komisyonlar

KALİTE ve AKREDİTASYON KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

•Başkan: Prof. Dr. Haydar AKYAZI (Başkan)

•Üye: Doç. Dr. Osman Murat TELATAR

•Üye: Doç. Dr. Umut ÜZAR

•Üye: Prof. Dr. Metin BERBER (Eğitim-Öğretim Komisyonu)

•Üye: Prof. Dr. Yakup KÜÇÜKKALE (Mezunlar ve Kariyer Komisyonu)

•Üye: Prof. Dr. Adem KALÇA (Altyapı ve Arşiv Düzenleme Komisyonu)

•Üye: Prof. Dr. Seyfettin ARTAN (WEB, Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu)

•Üye: Prof. Dr. Mustafa Kemal DEĞER (Veri Toplama, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu)

•Üye: Prof. Dr. Lütfü ÖZTÜRK (Staj Komisyonu)

•Üye: Prof. Dr. Ayça SARIALİOĞLU HAYALİ (Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları Komisyonu)

•Üye: Prof. Dr. Nebiye YAMAK (İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı)

•Üye: Prof. Dr. Bayram GÜNGÖR (İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı)

•Üye: Prof. Dr. Kenan ÇELİK

•Üye: Doç. Dr. İbrahim AL

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi Aykut BAŞOĞLU (İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı)

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİNÇASLAN (İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Akın DOĞANAY

•Üye: Arş. Gör. Mücahid Samet YILMAZ

•Üye: Öğrenci Temsilcisi

•Kalite Güvence Sisteminin geliştirilmesi hususunda Bölüm Başkanlığına öneriler sunar ve komisyonların çalışma çıktılarının kalite sürecinde kullanılmasını sağlar.

•Bölümün kalite ve akreditasyon süreçlerini organize eder.

•Bölüm Başkanlığı tarafından iletilen komisyon raporlarını inceler ve bu raporların ilgili kurullarca değerlendirilmesini sağlar.

•Bölümün Akreditasyon süreçleri ve başvuruları için bölümü hazır tutar. Bölümün Öz Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve güncel tutulmasını organize eder.

•Her Eğitim-Öğretim Yılı içinde en az bir kere toplanır.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

•Başkan: Prof. Dr. Metin BERBER

•Üye: Prof. Dr. Nebiye YAMAK

•Üye: Prof. Dr. Bayram GÜNGÖR

•Üye: Prof. Dr. Seyfettin ARTAN

•Üye: Doç. Dr. Osman Murat TELATAR

•Üye: Doç. Dr. Umut ÜZAR

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi Aykut BAŞOĞLU

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİNÇASLAN

•Üye: Öğrenci Temsilcisi

•Lisans ve lisansüstü sınavların düzenli ve verimli bir şekilde yapılmasını koordine eder ve denetler.

•Bölümün eğitim amaçlarını ve program yeterliliklerini hazırlar ve günceller.

•Ders kayıtlarını ve danışmanlık görevlerini organize eder.

•Yeni lisans ve yüksek lisans ders tekliflerini değerlendirir. Bölüm Kurulu’na rapor halinde sunar.

•Bölüm programının eğitsel hedefleri ve bölüm çıktılarını uluslararası seviyeye çıkarılması hususunda faaliyet gösterir.

•Yeni öğretim programları oluşturma, geliştirme ve uygulamaya olanak sağlayacak faaliyetler hususunda çalışmalar yapar.

•Bölümün Çift Anadal/Yandal ve AKTS koordinatörlüğünü yapar.

•Bölümde ölçme ve değerlendirme sisteminin objektif ve homojen bir biçimde uygulanmasını sağlayacak işleyişin oluşturulması konusunda çalışmalar yapar.

•Hazırlanan raporları, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’na sunar.

VERİ TOPLAMA, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

•Başkan: Prof. Dr. Mustafa Kemal DEĞER

•Üye: Doç. Dr. Osman Murat TELATAR

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi: Muharrem Akın DOĞANAY

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi: Selim Koray DEMİREL

•Üye: Arş. Gör. Tuğçe ADIMLI

•Üye: Arş. Gör. Sümeyra DEMİR

•Bölüm aktivitelerine yönelik veri toplama, ölçme, değerlendirme işlemlerini yapar ve öz değerlendirmeler kapsamında analizler gerçekleştirir.

•Bölüm amaç ve çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek için gerekli yöntemleri belirler ve uygular.

•Akademik personel ve diğer iç ve dış paydaşlara yönelik anketleri hazırlar, uygular, değerlendirir ve raporlar.

•Hazırlanan raporları, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’na sunar.

MEZUNLAR ve KARİYER KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

•Başkan: Prof. Dr. Yakup KÜÇÜKKALE

•Üye: Prof. Dr. Murat Can GENÇ

•Üye: Doç. Dr. Ezgi BADAY YILIDZ

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi: Aykut BAŞOĞLU

•Üye: Arş. Gör. Sinem DOĞAN

•Üye: Arş. Gör. Hülya ÇUVALCI ÖZTÜRK

•Üye: Öğrenci Temsilcisi

•Mezun öğrencilerle iletişimi sağlar ve öğrencilerin iş, staj vb. olanaklarını artıracak faaliyetleri gerçekleştirir.

•Mezunlar veri tabanını oluşturur, güncel tutar ve mezun buluşma toplantılarını organize eder.

•KTÜ Mezunlar Derneği (KTÜMED) ile koordinasyonu sağlar ve geri besleme ilişkisi çerçevesinde çalışır.

•İç ve dış paydaşlar ile görüşmeleri organize eder ve düzenler.

•Dış paydaşlarla iletişim sağlar, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri WEB, Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu ile planlar.

•Bölüm içi etkinliklerin dış paydaşlara, dış paydaşlar tarafından düzenlenen etkinleri ise bölüm öğrencilerine ve öğretim kadrosuna ileterek karşılıklı etkileşimi sağlar.

•İşveren kuruluşlarla periyodik görüşmeler yaparak daha kalifiye iktisatçıların yetiştirilmesi ile ilgili görüş ve önerileri toplar.

•KTÜ Kariyer Merkezi ile koordinasyonu sağlar.

•Veri Toplama, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun koordinatörlüğünde işveren ve mezun anketlerini tasalar, uygular, değerlendirir ve iyileştirme raporlarını hazırlar.

•Öğrencilerin Kariyer Günleri ve TÜBİTAK ve diğer kurum/kuruluşların projeleri gibi bilimsel etkinliklere katılımlarını planlar. Bu hususta WEB, Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu ile koordineli bir şekilde çalışır.

•Aktif bir danışmanlık hizmeti için gerekli çalışmaları organize eder.

•Hazırlanan raporları, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’na sunar.

WEB, ETKİNLİK ve TANITIM KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

•Başkan: Prof. Dr. Seyfettin ARTAN

•Üye: Doç. Dr. Umut ÜZAR

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi: Muharrem Akın DOĞANAY

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi: Selim Koray DEMİREL

•Üye: Arş. Gör. Tuğçe ADIMLI

•Üye: Arş. Gör. Sümeyra DEMİR

•Bölüm web sayfası içeriği tasarlar, düzenler ve güncel tutar.

•Web sayfasında, bölümün tanıtımının, bölümdeki çeşitli faaliyetlere ait duyuruların, ilgili komisyonlarca hazırlanan ders ve sınav programlarının ve bölümle ilgili tüm akademik/ sosyal içerikli etkinliklerin duyurulmasını sağlar.

•Bölüme ait sosyal medya hesaplarının güncelliğini takip eder.

•İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar yapar ve etkinliklerin düzenlenmesini sağlar. Mezunlar ve Kariyer Komisyonu ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütür.

•TÜBİTAK ve diğer kurum/kuruluşların projeleri gibi bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması hususunda planlamalar yapar ve Mezunlar ve Kariyer Komisyonu ile koordineli bir şekilde çalışır.

•Hazırlanan raporları, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’na sunar.

ULUSAL ve ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

•Başkan: Prof. Dr. Ayça SARIALİOĞLU HAYALİ

•Üye: Doç. Dr. İbrahim AL

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yeşim DİNDAROĞLU

•Üye: Arş. Gör. Tuğçe ADIMLI

•Üye: Arş. Gör. Mücahid Samet YILMAZ

•Değişim programlarından olan Farabi, Mevlana ve Erasmus+ programları kapsamında öğrencilere bilgi sunar ve öğrenci hareketliliğini takip eder.

•Değişim programları ile ilgili gerekli anlaşmaları planlar, bunlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini gerçekleştirir.

•Yurt dışına gidecek öğrenci seçimi gerçekleştirildikten sonra yurt dışındaki kuruma öğrenci ile ilgili bilgileri sunar ve öğrenci gitmeden önce öğrenci anlaşması ve tanınma belgelerini hazırlar.

•Öğrencinin yurt dışından dönüşüne müteakip öğrenciden ilgili belgeleri alarak denklik belgesini hazırlar ve Bölüm Başkanlığına iletir.

•Üniversitenin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile organize bir şekilde çalışır ve gerektiğinde toplantılarda ve fuarlarda Uluslararası İlişkiler Komisyonunu temsil eder.

•Yurt dışı ve yurt içinden gelen öğrencilere gerekli oryantasyonu sağlar, yol haritasını çıkarır.

•Hazırlanan raporları, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’na sunar.

ALTYAPI ve ARŞİV DÜZENLEME KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

•Başkan: Prof. Dr. Adem KALÇA

•Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DİNÇASLAN

•Üye: Arş. Gör. Sinem DOĞAN

•Üye: Arş. Gör. Mücahid Samet YILMAZ

•Üye: Arş. Gör. Hülya ÇUVALCI ÖZTÜRK

•Üye: Arş. Gör. Sümeyra DEMİR

•Üye: Sultan ÇAKIR (Bölüm Sekreteri)

•Dersliklerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli fiziksel ortamın uygunluğunu kontrol eder.

•Eğitim-öğretim yapılan ortamlarda güvenlikle ilgili önlemlerin yeterliliğini periyodik olarak takip eder ve varsa eksiklikleri raporlar.

•Bölüm kat krokisi, yerleşim planı, yangın söndürme teçhizatları, acil çıkış bildirim levhaları, oda numaraları, laboratuvar isimleri gibi bilgilerin ilgili yerlerde bulundurulmasını ve güncellenmesini sağlar.

•Bölüm arşivini oluşturur ve düzenler.

•Sınav kağıtlarını, ödevleri, staj dosyalarını ve eğitim-öğretimle ilgili olan her türlü faaliyeti her dönem sonunda arşivler.

•Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlar, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na ve ilgili diğer komisyonlara sunar.

•Hazırlanan raporları, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’na sunar.

STAJ KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

•Başkan: Doç. Dr. Ezgi BADAY YILDIZ

•Üye: Prof. Dr. Lütfü ÖZTÜRK

•Üye: Arş. Gör. Sinem DOĞAN

•Üye: Arş. Gör. Hülya ÇUVALCI ÖZTÜRK

•Üye: Arş. Gör. Tuğçe ADIMLI

•Öğrencilerin staj faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için gerekli Staj Sistemi esaslarını ilgili mevzuat çerçevesinde belirler ve Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’na sunar.

•Staj sisteminin aşamalarını yürütür, staj yerleri ve öğrenciler arasındaki koordinasyon ve iletişimi sağlar.

•Staj anketleri oluşturur, günceller ve uygular. Çıktıları ilgili diğer komisyonlarla paylaşır.

•İş ve staj ilanlarını, kariyer ile ilgili fırsatları diğer komisyonlarla koordineli bir şekilde tüm öğrencilere duyurur ve başvuru süreçlerinde öğrencilere destek sağlar. Bu çerçevede Kariyer Merkezi’nin etkinliklerini öğrencilere duyurur ve onları yönlendirir.

•Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlar, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na ve diğer ilgili komisyonlara sunar.

•Hazırlanan raporları, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’na sunar.

DERS UYUM KOMİSYONU

Komisyon Üyeleri

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları

•Başkan: Prof. Dr. Haydar AKYAZI

•Üye: Doç. Dr. İbrahim AL

•Üye: Doç. Dr. Osman Murat TELATAR

 

•Uyum konularına ilişkin mevzuatı takip eder.

•Yatay geçiş, merkezi yerleştirme yatay geçiş, dikey geçiş ile gelen öğrencilerin uyumunu yapar.

•Lisansüstü programlarına ilişkin uyum işlemlerini gerçekleştirir.

•Çift anadal ve Yandal ile bölüme katılan öğrencilerin uyumunu gerçekleştirir.

•Yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerin uyumunu gerçekleştirir.

•Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlar, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na ve diğer ilgili komisyonlara sunar.

•Hazırlanan raporları, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu’na sunar.