uzmanlık tescili için sağlık bakanlığına gönderilecek evraklar

 1. Tescil kontrol formu aslı (Dekanlık Personel İşleri Birimi tarafından ilgili uzmanlık öğrencisi ile birlikte hazırlanacaktır)
 2. Vergi dairelerine yatırılmış ad-soyad, ıslak imzalı, vezne kaşeli onaylı vergi dairesi alındısı (uzmanlık harç makbuzu) aslı (Hızırbey Vergi Dairesine yatırılacaktır).
 3. T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı / kimlik kartı fotokopisi
 4. Yabancı uyruklular için onaylı pasaport fotokopisi
 5. Vukuatlı nüfus kayıt örneği(e-Devlet)
 6. Uzmanlık eğitiminin alındığı kurum tarafından ÖSYM sonuç belgesi kontrol kodu ile "doğruluğu kontrol edilmiştir" onaylı TUS/YDUS/Yerleştirme sonuç belgesi
 7. Uzmanlık eğitimi bitirme sınav tutanağının aslı (Tutanaklar)
 8. Uzmanlık tezi savunma tutanağının aslı (Tutanaklar)
 9. Üç aylık periyodlarda düzenlenmiş tez izleme-gelişim-takip-değerlendirme formları (Tez Gelişme Raporu Formları)
 10. Onaylı hizmet döküm belgesi (Rektörlük Personel Daire Başkanlığından alınacaktır)
 11. Uzmanlık eğitim sürecinde uzatma, önceki kurumdaki ve geçmiş eğitimdeki süreyi saydırma ve yurt dışında mevzuata uygun eğitim alma durumu varsa; uzmanlık eğitimi kurumunca kabulüne dair kararın aslı yada onaylı örneği
 12. Eğitim kurumu ve program değişikliği olması durumunda uzmanlık eğitimin sürdürüleceği son kurumca aktarılan uzmanlık eğitimi kurumunca kabulüne dair (varsa af ile dönüş ve mahkeme kararları) karar asılları ya da onaylı örnekleri
 13. Zorunlu rotasyon eğitimlerinin başarı ile tamamladığını gösteren yalnızca onaylı rotasyon başarı belgesi asılları
 14. Birim eğitim sorumlusunun uzmanlık öğrencisi hakkındaki altı aylık dönemler halinde hazırlanan kanaat formlarının aslı (Birim Eğitim Sorumlusu Kanaat Formu)
 15. Tez veya bitirme sınavı jürisinde yer alınmasını sağlayan ilgili dalda uzmanlık tescili olmayan ancak 18.07.2009 tarihinden önce 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre en az doçent ünvanını almış olan eğiticilere ait ilgili dalda kazanılmış eğitici yetkisi olduğunu gösterir belgeler
  • Alanında onaylı doçentlik belgesi (önlü-arkalı) örnekleri
  • Alanında eğitici olarak görevlendirmiş olup anılan tarih itibariyle (18.07.2009 öncesi) ilgili uzmanlık dalında eğitim verdiklerine ilişkin "İlgili Makama" yazı asılları
 16. İki adet güncel vesikalık fotograf (altı ay içinde çekilmiş olması)