komisyonlar

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Coşkun TOPAL Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çağrı ARAS Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Çağlar KAYA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hülya KINIK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emre YÜRÜK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Göktuğ KIPRIZLI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayçe SEPLİ Üye
Arş. Gör. Abdullah KAYAR Üye
Arş. Gör. Fevzi KIRBAŞOĞLU Üye
Arş. Gör. Alperen TÜRKMEN Üye
Arş. Gör. Elif Esra CANER Raportör

 

KOMİSYON GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Kalite Güvence Sisteminin geliştirilmesi konusunda komisyonlar oluşturulmasına yönelik Bölüm Kuruluna öneriler sunar ve komisyonların çalışma sonuçlarının kalite çevrimlerinde kullanılmasını denetleme görevlerini yürütür.
 • Bölümün komisyonları arasında bağlantı kurarak yapılan faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlar.
 • Komisyonların raporlarını inceler, bu raporların Bölüm Akademik kurulunda tartışılmasını, olgunlaştırılmasını ve geri beslemede kullanılmasını sağlar.
 • Fakülteye, Üniversiteye ve Mesleki Kamuoyuna bölümün Kalite Güvence Sistemine ilişkin çalışma raporlarını sunar, çalışmaları tanıtır.
 • Bölümün Uluslararası ve Ulusal Akreditasyon başvuruları için bölümü hazır tutar. Bölümün Öz Değerlendirme Raporunun güncelliğini sağlar.
 • Bölüm kurulu ile 6 (altı) ayda bir ortak yapılan toplantıda yazılı dokümanlara dayalı olarak çalışmaları hakkında bilgi verir.
 • Danışma kurulu toplantılarını organize eder, gündemi belirler.
 • Lisans akreditasyon sürecini koordine eder.
 • Lisans akreditasyon raporunu hazırlar.

Eğitim ve Geliştirme Komisyonu

Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Coşkun TOPAL Başkan
Prof. Dr. Gökhan KOÇER Üye
Prof. Dr. Süleyman ERKAN Üye
Doç. Dr. Bülent ŞENER Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çağrı ARAS Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Çağlar KAYA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hülya KINIK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Göktuğ KIPRIZLI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayçe SEPLİ Üye
Öğr. Gör. Dr. Yunus Emre AYDIN Üye
Öğr. Gör. Dr. Ulaş Kutsi ÇEZİK Üye
Arş. Gör. Elif Esra CANER Raportör

 

KOMİSYON GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Bölüm programı eğitsel hedeflerinin ve çıktılarının gerçekleştirilmesi ve en iyi düzeye çıkarılması konusunda faaliyet gösteren bir komisyondur.
 • Ders içeriklerindeki boşlukları ve tekrarları izler ve azaltılmaları konusunda önermelerde bulunur.
 • Bölüm misyonu ve vizyonunu gözden geçirerek Üniversitenin, Fakültenin misyonu ve vizyonu ile uyumlu bir misyon ve vizyonun ifadesi taslağı hazırlar.
 • Bölümün program eğitim amaçlarını ve çıktılarını ifade eden bir taslak hazırlar. Bu çalışmada, yurtiçi ve yurtdışı benzer bölümlerin çalışmalarından da dil ve ifade yönünden yararlanılabilir.
 • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu ile eşgüdüm halinde eğitim çalıştaylarını planlar.
 • Eğitim çalıştayları ve danışma kurulu toplantılarının sonuçlarının eğitim programına yansıtılmasını planlar.
 • Bölümde yürütülmekte olan lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetini müfredat açısından takip eder.
 • Dış paydaşlar ile iletişimi sağlar ve buna göre müfredata dâhil olması istenen yeni dersler ve faaliyetler hakkında değerlendirme yaparak görüş bildirir.

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Göktuğ KIPRIZLI Başkan
Doç. Dr. Murat ÜLGÜL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Çağrı ARAS Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emre YÜRÜK Üye
Öğr. Gör. Cem KÜÇÜKALİ Üye
Arş. Gör. Abdullah KAYAR Raportör
Öğrenci Temsilcisi Üye

 

KOMİSYON GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygular.
 • Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından inceler ve görüş belirtir.
 • Anketlerin ne zaman yapılacağı, nasıl değerlendirileceğini tasarlayıp akademik kurula sunar.
 • Öğretim elemanı değerlendirme anketlerini hazırlar, uygular, değerlendirir ve raporlar. 
 • Dönem sonu öğrenci anketlerini hazırlar, uygular, değerlendirir ve raporlar.
 • Bölüm amaç ve çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek için gerekli yöntemleri belirler ve uygular.
 • Ölçme sonuçlarını değerlendirir ve Kalite ve Akreditasyon Komisyonu?na iletir.
 • Mezun anketlerinin uygulanması ve iyileştirme raporlarının hazırlanmasında İnsan Kaynakları ve Mezunlarla İletişim Komisyonu ile koordinasyon içerisinde hareket eder.
 • Staj yerlerindeki işverenlerin öğrencileri değerlendirdiği ?stajyer öğrenci değerlendirme formları? ve stajını tamamlamış öğrencilerin de işverenlerini değerlendireceği ?iş yeri değerlendirme formları?nın hazırlanmasında ve güncellenmesinde Staj Komisyonu ile koordinasyon içerisinde hareket eder.

İnsan Kaynakları ve Mezunlarla İletişim Komisyonu

Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Erol KALKAN Başkan
Doç. Dr. Ayça EMİNOĞLU Üye
Doç. Dr. Bülent ŞENER Üye
Uluslararası İlişkiler Kulübü Temsilcisi Üye
AB Kulübü Temsilcisi Üye
Arş. Gör. Fevzi KIRBAŞOĞLU Raportör

 

KOMİSYON GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Yeni öğrencilere oryantasyon programı düzenler.
 • Mezun öğrencilerle bağlantıları sağlar ve öğrencilerin iş ve staj imkânlarını artıracak faaliyetlerde bulunur.
 • Personel birlikteliği ve dayanışmayı artırıcı faaliyetler yapar.
 • Çalışma raporlarını Kalite ve Akreditasyon Komisyonu?na sunar.
 • Bölüm içinde yapılan bilimsel etkinliklerden sektörel kuruluşlara, sektörel kuruluşlardaki etkinlikleri ise bölüm içerisindeki öğrencilere, öğretim elemanlarına tanıtılması için gerekli etkinlikleri düzenler.
 • Aktif bir danışmanlık hizmeti için gerekli çalışmaları organize eder.
 • Mezun günleri düzenleyerek mezunlar ve öğrenciler arasında etkileşim sağlar.
 • Mezunlar veri tabanını oluşturur ve güncel tutar.
 • KTÜ Mezunlar Derneği (KTÜMED) ile koordinasyonu sağlar ve gerekli desteği verir.
 • Mezunlar ve dış paydaşlarla iletişim sağlamak, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu ile planlar.
 • Mezun anketlerinin uygulanması, değerlendirilmesi ve iyileştirme raporlarının hazırlanmasında Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu ile koordinasyon içerisinde hareket ederek raporu Kalite ve Akreditasyon Komisyonu?na sunar.

Değişim Programları Komisyonu

Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. İsmail KÖSE Başkan
Doç. Dr. Özgür TÜFEKÇİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayçe SEPLİ Üye
Öğr. Gör. Dr. Yücel BULUT Üye
Öğr. Gör. Dr. Ulaş Kutsi ÇEZİK Üye
Arş. Gör. Abdullah KAYAR Raportör

 

KOMİSYON GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Ulusal ve uluslararası öğrenci ve akademisyen değişim programlarını yürütür.
 • Yeni ve kapsayıcı ikili anlaşmalar yapar.
 • Erasmus+, Mevlana ve Farabi Programları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenler.
 • Değişim programları kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelen öğrenci/öğretim elemanlarının bölümümüze uyum süreçlerine ilgili mevzuat uyarınca akademik destek sağlar.
 • Değişim programları kapsamında yapılan toplantılara/etkinliklere katılır, bu toplantıların/etkinliklerin gündem ve mesajlarını duyuru yaparak öğrencileri bilgilendirir.
 • Bölüm öğrencilerinin değişim programı kapsamında gittikleri üniversitede aldıkları derslerin muafiyet ve uyum işlemlerini yürütür.
 • Her eğitim-öğretim yılı sonunda komisyonun yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri raporlar ve Bölüm Akademik Kuruluna sunar.

 

Web, Sosyal Faaliyet ve Tanıtım Komisyonu

Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Vahit GÜNTAY Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Esra Elif NARTOK Üye
Öğrenci Temsilcisi Üye
Arş. Gör. Alperen TÜRKMEN Raportör

 

KOMİSYON GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Bölüm web sayfası içeriği tasarlar, düzenler ve güncel tutar.
 • Web sayfasında, bölümün tanıtımının, bölümdeki çeşitli faaliyetlere ait duyuruların, ilgili komisyonlarca hazırlanan ders ve sınav programlarının ve bölümle ilgili tüm akademik/ sosyal içerikli etkinliklerin duyurulmasını sağlar.
 • Bölüme ait sosyal medya hesaplarının güncelliğini takip eder.
 • İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantılar yapar ve etkinliklerin düzenlenmesini sağlar. İnsan Kaynakları ve Mezunlarla İletişim Komisyonu ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütür.
 • Her yıl güz döneminin ilk iki haftası içinde birinci sınıf öğrencilerine Bölümü tanıtmak üzere oryantasyon toplantısını düzenler.
 • Bölümü tanıtıcı faaliyetleri düzenler ve bu tür faaliyetlerde yer alınmasını sağlar.
 • Bölüm tanıtım videosu ve sunusu hazırlar, güncelliğini sağlar.
 • Anketleri bölüm web sayfasında dijital olarak yapılmasını sağlar.

Ders Uyum Komisyonu

Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Coşkun TOPAL Başkan
Doç. Dr. Ayça EMİNOĞLU  Üye
Doç. Dr. Bülent ŞENER Üye
Doç. Dr. Murat ÜLGÜL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Akkan GÜNGÖR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hamdullah BAYCAR Üye
Öğr. Gör. Dr. Yunus Emre AYDIN Üye
Arş. Gör. Fevzi KIRBAŞOĞLU Raportör

 

KOMİSYON GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Uyum konularına ilişkin mevzuatı takip eder.
 • Yatay geçiş, merkezi yerleştirme yatay geçiş, dikey geçiş ile gelen öğrencilerin uyumunu yapar.
 • Lisansüstü programlarına ilişkin uyum işlemlerini gerçekleştirir.
 • Çift anadal ve Yandal ile bölüme katılan öğrencilerin uyumunu gerçekleştirir.
 • Yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerin uyumunu gerçekleştirir.
 • Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kâğıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlar, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı?na ve diğer ilgili komisyonlara sunar.
 • Hazırlanan raporları, Kalite ve Akreditasyon Komisyonu?na sunar.

 

Arşiv Düzenleme Komisyonu

Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Hülya KINIK  Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Esra Elif NARTOK Üye
Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreteri Üye

 

KOMİSYON GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Bölüm arşivini oluşturur ve düzenler.
 • Sınav kâğıtlarını, ödevleri, staj dosyalarını, öğrenci anketlerini, mezun ve işveren anketlerini, dönem sonunda öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders değerlendirme formlarını, bitirme tezi değerlendirme formlarını, öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirdikleri ders sorumlusu değerlendirme formlarını ve eğitim-öğretimle ilgili olan diğer belgeleri arşivler.

 

Staj Komisyonu

Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Çağlar KAYA Başkan
Öğr. Gör. Dr. Yücel BULUT Üye
Öğr. Gör. Cem KÜÇÜKALİ Üye
Arş. Gör. Fevzi KIRBAŞOĞLU Üye
Arş. Gör. Abdullah KAYAR Raportör

 

KOMİSYON GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Öğrencilerin staj faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için gerekli Staj Sistemi esaslarını ilgili mevzuat çerçevesinde belirler.
 • Staj sisteminin aşamalarını yürütür, staj yerleri ve öğrenciler arasındaki koordinasyon ve iletişimi sağlar.
 • Staj başvuru süreçleri ve staj başvuru tarihleri hakkında öğrencileri bilgilendirir, başvuru sürecinin takibini yapar, başvuru belgelerinin kontrolünü yaparak onaylar.
 • Staj dönemi sonunda staj defterlerinin teslimi sürecini yönetir, teslim tarihleri hakkında öğrencileri bilgilendirir, staj defterlerinin ve gerekli belgelerin kontrolünü sağlar.
 • İş ve staj ilanlarını, kariyer ile ilgili fırsatları diğer komisyonlarla koordineli bir şekilde tüm öğrencilere duyurur ve başvuru süreçlerinde öğrencilere destek sağlar. Bu çerçevede Kariyer Merkezi?nin etkinliklerini öğrencilere duyurur ve onları yönlendirir.
 • Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kâğıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlar, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı?na ve Kalite ve Akreditasyon Komisyonu gibi diğer ilgili komisyonlara sunar.
 • Staj yerlerindeki işverenlerin öğrencileri değerlendirdiği ?stajyer öğrenci değerlendirme formları? ve stajını tamamlamış öğrencilerin de işverenlerini değerlendireceği ?iş yeri değerlendirme formları?nın hazırlanmasında ve güncellenmesinde Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu ile koordinasyon içerisinde hareket ederek söz konusu formların doldurulmasını sağlar ve arşivlenmeleri üzere Arşiv Düzenleme Komisyonu?na iletir.

 

Sürekli İyileştirme Komisyonu

Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Emre YÜRÜK Başkan
Doç. Dr. Özgür TÜFEKÇİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hamdullah BAYCAR Üye
Öğr. Gör. Dr. Yunus Emre AYDIN Üye
Arş. Gör. Fevzi KIRBAŞOĞLU Üye

 

KOMİSYON GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Komisyon tutanaklarında kaydedilen iyileştirme eylemlerini kayıt altına alır ve uygulanmasını takip ederek gerektiğinde gerekli hatırlatıcı süreçleri hayata geçirir.
 • Dönem sonu öğrenci anket sonuçlarını takip ederek gelişme ve/veya kötüleşmeleri tespit eder ve ilgili komisyonları iyileştirme yapılması gereken hususlar hakkında bilgilendirir.
 • Dönem sonunda öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders değerlendirme formlarında belirtilen iyileştirme önerilerini kayıt altına alır ve uygulanmasını takip ederek gerektiğinde gerekli hatırlatıcı süreçleri hayata geçirir.
 •  Dönem sonu öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirdikleri ders sorumlusu değerlendirme formlarını takip ederek iyileştirmeye ihtiyaç bulunan noktaları tespit eder ve tavsiyelerde bulunur.
 • Sürekli gelişme mantığı içinde Bölüm Kuruluna görüş belirtmektir.