lisansüstü bilgilendirme

Genel Bilgi

Bu sayfa Fen Bilimleri Enstitüsü'ne ait ilgili dökümanlarından oluşturulmuş olup, lisansüstü eğitim süreci ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Güncel bilgiler için aşağıdaki bağlantıları kontrol etmenizde yarar vardır:

Ders Yazılımları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ayrıca, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği kredisiz dersinin de alınması zorunludur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. %100 İngilizce öğrenim uygulayan yüksek lisans programlarında alınacak kredili dersler, seminer ve tez çalışması İngilizce olarak yürütülür, yüksek lisans tezi İngilizce olarak hazırlanır. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışman atanmasını izleyen ilk dönemde seminer dersine yazılabilir. Ayrıca, öğrenci danışmanı atamasını izleyen yarıyıldan itibaren tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine de yazılabilir.

Yüksek lisans öğrencileri, 5000 ve 7000 kodlu kredili derslere yazılım yapabilirler. Her anabilim dalında bulunan 5000 kodlu dersler zorunlu kategorideki dersler olup, yüksek lisans öğrencilerinin ders dönemi içerisinde (en fazla 4 yarıyıl) bu derslerden en az 2 ders alıp başarması zorunludur.

Yüksek lisans programında alınması zorunlu olan kredili/kredisiz derslerin başarılma süresi azami 4 yarıyıldır. Ders dönemini tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans tezi ve uzmanlık alan dersi haricindeki kredili veya kredisiz derslere yazılım yapamazlar.

Yüksek Lisans Öğrencileri:

 • Yüksek lisans programının ders döneminde kendi tez danışmanından en çok üç adet (9 kredi) zorunlu ya da seçmeli ders alabilir. Danışmanı dışındaki bir öğretim üyesinden de kredisiz dersler (Seminer, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği) hariç en fazla iki ders (6 kredi) alabilir.
 • Asgari ders yükünün en az yarısı kadar dersi, kendi anabilim/bilim dalındaki derslerden seçmelidir.
 • 8001 ve 8002 kodlu Uzmanlık Alan Derslerine yazılım, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman öğretim üyesinin atanmasını izleyen yarıyıldan itibaren yapılabilir. Yüksek Lisans öğrencisi, aynı yarıyılda kendi tez danışmanı tarafından 8000 kodlu olarak açılan sadece 1 (bir) uzmanlık alan dersine yazılabilir. 9000 kodlu uzmanlık alan dersleri sadece doktora öğrencileri için açıldığından, yüksek lisans öğrencileri 9000 kodlu uzmanlık alan dersine yazılım yapamazlar.
 • 8000 kodlu Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersleri, öğrencilerin kayıtlı bulundukları anabilim dallarına özgü olup, farklı bir anabilim dalındaki uzmanlık alan dersine yazılım yapılamaz.
 • Yüksek Lisans programında kredili (5000 ve 7000 kodlu) ve kredisiz dersleri (Seminer, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği) başarıyla tamamlamanın azami süresi 4 (dört) yarıyıldır. Ders dönemini tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans tezi ve uzmanlık alan dersi haricinde kredili veya kredisiz ders yazılımı yapamazlar.
 • Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin üniversiteden ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Programında Alınması Zorunlu Olan Dersler (4. Yarıyıl Sonuna Kadar Başarılması Zorunlu Dersler);

 • 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders. Bu derslerden en az 1 adedi İngilizce derslerden seçilmelidir. En az 2 adedi de 5000 kodlu zorunlu derslerden (2015-2016 Güz yarıyılından sonra kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir) seçilmelidir.
 • Seminer (Danışman atamasını izleyen ilk dönemden itibaren SEMİNER dersine yazılım yapabilir. İlk yarıyılda seminer dersine yazılım yapılamaz).
 • FBE 5100 "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" (2017-2018 Güz yarıyılından sonra kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir).

 

Danışman Atama / İlk Danışman Ataması

Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ilgili anabilim dalı kadrosunda görevli bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Yüksek lisans tez danışmanı, lisans programlarında en az iki yarıyıl ders vermiş olmalıdır.

Tez danışmanı atama (İlk atama) başvurusu, Enstitü web sayfasındaki Öğrenci/Formlar/Ortak Formlar kısmında bulunan Form O1 - Danışman Öneri Formu (İlk Atama) formu doldurularak Anabilim Dalı Sekreterliği aracılığı ile EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitüye yapılır.

Danışman öneri formunda, öğrenci tez danışmanı olarak 3 tercihte bulunur. Tercih listesi bir sıralama mahiyetinde olmayıp, anabilim dalı başkanlığı bu 3 tercihten 2 sini Enstitü Yönetim Kurulu?na önerir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen öğretim üyesi öğrencinin tez danışmanı olarak atanır. Enstitü yönetim kurulu tarafından tez danışmanı ataması yapılırken; etik ilkeler ve öğrenci-önerilen öğretim üyeleri arasında çıkar çakışması/çatışması (yakın akrabalık bağı vb.) bulunmaması durumu göz önünde bulundurulur.

Lisansüstü programlarda danışman öneri ve değişiklik talepleri, tezsiz yüksek lisans programları hariç, enstitü tarafından oluşturulan formlarla ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilir.

Yüksek lisans programına yeni kayıt yaptırmış öğrenciler (1. yarıyıl öğrencileri) için, sistem tarafından geçici olarak ilgili Anabilim Dalı Başkanı üzerine danışman eşleştirmesi yapılır. Bu öğrencilerin 1. yarıyıldaki ders yazılımlarının danışman onayı, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından gerçekleştirilir. 1. yarıyıldaki ders yazılım işlemi tamamlandıktan sonra bu öğrencilerin danışmanlıkları yeniden boşa düşürülür ve 1. yarıyıl sonuna kadar kendilerine tez danışmanı bulmaları gerekmektedir. KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği?ne göre, 1. yarıyıl sonuna kadar danışman ataması yapılması zorunlu olup, 2. Yarıyıl başlangıcından itibaren kendilerine tez danışmanı atanmamış olan yüksek lisans öğrencileri ders yazılımı yapamazlar.

Danışman ataması yapıldıktan sonra, öğrenci ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kendisine atanan tez danışmanı arasında tüm sayfaları paraflı ve ilgili kısımları taraflarca ıslak imzalı olarak düzenlenecek lisansüstü öğrenci- danışman sözleşmesinin, danışman atama tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla EBYS üzerinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir. Sözleşme metni enstitüye ulaştıktan sonra enstitü tarafından BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden danışman-öğrenci eşleştirmesi yapılır. Lisansüstü Öğrenci-Danışman sözleşmesinin danışman atama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde enstitüye iletilmemesi durumunda, danışman atama kararı enstitü yönetim kurulu tarafından iptal edilir ve öğrenciye danışman ataması için lisansüstü yönetmelikteki süreçler yeniden başlatılır.

 

Azami Öğrenim Süreleri

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, 09.06.2016 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu tarafından, lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin 2016-2017 Güz Dönemi itibariyle sıfırlanarak yeniden başlatılmıştır.

24.07.2017 tarih ve 30133 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KTÜ lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinin 7. Maddesine göre;

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Tez Önerisi

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği?nin 6 (2). maddesi uyarınca; öğrenci, danışman atanmasını izleyen ilk dönemde tez konusu ve önerisini enstitüye bildirir. Yüksek lisans tez önerisinde, tezin başlığı ve kapsamı (tezin amacı, ilgili alana katkısı, özgün değeri ve kullanılacak yöntemler vb.) hakkında bilgiler verilir.

Yüksek lisans tez önerisinin hazırlanmasında, Enstitü web sayfasındaki Öğrenci/Formlar/Tezli Yüksek Lisans Formları kısmında bulunan Form Y1 ? Yüksek Lisans Tez Öneri Formu kullanılır ve hazırlanan tez önerisi, Anabilim Dalı Sekreterliği aracılığı ile EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitüye iletilir.

Tez önerisi başvuru sürecini incelemek için tıklayınız.

Seminer Çalışması

Yüksek Lisans öğrencilerinin Seminer dersi sunumlarını hazırlayıp teslim etmede, Seminer Çalışması Hazırlama Kılavuzunda belirtilen yazım, biçim ve öz ile ilgili tüm kurallara uyması gerekmektedir. Seminer konusu bilimsel bir araştırmaya ait olabileceği gibi, derleme çalışması da olabilir.

Seminer çalışması bağlantısında ilan edilen Seminer Programındaki tarih, saat ve yerde, dinleyicilere açık olarak sunulur. Seminer dersine yazılan tüm öğrenciler, ilgili ABD’nda sunulacak bütün seminerlerin %80´ne katılmak zorundadır. Devam durumu koordinatör öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.

Devam şartını sağlayan öğrencilerin sunumu tamamlandıktan sonra, öğrencinin danışmanı tarafından KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasındaki Formlar menüsündeki, Seminer Çalışması Formları (Yüksek Lisans/Doktora) bölümünde yer alan “FBE-FR-S2: Seminer Çalışması Teslim Formu” doldurularak, seminer sonucu ve seminerin yazılı raporu (KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında bulunan, Seminer Çalışması Yazım Kılavuzuna göre) 3 iş günü içerisinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilerek, EBYS üzerinden KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne gönderilmelidir.

Yüksek Lisans Tez Teslimi ve Savunma İşlemleri

1. Tez Çalışması Orijinallik Raporu (Benzerlik Analizi))

Lisansüstü programlarda öğrenci, tez tesliminden önce danışmanı aracılığıyla benzerlik raporu vermek zorundadır. Benzerlik raporu ?KTÜ-Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları? na göre oluşturulur. Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu için Üniversitenin abone olduğu benzerlik analiz programı (TURNITIN) kullanılır, bu program dışındaki benzerlik analizi sonuçları kabul edilmez.

K.T.Ü Senato'sunun 31.01.2020 tarih ve 305 Sayılı toplantısında; Üniversitemizin Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları 5. maddesi (b) bendinin

?b) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için intihal engelleme analiz programı tarafından oluşturulan raporda belirtilen "Benzerlik Oranı"nın; alıntı, kaynakça ve başlıklar hariç % 20 oranını geçmemesi gerekmektedir." şeklinde değiştirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

2. Elektronik Ortamda İlk Tez Teslimi

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile teze ilişkin benzerlik analizi raporunu enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

Yüksek  lisans  tezlerinin  Enstitüye  ilk  teslimi,  KTÜ  Bilgi  Yönetim  Sistemi  (https://bys.ktu.edu.tr)  üzerinden  elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca karton ciltli tez teslimi yapılmaz. Tamamlanan tezlerin elektronik ortamda ?Tez Teslim Sistemi? üzerinden teslim edilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir:

ÖĞRENCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi?nde (https://bys.ktu.edu.tr) ?Öğrenci? girişi yapılır,?Enstitü Tez Teslim? düğmesine tıklanarak lisansüstü tez teslim işlemi başlatılır,Açılacak ekranda, lisansüstü tez dosyası ve eklerinin yüklenmesinden önce, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı üzerinden tez teslim onayı alınması için ?Öğrenci İşleri Başvuru? düğmesine tıklanır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin tezini teslim etmesi için herhangi bir engel bulunmaması durumunda onay verilir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı onay verdikten sonra, aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenir:

 1. Elektronik Tez Dosyası (PDF formatında),
 2. Enstitümüz ?Formlar? kısmında bulunan ?O6 - Tez Teslim Formu (BYS Üzerinden Elektronik Ortamda İlk Tez Teslimi İçin)? nun doldurulmuş ve mavi kalemle ıslak imzalandıktan sonra scan edilmiş hali,
 3. Tez teslim formunda belirtilen diğer ek belgeler (Transkript sistem üzerinde kontrol edileceğinden transkript yüklenmesine gerek bulunmamaktadır)
 4. Tez teslimi için ön koşul olarak ?Yayın Koşulu? uygulanan bölümlerin Bölüm Başkanlığı?ndan alınan ?Tezini Teslim Etmesi Uygundur? belgesi
 5. İngilizce hazırlanan lisansüstü tezler için, öğrenci ve danışman öğretim üyesine ilişkin yabancı dil sınav sonuç belgeleri (KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği?ne uygun olacak şekilde)

Belirtilen belgeler yüklendikten sonra; Yüksek Lisans Öğrencileri, aşağıdaki kontrol listesini onaylayarak başvurusunun danışman öğretim üyesinin kontrolüne gönderilmesini sağlar:

 • En az 21 Kredi dersi alarak başarı ile tamamladım
 • Transkriptimde başarısız dersim yoktur
 • En az 1 tane İngilizce ders aldım
 • Aldığım derslerin en az 2 tanesi 5000 kodlu zorunlu derslerdendir
 • ?Seminer? dersini aldım ve başardım
 • ?Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği? dersini aldım ve başardım (2017 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için zorunludur)
 • Anabilim dalımda tez teslimi için ön koşul olarak uygulanan ?Yayın Koşulu? nu sağladım ve belgesini ekledim (Elektrik-Elektronik Müh. ve Bilgisayar Müh. Anabilim dalları için zorunludur)
 • Yukarıdaki beyanlarımın doğruluğunu onaylıyorum (Beyan ettiğiniz bilgilerin doğru olmadığının belirlenmesi durumunda tez tesliminiz onaylanmayacaktır).

Öğrenci onayından sonra tüm tez teslim dosyaları, kontrol için öğrencinin tez danışmanına BYS üzerinden iletilir.

 

TEZ DANIŞMANI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

 • KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi?nde (https://bys.ktu.edu.tr) ?Personel? girişi yapılır
 • ?Öğrenci İşlemleri? Menüsünde ?Enstitü Tez Teslim? düğmesine tıklanarak danışmanlığını yürütmekte olduğu lisansüstü öğrenci/öğrencilerin tez teslim işlemi başvuruları görüntülenir,
 • Öğrenci tarafında yüklenen elektronik tez dosyasının uygunluğu kontrol edilir,
 • Öğrenci tarafından yüklenen tez teslim formunun çıktısı alınarak ?Öğrencinin tezini teslim etmesi uygundur? kısmı mavi renkli kalemle ıslak imzalanıp taranarak sisteme yüklenir,
 • Hazırlanan teze ilişkin Benzerlik Analizi Raporu (TURNITIN Raporu) danışman tarafından mavi kalemle ıslak imzalandıktan sonra scan edilip sisteme yüklenir.

Danışman onayı ile birlikte, tüm tez teslim bilgi ve dosyaları, kontrol için Enstitüye iletilir.

 

ENSTİTÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Öğrenci tarafından yapılan tez teslimi danışman öğretim üyesi tarafından onaylandığında, elektronik tez dosyası ve ekleri Fen Bilimleri Enstitüsü?ne iletilir. Enstitü kontrolleri de yapılıp, tez teslim başvurusunun onaylanması durumunda, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı?na, öğrencinin tezini Enstitüye teslim ettiğini belirten yazışma başlatılır. Tez teslim belgelerinde eksiklik veya yanlış beyan bulunması durumunda, Enstitü tarafından tez teslimi onaylanmayarak öğrenciye iade edilir. Kontrol listesinde belirtilen bilgi/belgelerde eksiklik varsa, tez teslimi Enstitü tarafından onaylanmaz ve gerekçesi ile birlikte sistem üzerinden ilgili kişiye (öğrenci veya danışman) eksik bilgi/belgelerin tamamlanması için iade edilir. Tez tesliminin hangi aşamada olduğu öğrenci ve danışman tarafından sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

 

3. Yüksek Lisans Tez Jürisi Önerisi

Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve ilgili alandan olmak koşulu ile en az biri kendi Üniversitesi dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda; yüksek lisans tez savunma sınavlarında Üniversite dışından jüri üyesi olarak görevlendirilecek öğretim üyesi/üyelerinin, doçent veya profesör ünvanına sahip olması gerekmektedir. Öğrencinin farklı bir üniversiteden olan ikinci tez danışmanı Üniversite dışından jüri üyesi yerine sayılmaz. Tez danışmanı ve lisansüstü süreçlerde (sınav, komite, komisyon ve benzeri) üniversite dışından jüri üyesi olarak görev alacak öğretim üyeleri arasında çıkar çatışması/çakışması (tez hocası-öğrencisi olmak, eş-yakın akrabalık bağı olması) bulunmamalıdır. Aynı şekilde, aday öğrenci ile jüri üyeleri arasında çıkar çatışması/çakışması olmamalıdır.

Lisansüstü süreçlerde (sınav, komite, komisyon ve benzeri) jüri başkanı, akademik unvanı en yüksek olan öğretim  üyeleri arasından seçilir.

Yüksek lisans tez jürisinin belirlenmesi için, Enstitü web sayfasındaki Öğrenci/Formlar/Tezli Yüksek Lisans Formları kısmında bulunan Form Y2 ? Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu kullanılır ve hazırlanan yüksek lisans tez jürisi önerisi, Anabilim Dalı Sekreterliği aracılığı ile EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitüye iletilir.

Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu?nun enstitüye ulaşmasını takiben, ilk Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında (özel durumlar dışında her hafta Perşembe günü saat: 13:00?da yapılır) görüşülür ve bu toplantıda asıl ve yedek tez jüri üyeleri belirlenerek ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirilir.

 

4. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

Yüksek lisans tez jürisinin Enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenmesini takiben, ilgili anabilim dalı başkanlığına ve belirlenen jüri üyelerine EBYS üzerinden yazı yazılarak ekinde adayın yüksek lisans tezi (PDF formatında) gönderilir. Jüri üyeleri, kendi aralarında görüşerek, jürinin belirlendiği enstitü yönetim kurulu tarihi itibariyle, en erken on beş (15) gün, en geç bir (1) ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma tarihi belirlendikten sonra, yüksek lisans tez savunma jürisinin resmi görevlendirmesinin yapılabilmesi için;

Enstitü web sayfasındaki Öğrenci/Formlar/Ortak Formlar kısmında bulunan Form O2 ? Jüri Görevlendirme Formu ve Form 03 - Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu doldurularak, Anabilim Dalı Sekreterliği aracılığı ile EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitüye iletilir.

Jüri Görevlendirme Formu ve Tez Savunma Sınavı Duyuru formunun enstitüye ulaşmasını takiben, ilk Enstitü Yönetim Kurulu  toplantısında  (özel durumlar dışında her hafta Perşembe günü saat: 13:00?da yapılır)  görüşülür  resmi  jüri görevlendirmesi yapılır. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Üniversite dışından Tez Savunma Sınavına katılacak olan Jüri üyelerinin kurumlarına da resmi görevlendirme yazıları yazılarak EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden gönderilir.

Yüksek lisans tez savunma sınavı, KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) altyapısı kullanılarak kayıtlı çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmektedir. Yüksek lisans tez savunma sınavı için UZEM sanal tez savunma salonunda randevu oluşturulması gerekmektedir. Öğretim üyeleri, danışmanlığını yürüttükleri yüksek lisans öğrencileri için tez savunma sınavı randevusu oluşturma işlemini aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilmektedir:

 1. KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi?nde (https://bys.ktu.edu.tr) ?Personel? girişi yapılır,
 2. ?Enstitü Randevu Sistemi? menüsünde ?Yeni Randevu? düğmesine tıklanarak danışmanlığını yürütmekte olduğu ve tez savunma sınavı randevusu alınacak yüksek lisans öğrencisi seçilir,
 3. Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından jüri görevlendirmesinin yapıldığı tarih / EYK sayısı ve tez adı girildikten sonra gelen ekranda tez savunma tarihi ve kurum içi/kurum dışı jüri bilgileri girilerek randevu sisteme kaydedilir.
 4. UZEM yetkilileri tarafından sisteme girilen randevu bilgileri incelenir, bilgilerde eksiklik olmaması durumunda randevu onaylanır ve randevu alınan tarih/saat dilimi için yüksek lisans tez savunma sınavı sanal salonu ataması yapılır. Sınavdan en geç 1 gün öncesine kadar, tüm jüri üyelerinin ve tez savunma sınavına girecek lisansüstü öğrencinin e-posta adreslerine, tez savunma sistemine giriş yapabilmek için bağlantı bilgileri gönderilmektedir. Sistem üzerinde oluşturulan randevuya ilişkin tez savunma sistemine giriş bağlantısı, sınava katılmak isteyen dinleyicilere danışman/jüri üyeleri aracılığı ile duyurulabilmektedir.

Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez savunma sınavı süresi en az altmış dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir.

Yüksek lisans tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar tez sınavını izleyen üç iş günü içinde;

Enstitü web sayfasındaki Öğrenci/Formlar/Tezli Yüksek Lisans Formları kısmında bulunan Form Y3 ? Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı + Jüri Üyesi Kişisel Raporu doldurularak Anabilim Dalı Sekreterliği aracılığı ile EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitüye iletilir.

Jüri üyesi kişisel raporunun, tüm jüri üyeleri tarafından ayrı doldurularak tez savunma sınavı tutanağı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

5. Bez Ciltli Yüksek Lisans Tez Teslimi

Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, ciltlenmiş yüksek lisans tezinin en az beş nüsha halinde tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir (1) ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Öğrenci tarafından tez savunma sınavında verilen tüm düzeltmeler tamamlandıktan sonra, bez cilt yapılmadan önce, hazırlanan tezin şekil yönünden FBE ? Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu?na uygunluğunun değerlendirilebilmesi için tezin son halinin elektronik bir kopyasının (PDF formatında) Enstitüye verilerek kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış olan bez ciltli tezler kabul edilmemektedir.

Bez ciltli olarak hazırlanan tezlerin iç kapağında bulunan tüm imzaların mavi kalemle atılmış ıslak imza olması zorunludur. İç kapakta taranmış imza kabul edilmez.

Bez ciltli tez teslimi için; Enstitümüz ?Formlar? kısmında bulunan ?Form O7 - Tez Teslim Formu (Bez Ciltli Tez Teslimi İçin)? nun doldurulmuş ve gerekli kısımlarının mavi kalemle ıslak imzalanmış olması ve bu form ekinde belirtilen tüm belgelerin bez ciltli tez nüshaları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

6. Yüksek Lisans Tezinin Erişime Açılmasını Erteleme 

?Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge" doğrultusunda; yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere (patent için 2 yıl) tezin erişime açılması engellenebilmektedir.

Ulusal Güvenliği ilgilendiren, Gizlilik Dereceli Tezler için verilecek süre ayrıca değerlendirilir. Tez erişim kısıtlama talebinde bulunulmayan lisansüstü tezler, Ulusal Tez Merkezi?nde erişime açık olacaktır.

Başarı ile tamamlanmış bir yüksek lisans tezinin erişime açılmasını erteleme başvurusu, Enstitü web sayfasındaki Öğrenci/Formlar/Ortak Formlar kısmında bulunan Form O5 ? Tezin Erişime Açılmasını Erteleme Talep Formu doldurularak Anabilim Dalı Sekreterliği aracılığı ile EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitüye yapılır.

 

7. Mezun Öğrenci Bilgi Formu

Bez ciltli tez teslimi yapılabilmesi için, https://forms.gle/zHNbhP9jtCiZpEH98 bağlantı adresi üzerinden çevrimiçi olarak mezun Öğrenci Bilgi Formu?nun doldurulması gerekmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü?nün ?Kaliteyi Sürekli İyileştirme? hedefleri kapsamında lisansüstü mezunlarımızın geri bildirimleri büyük önem taşıdığından, bu formun doldurulması lisansüstü eğitim-öğretim programlarımızın ve faaliyetlerimizin değerlendirilmesi bakımından önemli katkılar sağlayacak niteliktedir.

Sıkça Sorulan Sorular

 S1. Yüksek lisans programındaki zorunlu kredi derslerin (21 kredi-7 ders) tamamına ilk yarıyılda yazılabilir miyim?

Yüksek Lisans programında kredili (5000 ve 7000 kodlu) ve kredisiz dersleri (Seminer, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği) başarıyla tamamlamanın azami süresi 4 (dört) yarıyıldır. Yüksek lisans programının ilk yarıyılının sonuna kadar tez danışmanı atanması gerekmektedir. İlk yarıyıl başlangıcında henüz tez danışmanı ataması yapılmamış olduğundan, öğrenciye atanacak danışmanın yönlendirmesi ile tez konusuna yönelik derslerin alınması doğru bir yaklaşım olacağından, ilk yarıyılda sadece anabilim dalının genel derslerinden ders seçilmesi ve fazla ders alınmaması daha uygun olacaktır. Bu nedenle, ilk yarıyılda fazla sayıda derse yazılan öğrencilerin yazılım yaptıkları bazı dersler, anabilim dalı başkanı tarafından onaylanmayabilmektedir.

S2. Ders yazılımında, sadece kendi anabilim dalımdan mı dersler seçmem gerekiyor?

Ders yazılımlarında, Enstitümüze bağlı tüm anabilim dallarında açık bulunan derslerden ders seçimi yapılabileceği gibi, farklı bir lisansüstü enstitüde (sağlık bilimleri enstitüsü, sosyal bilimler enstitüsü) açık bulunan derslerden de seçim yapılarak ders yazılımı gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte; KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda; yüksek lisans öğrencisi, asgari ders yükünün en az yarısı kadar dersi kendi anabilim/bilim dalındaki derslerden seçmelidir.

S3. Yüksek lisans programında aldığım bir dersin içeriği ders sorumlusu  tarafından değiştirildi. Doktora programında bu derse tekrar yazılım yapabilir miyim?

İçeriği değiştirilmiş olsa dahi, yüksek lisans programında yazılım yapılarak başarılmış olan bir derse doktora programında aynı kod ve aynı isimle yazılım yapılamaz. Öğretim üyesi tarafından anlatılan konular sonradan değiştirilmiş olsa bile, aynı kod ve isim altında açılan iki farklı ders olması imkanı bulunmamaktadır.

S4. Yüksek lisansta ilk yarıyılım bitti, ancak kendime bir tez danışmanı bulamadım. Ne yapmalıyım?

Yüksek lisans programında ilk yarıyıl sonuna kadar danışman ataması yapılması zorunludur. Danışman ataması yapılmayan öğrenciler, 2. yarıyılda ders kaydı işlemini gerçekleştirememektedir. Bu nedenle, yüksek lisans programındaki 2. Yarıyıl başlangıcından önce danışman atanma işlemi için ilgili anabilim dalı başkanlığı üzerinden Enstitüye danışman öneri formunun ulaştırılması gerekmektedir. Danışman seçimi konusunda problemler yaşanması durumunda, çözüm için ilgili anabilim dalı başkanı ve enstitü yönetimi ile görüşülmesi faydalı olacaktır.

S5. Anabilim dalının ?dersler? listesinde almak istediğim bir ders var, ancak bu ders ?dönem dersleri? listesinde yok. Ne yapmalıyım?

?Dersler? listesinde anabilim dalındaki tüm dersler ve içerikleri görüntülenebilmektedir. Ancak ilgili yarıyılda açılarak ders yazılımı için aktif hale getirilen dersler ?Dönem Dersleri? listesinde görüntülenmektedir. Bu nedenle, ?dönem dersleri? listesinde bulunmayan bir ders aktif yarıyılda açılmadığından, bu ders yazılım yapılması mümkün değildir.

S6. Enstitü ortak derslerinden yazılım yapmak istiyorum. Bu dersler ders yazılım ekranında hangi anabilim dalı altında yer alıyor?

Enstitü ortak dersleri için ders seçimi, ders kayıtlarının yapıldığı süre içerisinde ders yazılımı arayüzünde bulunan ?Enstitü Anabilim Dalı? altında açılacak listeden yapılabilmektedir.

S7. Yüksek lisans ilk yarıyıl başlangıcında, yüksek lisans tezimde hangi danışman ile çalışacağıma karar verdim. Bu durumda seminer dersine yazılım yapabilir miyim?

Seminer dersine ilk yarıyılda ders kaydı yapılamamaktadır. Danışman ataması gerçekleştirildikten sonra, en erken 2, en geç 4. yarıyıl sonuna kadar seminer dersine yazılım yapılarak başarılması gerekmektedir.

S8. Seminer dersini bu yarıyıl alıp ?G (Geçti)? notu ile başarılı bir şekilde tamamladım. Sonraki yarıyıl/yarıyıllarda seminer dersine tekrar yazılım yapabilir miyim?

Başarı ile tamamlanmış kredili veya kredisiz herhangi bir ders için sonraki yarıyıl/yarıyıllarda yeniden ders yazılımı yapılamaz. Sadece başarısız ders/dersler için yeniden ders yazılımı yapılabilir.

S9. A Anabilim dalında yüksek lisans öğrenimi görüyorum. Tez danışmanım aynı zamanda B anabilim dalında da görev yapıyor. Tez danışmanım tarafından B Anabilim dalında açılmış olan bir uzmanlık alan dersine ders kaydı yaptırabilir miyim?

8000 kodlu Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersleri, öğrencilerin kayıtlı bulundukları anabilim dallarına özgü olup, farklı bir anabilim dalındaki uzmanlık alan dersine yazılım yapılamaz. Örneğin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim dalındaki bir yüksek lisans öğrencisi ELK 800x kodlu derse yazılım yapabilir, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalındaki BIL 800x kodlu uzmanlık alan dersine yazılım yapamaz.

S10. Aktif yarıyıl içerisinde yüksek lisans tezimi Enstitüye teslim etmeyi planlıyorum. Uzmanlık alan dersine yazılım yaptırmamalı mıyım?

?Uzmanlık Alan Dersi?, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman öğretim üyesinin atanmasını izleyen yarıyıldan itibaren başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu nedenle uzmanlık alan dersine yazılım yapılmış olması, tez teslimi için engel teşkil etmemektedir.

S11. Yüksek lisans programına alan dışından kabul edildiğim için bilimsel hazırlık programı kapsamında kayıt yaptırdığım anabilim dalının lisans programından ders/dersler alıyorum. Bu dersler için geçme notu en az ne olmalıdır ?

Yüksek lisans programında bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak en az CC almış olması gerekir. Bununla birlikte; bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders tekrarı, kayıt silme ve benzeri diğer hususlar KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. Lisans programındaki derslerden başarılı olmak için ilgili lisans programının ders başarı kriterleri uygulanır.

S12. Başarısız kaldığım ders sonraki yarıyıl/yarıyıllarda açılmadı. Ne yapmalıyım?

Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar alabileceği gibi bunun yerine farklı ders/dersler de alabilir. Öğrencinin farklı ders alması durumunda aldığı derslerden yalnızca ikisini danışmanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile başarısız dersinin yerine saydırabilir. Öğrenci başarısız olduğu diğer dersleri süresi içinde (azami 4 yarıyıl) yeniden alarak başarmak zorundadır.

S13. Seçtiğim tez danışmanım lisansüstü öğrenci ? danışman sözleşmesini imzalamak istemiyor. Ne yapmalıyım?

Lisansüstü öğrenci ? danışman sözleşmesi metni enstitüye ulaştıktan sonra enstitü tarafından BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden danışman-öğrenci eşleştirmesi yapılır. Lisansüstü Öğrenci-Danışman sözleşmesinin danışman atama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde enstitüye iletilmemesi durumunda, danışman atama kararı enstitü yönetim kurulu tarafından iptal edilir ve öğrenciye danışman ataması için lisansüstü yönetmelikteki süreçler yeniden başlatılır. Bu nedenle sözleşmenin taraflar arasında süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Sözleşme imzalamayan öğretim üyesine tez danışmanlığı verilmez.

S14. Tez danışmanım emekli oldu/üniversiteden ayrılarak farklı bir üniversiteye geçti. Yeni bir danışman mı seçmem gerekiyor ?

Emekli olan ya da başka bir sebeple Üniversitemizden ayrılan öğretim üyelerinin tez danışmanlıkları, yüksek lisans öğrencisi için tez önerisinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması şartıyla yasal sürenin sonuna kadar devam edebilir. Ancak, bu öğretim üyesine ders görevlendirmesi yapılmaz. Ders aşamasında olan lisansüstü öğrenciye yeni danışman atanır.

S15. Tez danışmanım emekli oldu/üniversiteden ayrılarak farklı bir üniversiteye geçti. Ders yazılım onayımı kim yapacak ve danışman imzası/onayı gereken diğer işlemlerimi nasıl yerine getireceğim ?

Emekli olan ya da başka bir sebeple Üniversitemizden ayrılan öğretim üyelerinin tez danışmanlıkları, yüksek lisans öğrencisi için tez önerisinin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanmış olması şartıyla yasal sürenin sonuna kadar devam edebilir. Bu durumdaki yüksek lisans öğrencilerinin danışmanlık ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek üzere, Enstitü tarafından ilgili anabilim dalı başkanı üzerine danışman eşleştirmesi yapılır ve danışmanlık imza/onayları anabilim dalı başkanı üzerinden yürütülür.

S16. Tez danışmanım ile ilgili sorunlar yaşıyorum. Danışman değişikliği yapmak istiyorum, ancak mevcut tez danışmanım onay vermiyor. Ne yapmalıyım ?

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanmış tez danışmanı değişikliği taleplerinde, hem atanmış mevcut danışmanın feragat etmesi, hem de atanması talep edilen yeni danışmanın muvafakatının alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun onayına sunulması gerekmektedir. Mevcut ve yeni önerilen danışmanların her ikisinin de onayı olmadan yapılan tek taraflı danışman değişikliği başvuruları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaz.

S17. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tez danışmanım değişti. Eski tez danışmanım ile imzalamış olduğumuz lisansüstü öğrenci ? danışman sözleşmesini nasıl fesh edebilirim ?

Enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılan danışman değişikliği durumunda, öğrenciye yeni danışman atamasının yapıldığı enstitü yönetim kurulu tarihi itibariyle eski danışman ile yapılmış olan sözleşme kendiliğinden geçersiz hale gelir. Danışman değişikliği yoluyla yeni atanan danışman ve öğrenci arasında, yeniden sözleşme düzenlenir ve işleme alınır.

S18. İkinci tez danışmanı önerisini için ne zaman başvuruda bulunmam gerekiyor ?

İkinci tez danışmanı önerisi birinci danışmanın atanması ile eş zamanlı veya birinci danışmanın atanmasını takip eden ilk yarıyıl içinde yapılır.

S19. Azami ders dönemi olan dört (4) yarıyıl içerisinde zorunlu kredili ders yükümü (21 kredi ? 7 ders) tamamladım, ancak kredisiz bir ders olan seminer dersini (veya bilimsel araştırma ve yayın etiği dersini) başarı ile tamamlayamadım. Ne yapmam gerekiyor ?

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

S20.  yarıyılında doğum yaptığım için öğrenime süre ekleme talebinde bulundum ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından bu talebim onaylandı. İzinli sayıldığım yarıyıl içerisinde tezimi teslim edebilir miyim ?

Öğrenime süre ekleme talebi kabul edilen öğrencinin, varsa ilgili dönemdeki ders yazılımı iptal edilir. İlgili öğrencinin, öğrenimine devam edebilmesi için takip eden yarıyılda yeniden ders kaydı yapması gerekir. Bu nedenle, izinli sayılan yarıyıl içerisinde herhangi bir ders yazılımı, tez teslimi vs. işlem gerçekleştirilmez.

S21. Enstitü tarafından lisansüstü tezlerin benzerlik analizi için kullanılmakta olan TURNITIN yazılımı dışında başka bir benzerlik yazılımı sonucunu kullanabilir miyim ?

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda; ?Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu? için Üniversitenin abone olduğu benzerlik analiz programı kullanılır, bu program dışındaki benzerlik analizi sonuçları kabul edilmez.

S22. Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu (TURNITIN) için yaptığım taramada düşük bir benzerlik çıkmasına rağmen, bez ciltli tez tesliminde Enstitü tarafından yapılan benzerlik taramasında % 20 üzerinde bir benzerlik çıkıyor, ne yapmalıyım?

Bez ciltli olarak teslim edilen tezlerin TURNITIN sistemine depolanması Enstitümüz bilgi-işlem birimi tarafından yapılmaktadır. Depolama amacıyla yapılan son taramada benzerlik oranının alıntı, kaynakça ve başlıklar hariç % 20 oranını geçmemesi gerekmektedir. Bu oranın üzerinde bir benzerlik çıkması durumunda, tez içeriğinin benzerliği kabul edilen sınırlar içerisine düşürecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumdaki bez ciltli tezler yeniden düzenlenmek üzere ilgilisine iade edilir.

S23. Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu (TURNITIN) için yaptığım tarama sonucunu yanlışlıkla depoladım. Sonraki taramalarımda % 90-100 oranında yüksek benzerlik çıkıyor. Üniversitenin TURNITIN sorumlusuna durumu bildirdim, ancak tarama ID si silindiği için sistemden tarama sonucu kaldırılamıyor. Bu durumda tez teslimini nasıl yapabilirim ?

Hatalı depolama sonucunda tez çalışması orijinallik taraması sonucu çok yüksek çıkmaktadır. Bu durumdaki tezlerin Enstitü tarafından kabul edilebilmesi için; tezi yürüten danışmanın yazılı bir taahhütname ile hatalı depolama işlemini açıklaması ve yürütülen tez ile ilgili herhangi bir intihal durumunun söz konusu olmadığını, ileride yürütülen yüksek lisans tezi ile ilgili herhangi bir intihal tespit edilmesi durumunda tez danışmanı olarak sorumluluğu üstlendiğini belirtmesi gerekmektedir. Tez danışmanı tarafından hazırlanarak Enstitüye teslim edilen bu yazılı taahhütname, öğrencinin dosyasında muhafaza edilerek, tez teslimi sonrasındaki işlemler devam ettirilebilmektedir.

S24. Tez savunma sınavım için görevlendirilen jüri üyelerinden birinin sınav günü için geçerli bir mazereti ortaya çıktı. Ne yapmalıyım ?

Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir.

S25. Yüksek lisans tez savunma sınavından sonra gerekli düzeltmeleri tamamladım. Tezimin son halini, ilk tez tesliminde olduğu gibi, elektronik ortamda yapabilir miyim ?

Düzeltmeler yapıldıktan sonra bez ciltlenmiş yüksek lisans tezinin beş nüsha halinde, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Bez ciltli olarak hazırlanan tezlerin iç kapağında bulunan tüm imzaların mavi kalemle atılmış ıslak imza olması zorunludur. Tezin son hali, elektronik ortamda kabul edilmez.