duyurular

26

Şubat

Öğretmenlik uygulaması dersi alanların dikkatine

İnşaat Mühendisliği Bölümü

NOT: PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİN YÜRÜTÜLMESİ TAMAMEN ÖĞRENCİ İŞLERİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİM BİRİMİ SORUMLULUĞUNDADIR. DETAYLI BİLGİ İÇİN: 0462 377 3313

Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge

2023-2024 Güz Dönemi Öğrenci Öğretmenlik Uygulaması Dersi Staj Yeri Listesi

Uygulama Okulu Bilgileri

Öğretmenlik Uygulama Dersi Uygulama Takvimi

Öğretmenlik Uygulaması Devam Çizelgesi

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

1.   2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Öğretmenlik Uygulaması dersi    16-20 Ekim 2023 haftası başlayacak ve 12 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.  MEB çalışma takvimine göre 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde okullarda bir haftalık ara tatilolduğundan bu hafta uygulama yapılmayacaktır.

2.   Öğretmenlik Uygulaması dersi Güz döneminde 12 (on iki) hafta olarak ve haftada 8 (sekiz) ders saati uygulanacak şekilde yürütülecektir.

3.   Uygulama öğrencileri 12 hafta sonunda toplamda 96 saat uygulama okullarında bulunacaklardır. 

Öğretmenlik uygulamasının herhangi bir saatine mazeretsiz olarak katılmayan uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumu ile ilişikleri kesilir ve devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dersten başarısız olur.

4.   Uygulama öğrencisi her bir dönemde, uygulama öğretmeninin gözetiminde ve en az 8 (sekiz) farklı haftada olmak üzere ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10 (on), 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise 20 (yirmi) ders saatinden az olmayacak şekilde fiilen ders anlatacaktır.

5. Bu süreçte uygulama öğrencilerinin karşılaşacağı problemlerin çözümünde uygulama öğrencisi, uygulama öğretmeni, okul uygulama koordinatörü, uygulama öğretim elemanı ve birim koordinatörü birlikte hareket etmelidir.

6. Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Eylül 2021 - 2767-Ek Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca:

a. Uygulama eğitim kurumu koordinatörü (Madde 4/k): Eğitim kurumundaki öğretmenlik uygulamasının belirlenen esaslara göre yürütülmesi için uygulama eğitim kurumu ile ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan; eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısını, 

b. Uygulama öğrencisi (Madde 4/l): Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul haricindeki öğretmenlik alanlarına kaynaklık eden fakülte/programlardan mezun olup … Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrenciyi,

c. Uygulama öğretmeni (Madde 4/n): Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip, uygulama eğitim kurumunda yöneticiler dışında fiilen derse giren sınıf, alan ve rehberlik öğretmenleri arasından seçilen, en fazla 6 (altı) uygulama öğrencisine öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğretmenlik uygulaması/rehberlik uygulaması kapsamında rehberlik edecek öğretmeni,

d. Uygulama öğretim elemanı (Madde 4/o): En fazla 12 (on iki) uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulaması derslerini uygulama öğretmeni ile planlayan, uygulama öğrencisinin dersine fiilen katılan ve değerlendiren, Yönergenin ilgili maddelerine göre yürüten … öğretim elemanlarını,

ifade eder.

7. Öğretmen adayları öğretmenlik mesleğinin hazırlık aşaması olan Öğretmenlik Uygulaması sürecinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen kişisel sorumluluk, iş birliği ve mecburiyetlere dikkat etmelidir. Öğretmen adayları okuldaki öğrencilerin uymak zorunda oldukları kuralları öğrenir, öğrencilerin bu kurallara uymalarını sağlamada okul personeline yardımcı olur. Öğretmen adayları tutum ve davranışları ile öğrencilere iyi bir rol model olmalıdır.