duyurular

26

Nisan

Üniversitemizden Lisans Öğrenci Projelerine Destek

İşletme Bölümü

 

Üniversitemizden Lisans Öğrenci Projelerine Destek

Tanım ve kapsam

 

KTÜ'nün lisans düzeyinde eğitim verilen birimlerinde örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı ve proje çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür.

Başvuru koşulları

Bu projeye normal öğretim süresinin yarısını tamamlamış lisans öğrencilerinin danışmanları başvurabilir.

1. Lisans Öğrenci Projesi’ne başvurabilmek için ayrıca aşağıda verilen koşullardan en az birinin sağlanması gerekmektedir.

a) Öğrencilerin başvuru tarihi itibariyle bir ay önce alınmış transkriptteki akademik ortalamasının en az 3.00 olması

b) Proje bütçesinin %25’inin anlaşma yapılacak sanayi veya ticari kuruluş tarafından karşılanacağına dair yazılı taahhüt verilmesi koşuluyla, başvuru tarihi itibariyle bir ay önce alınmış transkriptteki akademik ortalamasının en az 2.5 olması

c) Öğrencilerin başvuru tarihi itibariyle bir ay önce alınmış transkriptteki akademik ortalamasının 2.5 altında olması durumunda, TÜBİTAK 2209 A-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı ve 2209 B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı projelerine sadece başvuru yapılmış olması durumunda bu projeye başvurulabilir.

d) Ulusal çapta teknoloji yarışmaları ve festivallerine başvuruda bulunmak.

2. Bu proje türüne öğrenci bitirme tez projesi kapsamında da başvurulabilir.

3. Proje yürütücüsü son 10 yıl içerisinde almış olduğu BAP proje desteklerinden ürettiği yayınları AVESIS sistemine işlemiş ve çıktılarını aynı sistemine yüklemiş olması gerekir.

4. Herhangi bir kurum tarafından desteklenen projeler BAP birimine sunulamaz

5. Projenin araştırma projesi niteliğinde olması beklenir.

Proje yürütücüsü ve proje ekibi

Projelerde yer alan yürütücü ve araştırmacıların tamamı proje ekibini oluşturur. Öğretim elemanlarının projelerde yürütücü olabilmesi için doktora, tıpta/diş hekimliğinde/eczacılıkta uzmanlık, sanatta yeterlik unvanlarını almış olmaları “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” gereğince zorunludur. Sadece KTÜ mensupları proje yürütücüsü olabilir.

Başvuru koşulları sağlayan lisans öğrencileri bu projelerde araştırmacı olarak yer alabilir. Bu projede sözleşmeli personel ve bursiyer çalıştırılamaz.

Görev alınabilecek proje sayısı

Öğretim üyelerinin aynı anda yürütebileceği öğrenci projesi sayısı üç adet ile sınırlıdır. Bu proje türünde belirtilen koşulları sağlamak şartıyla sadece lisans öğrencileri araştırmacı olabilir. Bir öğrenci bir kez ve sadece bir öğrenci projesinde görev alabilir.

Proje süresi

Proje süresi en az üç en fazla 12 ay olup bu projelere ek süre verilmez. Proje işleyişinin yasal süreler içinde tamamlanmasını engelleyecek şekilde ortaya çıkan, proje yürütücüsünün veya araştırmacıların hastalığı, doğal afet, materyal temininde sıkıntı yaşanması ve benzeri gibi komisyonca uygun görülecek mazeretler sonucunda proje yürütücüsünün başvurusu ve komisyon kararı doğrultusunda proje askıya alınabilir.

Proje destek tutarları

1. Proje destek tutarı her koşul için sabit olup 10.000TL ile sınırlıdır.

2. Arazi/saha yolluk giderleri ile sadece öğrencilerin kongre/sempozyum katılım ve yolluk giderleri karşılanır.

3. Bu projelere ek bütçe verilmez. Ancak projenin sunulduğu tarihten sonra meydana gelecek yüksek döviz kuru artışlarından dolayı ek bütçe talep edilebilir. Yapılacak gerekçeli ek bütçe taleplerinde bu kur artışları belgelendirilmelidir.

Başvuru takvimi ve süresi

Proje başvuruları, herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın internet üzerinden proje otomasyon sistemi (KTÜ, BAPSİS; http://apsis.ktu.edu.tr/Default2.aspx) kullanılarak yapılır. Proje başvurusu yapmak için, proje yürütücülerinin ve proje ekibinde yer alan öğretim elemanlarının, Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemindeki (AVES; http://aves.ktu.edu.tr/) bilgilerini güncellemiş olmaları ve daha önce almış oldukları proje desteklerinden yaptıkları yayınları AVES sistemine işlemiş olmaları şarttır. Üniversitemiz öğretim elemanlarının, BAP Proje Otomasyon Sistemi kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Akademik Veri Yönetim Sistemi için kullanılan bilgilerle aynıdır. Kullanıcı bilgilerini bilmeyen öğretim elemanları, öncelikle personel otomasyon sistemindeki kadro ve akademik unvanlarının yanı sıra, telefon, aktif kullandıkları kurumsal (@ktu.edu.tr uzantılı) e-posta adresi bilgilerinin tam ve güncel olduğunu teyit etmeleri gerekmektedir. Kurumsal e-posta adres ve şifre bilgisi sorunları için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na başvurulabilir.

Proje başvurusu için gerekli belgeler

Yürütücülerin aşağıdaki belgeleri proje başvurusu sırasında otomasyona yüklemesi zorunludur;

1. Proje Başvuru Formu: BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) “Gerekli Belgeler” sekmesinden temin edilecek formlar doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

2. Onaylı öğrenci transkripti: Başvuru tarihi itibariyle bir ay önce alınmış transkript

3. Taahhütname: Proje bütçesinin %25’inin sanayi veya ticari kuruluş tarafından yazılı olarak taahhüt ettiğini gösteren belge

4. TÜBİTAK’a Proje Başvuru Belgesi: TÜBİTAK 2209 A-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı ve TÜBİTAK 2209 B-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı projelerine başvuru yapıldığına dair belge

5. Etik Kurul İzin Belgesi: Yapılacak başvurularda, çalışma gereğince etik kurul izin belgelerinin alınması gerekiyor ise önceden bunun temin edilmesi gerekmektedir.

6. Proforma Fatura veya Teklif Mektupları: Projenin başvuru aşamasında, satın alınması planlanan cihaz ve sarf malzemelerin proforma faturalarının/fiyat tekliflerinin alınmış olması gerekir. Başvuru sırasında, bu proformaların proje otomasyon sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin “Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi”ne hitaben düzenlenmiş ve firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış olması gerekmektedir.

4. Teknik Şartname: Proje başvurusunda satın alınma işlemi yapılacak olan alet, cihaz, sarf malzemeleri ve hizmet alımı için alınacak alet, cihaz, malzeme ve hizmetin vasıflarını detaylandırılmış olarak ortaya koyan teknik şartnamelerin hazırlanıp (Şartnameler bir markaya göre hazırlanamaz) sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir. Seyahat dışındaki tüm harcama kalemleri için teknik şartname bulunması zorunludur.

Proje önerisi değerlendirme süreci

Proje önerileri için değerlendirme süreçlerinde aşağıda maddeler halinde sıralanmış adımlar izlenmektedir;

a) Proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla proje ofisi tarafından ön değerlendirmeye alınır.

b) Ön değerlendirmeden geçen projeler Koordinatöre gönderilir.

c) BAP Koordinatörü tarafından projenin araştırma alanı dikkate alınarak komisyon üyelerine değerlendirilmek üzere gönderilen BAP09 projeleri, ilgili komisyon üyesi tarafından incelenir.

ç) Komisyon üyesi proje önerisini kendisi değerlendirilebilir veya gerek gördüğünde hakem ataması da yapabilir (Proje önerisinin gönderildiği hakemlerin akademik unvanları, proje yürütücüsüne eşdeğer veya daha yüksek olmalıdır).

d) Komisyon üyesinin proje önerisinde eksiklik tespit etmesi halinde gerekçesini yazmak şartıyla proje yürütücünden düzeltme (revizyon) isteyebilir. Bir ay içerisinde revizyonu yapılmayan proje önerileri iptal edilir.

e) Değerlendirmesi tamamlanan proje önerileri komisyon gündemine gönderilir. Komisyon toplantısında ilgili komisyon üyesi proje önerisi hakkında görüşlerini veya hakem görüşlerini ifade ettikten sonra, komisyon başkanı tarafından söz konusu proje önerisi her yönüyle tartışmaya açılır. Komisyon, ileri sürülen görüşler doğrultusunda başvurunun desteklenmesine, düzeltilmesine ya da reddedilmesine karar verir. Komisyon, proje başvurusunda önerilen bütçeyi azaltabilir, arttırabilir, önerideki talepleri kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya projenin süresinin, türünün, adının değiştirilmesini talep edebilir. Komisyon, projelerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli gördüğü durumlarda proje ekibi ile panel düzenleyebilir.

Proje harcama kalemleri

Başvuru aşamasında, projelerin bütçeleri, destek koşullarında belirlenmiş olan üst limitlerin üzerinde olamaz. Otomasyon sistemi üst limiti geçen durumlarda başvurunun tamamlanmasına izin vermez.

BAP Birimi tarafından desteklenecek olan projelerde bulunabilecek olan harcama kalemleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Laboratuvar sarf malzemesi ve özel malzeme (ilaç alımları hariç) alımı giderleri

b) Laboratuvar cihazları alımı giderleri

c) Hizmet alımı giderleri (Analiz, anketör gibi)

ç) Kırtasiye ve baskı alımı giderleri

d) Canlı hayvan ve yem alımı giderleri

e) Yurtiçi Yolluk giderleri

f) Kongre/Sempozyuma katılım desteği (sadece öğrencinin)

g) Projelerden bilgisayar ve yazıcı satın alımı yapılamaz.

ğ) Komisyon tarafından onaylanan makine-teçhizat, sarf malzemesi ve benzeri diğer harcama kalemlerindeki tutarlar yolluk bütçesine aktarılamaz.

h) Yeni talep edilen bütçe kalemleri dikkate alınmaz.

Desteklenen projeler için gerekli belgeler

Aşağıdaki belgeler projenin Komisyon tarafından onaylanmasından sonra en geç iki ay içerisinde BAP Birimine teslim edilmelidir:

1) Proje Sözleşmesi: BAPSİS otomasyon sisteminden alınacak bilgisayar çıktısının ilgili alanları doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

2. Proje Başvuru Formu: BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) “Gerekli Belgeler” sekmesinden temin edilecek formlar doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

Proje gelişme ve sonuç raporları

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda gelişme raporu sunulmaz. Sonuç raporu ise protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde formata uygun olarak BAP Birimine sunulmalıdır. Gelişme ve sonuç raporları BAPSİS sistemi üzerinden gönderilir. Gelişme ve sonuç rapor formları, BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) “Gerekli Belgeler” sekmesinden temin edilir. Sonuç raporunun iç kapak sayfası proje yürütücü tarafından imzalanmış olmalıdır.

Sonuç raporunun iç kapak sayfasından sonra ayrı bir sayfada çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini belirtilmelidir. Sonuç raporunun özet (Türkçe ve Yabancı dildeki) sayfalarında da çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeli, bu ifadeler aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ………

This work was supported by Office of Scientific Research Projects of Karadeniz Technical University. Project number: ...........

Bu ifadeye yer verilmeyen raporlar, değerlendirmeye alınmaz ve yeniden hazırlanması istenir. Sonuç raporunun ciltli ve imzalı bir nüshası elden BAP Birimine teslim edilmelidir. Sonuç raporu, Komisyonun ilgili üyesi tarafından değerlendirilir veya gerek görüldüğünde incelenmek üzere hakem/hakemlere gönderilir. Projenin başarılı olup olmadığına, Komisyon tarafından karar verilir.

Yayınlarda proje desteklerinin ve adres bilgilerinin gösterimi

BAP tarafından desteklenen projeler kapsamında bilimsel yayın üretilmesi durumunda, üniversitemiz mensubu araştırmacıların Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni adres göstermeleri ve BAP desteğini belirtmeleri zorunludur. Projelerden üretilen yayınlarda araştırıcılar adres bilgisini verirken, Üniversitenin adını İngilizce hazırlanan yayınlarda “Karadeniz Technical University”, Türkçe yayın yapan dergilerde ise “Karadeniz Teknik Üniversitesi” şeklinde vermelidir.

Çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini ifade etmek için İngilizce hazırlanmış makalelerde:

This work was supported by Office of Scientific Research Projects of Karadeniz Technical University. Project number: ...........

Türkçe hazırlanmış makalelerde:

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ………

cümleleri kullanılmalıdır.

Proje sonuçlarının yayımlanması

BAP09-Lisans Öğrenci Proje sonuçlarının yayımlanmasına yönelik bir şart yoktur.