bölüm hakkında

İçerik :

Kuruluş
 
İnşaat Mühendisliği Bölümü, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı yazısı ile Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılmıştır.
 
İnşaat Mühendisliği programında, köprü, yol, tünel, baraj, havaalanı gibi hizmet yapılarının ve endüstri yapılarının tasarımı, planlaması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi gibi uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini evrensel standartlarda yürütmek, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bilgi ve teknoloji üretip, bunu uygulamayı ve paylaşmayı, kültürel donanımlı, araştırmacı, problemlere çözüm üretebilen mühendisler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
 
Bölüm Olanakları
 
Of Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'ndeki her sınıfta 1 adet bilgisayar, 1 adet projeksiyon aleti ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Teknoloji sınıfında bulunan ekipmanlar; bilgisayar, projeksiyon aleti, elektronik akıllı tahta, tepegöz, episkop ve yazıcıdır.
 
Of Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Programının yürütülebilmesi için Hidrolik, Zemin, Ulaştırma, Malzeme Laboratuarları bulunmaktadır. Ayrıca Of Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Programının mevcut Tasarım Stüdyosu temel bilgisayar eğitimi için de kullanılacaktır. Tasarım Stüdyosunda 50 öğrenci bilgisayarı, projeksiyon cihazı, elektronik akıllı tahtası ve yazıcı mevcuttur. Bilgisayarlarda Üniversite tarafından lisansları sağlanan işletim sistemi, ofis yazılımı ve eğitim amaçlı kullanılan çizim programları vardır.
 
Program Profili
 
Programın amacı, öğrencilerimizin çağdaş bir lisans programı ile eğitim görmesini sağlamak, alanında uzman kişilerden eğitim ve öğretim alabilmelerine olanak sağlamak, eğitim ve öğretim sırasında iyi laboratuvar imkanları ile, ülkemizde ihtiyaç olan inşaat mühendisleri eksikliğini de göz önünde bulundurarak kalifiye mühendisler yetiştirmektir.
 
İnşaat Mühendisliği programının eğitim ve öğretim amaçları şu şekilde sıralanabilir:
 
* Ulusal bağları güçlü, uluslararası düzeyde tanınan,
* Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üreten,
* Geleceğin etkin mühendislerini yetiştiren,
* Bilimsel araştırma yapma kapasitesi yüksek,
* Etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip,
* Bölgesel gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenen,
* Fiziksel imkânlarını etkin şekilde kullanan,
* Çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlayan,
* Program ölçütlerinde istenenleri yerine getirebilen bir bölüm olmayı amaçlamaktadır.
 
Program kapsamında öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca İnşaat Mühendisliği Programı içeriğinde, 60 işgünü Meslek Stajı (Mesleki Deneyim I, Mesleki Deneyim II) ve VII. yarıyılda bir dönemlik "İşyeri Eğitimi" yapılması gerekmektedir. Bunun için staj dönemlerinde öğrencilerin ferdi teşebbüsleri sonucu staj için kabul aldığı kurumlarda, uygun görüldüğü takdirde stajlarına izin verilecektir.
 
İnşaat Mühendisliği lisans eğitim programı toplam 151,5 kredilik ders içermektedir. Bu derslerin %25'lik kısmı (38 kredi) seçmeli derslerden oluşmaktadır. İnşaat Mühendisliği Programından mezun olabilmek için, müfredat programında belirtilen toplam 151,5 kredilik derslerin ve 20 kredilik mühendislik uygulamasının başarılmasının yanında staj yönergesine uygun olarak stajların da başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Dört yıllık eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayanlara lisans diploması verilir. Bu diplomanın verilebilmesi için öğrencinin genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. Programdan mezun olanlar "İnşaat Mühendisi / Civil Engineer" ünvanını alacaklardır.
 
Mezunların İstihdam Profilleri
 
İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olanlar için iş olanakları neredeyse sonsuzdur. Bunlar isterlerse kendi özel iş olanaklarını yaratırlar, isterlerse de yurt içinde ya da yurt dışında iş yapan yerli ya da yabancı inşaat firmalarında görev yapabilmektedirler.
 
İnşaat Mühendisleri, imza yetkisi olan bir mühendis olarak, istihdam edilebilecekleri alanlar düşünüldüğünde, yükümlendikleri işler gereği çok sayıda İnşaat Mühendisi çalıştıran Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, İller Bankası, Karayolları, Havaalanları, Belediyeler vb. gibi kamu kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyen olma eğiliminde olanlar için üniversiteler ve araştırma kurumları ilk akla gelenler arasındadır. Ayrıca İnşaat Mühendisleri özel sektörce de, çeşitli müteahhitlik, müşavirlik ve kontrol hizmetleri için yoğun olarak istihdam edilmektedir. Üretilmesi planlanan her türlü yapının, projelendirme aşaması da dahil olmak üzere, İnşaat Mühendisliği hizmeti almasının yasal zorunluluk olduğu düşünüldüğünde mezunlarımızın çalışma alanlarının çeşitliliği ortaya çıkmaktadır.
 
Eğitim formasyonu alacak mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerde "Teknik Öğretmen" olarak görev yapabileceklerdir.