neden iktisat bölümü?

İktisat/Ekonomi Bilimi Hakkında Genel Bilgiler

İktisat, en genel çerçeveyle,  mal ve hizmetlerin üretimini, dağıtımını ve tüketimini inceleyen bir sosyal bilim dalı olarak tanımlanabilir.  Bu bağlamda iktisat bilimi, bireylerin, firmaların, hükümetlerin ve ülkelerin kıt kaynakları en optimal bir şekilde nasıl kullanması gerektiği, buna dair uygun seçimlerin nasıl yapıldığı,  mal ve hizmet üretimi ve refahın arttırılması gibi temel konuları ele almaktadır.

Ekonomiler hakkında bilgi edinmenin mikroekonomi ve makroekonomi olmak üzere iki ana yolu vardır. Mikroekonomi, bireylerin ve firmaların iktisadi kararlarını inceler. Buna karşılık makroekonomi ise ekonomiye hem ulusal hem de küresel düzeyde bir bütün olarak ele alır.

İktisadi olaylar veya gelişmeler, günlük hayatta tüm kesimlerce yakından takip edilen dış ticaret, işsizlik, enflasyon, faiz oranları, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'daki (GSYİH), büyüme ve döviz kuru gibi ekonomik göstergeler üzerinden takip edilmektedir. Anlaşılacağı üzere iktisat bilimi, tüm kesimleri yakından ilgilendiren temel ekonomik göstergeleri izler, analiz eder, yorumlar, bunlara dair politika oluşumlarına ve beklentilerin yönlendirilmesine katkı sağlar. Bu yönüyle iktisat, hayatın kendisidir.

İktisat Bölümünün Amacı

Genel olarak iktisat bölümlerinin amacı,  ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan ekonomik sorunları çeşitli yönleriyle analiz edebilen, bunlara dair çözüm önerileri geliştirebilen, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu güncel ekonomi bilgileri ile donatılmış mezunlar yetiştirmektir.

İktisat Bölümünde Okutulan Temel Dersler

İktisat bölümlerinde öğrenciler, bir yandan iktisat teorilerini öğrenirken, bir yandan da iktisat alanında yaşanan gelişmeleri ve uygulanan politikaları, eleştirel ve karşılaştırmalı yaklaşımlarla analiz edebilmektedirler. Bu amaçla öğrenciler;

 • Matematiksel İktisat
 • İstatistik
 • Ekonometri
 • Mikro İktisat ve Makro İktisat
 • Oyun Teorisi
 • İktisat Tarihi
 • Büyüme ve Kalkınma
 • Uluslararası İktisat
 • Para Teori ve Politikası
 • Dünya Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisi
 • Hukuk, Maliye ve İşletme alanlarında temel dersleri görmektedirler.

Temel derslere ilave olarak, ders planlarında öğrencilerin ilgi alanlarına hitap edebilmek ve disiplinlerarası çalışmayı sağlayabilecek seçmeli dersler de yer alabilmektedir:

 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Yenilik İktisadı
 • Enerji Ekonomisi
 • Avrupa Birliği
 • Çevre Ekonomisi
 • Güncel Ekonomi
 • Bilim Tarihi
 • Meslek Etiği
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Proje Yönetimi
 • Kariyer Planlaması

İktisat Bölümü Mezunlarının İş Olanakları ve Çalışma Statüleri

İktisat bölümü mezunlarının çalışma alanları, diğer disiplinlerle karşılaştırıldığında, daha fazla olduğu söylenebilir. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kamu ve Özel Bankalar
 • Finansal Kurumlar
 • Özel Kurum ve Kuruluşlar
 • TBMM
 • Bakanlıklar
 • Sayıştay
 • Belediyeler
 • Danışmanlık Ofisleri
 • Üniversiteler
 • Mali Müşavirlik Ofisleri
 • Muhasebe Ofisleri

İktisat mezunları bu alanlarda;

 • Uzman, Uzman Yardımcısı
 • Kaymakam
 • İdari Hakim
 • Denetmen ve Kontrolör
 • Mali Müşavir
 • Değerleme Uzmanı
 • Analist
 • Müfettiş gibi statülerde çalışabilirler.

İktisat Bölümü Okumak için Gereken Nitelikler

İktisat bölümleri Türkçe-Matematik (EA) puan türüne göre öğrenciler almaktadırlar. Bu bölümle okuyabilmek için;

 • Ekonomi ve sosyal bilimler alanlarına ilgi duymak,
 • Sayısal analiz becerisine sahip olmak,
 • İstatistiksel grafikleri okuyabilmek gibi yetilere sahip olmak gerekir.

İktisat Bölümünün Avantajları

Uygulama alanı çok geniş olan iktisat bölümünden mezun olanlar;

 • Tüm sektörlerde/uluslararası/ulusal kurumlarda iş bulabilirler.
 • İktisadi ve sosyal içerikli projelerde görev yapabilirler.
 • Nitelikli bir mezun olarak, yüksek hayat standartlarına ulaşabilirler.

İktisat Bölümü Dezavantajları

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin diğer bölümleri de dikkate alındığında, İktisat Bölümü mezunu olmanın en önemli dezavantajı, mezun sayısının çok fazla olmasıdır. Bu nedenle mezunlar, eğitim aldıkları alan dışında çalışma zorunda kalabilmektedirler. Ancak, disiplinli ve planlı bir çalışma temposu sonucunda elde edilebilecek rekabetçi bir özgeçmişe (CV) sahip olmak, bu dezavantajlı durumu ortadan kaldırabilmektedir.