KTÜ idari takvim

Yapılan İşin Adı İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz Komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Ocak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İl Kamu Yatırımlarının İzleme ve Değerlendirilme Raporunun Hazırlanması ve Valiliğe Gönderilmesi Trabzon Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına esas teşkil eden Üniversitemizin üçer aylık dönemlerdeki yatırım programndaki proje gerçekleşmeleri raporunun hazırlanması ve Valiliğe gönderilmesi. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği 01-05 Ocak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) Kontenjan Önerisi YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ve üniversitemizin öğrenci alan programlarına ilişkin kontenjan önerilerinin bildirilmesi. Her yıl YÖK Başkanlığı resmi yazıyla istemekte ve bilgiler Yükseköğretim Bilgi Sistemi işlenmektedir. 07 Ocak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yabancı Öğrenci Kontenjan Taleplerinin Bildirilmesi Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için bölümlerden kontenjan taleplerinin alınması. Türkiye?de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 sayılı Kanun, KTÜ Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi  07 Ocak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
KTÜ Gazetesinin Yayımlanması Üniversitemizdeki eğitim-öğretim alanındaki faaliyetler, elde edilen başarılar, spor, kültür, konser, kongre, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel faaliyetlerden iç ve dış paydaşlarımızı bilgilendirmek için KTÜ Haber gazetesinin online olarak yayımlanması. Kurumsal Kapasite ve Kurum Kültürü I Toplumsal Katkı Amacı 01-07 Ocak Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Birim Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Yayımlanması Bütçeyle ödenek tahsis edilen bütün harcama birimleri tarafından  birimlerine ilişkin fiziksel, teknolojik alt yapı, insan kaynağı bilgileri,  mali yapıya ilişkin gerçekleşmeler, sundukları hizmetler ve faaliyet bilgilerini içeren rapor hazırlanarak yayımlanması sağlanır. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 01-31 Ocak Harcama Birimleri
Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması İdarenin yürüteceği faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren ve nihai hale getirilen performans programı üst yönetici tarafından Ocak ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. 01-31 Ocak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ek Ders Ücreti Hazırlık Çalışmaları ve Ödemeleri Üniversitemiz akademik personelinin haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil  görev unvanlarına göre belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla belirtilen saatlerde ekders ödemeleri yapılır. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu - Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 01-06 Ocak Mali İşlemler Destek Birimi
Üç Aylık Kefalet Kesintilerinin Bildirilmesi Para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan personelin maaşından yapılan kesintilerin bildirilmesi. 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 01-07 Ocak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kadro ve Pozisyon Güncellemesi Kurumumuza ait kadro durumlarının Cumhurbaşkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine İşlenmesi 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 01-20 Ocak  Personel Daire Başkanlığı
Muvafakat Kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçme talebinde bulunacak personelimizin taleplerini almak, değerlendirmek, personel hareketliliğini belirli kurallara bağlayarak uygulama birliğini sağlamak ve talep sonuçlarının nihai halini vermek üzere Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen Memurlara Muvafakat  Verilmesine İlişkin Çalışma. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen Memurlara Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 02 Ocak - 29 Mart Personel Daire Başkanlığı
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 08-15 Ocak Mali İşlemler Destek Birimi
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 15 Ocak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-20 Ocak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemesi Üniversitemiz personelinin BES?e dahil olanların maaşlarından kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan kesintilerin ilgili hesaplara aktarılması. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  16 Ocak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Akademik Teşvik Ödeneği Başvurusu, Değerlendirmesi ve İlanı Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yılı akademik faaliyetlerine ilşikin başvuruları tamamlaması, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve ilanı yapılır. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 01-31 Ocak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Bilgi Edinme Kanunu Kapsamındaki Faaliyetere İlişkin Raporun Hazırlanması ve İlgili Kuruma Gönderilmesi Üniversitemizin bir önceki yıla ait bilgi edinme başvurularının sayısını, Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri, Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını içeren raporun  Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderilmesi. 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 01 Ocak-28 Şubat Bilgi Edinme Birimi
İdari Personel Rotasyon Başvurusu İdari personelimiz ya da birimlerimiz tarafından  rotasyon başvurularının ilan edilen yöntemle başvurularıın alınması sağlanır. KTÜ İdari Personel Rotasyon Yönergesi 01-31 Ocak Personel Daire Başkanlığı
Spor Şöleni Hazırlık Çalışmaları  Üniversitemizde geleneksel olarak her yıl yapılan Spor Şölenine hazırlık çalışmaları kapsamında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları ve idari birimlerince spor şölenine hangi branş ve kategorilerde katılım sağlanacağının ve her birimin spor temsilcisinin belirlenerek SKSDB web sayfasında yayınlanması sağlanır. Temsilcilerle toplantı gerçekleştirilir. KTÜ Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi Hakkında Yönerge 5-31 Ocak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Ayrıntılı Finansman Programlarının Hazırlanması ve Vize Edilmesi Üniversitemizin Mali Yılı Bütçesine ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı teklifinin tüm harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanır. Strateji Ve Bütçe Başkanlığı tarafından vizelenir.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu I Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 10-31 Ocak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Aralık Ay) Gelir Vergisi Kanunu
 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Ocak  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Üniversitemiz Adına Tahsisli ve Tapulu Arazilerin Bildirimi Üniversitemiz taşınmaz formlarının süresinde icmal cetvellerinin hazırlanması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik 15-30 Ocak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Veri Tabanı ve Süreli Yayın Sözleşmelerinin Duyurulması Sözleşmelerin hazırlanıp Daire Başkanlığı web sayfasından duyurulması Sözleşmeler 01-31 Ocak  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sarf Malzeme, Bakım ve Onarım  Yapılacak Demirbaşlar ile Demirbaş Malzeme Talepleri Cari yıl içerisinde Üniversite Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitüler ve diğer bağlı birimlerin tüketim malzemesi ihtiyaçlarının toplu alım yöntemi ile alımı gerçekleştirilmek üzere  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilir. KTÜ Tasarruf Yönergesi 1-31 Ocak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Temel Oryantasyon Eğitimi Yeni göreve başlayan aday memur, sözleşmeli personel ve işçi personellerimizden birimlerde yürütülen mesleki oryantasyon eğitimini tamamalayanlara yönelik kurumsal düzeyde sorumluluk bilincini arttıran görev ve sorumluluklar eğitimi, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve bilgi yönetim sistemi eğitimi verilmektedir. KTÜ Memur Akademisi Yönergesi 01-31 Ocak Personel Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Mali Tablolarının Yayımlanması Üniversitemizin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
1-31 Ocak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Bildirilmesi  Her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan onra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25. gününün sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında SGK gönderimesi, son gününe kadar kesenek I prim tutarlarının ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-25 Ocak Harcama Birimleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin  Ödemesi Üniversitemiz personelinin maaş ödemelerinden kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan sosyal güvenlik primlerinin  ödemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-31 Ocak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yapılan İşin Adı İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Hazine Yardımı Talebinin Yapılması Üniversitemizin yılı bütçesinde bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak üzere kurumun ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talebinin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yapılması Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 01-05 Şubat Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KTÜ Gazetesinin Yayımlanması Üniversitemizdeki eğitim-öğretim alanındaki faaliyetler, elde edilen başarılar, spor, kültür, konser, kongre, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel faaliyetlerden iç ve dış paydaşlarımızın bilgilendirmek için KTÜ Haber gazetesinin online olarak yayımlanması. Kurumsal Kapasite ve Kurum Kültürü I Toplumsal Katkı Amacı 01-07 Şubat Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Şubat İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ek Ders Ücreti Hazırlık Çalışmaları ve Ödemeleri Üniversitemiz akademik personelinin haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil  görev unvanlarına göre belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla belirtilen saatlerde ekders ödemesi yapılır. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu - Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 01-06 Şubat Mali İşlemler Destek Birimi
Akademik Teşvik Ödeneği İtirazları, Nihai Kararın verilmesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilan edilen sonuçlara öğretim elemanlarınca itiraz edilmesi, İtirazların Komisyonca değerlendirilerek kesin kararın verilmesi ve nihai listenin ilanı yapılır Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 01-15 Şubat Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Spor Şöleni Müsabaka Fikstürünün İlanı Spor Şöleni müsabakalarına ait fikstürün branş ve kategoriler bazında belirlenerek SKSDB web sayfasında yayınlanır. KTÜ Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi Hakkında Yönerge 5-15 Şubat Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 08-15 Şubat Mali İşlemler Destek Birimi
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 15 Şubat Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-20 Şubat  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Ocak Ay) Gelir Vergisi Kanunu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Şubat  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Bildirilmesi  Her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan onra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25. gününün sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında SGK gönderimesi, son gününe kadar kesenek I prim tutarlarının ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-25 Şubat Harcama Birimleri
İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması, İlgili Kurumlara Gönderilmesi ve Kamuoyuna Açıklanması Üniversite hakkındaki genel bilgileri, Üniversitenin amaç ve hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri, mali bilgilerini, performans sonuçlarını içeren İdare Faaliyet Raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilir. Üniversite web sayfasından kamuoyu ile paylaşılır. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1-29 Şubat Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Mali Tablolarının Yayımlanması Üniversitemizin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
1-29 Şubat Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversite Stratejik Planı Değerlendirme Raporu Üniversite stratejik planının bir önceki uygulama yılındaki hedefler ile performans göstergelerinin yıl sonu gerçekleşme sonuçlarını, hedef performasındaki sapma nedenleri ile cari yıl içerisinde alınacak önlemleri içeren rapor hazırlanması. İdare faaliyet raporu ile beraber kamuoyuna duyurulması. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik I Stratejik Planlama Rehberi 1-29 Şubat Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü I Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi Üniversitemiz personelinin maaş ödemelerinden kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan sosyal güvenlik primlerinin ödemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-28 Şubat Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yapılan İşin Adı İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Hazine Yardımı Talebinin Yapılması Üniversitemizin yılı bütçesinde bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak üzere kurumun ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talebinin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yapılması Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 01-05 Mart Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Mart İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ek Ders Ücreti Hazırlık Çalışmaları ve Ödemeleri Üniversitemiz akademik personelinin haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil  görev unvanlarına göre belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla belirtilen saatlerde ekders ödemesi yapılır. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu - Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 01-06 Mart Mali İşlemler Destek Birimi
KTÜ Gazetesinin Yayımlanması Üniversitemizdeki eğitim-öğretim alanındaki faaliyetler, elde edilen başarılar, spor, kültür, konser, kongre, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel faaliyetlerden iç ve dış paydaşlarımızın bilgilendirmek için KTÜ Haber gazetesinin online olarak yayımlanması. Kurumsal Kapasite ve Kurum Kültürü I Toplumsal Katkı Amacı 01-07 Mart Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 08-15 Mart Mali İşlemler Destek Birimi
Emekli Personel Veda Töreni Düzenlenmesi Üniversitemizde yıllarca hizmet verdikten sonra emekli olan akademik ve idari personelin, verdiği hizmetlerin için kendilerine Rektör tarafından emekli kimlik kartı ve hizmetlerine karşılık teşekkür belgesi verilerek, gururlu ve memnun bir şekilde üniversiteden ayrılmasını sağlayacak tören düzenlenir. Genel Sekreterlik Eylem Planı -Devam Eden 01-31 Mart Personel Daire Başkanlığı
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 15 Mart Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Bildirilmesi  Her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan onra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25. gününün sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında SGK gönderimesi, son gününe kadar kesenek I prim tutarlarının ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-25 Mart Harcama Birimleri
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-20 Mart Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemesi Üniversitemiz personelinin BES?e dahil olanların maaşlarından kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan kesintilerin ilgili hesaplara aktarılması. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  18 Mart Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Üniversitenin yılı yatırım programında yer alan yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını içeren rapor hazırlanır; Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 1-31 Mart Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kütüphaneler Haftası Öğrencilerimiz, araştırmacılarımız ve personelimize yönelik Kütüphanemiz imkanlarının tanıtımı, kütüphanelerin eğitim/araştırma ve kişisel gelişime olan katıkılarını içeren  özel etkinlikler yapılır. KTÜ'nün araştırma, eğitim ve kurumsal kapasitesini geliştirmek amaçları. 27-31 Mart Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Şubat Ay) Gelir Vergisi Kanunu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Mart Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Muvafakat Kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçme talebinde bulunacak personelimizin taleplerini almak, değerlendirmek, personel hareketliliğini belirli kurallara bağlayarak uygulama birliğini sağlamak ve talep sonuçlarının nihai halini vermek üzere Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen Memurlara Muvafakat  Verilmesine İlişkin Çalışma. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen Memurlara Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 29 Mart Personel Daire Başkanlığı
Tüketim Malzemeleri Üç Aylık Dönem Çıkış Raporu Harcama birimleri tarafından 3?er aylık dönemler halinde hazırlanan tüketim malzemeleri dönem çıkış raporlarının bir nüshasının ıslak imzalı olmak üzere elden SGDB?na teslim edilmesi ve üst yazı ekinde EBYS?den Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi. Taşınır Mal Yönetmeliği 31 Mart Harcama Birimleri
Üniversitemiz Mali Tablolarının Yayımlanması Üniversitemizin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
1-31 Mart Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi Üniversitemiz personelinin maaş ödemelerinden kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan sosyal güvenlik primlerinin ödemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-31 Mart Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yapılan İşin Adı İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Nisan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ek Ders Ücreti Hazırlık Çalışmaları ve Ödemeleri Üniversitemiz akademik personelinin haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil  görev unvanlarına göre belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla belirtilen saatlerde ekders ödemesi yapılır. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu - Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 01-06 Nisan Mali İşlemler Destek Birimi
Hazine Yardımı Talebinin Yapılması Üniversitemizin yılı bütçesinde bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak üzere kurumun ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talebinin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yapılması Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 01-05 Nisan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İl Kamu Yatırımlarının İzleme ve Değerlendirilme Raporunun Hazırlanması ve Valiliğe Gönderilmesi Trabzon Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına esas teşkil eden Üniversitemizin üçer aylık dönemlerdeki yatırım programndaki proje gerçekleşmeleri raporunun hazırlanması ve Valiliğe gönderilmesi. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği 01-05 Nisan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üç Aylık Kefalet Kesintilerinin Bildirilmesi Para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan personelin maaşından yapılan kesintilerin bildirilmesi 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 01-07 Nisan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KTÜ Gazetesinin Yayımlanması Üniversitemizdeki eğitim-öğretim alanındaki faaliyetler, elde edilen başarılar, spor, kültür, konser, kongre, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel faaliyetlerden iç ve dış paydaşlarımızın bilgilendirmek için KTÜ Haber gazetesinin online olarak yayımlanması. Kurumsal Kapasite ve Kurum Kültürü I Toplumsal Katkı Amacı 01-07 Nisan  Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 08-15 Nisan Mali İşlemler Destek Birimi
Kadro ve Pozisyon Güncellemesi Kurumumuza ait kadro durumlarının Cumhurbaşkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine İşlenmesi 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 01-20 Nisan  Personel Daire Başkanlığı
Giyecek Yardımı  Ayni ve Nakdi Giyecek yardımı yapılacak personel listelerinin düzenlenmesi   Giyecek Yardımı Yönetmeliği ve İlgili Yıl Genelgesi 01-30 Nisan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 15 Nisan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-20 Nisan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Bildirilmesi  Her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan onra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25. gününün sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında SGK gönderimesi, son gününe kadar kesenek I prim tutarlarının ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-25 Nisab Harcama Birimleri
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Mart Ay) Gelir Vergisi Kanunu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Nisan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemesi Üniversitemiz personelinin BES?e dahil olanların maaşlarından kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan kesintilerin ilgili hesaplara aktarılması. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  16 Nisan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temel Mali Tabloların Yayımlanması Üniversitemizin önceki mali yıla ilişkin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu hazırlanıp, elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 1-30 Nisan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kurum İdare Kurulu Toplantısı Üniversitemiz bünyesinde üst yöneticinin görevlendireceği bir yardımcısının veya insan kaynakları birim yöneticisinin başkanlığında iki birim yöneticisi ile kurumda en çok üyeye sahip sendikanın üç temsilcisinden oluşan Kurul tarafından kurum düzeyinde kamu görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ile kurum içi karar ve uygulamalarla çözülme imkanı bulunmayan sorun ve konularla ilgili olarak  tavsiye niteliğinde kararlarların alındığı toplantı gerçekleştirilir. Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 01-30 Nisan Genel Sekreterlik
Üniversitemiz Mali Tablolarının Yayımlanması Üniversitemizin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
1-30 Nisan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi Üniversitemiz personelinin maaş ödemelerinden kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan sosyal güvenlik primlerinin ödemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-30 Nisan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yapılan İşin Adı İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Hazine Yardımı Talebinin Yapılması Üniversitemizin yılı bütçesinde bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak üzere kurumun ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talebinin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yapılması Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 01-05 Mayıs Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Mayıs İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ek Ders Ücreti Hazırlık Çalışmaları ve Ödemeleri Üniversitemiz akademik personelinin haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil  görev unvanlarına göre belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla belirtilen saatlerde ekders ödemesi yapılır. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu - Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 01-06 Mayıs Mali İşlemler Destek Birimi
KTÜ Gazetesinin Yayımlanması Üniversitemizdeki eğitim-öğretim alanındaki faaliyetler, elde edilen başarılar, spor, kültür, konser, kongre, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel faaliyetlerden iç ve dış paydaşlarımızın bilgilendirmek için KTÜ Haber gazetesinin online olarak yayımlanması. Kurumsal Kapasite ve Kurum Kültürü I Toplumsal Katkı Amacı 01-07 Mayıs Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 08-15 Mayıs Mali İşlemler Destek Birimi
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 15 Mayıs Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-20 Mayıs Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Bildirilmesi  Her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan onra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25. gününün sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında SGK gönderimesi, son gününe kadar kesenek I prim tutarlarının ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-25 Mayıs Harcama Birimleri
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Nisan Ay) Gelir Vergisi Kanunu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Mayıs Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemesi Üniversitemiz personelinin BES?e dahil olanların maaşlarından kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan kesintilerin ilgili hesaplara aktarılması. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  16 Mayıs Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yılı Bütçe Hazırlıklarının Yürütülmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda tüm harcama birimlerinin katılımı ile bütçe eğitimi, yine harcama birimi temsilcileri ile  görüşmeleri yapılarak tekliflerin alınması sağlanır. Dönem Bütçe Çağrısı ve Hazırlama Rehberi 10-31 Mayıs Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bilim, Kültür ve Sanat Haftası Üniversitemizin Kuruluş Yıl Dönümü programını ve iç paydaşlarımız tarafından bu tarihte gerçekleştirilecek bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetleri içeren programlar düzenlenir.  KTÜ 15.11.2022-334 Sayılı Senato Kararı 20-27 Mayıs Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi Üniversitemiz personelinin maaş ödemelerinden kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan sosyal güvenlik primlerinin ödemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-31 Mayıs Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Mali Tablolarının Yayımlanması Üniversitemizin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
1-31 Mayıs Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yapılan İşin Adı İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Hazine Yardımı Talebinin Yapılması Üniversitemizin yılı bütçesinde bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak üzere kurumun ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talebinin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yapılması Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 01-05 Haziran Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Haziran İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ek Ders Ücreti Hazırlık Çalışmaları ve Ödemeleri Üniversitemiz akademik personelinin haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil  görev unvanlarına göre belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla belirtilen saatlerde ekders ödemesi yapılır. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu - Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 01-06 Haziran Mali İşlemler Destek Birimi
KTÜ Gazetesinin Yayımlanması Üniversitemizdeki eğitim-öğretim alanındaki faaliyetler, elde edilen başarılar, spor, kültür, konser, kongre, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel faaliyetlerden iç ve dış paydaşlarımızın bilgilendirmek için KTÜ Haber gazetesinin online olarak yayımlanması. Kurumsal Kapasite ve Kurum Kültürü I Toplumsal Katkı Amacı 01-07 Haziran Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 8-15 Haziran Mali İşlemler Destek Birimi
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanlarının Bildirilmesi Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarının kurumlararası kontenjan taleplerinin alınması. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 15-24 Haziran Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Bildirilmesi  Her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan onra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25. gününün sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında SGK gönderimesi, son gününe kadar kesenek I prim tutarlarının ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-25 Haziran Harcama Birimleri
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Mayıs Ay) Gelir Vergisi Kanunu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Haziran Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Tüketim Malzemeleri Üç Aylık Dönem Çıkış Raporu Harcama birimleri tarafından 3?er aylık dönemler halinde hazırlanan tüketim malzemeleri dönem çıkış raporlarının bir nüshasının ıslak imzalı olmak üzere elden SGDB?na teslim edilmesi ve üst yazı ekinde EBYS?den Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi. Taşınır Mal Yönetmeliği 30 Haziran Harcama Birimleri
Dolu-Boş Kadro Değişiklikleri Dolu Kadro Değişikliği: Mevcut kadrolar üzerindeki derece değişiklikler 2- Boş Kadro Değişikliği: Kamu kurumunun kadrolar üzerinde sınıf, unvan ve derece değişikliği yapabilmesidir. Yükseköğretim kurul, kurum ve kuruluşları için, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi?nin 7?inci maddesine göre dolu ve boş kadro değişikliği (akademik ve idari) yapılmasına ilişkin talepler 1-30 Haziran Personel Daire Başkanlığı
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 20 Haziran Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-21 Haziran Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemesi Üniversitemiz personelinin BES?e dahil olanların maaşlarından kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan kesintilerin ilgili hesaplara aktarılması. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  16 Haziran Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi Üniversitemiz personelinin maaş ödemelerinden kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan sosyal güvenlik primlerinin ödemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-30 Haziran Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Mali Tablolarının Yayımlanması Üniversitemizin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
1-30 Haziran Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Memur Akademisi Eğitim Programına Yönelik Taleplerinin Alınması KTÜ Memur Akademisi Genel Eğitimleri programının oluşturulması kapsamında yıl içerisinde personelin eğitim teleplerini ve eğitim geri bildirimlerini almaya yönelik araçlar oluşturulmakla beraber tüm birimlerden eğitim yeni dönem eğitim programına ilişkin taleplerin yazılı alınması.  KTÜ Memur Akademisi Yönergesi 1-30 Haziran Personel Daire Başkanlığı

Yapılan İşin Adı İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Temmuz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Hazine Yardımı Talebinin Yapılması Üniversitemizin yılı bütçesinde bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak üzere kurumun ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talebinin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yapılması Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 01-05 Temmuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İl Kamu Yatırımlarının İzleme ve Değerlendirilme Raporunun Hazırlanması ve Valiliğe Gönderilmesi Trabzon Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına esas teşkil eden Üniversitemizin üçer aylık dönemlerdeki yatırım programndaki proje gerçekleşmeleri raporunun hazırlanması ve Valiliğe gönderilmesi. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği 01-05 Temmuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Kontenjan Taleplerinin Bildirilmesi Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarının yatay geçiş, çift anadal ve yandal kontenjan taleplerinin alınması. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 01-05 Temmuz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
YKS Koşul Değişikliği Taleplerinin Bildirilmesi YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ve üniversitemizin öğrenci alan programlarının başvuru koşul değişikliklerinin bildirilmesi. YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 01-05 Temmuz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Üç Aylık Kefalet Kesintilerinin Bildirilmesi Para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan personelin maaşından yapılan kesintilerin bildirilmesi 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 01-07 Temmuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Güz Döneminde Okutulacak Ders Programlarının Bildirilmesi Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarının güz dönemi ders programında yapılan değişikliklerin bildirilmesi. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından her dönem ders programlarında yapılan değişiklikler sisteme işlenir. 10-16 Temmuz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 16 Temmuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-20 Temmuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Bildirilmesi  Her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan onra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25. gününün sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında SGK gönderimesi, son gününe kadar kesenek I prim tutarlarının ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-25 Temmuz Harcama Birimleri
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Haziran Ay) Gelir Vergisi Kanunu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Temmuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemesi Üniversitemiz personelinin BES?e dahil olanların maaşlarından kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan kesintilerin ilgili hesaplara aktarılması. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  16 Temmuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Demokrasi ve Millî Birlik Günü  15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için belirlenen Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür. Üniversitede günün anlam ve önemini vurgulayıcı programlar icra edilir. 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 15 Temmuz Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 08-15 Temmuz Mali İşlemler Destek Birimi
Kadro ve Pozisyon Güncellemesi Kurumumuza ait kadro durumlarının Cumhurbaşkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine İşlenmesi 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 01-20 Temmuz Personel Daire Başkanlığı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması ve yayımlanması Üniversitenin yılı bütçesinde ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren rapor hazırlanarak, kamuoyuna açıklanır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01-31 Temmuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temel Oryantasyon Eğitimi Yeni göreve başlayan aday memur, sözleşmeli personel ve işçi personellerimizden birimlerde yürütülen mesleki oryantasyon eğitimini tamamalayanlara yönelik kurumsal düzeyde sorumluluk bilincini arttıran görev ve sorumluluklar eğitimi, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve bilgi yönetim sistemi eğitimi verilmektedir. KTÜ Memur Akademisi Yönergesi 01-31 Temmuz Personel Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Mali Tablolarının Yayımlanması Üniversitemizin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
1-31 Temmuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversite Stratejik Planı İzleme Raporu Üniversite stratejik plandaki performans göstergelerine ilişkin uygulama yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerine yönelik izleme toplantıları gerçekleştirilir ve stratejik plan izleme raporu hazırlanır.  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik I Stratejik Planlama Rehberi 01-31 Temmuz Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü I Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yapılan İşin Adı İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Hazine Yardımı Talebinin Yapılması Üniversitemizin yılı bütçesinde bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak üzere kurumun ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talebinin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yapılması Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 01-05 Ağustos Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Ağustos İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 08-15 Ağustos Mali İşlemler Destek Birimi
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 15 Ağustos Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-20 Ağustos Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Bildirilmesi  Her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan onra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25. gününün sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında SGK gönderimesi, son gününe kadar kesenek I prim tutarlarının ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-25 Ağustos Harcama Birimleri
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Temmuz Ay) Gelir Vergisi Kanunu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Ağustos Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemesi Üniversitemiz personelinin BES?e dahil olanların maaşlarından kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan kesintilerin ilgili hesaplara aktarılması. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  16 Ağustos Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da  Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. Üniversitede günün anlam ve önemini vurgulayıcı programlar icra edilir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 30 Ağustos Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi Üniversitemiz personelinin maaş ödemelerinden kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan sosyal güvenlik primlerinin ödemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-31 Ağustos Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

Yapılan İşin Adı

İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Hazine Yardımı Talebinin Yapılması Üniversitemizin yılı bütçesinde bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak üzere kurumun ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talebinin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yapılması Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 01-05 Eylül Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Eylül İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
KTÜ Gazetesinin Yayımlanması Üniversitemizdeki eğitim-öğretim alanındaki faaliyetler, elde edilen başarılar, spor, kültür, konser, kongre, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel faaliyetlerden iç ve dış paydaşlarımızın bilgilendirmek için KTÜ Haber gazetesinin online olarak yayımlanması. Kurumsal Kapasite ve Kurum Kültürü I Toplumsal Katkı Amacı 01-07 Eylül Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 08-15 Eylül Mali İşlemler Destek Birimi
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 16 Eylül Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-20 Eylül Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Bildirilmesi  Her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan onra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25. gününün sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında SGK gönderimesi, son gününe kadar kesenek I prim tutarlarının ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-25 Eylül Harcama Birimleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemesi Üniversitemiz personelinin BES?e dahil olanların maaşlarından kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan kesintilerin ilgili hesaplara aktarılması. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  16 Eylül Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Ağustos Ay) Gelir Vergisi Kanunu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Eylül Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Tüketim Malzemeleri Üç Aylık Dönem Çıkış Raporu Harcama birimleri tarafından 3?er aylık dönemler halinde hazırlanan tüketim malzemeleri dönem çıkış raporlarının bir nüshasının ıslak imzalı olmak üzere elden SGDB?na teslim edilmesi ve üst yazı ekinde EBYS?den Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi. Taşınır Mal Yönetmeliği 30 Eylül Harcama Birimleri
Giyecek Yardımı  Ayni ve Nakdi Giyecek yardımı yapılacak personel listelerinin düzenlenmesi  verilmesi. Giyecek Yardımı Yönetmeliği ve İlgili Yıl Genelgesi 01-30 Eylül İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Mali Tablolarının Yayımlanması Üniversitemizin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
01-30 Eylül Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Emekli Personel Veda Töreni Düzenlenmesi Üniversitemizde yıllarca hizmet verdikten sonra emekli olan akademik ve idari personelin, verdiği hizmetlerin için kendilerine Rektör tarafından emekli kimlik kartı ve hizmetlerine karşılık teşekkür belgesi verilerek, gururlu ve memnun bir şekilde üniversiteden ayrılmasını sağlayacak tören düzenlenir. Genel Sekreterlik Eylem Planı -Devam Eden 01-30 Eylül Personel Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi Üniversitemiz personelinin maaş ödemelerinden kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan sosyal güvenlik primlerinin ödemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-30 Eylül Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvurularının Alınması Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmak isteyen akademik ve idari birimlerin çalışmak isteyen  öğrencilerin başvurularını alması. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-30 Eylül Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı I Tüm Birimler
Beslenme Hizmetleri İhalesi Hazırlığı ve Sonuçlandırılması Üniversitemiz öğrenci ve personel yemekhanelerinde verilecek yemek hizmetine ilişkin açık ihale usulü ile ihale yapılması 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu I KTÜ Beslenme Hizmetleri Yönergesi 01 Eylül-31 Aralık Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yapılan İşin Adı İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Hazine Yardımı Talebinin Yapılması Üniversitemizin yılı bütçesinde bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak üzere kurumun ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talebinin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yapılması Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 01-05 Ekim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Ekim İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İl Kamu Yatırımlarının İzleme ve Değerlendirilme Raporunun Hazırlanması ve Valiliğe Gönderilmesi Trabzon Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına esas teşkil eden Üniversitemizin üçer aylık dönemlerdeki yatırım programndaki proje gerçekleşmeleri raporunun hazırlanması ve Valiliğe gönderilmesi. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği 01-05 Ekim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üç Aylık Kefalet Kesintilerinin Bildirilmesi Para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan personelin maaşından yapılan kesintilerin bildirilmesi 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 01-07 Ekim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KTÜ Gazetesinin Yayımlanması Üniversitemizdeki eğitim-öğretim alanındaki faaliyetler, elde edilen başarılar, spor, kültür, konser, kongre, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel faaliyetlerden iç ve dış paydaşlarımızın bilgilendirmek için KTÜ Haber gazetesinin online olarak yayımlanması. Kurumsal Kapasite ve Kurum Kültürü I Toplumsal Katkı Amacı 01-07 Ekim Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 08-15 Ekim Mali İşlemler Destek Birimi
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 15 Ekim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-20 Ekim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Bildirilmesi  Her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan onra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25. gününün sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında SGK gönderimesi, son gününe kadar kesenek I prim tutarlarının ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-25 Kasım Harcama Birimleri
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Eylül Ay) Gelir Vergisi Kanunu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Ekim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemesi Üniversitemiz personelinin BES?e dahil olanların maaşlarından kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan kesintilerin ilgili hesaplara aktarılması. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  16 Ekim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de kutlanan bir millî bayramdır. Üniversitede günün anlam ve önemini vurgulayıcı programlar icra edilir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 29 Ekim Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Kurum İdare Kurulu Toplantısı Üniversitemiz bünyesinde üst yöneticinin görevlendireceği bir yardımcısının veya insan kaynakları birim yöneticisinin başkanlığında iki birim yöneticisi ile kurumda en çok üyeye sahip sendikanın üç temsilcisinden oluşan Kurul tarafından kurum düzeyinde kamu görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ile kurum içi karar ve uygulamalarla çözülme imkanı bulunmayan sorun ve konularla ilgili olarak  tavsiye niteliğinde kararlarların alındığı toplantı gerçekleştirilir. Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 01-30 Ekim Genel Sekreterlik
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi Üniversitemiz personelinin maaş ödemelerinden kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan sosyal güvenlik primlerinin ödemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-31 Ekim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Mali Tablolarının Yayımlanması Üniversitemizin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
01-31 Ekim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yapılan İşin Adı İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Hazine Yardımı Talebinin Yapılması Üniversitemizin yılı bütçesinde bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak üzere kurumun ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talebinin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yapılması Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 01-05 Kasım Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Kasım İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ek Ders Ücreti Hazırlık Çalışmaları ve Ödemeleri Üniversitemiz akademik personelinin haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil  görev unvanlarına göre belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla belirtilen saatlerde ekders ödemesi yapılır. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu - Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 01-06 Kasım  Mali İşlemler Destek Birimi
KTÜ Gazetesinin Yayımlanması Üniversitemizdeki eğitim-öğretim alanındaki faaliyetler, elde edilen başarılar, spor, kültür, konser, kongre, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel faaliyetlerden iç ve dış paydaşlarımızın bilgilendirmek için KTÜ Haber gazetesinin online olarak yayımlanması. Kurumsal Kapasite ve Kurum Kültürü I Toplumsal Katkı Amacı 01-07 Kasım Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Atatürk'ü Anma Programı 10 Kasım günü, Üniversite çalışanlarıının katılım sağladığı bu törende, Atatürk büstüne çelenk konulur; saygı duruşunda bulunulur ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilir. Törenin ardından, günün anlam ve önemini vurgulayıcı programlar icra edilir. 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu 10 Kasım Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 08-15 Kasım Mali İşlemler Destek Birimi
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 15 Kasım Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-20 Kasım Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Primlerinin Bildirilmesi  Her ayın 15 ile müteakip ayın 14'ü arasındaki maaşını ayın 15'inde peşin veya çalıştıktan onra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 25. gününün sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında SGK gönderimesi, son gününe kadar kesenek I prim tutarlarının ödenmesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-25 Aralık Harcama Birimleri
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Ekim Ay) Gelir Vergisi Kanunu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Kasım Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemesi Üniversitemiz personelinin BES?e dahil olanların maaşlarından kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan kesintilerin ilgili hesaplara aktarılması. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  18 Kasım Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Öğrenci Kulübü Kurma Başvurularıın Yapılması ve Üye Listeleri Bildirimi Kulüp kurma başvuruları ve güncellenmiş kulüp üye listelerini her eğitim-öğretim yılında Kasım ayının en geç ikinci haftası itibariyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına verilir KTÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 01-30 Kasım Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Basılı ve Elektronik Kaynak
Taleplerinin Alınması
Üniversitenin takip eden yıl yatırım bütçesinden temini gereçkleştirilecek  basılı yayın alımlarına ilişkin  akademik birim talepleri alınmaktadır. KTÜ Kütüphane Yönergesi 01-30 Kasım Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi Üniversitemiz personelinin maaş ödemelerinden kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan sosyal güvenlik primlerinin ödemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-30 Kasım Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Mali Tablolarının Yayımlanması Üniversitemizin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
01-30 Kasım Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yapılan İşin Adı İşlem Açıklaması Mevzuat/Kurum Düzenlemesi Tarih Sorumlu I İlgili Birim
Hazine Yardımı Talebinin Yapılması Üniversitemizin yılı bütçesinde bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesini sağlamak üzere kurumun ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi talebinin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığından yapılması Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 01-05 Aralık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Engelliler Günü Programı Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Engelli Birimi tarafından engelli öğrenci ve personele yönelik programlar yapılır. KTÜ Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi 01-05 Aralık  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Elektrik, Su ve Doğalgaz Sayaçlarının Okunması Taşınmaz komisyonunca aylık dönemler halinde tespit edilen elektrik, su, doğalgaz borç tutarlarının kiracılara tebliğ edilmesi ayrıca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi. KTÜ Taşınmaz Birimi Yönergesi 01-05 Aralık  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ek Ders Ücreti Hazırlık Çalışmaları ve Ödemeleri Üniversitemiz akademik personelinin haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil  görev unvanlarına göre belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla belirtilen saatlerde ekders ödemesi yapılır. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu - Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar 01-06 Aralık Mali İşlemler Destek Birimi
KTÜ Gazetesinin Yayımlanması Üniversitemizdeki eğitim-öğretim alanındaki faaliyetler, elde edilen başarılar, spor, kültür, konser, kongre, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel faaliyetlerden iç ve dış paydaşlarımızın bilgilendirmek için KTÜ Haber gazetesinin online olarak yayımlanması. Kurumsal Kapasite ve Kurum Kültürü I Toplumsal Katkı Amacı 01-07 Aralık Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Personel Maaş Hazırlıkları ve Ödemeleri Üniversitemiz bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışan personellerin aylık maaş hsaplamaları, onay ve kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra ödemesinin gerçekleştirilmesi sağlanır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

08-15 Aralık Mali İşlemler Destek Birimi
Bahar Döneminde Okutulacak Ders Programlarının Bildirilmesi Üniversitemiz önlisans ve lisans programlarının bahar dönemi ders programında yapılan değişikliklerin bildirilmesi.   10-16 Aralık Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İcra ve Nafaka Ödemeleri Maaş ve fazla çalışmalardan icra dosyasına yapılan kesintilerin emanet hesaplarından ilgili icra dairesi hesaplarına aktarılması. İcra ve İflas Kanunu Madde 83 16 Aralık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sendika Aidatı Kesintilerinin Ödemesi Üniversitemiz personelinin sendika üyesi olanların maaşlardan yapılan sendika kesintisi tutarının ilgili sendikalara ödenmesi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15-20 Aralık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ücret Karşılığı Çalışanlara Ait Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi ve Ödenmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 98/A maddesinde hüküm altına alınan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesi (Kasım Ay) Gelir Vergisi Kanunu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği
01-26 Aralık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I Harcama Birimleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Ödemesi Üniversitemiz personelinin BES?e dahil olanların maaşlarından kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan kesintilerin ilgili hesaplara aktarılması. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  16 Aralık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yılı Bütçesine İlişkin Yıl Sonu İşlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, harcama birimlerini de dahil ederek bütçe giderlerinin gecikmelere mahal verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi, yılsonu işlemlerinin (tenkis, aktarma vb.) sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından bütçe ödeneklerinin kullanımı ve bütçe işlemleri yürütür. Harcama birimleri, bütçelerindeki tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri Genelgede belirtilen tarihi geciktirmeden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderirir. Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi 20-28 Aralık Harcama Birimleri
Tüketim Malzemeleri Üç Aylık Dönem Çıkış Raporu Harcama birimleri tarafından 3?er aylık dönemler halinde hazırlanan tüketim malzemeleri dönem çıkış raporlarının bir nüshasının ıslak imzalı olmak üzere elden SGDB?na teslim edilmesi ve üst yazı ekinde EBYS?den Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi. Taşınır Mal Yönetmeliği 31 Aralık Harcama Birimleri
Birim Taşınır Yönetim Hesabının Cetvellerinin Kontrolü ve Teslimi Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince, yıl sonu işlemleri tamamladıktan sonra hazırlanan cetvellerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında muhasebe kayıtları ile uyumunu sağlayıp Muhasebe Yetkilisine teslim edilmesi. Taşınır Mal Yönetmeliği 25-31 Aralık  Harcama Birimleri
İç Kontrol-Birim Konsolide Risk Raporlarının Hazırlanması Birim Risk Koordinatörü başkanlığında toplanan Birim Risk Çalışma Grubu her yılın Aralık ayında, birim hedeflerine ve faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve kontrollerin etkinliğini gözden geçirir ve sonuçlarını İdare Risk Koordinatörüne ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ?Konsolide Risk Raporu? ile raporlar. Kamu İç Kontrol Rehberi - KTÜ Risk Strateji Belgesi 01-31 Aralık Harcama Birimleri
Profesörlük Belgesi Takdim Töreni Profesör kadrolarına atanabilmek için ? atama şartlarına ilşikin süreçleri tamamlayan öğretim üylerimizden yılı içerisinde profesörlük kadrosuna atananlara profesörlük belgesi takdim töreni gerçekleştirilir. Genel Sekreterlik Eylem Planı -Devam Eden 01-31 Aralık Personel Daire Başkanlığı
Yandal Kontenjan Taleplerinin Bildirilmesi (Fakülteler İçin) Üniversitemiz Yandal programı yürüten programlarının kontenjan taleplerinin alınması KTÜ Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi 25-28 Aralık Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Taleplerinin Bildirilmesi (Meslek Yüksekokulları İçin) Üniversitemiz meslek yüksekokullarının bahar döneminde yapılacak yatay başvuruları için kontenjan bildirmeleri. KTÜ Yatay Geçiş Yönergesi 25-28 Aralık Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemesi Üniversitemiz personelinin maaş ödemelerinden kesilen ve muhasebe emanet hesaplarında yer alan sosyal güvenlik primlerinin ödemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 15-31 Aralık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Mali Tablolarının Yayımlanması Üniversitemizin bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanır. Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği
01-31 Aralık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı