Bildiriler

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 • Akkan Güngör, F, & Bulut, A. T., (2007). Baskı Gruplarının Siyasete Etki Aracı Olarak ‘Medya’: 2007 Genel Seçimleri ve TÜSİAD Örneği. Medya ve Siyaset (pp.90-96). İzmir, Turkey 
 • Akkan Güngör, F., (2016). Barışa Normativist Bakışlar: Etik, İnsan Hakları ve Müdahale. VII. UİK Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi (pp.1). İzmir, Turkey     
 • Akkan Güngör, F., (2007).  Türk Dış Politikasında Baskı Grupları ve Bir Baskı Grubu Olarak TÜSİAD’ın Türk Dış Politikasına İlgisi: Kıbrıs-AB Özdeşliğinde TÜSİAD. Siyasi İlimler Türk Derneği V. Lisansüstü Konferansı (pp.1-10). Kayseri, Turkey
 • Akkan Güngör, F., (2007). Siyasal Yaşamda Kadın Şiddet Getirir. 38. ICANAS (pp.49-61). Ankara, Turkey                                    
 • Aksu, Z., & Akkan Güngör, F., (2019). Soğuk Savaş Sonrası NATO'nun Genişleme Politikasına Yönelik Rusya'nın Tehdit Algılamaları: Ukrayna Örneği. 3rd Politics and International Relations Congress (pp.215-229). Trabzon, Turkey    
 • Artan, S., Kalaycı, C., & Küçükali, C., (2018). OECD Ülkelerinde Ekonomik ve Sosyal Küreselleşmenin İstihdama Etkileri. II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi                
 • Ateş, E., Bulut Adaş, M., Eminoğlu, A., Aksu Arıca, D., Baykal Selçuk, L., & Set, T., (2020).  KTÜ Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar. 16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Turkey    
 • Aydın, Y., & Eminoğlu, A., (2019). Liberal Barışın Kırılma Noktası: Çatışma Sonrası Süreç Ve Toplumlar. 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.27-29). Trabzon, Turkey 
 • Bilici, İ., & Çelik, S., (2018).  The Evaluation of Responsibility to Protect from the Political Realist Point of View. Paris International Congress on Social Sciences (pp.1). Paris, France        
 • Bilici, İ.,  & ÇELİK, S., (2017).  The Changing Nature of Insurgency in Accordance with Globalisation . 1st Politics and International Relations Congress (pp.126). Trabzon, Turkey                                                                           
 • Bulut, A. T., & İlter, E., (2019).  Türk Siyasetinde Kadının Niteliksel Temsili ve Seçim Kırılganlığı. XI. Uludağ Congress on International Relations.
 • Bulut, A. T., (2019). Gender and Representation in Turkey: An Electoral Explanation. 3rd Politics and International Relations Congress    
 • Bulut, A. T., & Hacıoğlu, N., (2018).  Bir Siyasi İletişim Stili Olarak Popülizm. 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi                                       
 • Bulut, A. T. , (2018).  Do Parties Keep Their Promises? Testing Pledge Fullfilment in a Non-Institutionalized Party System . Politics and International Relations Congress               
 • Bulut, A. T., & İlter, E., (2018).  EU Immigration Policy: Understanding Different Approaches Towards Harmonization. I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (pp.427-445). Ardahan, Turkey    
 • Bulut, A. T., & İlter, E., (2018). Türkiye’de Kadının Siyasette Temsili: Kanun Tekliflerinin Değerlendirilmesi. X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.617-633). Bursa, Turkey        
 • Bulut, A. T., & İlter, E., (2018). Public Support for Enfranchising Legal Immigrants: An Individual Level Analysis. I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (pp.486-502). Ardahan, Turkey 
 • Bulut, A. T., & İlter, E., (2018).  Gender and Women’s Representation in Turkey: The Role of Religion and Ideology. International Conference on Eurasian Politics and Society, İstanbul, Turkey
 • Bulut, A. T., (2017). Who Trusts? The Foundations of Social Trust in Turkey. Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey 
 • Bulut, A. T., (2017). Harmonization of EU Immigration Policy and Public Opinion about: Immigration in West and East European Countries . Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey
 • Bulut, A. T., & İlter, E., (2017).  Kadın’ın Siyasetteki Rolü: TBMM Kanun Teklifleri Üzerinden Bir Değerlendirme. 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.102). Trabzon, Turkey 
 • Bulut, A. T., & İlter, E., (2017).  Voting Rights for Legal Aliens: An Emprical Assessment. 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.66). Trabzon, Turkey                
 • Bulut, A. T., & İlter, E., (2017).  Determinants of the Support for Immigrant Enfranchisement in Western Countries. IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.412). Bursa, Turkey
 • Bulut, A. T., & İlter, E., (2017). Türkiye’de Kadının Siyasette Temsili: Meclis Çalışmalarının Değerlendirilmesi. IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.272). Bursa, Turkey 
 • Bulut, A. T., (2016). Attitudes towards Immigration  A Comparison of East and West Europe. The 3th International Conference on Eurasian Politics & Society  
 • Bulut, A. T., (2016). Examining the Foundations of Legislative Speech  Constituency Links  Clientelism andPersonal Attributes. CAP Annual Conference 
 • Bulut, A. T., (2015). Party Voting in Turkey: Explaining the Durability of AKP Support. E Political Psychology Perspectives on Participation and Protest in the Middle East    
 • Çelik, S., & Akbıyık, T., (2021). AB'ye Uyum Sürecindeki Türkiye'de İş Kazalarının Önlenmesine İlişkin Uygulamalar: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Karadeniz Zirvesi 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (pp.1). Rize, Turkey 
 • Çelik, S., & Çelik, C., (2018). Anti-Emperyalist Bir Devrim Olarak Küba Devrimi ve Uluslararası İlişkilere Yansımaları. III. INES Education and Social Science Congress (ESS – 2018) (pp.1). Antalya, Turkey           
 • Çelik, S., & Bilgin, T., (2018).  İki Kutuplu Dünya Düzeninde Sovyetler Birliği Ekonomisi. III. INES Education and Social Science Congress (ESS – 2018) (pp.1). Antalya, Turkey    
 • Çelik, S.,  & Bilici, i., (2018).  Meaning of the Public Diplomacy and the Elements Affecting the Success of the Conducted Practices. Paris International Congress on Social Sciences. Paris, France  
 •  Çelik, C.,  & Çelik, S., (2017).  Kuzey Irak'taki Bağımsızlık Referandumunun Türkiye Irak Arasındaki Ticari İlişkiler Üzerindeki Olası Etkileri . TESAM II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/ Quo Vadis Türkiye? (pp.27). Bursa, Turkey               
 •  Çelik, S.,  & Demirel, Ç., (2017).  Arnavutluk'un Bölgesel Mülteci Krizlerindeki Tutumu: BESA Geleneğinin Dış Politikadaki Yansımaları . 1st Politics and International Relations Congress (pp.134). Trabzon, Turkey    
 •  Çelik, S., & Bilici İ. (2017).  The Rise of the neo-Taliban and the other side of the COIN. 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, Antalya, Turkey.
 • Çelik, S.,  & Bilici, i., (2017). The Effect of the Rose Revolution and of Saakashvili's Policies After the Revolution on International Relations. 7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017 (pp.1). Antalya, Turkey        
 • Çelik, S., (2016).  Uluslararası Siyasal Sistem Çerçevesinde Rusya'nın Orta Doğu Politikasının Analizi: İran Örneği. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2016 (pp.222-223). Antalya, Turkey               
 • Çelik, S., (2016).  The Role of Public Diplomacy in Strengthening of Turkey-Georgia Relations. 3rd International Conference on Eurasian Politics And Society (pp.1). İstanbul.
 • Çelik, S., (2016).  Bosna- Hersek Özelinde Türk Kamu Diplomasisi . 2nd Sarajevo International Conference of Social Sciences (pp.324-346). Saraybosna, Bosnia And Herzegovina 
 •  Çelik, C., & Çelik, S., (2016).  Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Ekonomik Doktrinlerin Etkisi . 2nd Sarajevo International Conference of Social Sciences (pp.102-120). Saraybosna, Bosnia And Herzegovina   
 • Karadeniz, D., & Tüfekçi, Ö., (2019).  Yükselen Güçler ve Komşu Ülkelerin Güvenlik Algısı: Güney Afrika Örneği. 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey  
 • Durdu Ç. (2021). İklim Değişikliğine Dair Söylem: Bir Politika Yaratma İmkâni. POLIR2021. Trabzon, Türkiye.
 • Durdu, Ç., (2021).  Uluslararası İlişkilerdeki Bölgeselcilik-İnşacılık Karşılaşması ile İklim Mültecileri için Bölgesel Bir Koruma Sorumluluğu İmkanı: Mülteci Sorunlarının Belirli Yönlerine İlişkin Afrika Birliği Organizasyonu Konvansiyonu (1969). Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı Göç: Önümüzdeki 20 Yılın Projeksiyonu ve Ötesi (pp.84-86). İzmir, Turkey            
 • Durdu, Ç., (2019).   İnşacılık Yaklaşımı Perspektifinden Birleşmiş Milletler Küresel Göç Sözleşmesine Dair Bir Analiz . 3rd Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey   
 • Durdu, Ç., (2019).  Terörizm Aracı Olarak Sosyal Medya: Bir Konstrüktivist Bakış.10th International Congress On Social Sciences, China to Adriatic (pp.50-56). Rome, Italy             
 • Eminoğlu A. & Erkan A.Ç. (2021). Çin’in Enerji Güvenliğinde Malakka İkilemi ve Anahtar Myanmar. POLIR2021.Trabzon, Türkiye.
 • Eminoğlu A. & Aydın Y. (2021). Bir Vekalet Savaşı Örneği Olarak Ukrayna. POLIR2021, Trabzon, Türkiye.
 • Eminoğlu A. & Köse B. (2021). Toplumsal Cinsiyet ve Barış İlişkisi: Barışın Kilit Unsuru Olarak Kadınlar. POLIR2021 Trabzon, Türkiye.
 • Eminoğlu, A., & Aksu, Z., (2019).  BM İnsani Müdahale Kararları ve NATO’nun Libya Müdahalesi. Kaysem 13 (Pp.236). Gaziantep, Turkey  
 • Eminoğlu, A., (2018). Liberal Barış İnşasının Sınırları. 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.37). Trabzon, Turkey         
 • Eminoğlu, A.,  & Demir, S., (2018).  Analysis of Turkish Military System: Conscription,Mass/Professional Army and EU Membership. 8. Internatıonal Congress Oncurrent Debates Insocıal Scıences (pp.139). , Turkey
 • Eminoğlu, A., (2017).  Liberal Barışın Dönüşümü. 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.45). Trabzon, Turkey        
 • Eminoğlu, A., (2016).  Liberal Barış Yaklaşımları. 7. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi (pp.1). İzmir, Turkey       
 • Eminoğlu, A., (2012).  The Probable Effects of Global Warming on International Security: The Boomerang Effect . 2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies (pp.65-85). Trabzon, Turkey         
 • Eminoğlu, A., (2008).  Global Warming: Is a new threat?. Global Conference on Global Warming (pp.150). İstanbul, Turkey                                  
 • Erkan, A. Ç.,  & Eminoğlu, A., (2019).  Enerji Jeopolitiğinde Doğu Akdeniz’in De Ötesi: Nil Havzası. Inces 2019 (Pp.205). Alanya, Turkey              
 • Erkan, A. Ç., & Eminoğlu, A., (2019).  Savunmacı Realizm Perspektifinden Türk Dış Politikasında S400 ve Levant . 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.90-91). Trabzon, Turkey                                                   
 • Erkan, A. Ç., & Eminoğlu, A., (2018).  Dış Politikada Diplomatik Yaptırım Aracı Olarak Enerji Kaynakları. 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.81-82). Trabzon, Turkey               
 • Erkan, S., (2017). Suriye'nin Darbeler Geçmişinin Günümüz Krizine Etkisi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.29). Trabzon, Turkey
 • Gönülaçan Özer, A.,  & Çelik, S., (2021).  AB'ye Uyum Sürecinde Türkiye ve Arnavutluk'un Çalışma Yaşamına Yönelik Düzenlemelerinin Karşılaştırmalı Analizi . Karadeniz Zirvesi 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (pp.1). Rize, Turkey               
 • Güngör F.A. (2021). A. Chalmers' Interpreatation of Radical Instrumentalism or Pluralistic Realism for International Relations. AHI EVRAN International Conference on Scientific Research. Kırşehir, Türkiye.
 • Güngör F.A. (2021). Atlantik Bildirisi Sonrası Uluslararası Sistemin Anlaşılmasında Alan Chalmers'i Yorumlamak. I. International Artuklu Congress on Economic Administrative and Political Sciences.
 • Güntay, V. (2021). Küresel Politika ve Güvenlik Ekseninde Yeni Eğilimler: "Yapay Zeka Stratejileri". Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi. Çorum, Türkiye.
 • Güntay, V., (2021).  Militarization and Transformation of Artificial Intelligence in the Future of Foreign Policy: Triggering the International Security Dilemma . 78th Annual MPSA Conference, Illinois, United States Of America   
 • Güntay, V., (2020).  Geleceğin Güvenliğinde Yapay Zekanın Askerileştirilmesi ve Uluslararası Hukuk . TASAM 6. Güvenlik Konferansı (pp.1). İstanbul, Turkey 
 • Güntay, V.,  & Güntay, N., (2018).  Hegemonik İstikrar Yaklaşımı ve Uluslararası Hukukun Bütünlük Sorunu . II. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.52-53). Trabzon, Turkey     
 • Güntay, V., (2018).  Devletlerin Gelecek Kurgusunda Yapay Zekâ; Max Tegmark ve Yaşam 3,0. TASAM İstanbul Güvenlik Konferansı 2018, Geleceğin Güvenliği (pp.1). İstanbul, Turkey                                                      
 • Güntay, V., (2018).  Wallerstein'ın Merkez-Çevre İlişkisi Açısından Kapitalist Devrimler: Commonwealth Örneği . Ankara Üniversitesi Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi-Ekim Devrimi'nin Yüzüncü Yılında Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistem (pp.227-229). Ankara, Turkey     
 • Güntay, V., (2018).  Changing "War" Concept with Cyber Security and "Cyber Deterrence" as a New Foreign Policy Perception . 76th Annual MPSA Conference (pp.1). Illinois, United States Of America       
 • Güntay, V., (2017).  Değişen Güvenlik Anlayışında Kriz Yönetimi ve Yumuşak Güç Algısının Örneklemi . TASAM Istanbul Security Conference "New Security Ecosystem and Multilateral Cost" (pp.147-156). İstanbul, Turkey   
 • Güntay, V., (2017).  Yarı Periferik Ülkelerin Sendromu: Rusya Federasyonu ve Türkiye Örneği . KARASAM VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu "Türkiye-Rusya İlişkileri" (pp.1). Giresun, Turkey       
 • Güntay, V., (2017).  Soğuk Savaş ve Sovyetler Birliği-ABD Çekişmesinin Stratejik İstihbarat Mirası: CIA-FSB Örneği . Ankara Üniversitesi Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası (pp.61-64). Ankara, Turkey     
 • Güntay, V., (2016).  Karadeniz'de Bir Siber Güç Olarak Rusya Hegemonyası: 2015-2016 Siber Savaş Verileri . V. Blue Black Sea International Congress: The Black Sea Political Economy and Regional Security (pp.110-120). İstanbul, Turkey        
 • Güntay, V., (2016).  Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Doğasındaki Değişim: İnşacı Analiz Düzeyi ve Siber Güvenlik . VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devletdışı Aktörler (pp.1). Bursa, Turkey                                                                                        
 • Güntay, V., (2016).  Changed or Changing Dimension of Threat Perception; Cyber Security and Cyber Politics, Is It a New Tool for Coercive Diplomacy? . CEEISA-International Studies Association Joint International Conference, The Politics of International Relations (pp.1). Ljubljana, Slovenia         
 • Güntay, V.,  & Aktaş, H., (2016).  Türk-Ermeni İlişkilerinin Geleceğinde Algılar Karar Alıcıları Etkiler mi? Tarihin Psikolojik Yansımaları Üzerine Bir Analiz . Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Uluslararası Sempozyumu(19. Yüzyıldan Günümüze) (pp.33-49). Bitlis, Turkey     
 • Güntay, V.,  & Aktaş, H., (2015).  Cyber Security and Critical Infrastructures: Will Cyber Wars Change The Energy Security Perceptions and Diplomacy in The Black Sea Region? II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium (pp.27). Sankt-Peterburg, Russia  
 • Güntay, V., (2015).  Uluslararası İlişkilerde Devletlerin Değişen Güven(Siz)lik Algısı: Yeni BirMücadele Alanı Olarak Siber Savaşlar ve Siber Caydırıcılık . VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı "Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları" (pp.394-404). Bursa, Turkey
 • Güntay, V.,  & Aktaş, H., (2015).  Avrupa Birliği'nin Yeni Sınırları ve Siber Güvenlik, Devletler Arasındaki Uyum Üzerine Bir Değerlendirme . XII. Galatasaray Avrupa Günleri "Avrupa'nın Sınırlarına Çapraz Bakışlar: Uluslararası Hareketlilik, Güvenlik ve Sınırlar" Uluslararası Sempozyumu (pp.1). İstanbul, Turkey      
 • Güntay, V., (2014).  Uluslararası İlişkiler Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ada Güvenliği Açısından Siber Güvenlik, Kritik Altyapılar Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Sempozyumu (pp.687-699). Gazimagusa, (KKTC)      
 • Hashiru, M.,  & Tüfekçi, Ö., (2018).  Another Birth of Religious Terrorism?: Looking at Shiism in Nigeria” 2nd Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey 
 • İlter, E., & Bulut, A. T., (2018).  Türkiye’de Kadın ve Siyasal Temsil. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.221-234). Trabzon, Turkey   
 • İlter, E.,  & Kınık, H., (2017).  Avrupa Kimliği'nin Oluşumunda Dinin Etkisi ve İslamofobi. 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey                
 • Kalkan, E., (2019).  National Identity and Foreign Policy: “Are Turkish and American Foreign Policy Compatible and Complementary?. 4.Uluslararasi Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi   
 • Kalkan, E., (2019).  Securitisation and Externalisation of Domestic Issues: Islamic and Kurdish Affairs in Turkish Foreign Policy. 4.Uluslararasi Sosyoloji Ve Ekonomi Kongresi                             
 • Kalkan, E.,  & Madi Madi, J., (2019).  What would Turkey Gain by Becoming a member of the Francophonie and or Commonwealth Organization? 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi   
 • Kalkan, E.,  & Kılıç, E., (2019).  Avrupa Birliği’nin Yumuşak Yumuşak Güç Kırızı olarak Ukrayna Örneği . 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi
 • Kalkan, E.,  & Ergül, N., (2018).  Kadın Seçmenlerin Oy Verme Davranışları Üzerinde Etnisite Etkisi: Sivas İli Örneği . 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi  
 • Kalkan, E.,  & Kherbache, Y., (2018).  EU-Maghreb Relations Cooperation without Partnership . 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi        
 • Kalkan, E., (2018).  Europeanization in Question: Analysis of the Impact of Quality and Peace of EU-Turkey Relation on Turkey’s Cyprus Policy. Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası Kongresi.      
 • Kalkan, E., (2018).  Role of The Changing Civil-Military Relations in Transformation of Turkish Foreign Policy Towards Iran During The 2000s . IEPAS
 • Kalkan, E., (2017).  Transformation of Turkish Foreign Policy Towards Syria During The First Decade of 2000s . International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series                                                                                    
 • Karadeniz, D.,  & Eminoğlu, A., (2019).  Kopenhag Ekolü Bağlamında Güvenlikleştirme Teorisi: Macaristan’ın Sınır Güvenlgi Sorunu. Kaysem 13 (pp.840-851). Gaziantep, Turkey                
 • Kınık, H.,  & Tüfekçi, Ö., (2019).  Yeni Dünya Düzeninde Yükselen Güçler: BRICS ve MINT Ülkeleri . VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey 
 • Kınık, H., & Tüfekçi, Ö., (2019).  Yükselen Güçlerin İnsani Diplomasi Anlayışları: Türkiye Örneği. VI. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey  
 • Kınık, H.,  & Tüfekçi, Ö., (2018).  Rising Powers in World Politics: The Case of Turkey . The 5th International Conference on Eurasian Politics and Society  
 • Kınık, H.,  & Tüfekçi, Ö., (2017).  Uluslararası Sisteme Entegrasyon Bağlamında Türkiye’nin Yükelen Güç Konumunun Değerlendirilmesi. 9. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey       
 •  Kınık, H., (2017).  Türkiye'nin Yükselen Güçler Arasındaki Konumu: Karşılaştırmalı Bir Analiz . 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey  
 •  Kınık, H.,  & İlter, E., (2016).  Turkish Russian Relations in the Context of Eurasian Energy Security . The 3rd International Conference on Eurasian Politics and Society, İstanbul, Turkey            
 • Kınık, H., (2015).  Legal Status of the Caspian Sea from the Perspective of Iran after the Dissolution of the Soviet Union. IEPAS 2015, Konya, Turkey                
 • Kınık, H., (2015).  The Caspian Legal Status from the Perspective of Iran . The 2nd International Conference on Eurasian Politics and Society, Konya, Turkey                              
 • Kıprızlı, G., Topal, C.,  & Kaya, Y. Ç. , (2018).  Violations of Law of Armed Conflict in Syrian Civil War. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (pp.67). Viyana, Austria   
 • Kıprızlı, G., Topal, C.,  & Kaya, Y. Ç. , (2018).  Lozan Antlaşması ve Kıbrıslı Türklerin Türkiye'ye Göçü, 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (pp.68). Viyana, Austria       
 • Kıprızlı, G.,  & Kaya, Y. Ç. , (2018).  China-US Competıtıon in The Context of South China Sea . Dmitri Yavoronitski International European Congress On Social Sciences (pp.21-22). Kiev, Ukraine       
 • Kıprızlı, G.,  & Kaya, Y. Ç. , (2018).  Is It Possible to Define, With any Precision, The Concept of “Terrorism”? Dmitri Yavoronitski International European Congress On Social Sciences (pp.23). Kiev, Ukraine  
 • Kıprızlı, G.,  & Yılmaz Aslantürk, A., (2017).  The Changing Relationship between Donald Trump and the Private Sector Actors in the Framework of the Paris Agreement. 1st Political and International Relations Congress (pp.65). Trabzon, Turkey               
 • Kıprızlı, G., (2015).  Water Scarcity and the Methods to Promote Cooperation in River Basins . III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (pp.87-92). Aksaray, Turkey                                                 
 • Kırbaşoğlu F. (2021). Milenyum Sonrası Mankurtlaşma: Avrupa’da Aşırı Sağ Hareketler. POLIR2021, Trabzon, Türkiye.
 • Kırbaşoğlu F. (2021). Güvenlik Toplumu Kavramını Yeniden Düşünmek: Barış Harekatları ve Sivil Misyonlar Çerçevesinde Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri. POLIR2021, Trabzon, Türkiye.
 • Kırbaşoğlu F. (2021). Yirmi Birinci Yüzyılda Mankurtluk. 4.Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu. Ankara, Türkiye.
 • Kırbaşoğlu, F., & Tüfekçi, Ö., (2019).  Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde Değişim Söylemi: Geri Kabul Anlaşması ve Medeniyetler İttifakı Örneği. 3.Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey     
 • Kırbaşoğlu, F., & Tüfekçi, Ö., (2018).  Avrupa Birliği’nin Yükselen Güçlere Yönelik Politikası: Türkiye Örneği. 2nd Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey   
 • Kırbaşoğlu, F., & Tüfekçi, Ö., (2017).  Avrupa Birliği’nin Yükselen Güçlere Yönelik Politikası: Türkiye Örneği. Pol-IR2017 – 1st Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey                                                                 
 • Köse, İ., (2019).  S-400 Krizi Sonrası Türk Dış Politikası’nda Yeni Arayışlar . III. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.115-123). Trabzon, Turkey  
 • Köse, İ., (2019).  Sivil Toplum Kuruluşlarının Başarılı Ve Eksik Yönleriyle Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Faaliyetleri. III. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.59-72). Trabzon, Turkey  
 • Köse, İ., (2019).  Günümüz Gelişmeleri Işığında Uluslararası Sistemde Kutupluluk Tartışmaları: Suriye Örneği. III. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.444-460). Trabzon, Turkey   
 • Köse, İ., (2016).  İngiliz Belgelerine Göre Arap İsyanı ve Arap Milliyetçiliği (1908-1917) . Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100. Yılında Ortadoğu ve Türkiye (pp.121-148). Ankara, Turkey           
 • Köse, İ., (2018).  İngiliz Yüksek Komiseri Herbert Samuel Raporuna Göre Filistin’de İngiliz Manda İdaresi (1920-1925). Mondros Mütarekesi’nin 100. Yılı ve I. Dünya Savaşı’nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları (pp.423-449). Kahramanmaraş, Turkey    
 • Köse, İ., (2018).  Amerika Birleşik Devletleri ve NATO Savunma Doktrini: Türkiye’ye Biçilen Rol. KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.30-40). Trabzon, Turkey 
 • Köse, İ., & Çolak, Ö., (2018).  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Revizyonu. KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.80-90). Trabzon, Turkey 
 • Köse, İ., (2018).  İngiliz Belgelerinde Medine’nin Teslimi ve Fahrettin Paşa. 100. Yılında Uluslararası Haremeyn-i Şerifeyn Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa Sempozyumu (pp.20-30). İstanbul, Turkey      
 • Köse, İ., (2018).  Bosna’daki Katliamlar Engellenebilir miydi? Dönemin CIA Belgeleri. Gümüşhane Üniversitesi Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Aliya İzzet Begoviç Sempozyumu (pp.25-35). Gümüşhane, Turkey           
 • Köse, İ., (2017).  Sovyetler Birliği’nin Türk Boğazlarıyla İlgili Talepleri: 1945-1946 Notalar Savaşı . Ekim Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistem (pp.69-72). Ankara, Turkey                                             
 • Köse, İ., (2017).  Suriye Krizi ve Türk Dış Politikası . KTÜ Uluslararası İlişkiler 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.115). Trabzon, Turkey      
 • Köse, İ., (2016).  Ermeni İsyanlarının Amerikan Gazetelerindeki Yansımaları (1894-1896) . Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Uluslararası Sempozyumu (pp.745-766). Bitlis, Turkey   
 • Köse, İ., (2015).  Bristol Raporları Işığında Taşnakçı Ermenilerin Mağlubiyeti (Eylül-Kasım 1920) ve Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) . Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu. Bayburt, Turkey    
 • Köse, İ., (2015).  Amiral Bristol’un Savaş Günlükleri ve Milli Mücadele Dönemi’nde Kilikya Havalisindeki Ermeni Faaliyetleri. 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu (pp.1-15). İstanbul, Turkey                            
 • Köse, İ., (2014).  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB Üyelik Süreci ve Kıbrıs Sorununda Çözümsüzlük Modeli. Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu (pp.1-25). Magosa, Cyprus (KKTC)
 • Köse, İ., (2013).  CIA Belgeleri Işığında Yugoslavya’nın Dağılması ve Bosna Savaşı’nın İlk İki Yılı. International Alija Symposium (pp.8). Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina
 • Köse, İ., (2013).  Amiral Bristol’un Günlük ve Raporlarında İlk Tur Lozan Müzakereleri. Lozan Ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu (pp.1-20). Ankara, Turkey        
 • Köse, İ., (2012).  Milli Mücadele Döneminde ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol'un Günlük ve Raporlarında Ermeniler (1919-1922) . I. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu (pp.573-596). Erzurum, Turkey            
 • Köse, İ., (2012).  Milli Mücadele Döneminde Karadeniz'deki Amerikan Savaş Gemileri (1919-1922) . KTÜ Denizcilik Fakültesi Türk Deniz Ticareti Sempozyumu (pp.130-145). Trabzon, Turkey            
 • Köse, İ., (2011).  İngiliz Seyyahların Günlüklerinde Gümüşhane ve Trabzon Limanı'na ulaşan Ticaret Yolları . Gümüşhane Üniversitesi Tarihte Gümüşhane Sempozyumu (pp.1-12). Gümüşhane, Turkey                                           
 • Marschall, M., Aydoğan, A., & Bulut, A. T., (2015).  Clientelistic Sources of AKP Governance in Turkey Does Housing Create Votes . MPSA 2015   
 • Nartok, E. E. (2021). Reflections of Religious Identity in Business: The Case of the World Hindu Economic Forum in India. ISA 2021 Annual Convention. Virtual.
 • Nartok, E. E. (2021). Introducing India’s Business Gurus: The World Hindu Economic Forum. EISA-PEC 2021. Virtual.
 • Nartok, E. E. (2021). A Religious Narrative of the Global Political Economy: A Comparison between India and Turkey. EISA-PEC. Virtual.
 • Nartok, E. E. (2021). Hindu Civilization in Business: The World Hindu Economic Forum’s Neoliberal Intellectual Project. Diplomacy and Development in India’s ‘Civilisational State’. Virtual.
 • Nartok, E. E. , (2019).  Understanding the Variegated Nature of Neoliberal Hegemony: A Comparative Study of the Religion-based Economic Forums in India and Turkey . 13th Pan-European Conference on International Relations, Sofija, Bulgaria     
 • Nartok, E. E. , (2019).  Configuring Contemporary Neoliberalism in Unusual Ways: A Comparative Study of the New Business Elite in India and Turkey . 14th European Sociological Association Conference, Manchester, United Kingdom   
 • Nartok, E. E. , (2019).  The Role of Religion-based Economic Forums in Configuring Contemporary Neoliberalism: A Comparative Study of the New Business Elite in India and Turkey . The International Studies Association (ISA)/ 60th Annual Convention, Toronto, Canada                                        
 • Öksüz, H., & Köse, İ., (2015).  Lozan Antlaşması Sonrası ABD'deki Ermeni Faaliyetleri. II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey
 • Sepli A. (2021). Ağır Vasıta Sürücüsü Krizini Brexit Çerçevesinde Yeniden Düşünmek. I. Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi. Mardin, Türkiye. 
 • Sepli A. (2021). Birleşik Krallik'in Avrupa Birliği Üyeliğini Referanduma Taşima Karari Üzerine Bir Değerlendirme. Ulusalarası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler, Arayışlar. Bingöl, Türkiye.
 • Sepli A. (2021). Birleşik Krallık’ta AB Referandumu Kampanyası: Vote Leave’in Söylemsel Stratejisi. POLIR2021.Trabzon, Türkiye.
 • Sepli, A., (2018).  Düzensiz Göçün Avrupa Birliği’nde Siyasal Tercihlere Etkisi. 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.72-74). Trabzon, Turkey               
 • Sepli, A.,  & Demir, M. A. , (2017).  Effects of Protectionist Policies on International Free Trade . 13th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), 22-23 May 2017, Lisbon            
 • Sepli, A., (2016).  Challenges to global trade in the 21st century . University of Prishtina International Student Conference, KOSOVA               
 • Şener, B., (2019).  Uluslararası İlişkiler Disiplininin Doğuşunda Savaş Olgusunun Belirleyiciliği ve Savaş Çalışmaları Alanının Gelişimi. 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (POL-IR2019) (pp.205-214). Trabzon, Turkey    
 • Şener, B., (2018).  Nükleer Terörizm: 21. Yüzyılda Kaçınılmaz Bir Felaket mi? 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey                 
 • Şener, B., (2018).  ”Egemenlik”, ”Sınırlar” ve ”Devlet”in Topolojisi: Janus’un İki Yüzü. 2. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey 
 • Şener, B., (2017).  George F. Kennan ve “Uzun Telgraf”: Soğuk Savaş’ınBaşlangıcını ve Sonunu Öngörmek ya da İnşa Etmek. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi-Ekim Devrimi’nin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem (pp.231-234). Ankara, Turkey
 • Şener, B., (2017).  Montrö Boğazlar Rejimi ve “Kanal İstanbul” Projesi:“Jeopolitik Duyarlılık”tan “Jeopolitik Çılgınlık”[ğ]a Bir Varlık, Egemenlik ve Güvenlik Sorunu Olarak Boğazlar . VII. Uluslararası Karadeniz Sempzoyumu (pp.176-188).   
 • Şener, B., (2017).  AKP Dönemi Türkiye-ABD İlişkilerindeki Uyuşmazlık ve Çatışmanın Dinamiği: İnşacı Perspektiften Bir Analiz. 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi-Doğu Batı ile Buluşuyor: Küreselleşme ve Uluslararasılaşma’ (pp.144). Trabzon, Turkey  
 • Şener, B., (2016).  Westphailan Dönemden Post-Westphalian Döneme Uluslararası İlişkilerde Sınır Olgusu: 21. Yüzyılda "Devlet Jeopolitiği" ile "Küreselleşmenin Jeopolitiği" Arasındaki Mücadelenin İzdüşümleri. 2. İstanbul Güvenlik Konferansı (Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları) (pp.39-52). İstanbul, Turkey   
 • Şener, B., (2016).  Uluslararası İlişkilerde Başarısız Kırılgan Devlet Sorunsalı ve Arap Baharı Sürecinde İki Başarısız Devlet Örneği Mısır ve Suriye. III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya, Turkey                                                                                                                                          
 • Şener, B., (2016).  İnsani Müdahaleden Koruma Sorumluluğuna Soğuk Savaş Sonrası Devlet Egemenliğine Yetkisiz Müdahalelerin Ahlaki Hukuki ve Siyasal Boyutları. VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi-Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet Dışı Aktörler (pp.150-173). Bursa, Turkey  
 • Şener, B., (2015).  Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağı, Güvenlik Konseyi, Savaş ve Barış: 'De Jure' ve 'De Facto' İki Farklı Uluslararası Sistem Üzerine Düşünceler. VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı (pp.1-20). Bursa, Turkey    
 • Şener, B., (2015).  Ölmek, Öldürmek, Ölüme Tanıklık Etmek: Çanakkale Savaşları'nın Sosyolojik ve Psikolojik Boyutları Üzerine Bir Değerlendirme. 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi (pp.1-14). Çanakkale, Turkey    
 • Şener, B., (2014).  Kıbrıs Barış Harekatı'nın Meşruiyeti ve Uluslararası Hukuk Açısından Bir Değerlendirmesi. Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu (pp.1-24). Gazimagusa, KKTC   
 • Şener, B., (2014).  Avrupa Kıtası Açısından Birinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları. IV. Safranbolu Kongresi-100. Yılında Birinci Dünya Savaşı (pp.359-380). Karabük, Turkey  
 • Şener, B., (2013).  İnsanlığın Olağan Durumu 'Savaş' ve Bir Medeniyet Hali 'Barış' Üzerine. V. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı-Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası (pp.572-584). Bursa, Turkey         
 • Şener, B., & Şahin, M. O., (2011).  Terörizm Olgusu ve Türkiye'de PKK Terörünün Algılanmasında Bölgesel Farklılıklar: Bir Alan Çalışması. International Symposium Regional and Global Dinamics: Economic and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad (pp.226-256). İzmir, Turkey                                                 
 • Şener, B., (2008).  PKK Terörünün Türkiye'nin Ulusal Güvenlik Algılaması ve Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri. Osmanlı'dan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı Hareketler-II. İlkadım Sempozyumu (pp.449-464). Samsun, Turkey                
 • Topal C. (2021). 100. Yılında Moskova Anlaşması ve Türk -Rus İlişkileri. 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi. Çevrimiçi.
 • Topal, C., (2014). Türkiye’nin Karadeniz Politikası ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ). V. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu, 6-7 Aralık 2012, Sempozyum Bildirileri (pp.501-511), Ankara: Ekoavrasya Yay.
 • Tüfekçi Ö. & Köse B. (2021) Analysis of BRICS Countries in the Context of Gender Equality. Congress on Gender Studies. Trabzon, Türkiye. 
 • Tüfekçi, Ö., & Hashiru, M., (2020).  Hydropolitics of River Nile: Egypt, Sudan and Ethiopia in Contention. 7th International Eurasian Politics and Security (pp.222-230). Lisbon, Portugal   
 • Tüfekçi, Ö., & Ok, E., (2020).  Transformation of Humanitarian Intervention: A Comparative Perspective, 1945-2020. 7th International Eurasian Politics and Security (pp.230-236). Lisbon, Portugal   
 • Tüfekçi, Ö., & Dağ, R., (2019).  Nuclear Power in the South Caucasus: A Case Study on Future Energy Security in Armenia. 6th International Conference on Eurasian Politics and Society, Lisbon, Portugal    
 • Tüfekçi, Ö., & Dağ, R., (2019).  Peace Process Initiatives in the AK Party Era . 6th International Conference on Eurasian Politics and Society, Lisbon, Portugal       
 • Tüfekçi, Ö.,  & Tabak, H., (2019).  Nationalism in Shaping the Discourses of National Security and Societal Security . 6th International Conference on Eurasian Politics and Society, Lisbon, Portugal                
 • Tüfekçi, Ö., (2018).  A Rising Power’s Response to a Humanıtarıan Crisis:Turkey and Syiıan Civil War . The 5th International Conference on Eurasian Politics and Society, İstanbul, Turkey   
 • Tüfekçi, Ö., (2017).  Rising powers and the dynamics of conflict and cooperation within Eurasia. IEPAS2017 – 4th International Eurasian Politics and Security, İstanbul, Turkey        
 • Tüfekçi, Ö., (2017).  Turkish Eurasianism: Its Roots and Discourses . International conference dedicated to the 5th anniversary of establishment of “Caucasus International”, Baku, Azerbaijan   
 • Tüfekçi, Ö., (2016).  Is Turkey Rising as a New Power since 2002. IEPAS2016 – 3rd International Eurasian Politics and Security, İstanbul, Turkey      
 • Tüfekçi, Ö., (2015). Turkey A Pivotal Exemplary State. IEPAS2015 – 2nd International Eurasian Politics and Security, Konya, Turkey      
 • Tüfekçi, Ö., (2015).  Eurasianism A Viable New Regionalism. ISA's 56th Annual Convention, Illinois, United States Of America           
 • Tüfekçi, Ö., & Aktaş, H., (2013).  KKTC’nin Tanınma Sorunsalına Şanghay İşbirliği Örgütü nün Olası Etkileri. Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması Çalıştayı, Ankara, Turkey    
 • Tüfekçi, Ö., (2012).  Eurasianism Generates a Melting Pot for Eurasia . The 5th Black Sea International Symposium, Giresun, Turkey    
 • Ülgül, M. (2021). Türk Dış Politikasına Lider-Merkezli Yaklaşım. 1. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi.Çorum, Türkiye.
 • Ülgül, M., (2019).  Nükleer Düğmeyi Kapatmak: Barack Obama ve Donald Trump’ın İran ve Kuzey Kore Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi . 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey        
 • Ülgül, M., (2019).  Mixing Grand Strategies: How Trump’s Isolationist Realism Contributes to Security in Eurasia . CEEISA-ISA Joint International Conference, Belgrade, Serbia And Montenegro            
 • Ülgül, M., (2019).  Another Born-Again President:  The Effects of Religion in American Foreign Policy During the Trump Administration . CEEISA-ISA Joint International Conference, Belgrade, Serbia And Montenegro      
 • Ülgül, M., (2018).  Grand Stratejileri Birleştirmek: Trump Uluslararası Güvenliğe Nasıl Farkında Olmadan Katkı Sağlıyor? . UİK Güvenlik Akademisi - XIII (pp.1). Kastamonu, Turkey 
 • Ülgül, M., (2018).  Pastor Krizi’ne Amerikan İç Politikası Bağlamında Bir Yaklaşım . 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.1). Trabzon, Turkey
 • Ülgül, M., (2018).  A Eurasian Conflict in the Sea: The South China Sea Issue . 5th Annual Conference on Eurasian Politics and Society (pp.1). İstanbul, Turkey    
 • Ülgül, M., (2017).  Suriye İç Savaşı’nda Kadın Olmak. 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.1). Trabzon, Turkey     
 • Ülgül, M., (2016).  Gölgeden Çıkan Bir İttifak: İsrail ve Kürtler. VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.1). Bursa, Turkey    
 • Ülgül, M., (2016).  Continuity or Change: Analyzing Turkish Foreign Policy During the Justice and Development Party Era . Joint Conference of CEEISA & ISA: The Politics of International Relations (pp.1). Ljubljana, Slovenia   
 • Ülgül, M., (2016).  Israel-Azerbaijan Partnership after the Mavi Marmara Incident . The 3rd International Conference on Eurasian Politics and Society (pp.1). İstanbul, Turkey      
 • Ülgül, M., (2014).  Political Participation and the Transformation of Military-Mindset . ISAC-ISSS Annual Conference on Security Studies (pp.1-32). Austin, Tx, United States Of America 
 • Ülgül, M., (2014).  Military-Mindset and Kurdish Problem in Turkey . 72nd Annual MPSA Conference (pp.1). Chicago, Il, United States Of America                                                                                                                                                                                                                                                 
 • Ülgül, M., (2013).  Militarization of Ethnic Conflict in Turkey . ISA ISSS-ISAC Joint Annual Conference (pp.1). Washington, D.C., United States Of America  
 • Wolff, R. A. , Yüksel Oktay, E., Kumcağız, H., İnan Kılıç, A., Eminoğlu, A., Eser, B., Orak, O. S. (2020). Bazı Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Aile Kurumuna Yönelik Riskleri Önlemeyeİlişkin Faaliyetlerinin İncelenmesi . Uluslararası Aile Sempozyumu                      
 • Yıldız, S., & Tüfekçi, Ö., (2019).  Brexit and the Small States in the European Union: The Case of Slovakia. 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey                                         
 • Yılmaz, H., & Köse, İ., (2018).  Suriyeli Mülteciler ve Türkiye. KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.60-70). Trabzon, Turkey    
 • Yılmaz, H., & Köse, İ., (2017).  The Effect of Turkish Public Diplomacy in the Syrian Refugees Crisis. KTÜ Uluslararası İlişkiler 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (pp.42). Trabzon, Turkey       
 • Yılmaz, M. T.,  & Tüfekçi, Ö., (2018).  The Rise of China and Its Regional Policies Towards India. 2nd Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey