stratejik amaç ve hedefler

AMAÇ 1 Eğitim - Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi
Hedef 1.1 Bölüm web sayfasında tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilerek tanınırlığı artırmak,
Hedef 1.2 Öğrencilerin mesleki becerilerini ve sektör bilgilerini arttıracak gezi, sempozyum, etkinlik ve eğitimleri artırmak veya onları yönlendirmek,
Hedef 1.3 Bölümdeki öğretim üyesi sayısını artırmak,
Hedef 1.4 Öğrencilerin dersteki verimlerini artırmak,
Hedef 1.5 Öğrencileri doğru ders seçimi yapabilmek için bilgilendirmek,
Hedef 1.6 Bölüm ders içeriklerinin gelişen ve ilerleyen teknolojiye uygun ve güncel tutulması,
Hedef 1.7 Bölümün ulusal düzeyde akreditasyonunu sağlamak,
Hedef 1.8 Öğrencilerin yazışma ve bilgi alma becerilerinin geliştirilmesini sağlamak,
Hedef 1.9 Sektör temsilcilerinin düzenleyip yürüteceği sertifikalı derslerin oluşturulması,
Hedef 1.10 Akademik personelin performansını artıracak ve öğrencilerin ilgisini çekecek seçmeli ders havuzunun oluşturulması,
Hedef 1.11 Nitelikli öğretim elemanları istihdam etmek.
AMAÇ 2 Araştırma Kapasitesinin Artırılması
Hedef 2.1 Akademik personeli bilimsel yayın çıkarmaya teşvik etmek,
Hedef 2.2 Akademik personel ve öğrenciler arasındaki uyumun artırılması,
Hedef 2.3 Öğrencilerin dersleri pratikte daha iyi anlamasını sağlamak için laboratuvar uygulamalarına ağırlık verilmesi,
Hedef 2.4 Kütüphanedeki kaynakların sayısının, çeşitliliğinin artırılması ve gelişen teknolojiye uygun olarak kaynakların güncellenmesi,
Hedef 2.5 Fakülte içindeki akademik personelin ortak proje çalışması gerçekleştirmesi,
Hedef 2.6 Öğrencilerin burs olanaklarının artırılarak eğitimlerinin desteklenmesi,
Hedef 2.7 Patent ve faydalı modellere yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.
AMAÇ 3 Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Hedef 3.1 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik teknolojik ve fiziki altyapıyı oluşturmak ve güçlendirmek,
Hedef 3.2 Paydaşlarla olan ilişkileri ve iş birliğini sürekli geliştirmek,
Hedef 3.3 Akademik personelin motivasyonunu ve bağlılığını destekleyen daha verimli bir çalışma ortamı sunmak,
Hedef 3.4 Kurumsal gelişime katkıda bulunabilecek sosyal etkinlik ve düzenlemeleri yapmak,
Hedef 3.5 Akademik personelin memnuniyet düzeyini her yıl yapılacak anket çalışmaları ile ölçerek tespitini yapmak.
AMAÇ 4 Uluslararası Tanınırlığının Arttırılması
Hedef 4.1 Bölümün eğitim ve araştırma faaliyetlerinde uluslararası ilişkileri güçlendirmek,
Hedef 4.2 Akademik personelin uluslararası hareketliliğini artırmak,
Hedef 4.3 Öğrencilerin uluslararası hareketliliğini artırmak,
Hedef 4.4 Akademik personeli uluslararası proje hazırlamaya teşvik etmek,
Hedef 4.5 Eğitim programının uluslararası niteliklere uyumunu sağlamak,