tanıtım

KTÜ TTM , 26.12.2012 tarihli senato kararıyla (248 sayılı) KTÜ bünyesinde resmi bir birim olarak kurulmuştur ve 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, TÜBİTAK Harcamalarına İlişkin Esas ve Usuller, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve Yıllık Bütçe Kanunlarının dayanak olduğu  KTÜ TTM yönetmeliği ile realize edilmiştir.

KTÜ TTM, üniversitenin 1955 yılından bu güne devam eden stratejik hedeflerinin realize edilmesinde kilit rol oynamaktadır.  KTÜ, 2009-2013 yılları arasındaki stratejik planın devamı olarak  yayınladığı 2014-2018 stratejik planında belirlediği “Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişime açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınmasına ve refahına öncülük yapma görevini sürdürmek” misyonuna hizmet etmek üzere KTÜ TTM’yu bir zorunluluk olarak görmüştür. 

KTÜ TTM, Trabzon ili başta olmak üzere özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde  

  • Mevcut altyapının kullanılabilirliğini arttırmak,
  • Bölgedeki Ar-Ge odaklı bilgi ve üretim ihtiyacına katkı sağlamak,
  • Bölgede üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerini geliştirmek,
  • Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi,
  • Girişimcilik kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak

amaçlarıyla, mevcut Proje Destek Birimi faaliyetlerini geliştirip çeşitlendiren bir birim olarak kurulmuştur.