çift anadal- yandal

Çİft Anadal- Yan Dal Başvuru Süreci

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ

            “Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal programları uygulama yönergesi’’ uyarınca 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında “Çift Ana Dal” ve “Yan Dal” eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli belge, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvuruda herhangi belge eklenmeyecektir, web sayfasındaki bilgiler tamamlanacaktır.

 1. BAŞVURU TARİHLERİ:

            Bahar dönemi yandal başvuruları 29 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında ktu.edu.tr Web adresinden yapılacaktır.

Lisans Çift Anadal programı için başvuru, kabul ve kayıt koşulları;

 •   MADDE 6– (1) Çift anadal programına başvuru, kabul ve kayıt koşulları şunlardır:
 •  a) Senatoca çift ana dal programı açılması uygun görülen birimler en geç eğitim-öğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirler ve Fakülte Kuruluna sunarlar. Fakülte Kurulu her akademik yılında Haziran ayının ortasına kadar bölümlerin önerdiği kontenjanları karara bağlar. Senatonun onayı ile kontenjan açılır.
 • b) Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.80/4.00 olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci ana dal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:
 •   b1) Çift ana dal yapacak öğrencilerin kontenjanı, ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.80/4.00 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması % 20’ sinden az olmamak üzere Üniversite Senatosunca belirlenir.
 •  b2) Tıp, Sağlık ve Mühendislik Programları hariç olmak üzere çift ana dal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanının  %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.
 •  b3) Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması en az 2.80/4.00 olan ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’sinde yer almayan öğrencilerden çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift ana dal programına başvurabilirler.
 • c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Senatonun onayladığı kontenjanları her yıl temmuz ayının başından itibaren duyurur.
 • ç) Çift ana dal programına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen ve akademik takvimde öngörülen tarihte, doğrudan veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında açılan ilgili linkten elektronik olarak da yapılabilir.
 • d) (Değişiklik: Senato Kararı 03.11.2017-284) Öğrenci, duyurulmuş olan çift ana dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü yarıyılında ve en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında en fazla iki tercihte başvuruda bulunabilir.
 • e) Adı aynı olan programlar arasında çift ana dal programı yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş yapılabilir. Anılan programlara yapılan çift ana dal programı başvuruları kabul edilmez.
 • f) Kabul işlemi, başvurulan bölümün önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift ana dal programı yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi, Senatoca belirlenen o yıla ait akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme döneminin başlangıcında kesinlik kazanmış olmalıdır. Akademik yılın başlangıcından bir hafta önce, kayıt hakkı elde eden öğrenciler alımleri ile birlikte ilan edilir. Farklı programlara başvurmuş her öğrenci bir kez asil ve bir kez de yedek listesinde yer alabilir.
 • g) Çift ana dal programına hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihte şahsen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, hak kazandıkları bölüm ile çift anadal programı yapmayı kabul ettiklerine dair dilekçe ile başvurmalıdırlar. Başvuran öğrencilerin kesin kayıtları ilgili çift anadal programına yapılır. Kabul edilen öğrenciler kayıt dönemi içerisinde her iki anadala birlikte ders kaydı yaptırırlar. Asil öğrencilerden çift anadal programına süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler olması durumunda, bir defaya mahsus, kayıt yapmaya hak kazanan yedek öğrenciler için kesin kayıt tarihleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur ve kayıt kabulleri alınır.
 • h) Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.
 • ı) (Değişiklik: Senato Kararı 03.11.2017-284) Çift ana dal başvurusunda bulunacak öğrencinin başvuruda bulunduğu döneme kadar ana dal diploma programındaki ders yükünü almış ve başarılı olanlar içinde, genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması sonuçları dikkate alınarak seçim yapılır.
 • i) (Ek: Senato Kararı 03.11.2017-284) Hazırlık programı olan bölümlere başvurularda hazırlık sınavından başarılı olanlar veya son beş (5) yıl içinde eşdeğer başarı belgesine sahip olan öğrencilerin çift ana dal programına kesin kaydı yapılır.

Ön lisans çift ana dal programları (Ek: 21.07.2017 tarih ve 282 sayılı Senato)

MADDE 11– (1) Üniversitemizde yürütülen ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer ön lisans programları arasında ilgili bölümlerin önerisi üzerine fakülte/meslek yüksekokul kurullarının teklifi ve senatonun onayı ile çift ana dal programı açılabilir.

 (2) (Değişik: Senato Kararı 27.04.2018-288) Öğrenci ikinci ana dal diploma programına, ana dal ön lisans diploma programına en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrenci ikinci ana dal programında en az toplam 120 AKTS değerinde ders almalıdır. Öğrencinin birinci ana dal programında başarılı olduğu derslerle ilgili olarak uyum komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonucunda mevcut AKTS değeri hesaplandıktan sonra eksik kalan AKTS değerini sağlayacak kadar ders ikinci ana dal programından belirlenir. İkinci ana dal için belirlenecek bu ek derslerin toplam ise 18 AKTS değerinden az olamaz.

 (3) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Senatonun onayladığı kontenjanları her yıl Aralık ve Temmuz ayının başından itibaren duyurur. Öğrencilerin ikinci ana dal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine meslek yüksekokulu yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Bu Yönerge kapsamında lisans çift ana dal diploma programları için yukarıda sıralanan diğer ilkeler, ön lisans programlarındaki çift ana dal programları için de geçerlidir

 

Yan Dal programına başvuru, kabul ve kayıt koşulları;

 MADDE 14– (1)

       a) İlgili bölüm her akademik yılda Haziran ayının ortasına kadar kontenjanları belirler ve Temmuz ayının başından itibaren kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından internet ortamında duyurulur.

       b) Yan dal programına başvurular akademik takvimde öngörülen tarihte, doğrudan veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında açılan ilgili linkten elektronik olarak yapılabilir.

       c) Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.60 /4.00 olması gerekir.

       ç) Öğrenci, duyurulmuş olan yan dal programına anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında veya en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

       d) Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca işleme konulur.

       e) Yan dal programına kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla tamamlanır. Hak kazanan öğrenciler akademik yılın başlangıcından bir hafta önce, yedekleri ile birlikte ilan edilir. Her öğrenci bir kez asil ve bir kez de yedek listesinde yer alabilir. İlan edilen tarihte öğrenciler hak kazandıkları programı kabul ettiklerine dair dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Asil öğrencilerden yan dal programına kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler olması durumunda bir defaya mahsus kayıt yapmaya hak kazanan yedek öğrenciler kesin kayıt tarihleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur ve kayıt kabulleri alınır.

      g) Yan dal programına yapılan başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sonuç sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. 

Çift Anadal Yürüten Bölümler

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Makine Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümü,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği %100 İngilizce

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Harita Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü,

Mimarlık fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü,

Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Jeoloji Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü,

Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Jeofizik Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri

Maden Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Tüm Bölümleri,

Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü,

Fen Fakültesi Matematik Bölümü,

Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

SDBF Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümü,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü,

Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Endüstri Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Fen Fakültesi Matematik Bölümü,

Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

MİMARLIK FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Mimarlık
Yan Dal Eğitimi

Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama,

Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği,

Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı

Şehir ve Bölge Planlama
Yan Dal Eğitimi

 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği

Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi, İktisat Bölümü

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji,

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği

 

İç Mimarlık

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı

ORMAN FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

 

Orman Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

 

 

Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Harita Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

Orman Mühendisliği, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonometri

Peyzaj Mimarlığı
Çift Ana Dal Eğitimi

Orman Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Çift Ana Dal Eğitimi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği. Biyoloji Bölümü

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

İşletme
Çift Ana Dal Eğitimi

Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonometri, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Kimya, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Sosyoloji Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

İktisat
Çift Ana Dal Eğitimi

İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslar Arası İlişkiler, İstatistik ve Bilgisayar Bilim Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Sosyoloji Bölümü, 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Sağlık Yönetimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

FEN FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Matematik

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği I. Öğretim ve %100 İngilizce, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, İnşaat Mühendisliği I. Öğretim, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, Endüstri Mühendisliği

Fen Fakültesi Fizik Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

 

Fizik

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği I. Öğretim ve %100 İngilizce, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, İnşaat Mühendisliği I. Öğretim ve İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce

Fen Fakültesi Matematik, Biyoloji, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümleri

 

Biyoloji

Çift Ana Dal Eğitimi

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bölümü Kimya Bölümü

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı ve Ekolojisi, Peyzaj Mimarlığı

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

Kimya

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği %30 İngilizce

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği

Fen Fakültesi Matematik, Fizik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji Bölümleri,

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Maden Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (I. Öğretim), Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim),

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Yaban Hayatı ve Ekolojisi, Peyzaj Mimarlığı,

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bölümü Kimya Bölümü, Fizik Bölümü, Matematik, Biyoloji

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Fizik Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Matematik Bölümü,

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü,

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce

EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

 

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Türk Dili ve Edebiyatı
Çift Ana Dal Eğitimi

 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Maden Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (I. Öğretim), Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim),

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Yaban Hayatı ve Ekolojisi, Peyzaj Mimarlığı,

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü.

Sosyoloji

Çift Ana Dal Eğitimi

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İktisat

Tarih

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimlerin Uygun Programları

SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Gemi İnşaatı ve Gemi

Makineleri Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği,

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği %30 İngilizce,

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

İnşaat Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Maden Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (I. Öğretim), Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim)

Mimarlık Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Bölge ve Planlama

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (I. Öğretim), İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim)

Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği,

Fen fakültesi Fizik Bölümü, Kimya Bölümü

Yazılım Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Maden Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (I. Öğretim), Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim)

Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Maden Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (I. Öğretim), Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim)

Fen Fakültesi Matematik, Fizik

 

ARAKLI ALİ CAVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Mülkiyet koruma ve Güvenlik Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yönetim ve Organizasyon Bölümü/Lojistik

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Makine Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümü,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği %100 İngilizce

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Harita Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü,

Mimarlık fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü,

Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Jeoloji Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü,

Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Jeofizik Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri

Maden Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Tüm Bölümleri,

Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü,

Fen Fakültesi Matematik Bölümü,

Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

SDBF Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümü,

Fen Fakültesi Fizik Bölümü,

Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Endüstri Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümleri,

Fen Fakültesi Matematik Bölümü,

Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

MİMARLIK FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Mimarlık
Yan Dal Eğitimi

Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama,

Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği,

Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı

Şehir ve Bölge Planlama
Yan Dal Eğitimi

 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği

Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi, İktisat Bölümü

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji,

Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği

 

İç Mimarlık

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı

ORMAN FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

 

Orman Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

 

 

Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Harita Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

Orman Mühendisliği, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonometri

Peyzaj Mimarlığı
Çift Ana Dal Eğitimi

Orman Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Çift Ana Dal Eğitimi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği. Biyoloji Bölümü

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

İşletme
Çift Ana Dal Eğitimi

Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonometri, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Kimya, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Sosyoloji Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

İktisat
Çift Ana Dal Eğitimi

İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslar Arası İlişkiler, İstatistik ve Bilgisayar Bilim Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Sosyoloji Bölümü, 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Sağlık Yönetimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

FEN FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Matematik

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği I. Öğretim ve %100 İngilizce, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, İnşaat Mühendisliği I. Öğretim, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, Endüstri Mühendisliği

Fen Fakültesi Fizik Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

 

Fizik

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği I. Öğretim ve %100 İngilizce, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, İnşaat Mühendisliği I. Öğretim ve İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce

Fen Fakültesi Matematik, Biyoloji, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümleri

 

Biyoloji

Çift Ana Dal Eğitimi

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bölümü Kimya Bölümü

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı ve Ekolojisi, Peyzaj Mimarlığı

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

Kimya

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Maden Mühendisliği %30 İngilizce

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği

Fen Fakültesi Matematik, Fizik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji Bölümleri,

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Maden Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (I. Öğretim), Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim),

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Yaban Hayatı ve Ekolojisi, Peyzaj Mimarlığı,

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bölümü Kimya Bölümü, Fizik Bölümü, Matematik, Biyoloji

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Fizik Bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Matematik Bölümü,

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü,

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce

 

 

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

 

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Türk Dili ve Edebiyatı
Çift Ana Dal Eğitimi

 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Maden Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (I. Öğretim), Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim),

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Yaban Hayatı ve Ekolojisi, Peyzaj Mimarlığı,

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü.

Sosyoloji

Çift Ana Dal Eğitimi

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İktisat

Tarih

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimlerin Uygun Programları

 

SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Gemi İnşaatı ve Gemi

Makineleri Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği,

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği %30 İngilizce,

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Balıkçılık Teknoloji Mühendisliği

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNDE ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

İnşaat Mühendisliği
Çift Ana Dal Eğitimi

Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Maden Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (I. Öğretim), Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim)

Mimarlık Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Bölge ve Planlama

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (I. Öğretim), İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim)

Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği,

Fen fakültesi Fizik Bölümü, Kimya Bölümü

Yazılım Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Maden Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (I. Öğretim), Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim)

Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Çift Ana Dal Eğitimi

Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği %30 İngilizce, Maden Mühendisliği %30 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  %100 İngilizce, Elektrik-Elektronik Mühendisliği  (I. Öğretim), Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği %30 İngilizce, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği %100 İngilizce, İnşaat Mühendisliği (I. Öğretim)

Fen Fakültesi Matematik, Fizik

 

ARAKLI ALİ CAVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU ÇİFT ANA DAL YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİM YÜRÜTEN BÖLÜMLER

EĞİTİME BAŞVURU YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Mülkiyet koruma ve Güvenlik Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yönetim ve Organizasyon Bölümü/Lojistik

Çift Anadal- Yan Dal Kontenjanları

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YANDAL KONTENJAN TABLOSU

PROGRAM

YANDAL

ORMAN FAKÜLTESİ

4.YY

6.YY

Orman Mühendisliği

3

3

Peyzaj Mimarlığı

2

2

SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

2

-

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

3

-

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehir ve Bölge Planlama

1

1

Mimarlık

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi

3

3

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı

2

2

FEN FAKÜLTESİ

Fizik

5

5

Kimya

5

5

Matematik

3

3

Bilgisayar Bilimleri Bölümü

3

3

Biyoloji Bölümü

8

8

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2

2

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İktisat

2

2

İşletme

2

2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Jeoloji Mühendisliği

2

2

Jeofizik Mühendisliği

7

-

Maden Mühendisliği

2

2

Bilgisayar Mühendisliği

3

3

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

5

5

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Enerji Sistemleri Mühendisliği

1

-

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

2

2

İnşaat Mühendisliği

3

3

Yazılım Mühendisliği

2

-