matematik kulübü tüzüğü

AMAÇLAR

MADDE 1.1 Matematiksel düşünceleri benimsetmek

MADDE 1.2 Matematik bilimini ve tarihini tanıtmak.

MADDE 1.3 Üniversitemizi yurtiçi ve yurtdışı platformda temsil etmek.

MADDE 1.4 Üniversite öğrenci adaylarına başta bölümümüz olmak üzere üniversitemizi tanıtmak.

MADDE 1.5 Matematik kulübü olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesi altında faaliyet gösteren diğer kulüplerle iş birliği içerisinde bulunmak.

MADDE 1.6 Üniversite öğrencileri ile birlikte çeşitli sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenlemek.

MADDE 1.7 Matematik bölümü öğrencileri arasında iletişim ve etkileşimi sağlayacak araçlar kullanmak.

MADDE 1.8 Matematik kulübüne maddi destek sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve sponsor bulmak.

MADDE 1.9   Ulusal öğrenci çalıştayı düzenlemek.

MADDE 1.10 Doğal ortamlarda kamplar düzenleyerek, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlamak.

MADDE 1.11 Öğrencilerimiz arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek amacı ile geziler düzenlemek.

MADDE 1.12 Yabancı uyruklu öğrencilerimiz ile birlikte kültürel paylaşımlarda bulunabilecek etkinlikler düzenlemek.

MADDE 1.13 Farklı üniversitelerdeki akademisyenleri davet ederek seminer vermelerini sağlamak.

MADDE 1.14 Üniversitemiz tarafından düzenlenen “öğrenci tanıtım fuarına” katılarak bölümümüzü tanıtacak faaliyetlere destek olmak.

MADDE 1.15 Matematiğin çeşitli mesleklerde kullanım alanlarındaki verimliliği arttıracak etkinliklerde bulunarak insanları bilgilendirmek.

KULÜBE ÜYE OLMA ve ÜYELİK HAKLARI

MADDE 2.1 Kulübe sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri kayıt olabilirler.

MADDE 2.2 Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri, kulüp tüzüğünü kabul ederek bir dilekçe ile başvurdukları takdirde üyeliğe kabul edilirler. Üyelik kaydı “Kulüp Üyelik Defteri’ne kaydolmak suretiyle gerçekleştirilir. Kulüp Yönetim Kurulu’nun uygun görmediği hallerde üyelik başvurusu reddedilebilir.

MADDE 2.3 Kulüp üyeliği için başvurular her yıl güz yarıyılının başlamasıyla başlar ve en fazla 2 ay sürer. Daha sonra yapılan üyelik başvuruları Kulüp Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde üyelik başvurusu kabul edilir.

MADDE 2.4 Daha önce disiplin cezası almış olduğu tespit edilen öğrenciler kulüp organlarında ve yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar. Eğer hali hazırda görevde bulunuyorlarsa kulüp yönetim kurulunun kararı ile yönetim organlarından çıkarılırlar. Fakat kulüp üyelik haklarından yararlanabilirler.

MADDE 2.5 Üyelik, aktif üyelik ve pasif üyelik olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif üyelik, birbirini izleyen iki yarıyıl (1 yıl) boyunca üyelik şartlarını yerine getiren ve kulüp tüzüğünde de belirtilen aktif üyelik kriterlerini karşılayan üyeler için geçerlidir. Bu şartları yerine getirmeyen üyeler pasif üye konumuna düşerler.

MADDE 2.6 Pasif üyeler hiçbir surette oy verme ve seçilme hakkına sahip değildir.

MADDE 2.7 Her üye, kulüp faaliyetlerine ilişkin dilek ve şikayetlerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirebilir ve on beş gün içerisinde alacağı cevap üzerine ilgili konuda Denetleme Kurulu’na başvurabilir.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA

MADDE 2.8 Kulüpten ayrılmak isteyenler Kulüp Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvururlar. Yönetim Kurulunun bu konuda alacağı onay kararından itibaren üyelerin kulüple ilişkileri kesilir. Öğrenci üyelerin, öğrencilikle ilişkilerinin kesilmesi kulüp üyeliğini kendiliğinden sona erdirir.

MADDE 2.9 Kulüp çalışmalarına katılan öğrencilere, öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmaları halinde KTÜ Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır. Ayrıca kulüp faaliyetlerine ilişkin yasak eylem veya uygunsuz davranışlardan birini veya bir kaçını işleyen kulüp üyesi öğrencilere şu cezalar verilebilir.

a) Uyarma

b) Kınama

c) Geçici olarak faaliyetten alıkoyma

d) Kesin olarak faaliyetten alıkoyma

İlk üç ceza verme yetkisi Kulüp Yönetim Kuruluna aittir. Kesin faaliyetten alıkoyma cezasını Kulüp Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu verir.

MADDE 2.10 Disiplin cezası dolayısıyla üyelikten çıkarılanlar yeniden kulübe üye olamaz.

TOPLULUĞUN ORGANLARI

MADDE 3.1 Kulüp organları Kulüp Genel Kurulu, Kulüp Yönetim Kurulu, Kulüp Denetleme Kurulu ve Çalışma Gruplarından oluşmaktadır.

Kulüp Genel Kurulu:

MADDE 3.2 Kulüp Genel Kurulu, kulüp bünyesindeki aktif üye konumunda bulunan üyelerden oluşur.

MADDE 3.3 Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ve bu kurulların yedek üyeleri, Kulüp tüzüğünde belirtilen diğer kurullar her yıl Mayıs ayında bir sonraki akademik yıl için Kulüp Genel Kurulu’nda seçilir.

MADDE 3.4 Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Genel Kurul her akademik yılda en az bir kez toplanır. Ayrıca, kulüp üyelerinden aktif üye konumunda bulunan üyelerin en az 1/3’ünün imzası Genel Kurulun toplanması için yeterlidir.

MADDE 3.5 Aktif üyelerin salt çoğunluğu olmayan genel kurul toplantısı geçerli sayılmaz ve tekrar çağrı yapılır.

Kulüp Yönetim Kurulu:

MADDE 3.6 Yönetim Kurulu, her yıl mayıs ayında bir sonraki akademik yıl için Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter (yazman), 1 sayman ve üç üyeden oluşur. Kulüp Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Kulübün kuruluşundan, ilk Yönetim Kurul toplantısına kadar kulübe müteşebbis kurul başkanı geçici başkanlık eder ve yönetim kurulu da müteşebbis kurul üyelerinden oluşur.

MADDE 3.7 Yeni yönetim kurulu ilk yönetim kurul toplantısını yapana kadar kulübe bir önceki dönem kulüp başkanı başkanlık eder.

MADDE 3.8 Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken ayrıca en az iki yedek üye de seçilir. Yönetim Kurulu’nda boşalan üyelik olduğu takdirde, yedek üyeler, seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak bu üyeliklere getirilirler. Yedek üyeler, Yönetim Kurulu’nun toplantılarına katılabilirler; ancak karar ve imza yetkileri yoktur.

MADDE 3.9 Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır. Karar alınabilmesi için salt çoğunluğun sağlanması gerekir. Toplantılara kulüp başkanı, onun katılamaması halinde ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Mazeret belirtmeden üst üste üç kere toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır ve yerine genel kurulda seçilen yedek üyelerden, Madde 3.8’e göre yeni bir üye atanır.

Denetleme Kurulu:

MADDE 3.10 Denetleme Kurulu, her akademik yıl sonunda bir sonraki akademik yıl için Genel Kurul tarafından seçilen üç kişiden oluşur

MADDE 3.11 Denetleme Kurulu’nda aktif üyeler yer alabilir.

MADDE 3.12 Denetleme Kurulu, kulüp faaliyetlerinin tüzüğe ve Öğrenci Etkinlikleri Birimi Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını denetler.

MADDE 3.13 Edinilen demirbaşın kaydının takibinden sorumludur.

MADDE 3.14 Kulüp bünyesinde karar verilen faaliyetlerin işleyişinin takibinden sorumludur.

MADDE 3.15 Denetleme Kurulu üyeliğine seçilebilmek aktif üye konumunda bulunmak gerekir.