AKTS hesaplama kılavuzu

 

ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE DAYALI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) HESAPLAMA KILAVUZU

Bologna Süreci kapsamında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir akademik denklik sistemidir.

AKTS belirlenmesinde amaç; farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarınınolabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır.

AKTS kredisi, hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir ders için tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösterensayısal değerdir.

AKTS hesaplamada bir akademik yılda alınması gerekli tüm derslerin kredilerinin toplamının 60 olması zorunludur. Yarıyılda ise zorunlualınması gereken toplam AKTS 30’dur. Kredi miktarının belirlenmesinde temel alınacak ölçüt ‘öğrenci iş yükü’dür.

Öğrenci İş Yükünün Hesaplanması

İş yükü, öğrencinin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı tüm pratik çalışmalar, seminerler, alançalışmaları, bireysel çalışmalar, uygulamalar, sınavlar, başka bir deyişle ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm çalışmalardır. Planlananbütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir. AKTS hesaplanmasında;

30 AKTS= 1 yarıyıldaki iş yüküne,

60 AKTS= 1 yıllık iş yüküne,

1 AKTS = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir.

KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü için bu süre bir yarıyılda 30 AKTS x 25/30 saat = 750-900 saat arasındadır.

Örneğin; 1 AKTS’lik bir ders için öğrencinin harcadığı iş yükü 30 saattir. 2 AKTS’lik bir ders için öğrencinin harcadığı iş yükünün 60 saat olduğuvarsayılır (öğrencinin derse gelerek harcadığı zaman, ders öncesi hazırlık süresi, ödev, proje vs. için harcadığı zaman vb).

İş yükü Nasıl Hesaplanır?

Bir dersin iş yükünün belirlenmesinde öğrencinin ders içi ve dışındaki aktivitelere harcadığı süre rol oynar. Derste hedeflenen öğrenme kazanımları,seçilen öğrenme-öğretme yöntemleri, seçilen ölçme/değerlendirme tekniklerinin yanı sıra ders programının yapısı ve tutarlılığı (dersler arasındakitutarlılık, derslerin yeri vb.), öğrencinin yeteneği ve çabası, öğrenim süresi gibi faktörler iş yükünü doğrudan etkiler.

Herhangi bir dersin kredi miktarının belirlenmesinde bu ölçütlerin tamamından yararlanılabilir. Örneğin haftalık ders saati görece az olan bir dersevde ya da kütüphanede çok çalışıp araştırma yapmayı gerektiriyorsa, kredi değeri haftalık ders saati daha çok olan bir dersten daha yüksekolabilir. Burada asıl önemli olan, ders yüküyle orantılı olarak dersin kredisini belirlemektir.

İş Yükü Belirleme Süreci:

1.     Ders öğrenme kazanımları belirlenmelidir.

2.     Hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için gerekli öğrenme-öğretme aktiviteleri belirlenmelidir.

3.     Uygun değerlendirme teknikleri seçilmelidir.

4.     KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler öğrenci iş yükü hesaplanırken öğrencinin okulda (sınıfta, laboratuvarda, uygulamada vb.) geçirdiği süre,sınavlarda veya değerlendirme tekniğini için harcadığı süre, verilen ödev, araştırma, proje gibi etkinlikleri; bu tür etkinliklerigerçekleştirmek için okul içinde ve dışında geçirdiği süre dikkate alınmalıdır.

5.     İş yükü faaliyet süreleri KTÜ BYS üzerinden öğretim elemanı şifresi ile AKTS İş Yükü Tablosu menüsüne tıklandığında açılan websayfasına saat olarak girilir. KTÜ BYS AKTS İş Yükü Hesaplama Sistemi otomatik olarak dersin AKTS’ni belirler.

Örneğin 1 kredi = 25-30 saatlik iş yüküne karşılık geldiği için 66 saat iş yükü olarak elde edilen bir dersin kredisi 66/30= 2 AKTS’dir.

6.     Dersin AKTS kredisi ders programı (program öğretim planı) içerisinde görünen standart AKTS kredisini geçmemelidir. Örneğin bir ders 6AKTS ise öğrenci iş yükü buna göre düzenlenmeli, dersin standart AKTS seviyesi geçilmemelidir. Dönem içi öğrenci etkinlikleri, sınav,ödev vb. bu AKTS aşmayacak şekilde düzenlenmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar:

AKTS kredisi tam sayı olarak verilmelidir. AKTS hesaplama aşamasında, ondalıklı çıkan AKTS kredisi otomatik olarak tamsayıya çevrilmektedir.

Zorunlu ve seçmeli derslere, proje, uygulama, alan çalışması gibi çalışmaların tümüne, AKTS kredisi verilmelidir.

Her öğretim elemanı kendi dersini eğitim faaliyetlerinin öğrenciye ne kadar iş yükü getirdiğini en iyi kendisi bilebilir.