, duyuşsal davranış, devinsel davranış, açık ve kapalı davranış, bilinçli ve bilinçsiz davranış, üst düzey-alt düzey davranış ve davranışın temel işlevleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Önerilen Kaynaklar

Dilci, Tuncay (2014). Öğrenme Psikolojisi, İdeal Kültür Yayıncılık.

Çelen, Nermin (2003).  Öğrenme Psikolojisi, İmge Kitabevi Yayınları