iç kontrol ve ön mali kontrol

KTÜ İç Kontrol

KTÜ İç Kontrol Dokümanları         İç Kontrol Mevzuat ve Rehberleri  
KTÜ 2021 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu       Kamu İç Kontrol Rehberi 

KTÜ Risk Strateji Belgesi ve Risk Değerlendirme İş Akışı

    Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Birim Konsolide Risk Raporu Uygulamaları   Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği  
KTÜ 2018 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu          İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

İç Kontrol Genelgesi (2017/1) ve Açıklamalar-Örnekler

     

KTÜ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem  Planı- Revize           

         

KTÜ Revize Eylem Planı-Genelge                                

           

KTÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi                      

         

 

 

SGDB İç Kontrol

Kontrol Ortamı

1. Etik Değerler ve Dürüstlük

2. Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler

3Personelin Yeterliliği ve Performansı 

4Yetki Devri

Risk Değerlendirme

5. Planlama ve Programlama 

6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Kontrol Faaliyetleri

7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

9. Görevler Ayrılığı

10. Hiyerarşik Kontroller

11. Faaliyetlerin Sürekliliği

12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi ve İletişim

13. Bilgi ve İletişim

14. Raporlama

15. Kayıt ve Dosyalama

16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

İzleme

17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

18. İç Denetim

 

 

Ön Mali Kontrol

KTÜ Ön Mali Kontrol Belge ve Formlar

       Mevzuat  

2021 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği (Sıra No :2) -
Belirlenenen Parasal Tutarları Aşan İhtiyaçların Sermeye Giderlerinden Karşılanması Hususu

     İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar                                
         KTÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 
       

İç Kontrol Eğitim Videoları

İç Kontrol Eğitim Videoları

Görevleri

  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak
  • Harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak. Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu oluşturmak ve izlemek
  • Malî konularda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapmak
  • Maaş ödemelerinin kontrolü, KBS sistemi kapsamında duyurular, personel bilgi güncellemeleri vb. işlemlerle ilgili koordinasyonun sağlanması
  • Ek ders ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer ücretlere ilişkin kontrol işlemleri
  • Yolluklara ilişkin kontrol işlemleri
  • Haberleşme gideri, Elektrik Su tüketim giderleri, Görev giderleri ve diğer tarifeye bağlı ödemelere ilişkin sarf evraklarının kontrol işlemlerini yürütmek
  • Mal ve Hizmet Alımları, Diğer Cari Giderler ile Sermaye Giderlerine ilişkin ödeme belgelerinin kontrol işlemlerinin yürütülmesi...

Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Nebiye Özdoğan Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 35 98 nozdogan@ktu.edu.tr
Nuray SANCI ABANOZ Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 43 76 nsabanoz@ktu.edu.tr
Cemal ALSAN Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 21 36  calsan@ktu.edu.tr
Mustafa Kemal KAHRAMAN Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 35 98 mkkahraman@ktu.edu.tr
Niyazi ALDAĞ Şef 0462 377 35 98 niyazialdag@ktu.edu.tr
Ali HOTAMAN Şef 0462 377 41 45 alihotaman@ktu.edu.tr
Abdullah ADANUR Bilgisayar İşletmeni 0462 377 21 41 adanur@ktu.edu.tr