program öğrenim kazanımları

Programın Öğrenim Kazanımları :
 
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK-1 : öğrenme ve öğretme sürecini zenginleştirebilmek için uygun öğrenme ortamları oluşturabilmeli, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilmeli ve öğretim araç-gereç ve kaynaklarından yararlanabilmelidir.
ÖK-2 : bireyin sosyalleşmesine katkıda bulunacak demokratik ortamları ve öğrenme deneyimlerini geliştirebilmeli.
ÖK-3 : öğrencilerin matematiksel gelişimlerini farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirebilmelidir.
ÖK-4 : öğrencileri ve meslektaşları ile iyi bir iletişim kurabilmeli ve takım çalışması yapabilmeli, alanında yayınlanan çalışmaları takip edebilmek için dili etkin bir şekilde kullanabilmelidir.
ÖK-5 : güçlü matematiksel iletişim, problem çözme, akıl yürütme ve ilişkilendirme becerilerine sahip olmalıdır.
ÖK-6 : yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olmalı ve alan bilgisini eğitim-öğretim sürecinde etkin kullanabilmelidir.
ÖK-7 : matematiği farklı disiplinlerle ilişkilendirebilmeli, farklı disiplinlerdeki problemlerin matematiksel modellerini kurabilmelidir.
ÖK-8 : yaşam boyu öğrenmenin gereğinden hareketle bireysel ve mesleki gelişimini dinamik bir sürece dönüştürebilmelidir.