stratejik amaç ve hedefler

AMAÇ 1- Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek 
 
Hedef  1.1- Akademik personelin verimliliğini artırmak.
Hedef  1.1.1- Akademik personel başına düşen öğrenci sayısını azaltmak
Hedef  1.1.2- Farklı uzmanlık alanlarında akademik personelleri bölüm akademik ekibine dahil etmek
Hedef  1.1.3- Öncelikli araştırma alanlarında  nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine destek olmak
 
Hedef  1.2- Öğrenci kalitesini iyileştirmek.
Hedef  1.2.1- Lisans öğrencilerine, dersler haricinde araştırma ve keşfetme yeteneğini kazandırmak
Hedef  1.2.2- Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak, küresel deneyimi vurgulamak
Hedef  1.2.3- Öğrencilerin yaz okulu, çalıştay, staj vb. etkinlikler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine katılımlarını desteklemek
Hedef  1.2.4- Öğrencilerin, ulusal ve bölgesel etkinliklere katılımlarını teşvik etmek
Hedef  1.2.5- Öğrencilerin başarı düzeylerinin artırılması amacıyla destek ödül sistemleri geliştirmek
Hedef  1.2.6- Staj aşamasında ve mezuniyet durumunda öğrencilerin işyerlerine yerleştirilmesi için iletişim sistemleri oluşturmak
Hedef  1.2.7- Öğrencilerin İngilizce akademik yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesini desteklemek
Hedef  1.2.8- Bölüm tanıtımının etkin şekilde yapılarak  nitelikli öğrencinin bölümümüzü tercih etmesini sağlamak
 
Hedef  1.3- Lisans ve lisansüstü programları güncel tutmak ve güçlendirmek.
Hedef  1.3.1- Ders içeriklerini ve öğretim yöntemlerini güncel tutmak
Hedef  1.3.2- Lisans programında güncellenen teknolojinin gereksinimlerini karşılayacak seçmeli derslerin sayısını ve çeşitliliğini artırmak
Hedef  1.3.3- Lisans programını çok disiplinli bir işgücünün gereksinimlerini karşılayacak şekilde güncellemek
Hedef  1.3.4- Lisansüstü eğitimde kaliteli öğrenciler yetiştirmek ve doktora programının açılmasına zemin hazırlamak
 
Hedef  1.4- Çevrimiçi kurs ve lisans programları düzenlemek.
Hedef  1.5- Bölümümüzün eğitim programlarına sektör temsilcilerinin, yurt içi ve yurt dışından öğrenci ve öğretim üyesi katılımını sağlamak.
Hedef  1.6- Bölümün bilgisayar, internet vb. donanımlarını ve laboratuvarlarını  geliştirmeye yönelik işlemlerin devamlılığını sağlamak.
 
Hedef  1.7- Öğrenci gelişimini desteklemek.
Hedef  1.7.1- Yeni gelen öğrencilerin üniversiteye uyumunu sağlamak ve öğrenimleri süresince gerekli danışmanlık desteğini vermek
Hedef  1.7.2- Öğrencilerin sosyal, sanat, kültür ve spor etkinliklerini desteklemek
Hedef  1.7.3- Devlet, bölge, üniversite ve sanayi kuruluşları tarafından verilen burslar konusunda öğrencileri bilgilendirmek.
 
AMAÇ 2- Araştırma Kapasitesini Geliştirmek
 
Hedef  2.1- Nitelikli bilimsel dergi ve konferanslardaki yayın sayısını artırmak.
Hedef  2.2- Yayınlara yapılan atıf sayısına önem vermek.
Hedef  2.3- Bölümde belirlenen tez konularının niteliğinin artırılmasını sağlamak.
Hedef  2.3.1- Tez konularını  kamu ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge amaçlı gereksinimleri doğrultusunda belirlemek ve bu alanlarda çalışmaları teşvik etmek
 
Hedef  2.4- Akademik personelin, lisans ve lisansüstü öğrencilerin TUBİTAK, Avrupa Birliği destekli ve BAP projelerine katılımını sağlamak.
Hedef  2.5- Akademik personelin disiplinlerarası programlara katkısını artırmak.
Hedef  2.6- Teknokent gelişimini desteklemek.
Hedef  2.7- Endüstri alanında kullanılan prototip sistemler geliştirmek.
Hedef  2.8- Patent almaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak.
 
AMAÇ 3-  Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 
Hedef  3.1- Eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında ihtiyaçlarımızı karşılayacak niteliklerde akademik personelin sürekli olarak istihdamını sağlamak ve gelişimine destek vermek.
Hedef  3.2- Akademik personelin memnuniyet durumlarının ve sorunların belirlenmesine yönelik çalışmalar (toplantı, anket, yüz yüze görüşme vb.) yapmak.
Hedef  3.3- Belirlenen amaçlar doğrultusundaki  hedeflere ulaşmak için motivasyon artırıcı çalışmalar yapmak.
Hedef  3.4- Mezunlarla iletişimi güçlendirmek.
Hedef  3.5- Sanayi kuruluşları, devlet kurumları, laboratuvarlar, finansman kuruluşları ile ilişkileri geliştirmek ve ortaklıkları güçlendirmek.
Hedef  3.6- Bölgesel kaliteli orta öğretim kurumları ile ilişkiler geliştirmek.
Hedef  3.7- İdari personelin yetkinliğini artırmak, memnuniyetlerinin artırılarak devamlılığını sağlamak.
Hedef  3.8- Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde şeffaflık ve saydamlığı sağlamaya yönelik mekanizmalar oluşturmak.
 
AMAÇ 4- Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek
 
Hedef  4.1- Bilgiyi topluma yayma ve akademik görünürlüğü artırmak için topluma açık seminerler, eğitimler, etkinlikler düzenlemek.
Hedef  4.2- Bölümün iç ve dış paydaşlarıyla etkileşimi sürekli ve etkili hale getirmek.
Hedef  4.3- Yürütülen araştırmaların süreç ve sonuçlarını bölümümüz web sitesinde güncel olarak paylaşmak.
 
AMAÇ 5- Uluslararası Tanınırlığımızı Artırmak
 
Hedef 5.1- Akademik personelin uluslararası hareketliliğini artırmak.
Hedef 5.2- Öğrencilerin uluslararası deneyimlerini artırmak.
Hedef 5.3- Yurt dışı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak.
Hedef 5.4- Uluslararası sempozyum, konferans vb etkinlikler düzenlemek.