proje çağrıları

11

Nisan

2023 Yılı C Grubu Öncelikli Ar-Ge Yapay Zeka Tabanlı Tıbbi Görüntü İşleme Proje Çağrısı

 

Program Adı:

2023 YILI C GRUBU ÖNCELİKLİ AR-GE YAPAY ZEKÂ TABANLI TIBBİ GÖRÜNTÜ İŞLEME PROJE ÇAĞRISI

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Mevcut çağrı programı ile Türkiye’de tıbbi görüntülerden hastalık tanısı, prognozu, tedavi planlaması ve tedavisine yönelik yapay zekâ destekli çalışmaların Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek ürüne dönüştürülmesi ve bu alanda ülkemizin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

 

Bu bağlamda, hastalık şüphesi ile çeşitli görüntüleme yöntemleri yardımıyla gözlem altına alınan hastaların tıbbi görüntülerinin incelenmesindeki iş yükü ve maliyeti azaltmak, etkinliği ve hasta dostu olmayı artırmak, klinik karar vermede daha yüksek tanı ve prognostik doğruluk sağlanarak hastalığa bağlı mortalite oranlarını düşürmek ve geç müdahale nedeniyle ortaya çıkabilecek hasarları azaltmak hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

● Yüksek Öğretim Kurumları

● Araştırma enstitüleri /merkezlerinde görev yapan kişiler

● Özel kuruluşlar (KOBİ ve TGB Bünyesinde Faaliyet Gösteren Firmalar dahil olmak üzere)

● Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar.

Bütçesi:

Proje destek üst limiti, tüm giderler dahil 1.500.000TL’dir.

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Proje süresi en fazla 18 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

08.06.2023

Nasıl Başvurulur? :

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel

Programa Ait Özellikler:

Bu çağrı kapsamında özellikle aşağıdaki proje konularına yönelik öneriler kabul edilecektir:

 

  1. Erken tanı sürecini iyileştiren, tanı süresini kısaltabilen, hataları azaltan, uygun tedaviyi seçebilen veya tıbbi görüntülemenin kalitesini ve verimliliğini artıran yapay zekâ sistemleri,
  2. Özellikle nörobilim, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, solunum sistemleri ve yaşlılığa bağlı hastalıklar alanlarında yapay zekâ destekli tıbbi görüntü işlemeye yönelik araştırmalar,
  3. Tıbbi/mikroskopik görüntülerden yapay zekâ destekli kanser tarama sistemleri.

 

Söz konusu çağrı kapsamında; hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibi için tıbbi görüntüleme sürecini optimize ederek, görüntü elde etme, yeniden oluşturma, analiz etme ve yorumlamaya yönelik uçtan uca eğitilebilen, hızlı ve daha verimli görüntülemeye ve karar vermeye olanak tanıyan yeni derin öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir.

 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar

 

·          Proje ekiplerinde proje konusu ile ilişkili en az bir adet alan uzmanı hekim ve Yapay Zeka konusunda çalışan bir akademisyen mühendis bulunmalıdır

·          Ürünün ticarileşme potansiyeli ve sağlayacağı sosyo-ekonomik fayda somut verilerle (ulusal ve uluslararası veriler kullanılarak) belirtilmelidir.

·          Tıbbi görüntü işlemeye yönelik yapay zekâ destekli sistemlerin yerlileşme ve millileşme potansiyeli ile özgün değeri ve yenilikçi yönü açıkça sunulmalıdır.

·          Projede ürün geliştirme sürecinin tüm aşamalarında, proje çıktısı olarak hedeflenen ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kriterlerine uygunluğuna katkı sağlayacak yaklaşımlar uygulanmalıdır.

·          Ürünün maliyeti, pazar analizi ve referans ürünlere (varsa) göre farklılıkları ve üstünlüğü detaylı olarak sunulmalıdır.

·          Sarf malzemelere, cihazlara ve hizmet alımına ilişkin proforma sunulması zorunludur.

 

Hedeflenen Çıktılar

 

  1. Proje sonucunda Teknoloji Hazırlık Seviyesi 6’nın tamamlanması ve proje sonuç raporunda ilgili aşamaların tamamlandığının bilimsel olarak ispatlanması gerekmektedir.
  2. Sağlık sisteminin en önemli paydaşları olan hastalar ve hekimlerin ihtiyaçlarını karşılayan, çeşitli hastalıklar için görüntüleme ve görüntü destekli gelişmiş erken tanı, prognoz, evreleme, müdahale planlaması, tedavi ve uzun vadeli takip için süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlayacak yapay zekâ (AI) teknikleri ile geliştirilmiş yenilikçi çözümler üretilmesi beklenmektedir.
  3. Sağlık sisteminin farklı düzeylerinde daha iyi bilgiye dayalı karar vermeyi sağlayarak kaynakların uygun maliyetli yeniliklere doğru tahsis edilmesine katkıda bulunacak çözümler üretilmesi beklenmektedir.
  4. Türkiye 11. Kalkınma Planı’nın Sağlık alanındaki hedefleri ve 2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Strateji’ndeki unsurlara katkıda bulunacak çözümler üretilmesi beklenmektedir.
  5. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)’na uygun şekilde veri güvenliği sağlanmış ve anonimleştirilmiş, yapay zekâ (AI) algoritmalarında kullanılmaya uygun veri tabanları üretilmesi beklenmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel