farabi giden öğrenci

Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı’nın uygulanmasına ilişkin ilkeler, 2547 sayılı Kanun, ilgili Yönetmelik, Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Giden Öğrenci Başvuru ve Kabul Süreci

 • Giden öğrenci başvuruları Güz/Güz + Bahar eğitim-öğretim yılı için olmak üzere yılda bir kez yapılır.
 • Yükseköğretim kurumları ilan metnini en az 15 gün süre ile internet sayfası, afiş, vb. yöntemlerle ilan eder.
 • Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabii istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirmeleri halinde söz konusu program kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır. Bu nedenle programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler herhangi bir kamu veya özel teşebbüste çalışmadığını gösteren resmi geçerliliği olan bir belge ile Çalışma ve Bildirim Dilekçesini henüz başvuru aşamasında Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletmesi gerekmektedir.
 • Ön Lisans, Lisans Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.0/4.0 olması,
 • Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.5/4.0 olması gerekir.
 • İlgili akademik yılın Farabi Değişim Programı çalışma takviminin 15 günlük ilan süresinin sonunda başvurular başlatılır. Öğrenci, gitmek istediği yükseköğretim kurumuna başvurmak için gereken aday başvurusu belgelerini gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Aday Başvurusu için Gerekli Belgeler:

 • Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)
 • Not Çizelgesi (2 adet)
 • Yabancı Dil Muafiyet Belgesi
 • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste çalışmadığını gösteren belge
 • Çalışma ve Bildirim Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

 

Adaylığı Kabul Edilen Öğrencilerin Başvuru işlemleri

 • Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvurduğu yükseköğretim kurumundan olumlu yanıt alan öğrencilerin listesini, Farabi Değişim Programı çalışma takvimine uygun olarak yükseköğretim kurumunun internet ana sayfasında ve Farabi internet sayfasında ilan eder.
 • Listede adı geçen öğrenciler, kendilerine verilen süre içerisinde ilanda belirtilen başvuru belgelerini gönderen yükseköğretim kurumunun Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

 

Başvuru için İstenen Belgeler

 • Öğrenci Başvuru Formu (2 adet, fotoğraflı)
 • Öğrenim Protokolü (her dönem için 3 adet)
 • Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilen tüm başvuru belgeleri Farabi Kurum Koordinatörü tarafından onaylandıktan sonra üst yazı ile başvurulan yükseköğretim kurumuna gönderilir. Gönderen Farabi Kurum Koordinatörlüğü, ders denkliğinin değerlendirilmesi amacıyla tüm imzaları tamamlanmış öğrenim protokollerini ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu kararı Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.
 • Başvurusu kabul edilen öğrencilerden Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet) istenir.

 

Kesin Kayıt İşlemleri

 • Katkı payı yatırmakla yükümlü öğrenciler, kayıt yenileme süresi içerisinde katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yatırır ve ders seçimi yapmaksızın kaydını (boş kayıt) yapar.
 • Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kabul eden yükseköğretim kurumuna giderek Öğrenim Protokolü’nde yer alan derslerin seçimini yapar ve eğitimine başlar.
 • Eğitim-öğretim başladıktan sonraki ilk 15 gün içinde olası ders değişikliklerini yapmak, seçmeli ders almak ve ders çakışmalarını gidermek için “Farabi Değişim Programı Ekle-Sil Formu” kullanılarak öğrenim protokolüne son hali kazandırılır.
 • Farabi Değişim Program› ile başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencinin eğitim süresi, kendi yükseköğretim kurumunun eğitim süresine dâhildir.

 

Burs Ödenmesi

 • Öğrenci, bursunu YÖK tarafından belirlenen süre dâhilinde Farabi Öğrencisi olarak ilk ayını tamamladıktan sonra düzenli aylıklar halinde kendi kurumundan alır.
 • Öğrenci Güz yarıyılı için 4 ay, Bahar yarıyılı için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay burs alır.
 • Ödemenin yapılabilmesi için, Harcama Talimatı, Muhasebe İşlem Fişi, Öğrenci Giderleri Bordrosu ve Banka Ödeme Listesi düzenlenip Harcama Yetkilisinin onayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir ve burslar Farabi Özel Hesabından öğrencilerin hesaplarına aktarılır.
 • Toplam burs tutarının %70’i, bir yarıyıl için 4 aylık, iki yarıyıl için 8 aylık süre boyunca aylıklar halinde öğrenci hesabına yatırılır.

 

Farabi Değişim Programı’nın Tamamlanması

 • Değişimi tamamlayan öğrencinin Not Çizelgesi (tez dönemi yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başarı durumunu gösteren belge) ve Katılım Belgesi, kabul eden yükseköğretim kurumu tarafından gönderen yükseköğretim kurumuna iletilir.
 • Kabul eden yükseköğretim kurumunun gönderdiği öğrenci notları, gönderen yükseköğretim kurumunun ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu karar› doğrultusunda öğrenci işleri ile ilgili birime gönderilir, böylece öğrenciye ait not bilgileri otomasyon sistemine aktarılır. Kabul eden yükseköğretim kurumunun geçme notu esas alınır.
 • Öğrenci, öğrenimini tamamladıktan sonraki 15 gün içinde Öğrenci Nihai Raporunu gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletmekle yükümlüdür.
 • Farabi Değişim süresini tamamlayan öğrenciye ödenecek olan %30’luk kalan burs tutarları başarı durumuna göre hesaplanır ve ödenir.

 

*** Farabi programıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden başka bir yükseköğrenim kurumuna giden öğrenciler için gerekli olan evraklar http://www.farabi.ktu.edu.tr/evraklar.aspx?id=1 adresinden temin edilebilir.

*** Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Farabi Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Emre YÜRÜK

*** Farabi programıyla ilgili sorularınız için, Pazartesi günleri 13.00-14.00 arası Ek Bina 310 numaralı odada Arş.Gör.Fevzi KIRBAŞOĞLU'na  ulaşınız.