yüksek lisans tezleri

2022 Yılında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Hazırlanıyor...

 

2021 Yılında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

1- Oğuzhan Kalafat, Ortahisar (Trabzon) ilçesinin olasılıksal yöntem tabanlı heyelan duyarlılık değerlendirmesi.

2- Metehan Yaşar Kalafat, Vakfıkebir (Trabzon) ilçesinin fiziksel veriye dayalı coğrafi bilgi sistemleri tabanlı heyelan duyarlılık değerlendirmesi.

 

2020 Yılında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

1- Bahrican AR. Samsun yöresi eosen yaşlı bazik volkanitlerin tüm-kayaç oldukça siderofil element jeokimyası. Danışman: Prof. Dr. Necati Tüysüz.

2- Nimet Güler, Doğu karadeniz dağ kuşağı güney kesiminde yüzeyleyen tersiyer yaşlı bazaltik dayk ve sillerin yerleşim mekanizması, petrojenezi ve jeodinamik ortamı, Danışman: Prof. Dr. Yener Eyüboğlu.

3- Ahmed Mahmoud Adam Idress, Konumsal analiz ve çok kriterli karar verme tekniklerikullanarak Trabzon ili katı atık düzenli depolama yeri seçimi, Danışman: Prof. Dr. Hakan Ersoy.

4- Semra Şentürk, InSAR Uzaktan Algılama Tekniği Ile Aktif Heyelanların Izlenmesi: Ağcagüney (Samsun) Örneği, Danışman: Prof. Dr. Aykut Akgün.

5- Edgar David Molina Cote, Denizel kaynak kayaların n-alkan ve biyomarker karakteristikleri; seçilmiş kaynak kayalar üzerinde uygulanması, Danışman: Prof. Dr. Reyhan Kara Gülbay.

6- Hamdi Saral, Miyosen yaşlı Himmetoğlu kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri, Danışman: Prof. Dr. Reyhan Kara Gülbay.