döner sermaye işletmesi

Organizasyon Yapısı

Döner Sermaye İşletmesi Hakkında

2011 yılına kadar Döner Sermaye İşletmesi Analitik Bütçeyi kullanmıyor, tek Harcama Yetkilisi ve tek Gerçekleştirme Görevlisi ile çalışılıyordu. Döner Sermaye geliri olan bütün birimler alt birim olarak faaliyetlerini sürdürüyordu.

2011 yılında Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS) ile Analitik Bütçe kullanılmaya başlandı. DMİS bir yıl kullanıldıktan sonra 2012 yılında tamamen yenilendi. Döner Sermaye geliri olan her birim Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün alt birimi olarak ayrı ayrı kodlarda muhasebeleştirme işlemleri  yapılmaya başlandı. 2012 yılından itibaren Rektör, döner sermaye geliri olan tüm birimlerin üst yöneticilerine harcama yetkilisi yetki devri yapıldı.

2021 yılında yayınlanan KTÜ DSİM Yönetmeliği gereği döner sermaye geliri olan birim üst yöneticileri Harcama Yetkilisi olarak yayınlandı.

2024 yılından itibaren tüm döner sermaye geliri olan birimlerin, döner sermaye ile ilgili tüm iş ve işlemleri Mali Yönetim Sistemi (MYS) üzerinden yapılmaktadır.

Bütçe Planlama İşlemleri

 • Belirli bir dönemdeki gelir ve gider bütçe tahminleri makul ve mantıklı yapılmalı,
 • Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.
 • Bütçeler, izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte hazırlanır ve değerlendirilir.
 • Bütçe, malî işlemlerin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.
 • Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.
 • Bütçelerde giderlerin gelirleri aşmamasına özen gösterilir.
 • Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce yetkili merci tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz.
 • Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.
 • Birimimiz Döner Sermaye İşletmesinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.
 • Bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.
 • Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya iş programında öngörülmeyen işlerin yapılmasının gerektiği hâllerde, süre şartları hariç olmak üzere ek bütçe yapılabilir. Ek bütçe taleplerinde kaynağın gösterilmesi zorunludur.
 • İşletmelerin bütçe uygulama sonuçları, işletme tarafından hazırlanan kesin hesap cetvellerinde gösterilir.
 • Kesin hesap cetvelleri, muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır. İşletme tarafından hazırlanan cetveller, bir yıllık uygulama sonuçlarını gösterir.

Satın Alma ve Ayniyat İşlemleri

Birimin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen her türlü malzemenin Döner Sermaye Bütçesi çerçevesinde satın alınması için gerekli piyasa araştırmalarını yapmak, uygun görülen malzemelerin satın alınma işlemlerini gerçekleştirmek, Satın alınan malzemelerin ödemeleri için tahakkuk birimine gerekli evrakları hazırlayıp vermek. Ödeme sürecini takip ederek sonuçlandırmak.

Döner Sermaye kapsamında satın alma işlemi yapılan mal ve malzemeleri teslim almak, korumak, kullanım yerlerine teslim etmek, kayıtlarını tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.