Doç. Dr. Coşkun ERÜZ

Üniversitemiz Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Coşkun ERÜZ’ün Yürütücü Olarak Görev Aldığı Uluslararası Destekli Projesine Dair Paylaşımı

Proje Künyesi

Program Adı: Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020) - ENI CBC Black Sea Basin Programme

Proje Adı: Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Halkın Farkındalığının Artırılması ve Deniz Çöplerinin Azaltılması (LitOUTer - Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem)

Proje Bütçesi: KTÜ Bütçesi 397.476,00 Euro olmak üzere toplamda 929.318,80 Euro.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.07.2020 – 31.12.2022

Proje Ekibi:

Doç. Dr. Coşkun ERÜZ

Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ

Prof. Dr. Hacer SAĞLAM

Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ

Doç. Dr. Sercan EROL

Doç. Dr. Koray ÖZŞEKER

Dr. Öğr. Üyesi Yahya TERZİ

Arş. Gör. Nurettin BAŞKAN

Dr. Neira İSMAİL

 

     

 

 Proje Başvuru Süreci

''Liderliğini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin yaptığı uluslararası bir proje olan LitOUTer, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanmış ve 2019 yılında fonlanmaya değer bulunmuştur. Proje, Temmuz 2020 tarihinde başlamış ve Aralık 2022 yılında tamamlanmıştır. LitOUTer projesi oldukça uzun ve yoğun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Projenin hazırlık ve sunum aşaması 4-5 aylık bir sürede tamamlandı. Bu süreçte;

  • Projenin amacı,
  • Projenin içeriği,
  • Projenin kurgulanması,
  • Projenin yazımı,
  • Projenin kapsamı ve buna bağlı olarak seçilecek ortakların hangi ülkelerden olacağına karar verildi.

Proje ekibini oluştururken hem STK hem de araştırma enstitülerinden ortakların olmasına dikkat edildi.  CBC-BSB projelerinde Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye gibi Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerin de katılması projenin kabulünde etkili olduğu için Gürcistan’dan da bir ortak projeye davet edildi. Proje ortaklarının seçiminde ekibimizce daha önceki projelerden tanınan kurumlardan seçimler yapıldı. Projenin genel başlıkları ve kapsamı ortaya çıkınca ortak olarak seçeceğimiz gruplara proje gönderildi. Bu aşamada proje ortaklarının iş tanımları yapılmıştı. Ortak seçiminden sonra, ortaklara gönderilen proje teklifi ile onlar için tanımlanmış işleri yapıp yapamayacakları ve eklemek istedikleri başka başlıklar olup olmadığı soruldu. Olumlu geri dönüşler ve ilgili revizelerden sonra proje yazımı, iş takvimi ve bütçe ayarlanarak yazım sonlandırıldı. Başvuru aşamasında, öngörülen proje bütçesinin tüm ortaklar için kabul edilebilir olması ve planlanan faaliyetlerin yürütülebileceği optimum miktarın tespiti için tüm ortaklarla sıkça görüşmeler yapıldı.

Aslına bakarsanız proje ilk kez sunulduğunda (ENI CBC Black Sea 2017-2018 dönemi) reddedildi. Tek nedeni ise sadece hazırlanması gereken bir formda gereksiz olduğu düşünülen bir satırın silinmesiydi. Bu hata projenin okunmadan şekilsel inceleme aşamasında reddedilmesine neden oldu. 2019 döneminde ise tekrar sunuldu ve fonlanmaya değer bulundu.''

Projenin Başlangıcından Bugüne Kadar Akademisyenimize, Proje Ekibine ve Hedef Kitleye Sağladığı İmkanlar ve İlerleyen Dönemler İçin Yapılan Planlamalar

''LitOUTer projesi, içerisinde bilimsel çalışmaların da yer aldığı ama özellikle sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik, geniş kitlelerin katıldığı ve her kademedeki insanlarla birebir görüşmeleri içeren bir projedir. Proje kapsamında bölgedeki karar vericilerle (Büyükşehir Belediye Başkanı, Vali, İlçe Belediye Başkanları, Kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyanet İşleri, Balıkçılık Sendikaları vb) işbirlikleri kurulurken, öğrenciler, çocuklar, balıkçılar, kadınlar, imamlar ve halkla da birebir temas sağlanmaktadır. Projede, deniz çöpleri, kaynakları, kirliliğin azaltılmasında insan faktörünün önemi, geri dönüşüm, deniz kirliliği, denize ilgi ve deniz kaynaklarının korunmasının gerekliliğinin vurgulandığı ve bunun için bireysel çabanın öneminin anlatıldığı, bölgemiz için neredeyse ilk kez halkla beraber çalışmaların yapıldığı bu projenin çıktıları en az bilimsel bir makale kadar önem arz etmektedir.

“Proje ortaklarımız ile yakın ilişkiler kurulması bundan sonraki projeler için de birbirimizi potansiyel ortaklar olarak değerlendirmemize olanak sağlamaktadır”

Ortaklarımız, (Bulgaristan’dan bir araştırma enstitüsü ‘IO-BAS’ ve bir STK ‘BSNN’, Romanya’dan bir araştırma Enstitüsü ‘NIMRD’ ve bir STK ‘MN’ ve Gürcistan’dan bir STK ‘IBEDC’) ile yakın ilişkiler kurulması bundan sonraki projeler için de birbirimizi potansiyel ortaklar olarak değerlendirmemize olanak sağlamaktadır. Projenin yürütücüsü olmamız sebebiyle de bu ilişkiler çok daha verimli ve kalıcı hale gelmiştir. Çünkü proje yürütücüsü olmak demek hem kendi hemde ortakların sorunlarını ve ihtiyaçlarını görüp kolaylaştırıcı olmak ve Romanya’da bulunan Programın Sözleşme Makamı (Joint Technical Secretariat - JTS) ile ortaklar arasında köprü vazifesi görerek projenin sorunsuz ilerlemesini sağlamayı gerektirmektedir.

Proje kapsamında, Karadeniz Denizi’ne kıyısı bulunan ortaklarımızın bulunduğu bölgelerdeki halk üzerinde hem bireysel ve hem de toplumsal farkındalığın artırılmasını sağlayacak bir çok görsel materyal üretilmiştir. Bu materyaller (animasyon filmi, kısa belgesel, oyun kartları, oyuncak gibi proje için özel tasarlanmış özel eğitim materyalleri vb) projenin etkilerinin ve öğretilerinin kalıcı etki bırakmasını sağlamak için üretilmiştir. Proje sonucunda ise bilimsel yayınlar hazırlanacak ve aynı zamanda projenin son döneminde uluslararası bir sempozyum düzenlenerek hedef kitleye proje çıktıları sunulacaktır.''

 

 

Üniversitemiz Akademisyenlerine Öneriler

''AB projelerinin bir kolu olan ENI CBC BSB projeleri Karadeniz’e kıyısı olan ülkeleri hedef alan ve birçok konuda destek sağlayan bir fondur. Söz konusu ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmek, Ortak sorunlara karşı birlikte çalışmak, Toplumlar arası ve bölgesel işbirliğini geliştirmek amaçlarıyla birlikte Karadeniz Havzasında yeni bilişim, iletişim, ulaşım ve ticaret bağlarının güçlendirilmesi, geleneksel ürünlerin üretimi ve turizmin geliştirilmesi, Yerel ve bölgesel kalkınma politikalarının tasarlanması, Nehir/ deniz sistemlerinin ve Doğal sit alanlarının çevresel korunması, Katı atık ve Atık Su Yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, eğitim alanında karşılıklı paylaşımların kültürel ağların teşvik edilmesi gibi pek çok alandan proje başvuruları her yıl desteklenmeye devam etmektedir.

“Uluslararası alanda güçlü ve nitelikli proje ortağı bulmak projenin önemli adımlarından biridir. Bu nedenle daha önceki ilişkilerin ve kurulan networklerin ortak bulmada çok faydası olacaktır”

Bu alanda bizlerinde ülke olarak, özellikle de Karadeniz’e kıyısı olan bir il olarak ve hatta ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olarak bu program kapsamında hem proje ortağı hem de yürütücüsü olarak yer alabilmemiz için şansımız oldukça yüksek. Programın amaçlarına katkı sunacak alanlarda üniversitemizde çalışmaları olan pek çok başarılı ve deneyimli akademisyenimiz bulunmakta. Proje yazımı oldukça uzun süren, yorucu ve bütünleşik düşünce ile yapılabilecek emek yoğun bir çalışma gerektirir ve iyi bir yazım ve kurgu ekibine ihtiyaç vardır. Ancak bu süreci yeteri kadar önemseyip bu tarz projelerde yer almak için yeterli motivasyona sahip kişilerden ve ortaklardan kurulacak bir ekip ile bu süreç başarıyla tamamlanabilir. Gündemi takip edip, bilimsel ve popüler konular (ör: iklim değişikliğiyle mücadele gibi) üzerinden teklif vermek projenin şansını artırabilir. Uluslararası alanda güçlü ve nitelikli proje ortağı bulmakta projenin önemli adımlarından biridir. Bu nedenle daha önceki ilişkilerin ve kurulan networklerin ortak bulmada çok faydası olacaktır.''