duyurular

11

Mart

Metabolik/Nörodejeneratif/Nörogelişimsel Bozukluklar ve Kronik Ağrı Yönetiminde GETAT Uygulamaları Çağrısı Açıldı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

Metabolik/Nörodejeneratif/Nörogelişimsel Bozukluklar ve Kronik Ağrı Yönetiminde GETAT Uygulamaları Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

On İkinci Kalkınma Planı’ndaki (2024-2028) “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarının kanıta dayalı şekilde standardize edilerek ulusal ve uluslararası çalışmalarla güvenli kullanımının yaygınlaştırılması” hedefi uyarınca GETAT uygulamalarının mekanizmalarının bilimsel verilerle aydınlatılabileceği, mevcut sağlık uygulamalarına, fiziksel ve zihinsel sağlığa ve yaşam kalitesine katkı sunabileceği, farklı yaklaşımların birbirinden besleneceği ve sinerjik bir etki gösterebileceği düşünülerek iki farklı GETAT çağrısı açılmıştır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Proje yürütücülerinin;

 

 • Doktora veya eşdeğer bir dereceye sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli olmaları gerekmektedir.
 • Emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar için kadrolu/tam zamanlı çalışma şartı aranmaz. Söz konusu kişiler PTİ almamak şartıyla proje yürütücüsü olabilirler.
 • Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az altı ay görev almış olması gerekmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.
 • Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında başvuru kabul edilmez.

Bütçesi:

Proje destek üst limiti 1001 programına başvuracaklar için 750.000 TL’dir.

Proje destek üst limiti 1003 programına başvuracaklar için 3.750.000 TL’dir.

Süresi:

Proje destek süresi 1001 programına başvuracaklar için azami 18 ay

Proje destek süresi 1003 programına başvuracaklar için azami 30 ay

Son Başvuru Tarihi:

Birinci Aşama Başvurunun Tamamlanması için Son Tarih 4 Nisan 2024

Birinci Aşama E-İmza Sürecinin Tamamlanması için Son Tarih 8 Nisan 2024

Nasıl Başvurulur? :

https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

 • Aşağıdaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularından “1. Temel ve Mekanik Araştırmalar” konusunda 1001 ve 1003 programı kapsamında destek verilecektir.
 • Aşağıdaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularından “2. Doğal Tıbbi Ürün Araştırmaları” ve “3. Yeni Yöntem ve Teknoloji Geliştirme Çalışmaları” konularında yalnızca 1003 programı kapsamında sunulacak proje önerilerine destek verilecektir

 

Çağrı programı kapsamındaki proje önerilerinde hedeflenen sonuçlarının; bireylerin veya sağlık hizmeti sağlayıcılarının sağlık uygulamalarında veya sağlık politikası yapıcılarının kararlarında değişikliklere yol açma potansiyeli, tamamlayıcı sağlık yaklaşımlarının temel mekanizması, etkinliği, güvenliği veya halkın kullanımı ile ilgili önemli bir halk sağlığı sorununu veya bilimsel bilgi ihtiyacını ele alması ve bu hususlara ilişkin açıklamalara öneri formunda yer verilmesi gerekmektedir

 • 1003 programı başvurularının akademi-sanayi iş birliği içermesi beklenmektedir. Bu amaçla bir ana projenin ve en az üç alt projenin olması; en az bir sanayi/endüstri ortağının yer alması zorunludur.
 • Proje başvuruları iki aşamada alınacak, değerlendirme iki aşamalı yapılacaktır.
 • 1003 programı ikinci aşama başvurularında proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve elde edilecek sonuçların yaratacağı toplumsal etkinin sosyal, ekolojik, kültürel, ekonomik, vb. Alt boyutları da dahil hangi alt boyutlarda irdeleneceğinin belirtilmesi zorunludur.
 • Daha önce TÜBİTAK veya başka kurumlarca desteklenerek Teknoloji Hazırlık Seviyesinin erken aşamasına getirilmiş GETAT araştırmalarına yönelik çalışmaların devamı niteliğindeki projeler bu çağrı kapsamında önerilebilir
 • .Bu çağrı kapsamında sunulan projeler, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen destek programları için uygulanan projelerde görev alabilme limitinin dışında tutulacaktır.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.