doktora yeterlilik

Yeterlilik Sınavına Girecek Doktora Öğrencilerinin Dikkatine,

 

Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

Doktora yeterlik sınavına, doktora programına kayıt yaptırdığı tarihten itibaren yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler, beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilenler, yedinci yarıyılın sonuna kadar girmelidir.

Doktora ders yükünü başarı ile tamamladığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili Enstitü Müdürlüğüne bildirilen öğrenciler, yeterlik sınavına tabi tutulur. Doktora yeterlik sınavı Enstitü Yönetim Kurulunca belirtilen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilerek Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri, Üniversitedeki öğretim üyeleri yada Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı profesörler arasından seçilerek görevlendirilebilir.

Doktora Yeterlik Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran, ders yükünü tamamlamış olsa bile, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin 4. yarıyıldan, lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrencinin ise 6. yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir.

Doktora Yeterlilik Sınavına girecek olan öğrencilerin başvuru dilekçesi, dil puanını gösterir belge ve transkript ile Öğrenci İşlerine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri için Üniversitemiz tarafından yayınlanan Lisansüstü Akademik Takvimine bakabilirsiniz.

 

Yeterlilik Sınavının gün ve saati Bölüm Başkanlığımızca belirlenecektir.

 

 ********************************************************************

DOKTORA YETERLİLİK OKUMA LİSTESİ

 

DOKTORA YETERLİLİK OKUMA LİSTESİ

 

Uluslararası İlişkiler

Ali Balcı ve Şaban Kardaş, Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular, İstanbul: Küre Yayınları, 2014

Amitav Archarya and Barry Buzan, The Making of Global International Relations (Cambridge University Press, 2019).

Andrew Heywood, Küresel Siyaset, Ankara: Adres Yayınları, 2013.

Tarbjon L. Knutsen, Uluslararası İlişkiler Teorisi Tarihi, Açılım Kitap, 2015.

Robert Keohane and Joseph Nye, Power and Interdependence, New York, Longman, 2001.

Tim Dunne ve Steve Smith, Uluslararası İlişkiler Teorileri: Disiplin ve Çeşitlilik, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2016.

Steve Smith, Tim Dunne ve Amelia Hadfield, Dış Politika: Teoriler, Aktörler, Örnek Olaylar, İstanbul, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.

Atilla Eralp (der.) Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, İstanbul: İletişim, 2012.

Joseph S. Nye ve David A. Welch, Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, İş Bankası Yayınları, 2015

Kenneth Waltz, Uluslararası Politika Teorisi, Phoenix, 2015.

Le Roy Bennett, James Oliver, Uluslararası Örgütler, İstanbul, BB101 Yayınları, 2015.

Michael Doyle ve John Ikenberry, Uluslararası İlişkiler Teorisinde Yeni Düşünce, Beta Yayınları 2015.

Samuel P. Huntington, Asker ve Devlet: Sivil- Asker İlişkilerinin Kuram ve Siyasası, Salyangoz Yayınları, 2004.

Scott Burchill v.d. , Uluslararası İlişkiler Teorileri, Küre Yayınları, 2013.

Stephan M. Walt, “Uluslararası İlişkiler: Bir Dünya Bin Kuram”, Foreign Policy, Bahar 1998, s. 14-29.

Mustafa Aydın, “Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori ve Analiz”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt. 51, Ocak-Aralık 1996, No. 1-4, s.71-114.

Chris Brown ve Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak, İstanbul, 2007.

Daron Acemoğlu ve J. Robinson, Ulusların Düşüşü. İstanbul: DK, 2013.

Eric J. Hobsbawn, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları, 1993.

Alexander Wendt, Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi, Küre Yayınları, 2016.

Barry Buzan and Richard Little, Why International Relations has Failed as an Intellectual Project and What to do About it, Millennium, 30 (1): 19-39.

Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, International Organization,Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), pp. 391-425.

 

Siyasi Tarih

Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları, 2009.

Norman Davies, Avrupa Tarihi (Doğudan Batı’ya, Buz Çağı’ndan Soğuk Savaş’a, Urallar’dan Cebelitarık’a Avrupa’nın Panoraması), Ankara, İmge Kitabevi, 2012.

Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Çev. Birtane Karanakçı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul. 2015.

 

Türk Siyasi Tarihi

Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1995.

Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.

 

Türk Dış Politikası

Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I-II, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001.

 

Siyaset Bilimi

Andrew Heywood, Siyasi İdeolojiler, Ankara: Adres Yayınları, 2011.

Sabri Sayarı ve Hasret Dikici Bilgin (der.), Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.

Juan Linz, The Perils of Presidentialism, Journal of Democracy, 1990, 1(1), ss.51-69.

 

Güvenlik Çalışmaları

Michael Smith, Uluslararası Güvenlik, Felix Kitap, 2020.

Alan Collins, Çağdaş Güvenlik Çalışmaları, İstanbul, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2017.

Mustafa Aydın (Der), Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015.

Alp Özerdem, Savaş Sonrası Yeniden Yapılanma: Eski Savaşçıların Silahsızlandırılması, Terhisi ve Yeniden Entegrasyonu, Ankara, Nobel, 2013.

Alp Özerdem, Barış İnşası Kuram ve Uygulaması, Ankara, Nobel, 2013.

Erhan Büyükakıncı (der), Savaş Kuramları, Adres Yayınları, 2018.

 

Bölgesel Çalışmalar

Henry Kissinger, Çin: Dünden Bugüne Yeni Çin, Kaknüs Yayınları, 2018.

Maxime Lefebvre, Amerikan Dış Politikası, İletişim Yayınları, 2005.

N. Riasanovski ve Mark Steinberg, Rusya Tarihi, İnkılap Kitabevi, 2016.

William Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Agora Kitaplığı, 2008.

Eduardo Galeano, Latin Amerika’nın Kesik Damarları, Sel Yayıncılık, 2020.

Howard Zinn, ABD Halklarının Tarihi, İmge Kitabevi, 2018.

Ceren Uysal, Senem Atvur, 21. Yüzyılda Latin Amerika, Seçkin Yayıncılık, 2020.

İbrahim Kamil (Der), Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar, Nobel Yayınevi, 2017.

İsmail Köse, Arap İsyanı, Kronik kitap, 2019.

 

Ekonomi Politik

Robert Gilpin, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, Kripto Yayınları, 2011.

Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.

 

Avrupa Birliği

Desmond Dinan, Avrupa Birliği Tarihi, (Çev.) Hale Akay, Kitap Yayınevi, 2013.

John Mc Cormick, Avrupa Birliği Siyaseti, Çev. Doğancan Özsel, Ankara: Adres Yayınları, 2015.

Senem Aydın Düzgit vd (Ed)., Avrupa Birliği’ne Giriş: Tarih, Kurumlar ve Politikalar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2020.

 

Uluslararası Hukuk

Yusuf Aksar, Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk I, Ankara, Seçkin Yayınları, 2015.

Yusuf Aksar, Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk II, Ankara, Seçkin Yayınları, 2013.