lisansüstü programlarda ders yazılımı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI - DERS YAZILIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri’ne göre;

 

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ;

· Yüksek lisans programının ders döneminde kendi tez danışmanından en çok üç adet (9 kredi) zorunlu ya da seçmeli ders alabilir. Danışmanı dışındaki bir öğretim üyesinden de kredisiz dersler (Seminer, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği) hariç en fazla iki ders (6 kredi) alabilir.

· Asgari ders yükünün en az yarısı kadar dersi, kendi anabilim/bilim dalındaki derslerden seçmelidir

· 8001 ve 8002 kodlu Uzmanlık Alan Derslerine yazılım, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman öğretim üyesinin atanmasını izleyen yarıyıldan itibaren yapılabilir. Yüksek Lisans öğrencisi, aynı yarıyılda kendi tez danışmanı tarafından 8000 kodlu olarak açılan sadece 1 (bir) uzmanlık alan dersine yazılabilir. 9000 kodlu uzmanlık alan dersleri sadece doktora öğrencileri için açıldığından, yüksek lisans öğrencileri 9000 kodlu uzmanlık alan dersine yazılım yapamazlar. (Bkz. Uzmanlık Alan Dersleri Uygulama Esasları)

· 8000 kodlu Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersleri, öğrencilerin kayıtlı bulundukları anabilim dallarına özgü olup, farklı bir anabilim dalındaki uzmanlık alan dersine yazılım yapılması uygun değildir.

· Yüksek Lisans programında kredili (5000 ve 7000 kodlu) ve kredisiz dersleri (Seminer, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği) başarıyla tamamlamanın azami süresi 4 (dört) yarıyıldırDers dönemini tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans tezi ve uzmanlık alan dersi haricinde kredili veya kredisiz ders yazılımı yapamazlar.

· Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin üniversiteden ilişiği kesilir.

 

Yüksek Lisans Programında Alınması Zorunlu Olan Dersler (4. Yarıyıl Sonuna Kadar Başarılması Zorunlu Dersler);

· 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders. Bu derslerden en az 1 adedi İngilizce derslerden seçilmelidir. En az 2 adedi de 5000 kodlu zorunlu derslerden (2015-2016 Güz yarıyılından sonra kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir) seçilmelidir.

· Seminer (Danışman atamasını izleyen ilk dönemden itibaren SEMİNER dersine yazılım yapabilir. İlk yarıyılda seminer dersine yazılım yapılamaz)

· FBE 5100 "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" (2017-2018 Güz yarıyılından sonra kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir)

 

 

DOKTORA PROGRAMI - DERS YAZILIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ;

· Doktora programının ders döneminde kendi tez danışmanından en çok üç adet (9 kredi) zorunlu ya da seçmeli ders alabilir. Danışmanı dışındaki bir öğretim üyesinden de kredisiz dersler (Seminer, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği) hariç en fazla iki ders (6 kredi) alabilir.

· Asgari ders yükünün en az yarısı kadar dersi, kendi anabilim/bilim dalındaki derslerden seçmelidir

· 9001 ve 9002 kodlu Uzmanlık Alan Derslerine yazılım, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman öğretim üyesinin atanmasını izleyen yarıyıldan itibaren yapılabilir.  Doktora öğrencisi, aynı yarıyılda kendi tez danışmanı tarafından 9000 kodlu olarak açılan sadece 1 (bir) uzmanlık alan dersine yazılabilir. 8000 kodlu uzmanlık alan dersleri sadece yüksek lisans öğrencileri için açıldığından, doktora öğrencileri 8000 kodlu uzmanlık alan dersine yazılım yapamazlar. (Bkz. Uzmanlık Alan Dersleri Uygulama Esasları)

· Doktora programında kredili (5000 ve 7000 kodlu) ve kredisiz dersleri (Seminer ve yüksek lisans programında alınmamış ise Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği) başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 (altı) yarıyıldır. Ders dönemini tamamlayan öğrenciler; doktora tezi ve uzmanlık alan dersi yanında doktora yeterlik sınavına girinceye kadar (en geç 5. Yarıyıl sonuna kadar) Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi, ve doktora tez teslimine kadar Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerine yazılabilir. Ders dönemini tamamlayan öğrenciler belirtilen bu dersler haricinde kredili veya kredisiz ders yazılımı yapamazlar.

· Doktora yeterlik sınavını geçtikten sonra Tez Önerisi Savunması başarılı bir şekilde tamamlanan öğrencilerin, her yarıyıl Tez İzleme Dersi'ne yazılım yapmaları zorunludur. 2017-2018 Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren doktora programında kayıtlı öğrencilerden üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez BAŞARISIZ Tez İzleme notu bulunanların KTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 21/5. maddesi uyarınca ilişiği kesilir. 
 

  Gelişim ve Öğrenme ile  Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri 2020-2021 Bahar yarıyılından itibaren Enstitümüz Ortak Dersleri bünyesinde "FBE 5201- Gelişim ve Öğrenme" ve "FBE 5202 - Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" adları ile açılmıştır. Bu dersler için ders seçimi, ders kayıtları süresince yazılım ekranında "Enstitü Anabilim Dalı" altındaki ortak dersler içerisinden yapılacaktır. Enstitü Yönetim Kurulu'nca uygun görülen zorunlu durumlar haricinde, bu derslerin farklı üniversitelerden alınması talepleri kabul edilmeyecektir. 

 

· Öğrenci danışman atamasını izleyen ilk dönemden itibaren SEMİNER dersine yazılım yapabilir (İlk yarıyılda seminer dersine yazılım yapılamaz)

· Dört (lisans derecesi ile kabul edilenler için altı) yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin üniversiteden ilişiği kesilir.

 

Doktora Programında Alınması Zorunlu Olan Dersler;

· 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders (Lisanstan doktora yapan öğrenciler için 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders). Bu derslerden en az 2 adedi İngilizce (lisanstan doktora öğrencileri için 4 adet) derslerden seçilmelidir. Alınan kredili derslerden en az 2 adedi 5000 kodlu zorunlu derslerden (lisanstan doktora öğrencileri için 4 adet) seçilmelidir (2015-2016 Güz yarıyılından sonra kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir) (4. Yarıyıl sonuna kadar, lisanstan doktorada ise 6. Yarıyıl sonuna kadar başarılmalıdır).

· Seminer (2017-2018 Güz yarıyılından sonra kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir) (4. Yarıyıl sonuna kadar, lisanstan doktorada ise 6. Yarıyıl sonuna kadar başarılmalıdır),

· FBE 5100 "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" (2017-2018 Güz yarıyılından sonra kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir) (4. Yarıyıl sonuna kadar, doğrudan doktorada ise 6. Yarıyıl sonuna kada başarılmalıdır). “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” dersini yüksek lisans döneminde alarak başarılı olan öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden dilekçe ile başvurarak doktora döneminde bu dersten muaf sayılırlar.

· FBE 5001 “Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi” (2014-2015 Bahar yarıyılından sonra kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir) (Programın ikinci yarıyılından itibaren ve yeterlik sınavından önce alınmalıdır)

·  Doktora yeterlik sınavını geçtikten sonra Tez Önerisi Savunması başarılı bir şekilde tamamlanan öğrencilerin, her yarıyıl Tez İzleme Dersi'ne yazılım yapmaları zorunludur. 2017-2018 Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren doktora programında kayıtlı öğrencilerden üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez BAŞARISIZ Tez İzleme notu bulunanların KTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 21/5. maddesi uyarınca ilişiği kesilir. 

· “Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini tez savunma sınavına kadar başarılmalıdır.