tezler

https://avesis.ktu.edu.tr/arama linkine tıklayarak en güncel sonuçlara erişebilirsiniz.

***

Ertelenmiş vergi ve kazanç yönetimi ilişkisi: BİST SINAİ endeksindeki işletmeler üzerine bir araştırma

Daştan A. (Danışman)

Türev finansal araç kullanımı ve kazanç yönetimi ilişkisi: Borsa İstanbul'da bir araştırma

Kaya U. (Danışman)

TURİSTİK OTEL SEÇİMİNDE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN ETKİSİ: TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA

Keskin H. D. (Danışman)

Muhasebe Bilgi Sisteminde Çevre Muhasebesinin Yeri: Trabzon Alt Bölgesi Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Daştan A. (Danışman)

Kurumsal raporlama türü olarak entegre raporlamada tanımlanan sermaye öğelerinin değer yaratma süreci ile ilişkisi üzerine bir araştırma

Kaya U. (Danışman)

KONUM TABANLI SOSYAL AĞ UYGULAMALARININ TÜKETİCİLERİN KAFE VE LOKANTA TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA

Keskin H. D. (Danışman)

YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Keskin H. D. (Danışman)

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde gelir/kurumlar vergisi standart iade sistemi ve sorunları üzerine bir değerlendirme 

Pehlivan A. (Danışman)

İşletmelerin Sanayi 4.0 Olgunluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Çok Kriterli Bir Yaklaşım: Lojistik Sektörü Uygulaması

BAKİ B.

Defter beyan sistemi uygulaması ve sistemde görülen aksaklıklara yönelik çözüm önerileri: Trabzon ilinde bir araştırma

Pehlivan A. (Danışman)

Genetik Algoritma İle Kan ve Kan Ürünleri Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği 

BAKİ B.

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK YAKLAŞIMLARI İLE HİLEYE YÖNELME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÖRNEĞİ

PEHLİVAN A.

İnsani Yardım Tedarik Zinciri Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi: Dengeli Puan Kartı-DEMATEL Yaklaşımı 

BAKİ B.

X ve Y kuşaklarının iş-yaşam dengesinin örgütsel tükenmişliklerine etkisi

Acuner T. (Danışman)

Muhasebe Muhafazakarlığının Entelektüel Sermaye Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi’ndeki İşletmelerde Bir Araştırma

DAŞTAN A.

 

İnsan kaynakları-muhasebe etkileşiminin finansal performans ile ilişkisi: Borsa İstanbul 100 endeksi'ne dahil işletmeler üzerine bir araştırma

Kaya U. (Danışman)

Karadeniz Bölgesi'nde Muhasebe Bilgi Kalitesi Boyutlarının İncelenmesi

Çankaya F. (Danışman)

Türkiye'de entegre raporlamada kullanılan göstergelerin belirlenmesine yönelik araştırma ve uygulama örneği

Çankaya F. (Danışman)

Patent Değerlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Sıralanması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

BAKİ B.

Bütünleşik AHP ve TOPSIS Yöntemiyle Bölgesel Düzeyde Afet Depo Yeri Seçimi: Somali Örneği

BAKİ B.

Interest-Free Banking: Challenges, Opportunuties and Prospects in Somalia

BULUT H. İ.

Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma: Trabzon ilinde Faaliyet Gösteren Marketler

KIRKBİR F.

Türk İşletme Gruplarında Ortak Yönetim Kurulu Üye Profili

İLHAN NAS T.

E-Hizmet Kalitesi Ölçümü: Uzaktan Eğitim Hizmeti Veren Kamu Üniversiteleri Örneği

PERÇİN S.

Telekomünikasyon Sektöründe Perakendecilik ve Mağaza Performans Ölçümü Üzerine Bir Araştırma

AYYILDIZ H.

Facebook Alım ve Satım Gruplarında Güven Oluşumu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği

KIRKBİR F.

Faaliyet Gider Türlerinin Marka Değeri Üzerine Etkisi: Brand Finance Turkey-100'de Yer Alan Şirketlere Yönelik Bir Araştırma

GEREKAN B.

Davranışsal Kurumsal Finans Ekseninde Kar Payı Dağıtım Kararları: Borsa İstanbul Örneği 

ER B.

Türkiye'de GRI Kapsamında Sürdürülebilirlik Raporları ve KOBİ'lere Yönelik Raporlama Önerisi 

ÇANKAYA F.

ALTERNATİF TURİZM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGELİ SKOR KARTIN PERMAKÜLTÜR EKOLOJİK KÖY VE ÇİFTLİKLERİNDE UYGULANMASI: PASTORAL VADİ ÖRNEĞİ

İLHAN NAS T.

 

Firma ve Üst Düzey Yönetici Özellikleirnin KOBİ'lerin İhracat PErformansı Üzerindeki Etkisi: TİM 1000 Örneği

İLHAN NAS T.

Sosyal Yenilik Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Geliştirme ve Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Model Önerisi

AR İ. M.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM KAYNAKLI TEKNOLOJİ YAYILIMLARI: TÜRKİYE İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 

İLHAN NAS T.

Döviz Kuru Tahmini: Gri Sistem Teorisi İle Tahmin ve Oyun Teorisi İle Karar Almaya Yönelik Bir Uygulama

ER B.

İşletmelerin mobil telefon hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin incelenmesi: Trabzon'daki KOBİ'lere yönelik bir uygulama

Keskin H. D. (Danışman)

Servqual Modeli ile Hizmet kalitesi Ölçümü ve Bir eğitim Kurumunda uygulama

KIRKBİR F.

Muhasebe Bilgi Sisteminin Bir Unsuru Olarak E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma

GEREKAN B.

Zorunlu Eğitim süresinin Hizmet sektörüne Etkisi: Trabzon sanayisi Örneği

KIRKBİR F.

İnsanı Yardım Tedarik Zincirini Etkileyen Kritik Başarı Faktörlerinin Önem Düzeyinin Belirlenmesi: Analitik Ağ Süreci Uygulaması

BAKİ B.

Yeni Ürünlerin Ticarileştirme Sürecinin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Örneği Üzerinden İrdelenmesi

AYYILDIZ H.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nın İlk Uygulaması (TFRS1)Çerçevesinde Finansal Durum Tablosunun Düzenlenmesi: Çaykur Araklı Çay Fabrikası Örneği

ÇANKAYA F.

İhracattan Doğan KDV İade Sürecinin Başarısını Etkileyen Faktörler: Yeminli Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma

GEREKAN B.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN MUHASEBECİLİK MESLEĞİNE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PEHLİVAN A.

Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Alan Araştırması

ER B.

İslami Finans Okuryazarlığı: Bir Endeks Çalışması

ER B.

 

Güclendirme /Yıkım-Yapım Kararının Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi

ÇANKAYA F.

Destinasyon Rekabetçiliği Endeksi Önerisi: Türkiye Örneği

AYYILDIZ H.

Destek Hizmet Kuruluşlarındaki Kontrollere Yönelik Güvence Hizmetleri (GDS 3402): Türkiyede Finansal Sektördeki Farkındalığın Ölçümlenmesi

DİNÇ E.

Muhasebe bilgi kalitesi açısından kurumsal sosyal sorumluluk, kazanç yönetimi ve finansal performans ilişkisi

Kaya U. (Danışman)

Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında çevre muhasebesi uygulamalarının incelenmesi

Kaya U. (Danışman)

Bütünleşik Bulanık Shannon Entropi-Bulanık Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Teknoloji Firmalarında Etkinlik Ölçümü

PERÇİN S.

Telekomünikasyon Şirketlerinde Özellikli Muhasebe İşlemlerinin TMS/TFRS Kapsamında İncelenmesi

GEREKAN B.

Türkiye'deki Ticari Bankalar ve Katılım Bankalarının Performanslarının AHS ve GİA İle İncelenmesi

ER B.

Türkiye Su Ürünleri Sektörünün Uluslararası Pazarlarda Rekabet Edebilirliğinin Porter’ın Elmas Modeli İle Değerlendirilmesi

AYYILDIZ H.

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Trabzon İli Örneği

ER B.

Örgüt Kültürü Perspektifinde Dinamik Yetenekler

ŞAHİN K.

Hazır giyim sektörüne yönelik reklam içerikli kısa mesajların (SMS) tüketici satın alma karar sürecine etkisinin araştırılması: Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri ile bir uygulama

KIRKBİR F.

Bağımsız Denetimde Kalite Kültürü Anlayışı ve Kalite Kontrol Standardının Uygulama Etkinliğinin Belirlenmesi:Bağımsız Denetim Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma

DİNÇ E.

Performans Değerlendirmesinde Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı: Türk İmalat İşletmeleri Örneği

PERÇİN S.

Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Mesleki Yargı Kullanımının Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksinde'ki Şirketler Üzerine Bir Araştırma

SÜRMEN Y.