duyurular

14

Ocak

Lisansüstü öğrencilerimize BAP-06 Projesi ile burs imkanı!

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

BAP06 PROJESİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 Bursiyer çalıştırma ilkeleri aşağıda özetlenmiştir:

a) Projeler kapsamında çalıştırılacak bursiyerlerin KTÜ’de tezli yüksek lisans veya doktora programında olması ve programda yasal süresi içinde olması gerekmektedir.

b) Projeler kapsamında bursiyer ödemesine yönelik ek bütçe verilmez.

c) Projenin başvuru aşamasında BAP Komisyonu tarafından bursiyer ödemesine yönelik onaylanan süre uzatılamaz.

ç) Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede bursiyer olarak görev alamaz.

d) Lisansüstü tez projeleri kapsamında yapılacak bursiyer ödemeleri, lisansüstü tez projeleri için ilgili yönetmelikle belirlenen harcama sürelerini aşmamak üzere gerçekleştirilebilir. Onaylanan Bursiyerlik süresi ve bütçesi elverse dahi ilgili yönetmelikte belirtilen harcama süreleri dışında bursiyer ödemesi gerçekleştirilmez.

e) Bursiyer ödemeleri için onaylanmış bütçe tutarları, diğer bütçe kalemlerine aktarılmaz. Aynı şekilde diğer bütçe kalemleri için onaylanmış bütçe tutarları da bursiyer ödemelerine yönelik harcama kalemlerine aktarılamaz.

f) Burs ödeme üst miktarları YÖK Yürütme Kurulu kararı doğrultusunda proje hesabından ödenmek üzere, yüksek lisans öğrencileri için aylık brüt 2.000,00 TL, doktora öğrencileri için aylık brüt 3.000,00TL olmak üzere toplam 12 aydır. Bursiyerlere yönelik ödemeler brüt tutardan SGK pirimi ve benzeri yasal kesintilerden sonra kalan tutar üzerinden gerçekleştirilir. BAP Komisyonu kararı ile Burs miktarına yönelik yapılacak güncellemeler devam etmekte olan projeler kapsamındaki bursiyer ödemelerine yansıtılmaz.

g) Bursiyer için belirlenen burs miktarı, görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde bursiyere ait banka hesabına yatırılır.

ğ) Bursiyer olarak çalıştırılacak lisansüstü öğrenim öğrencileri için aşağıdaki şartlar aranır:

1) Türkiye’de ikamet etmek.

2) Kırk yaşından gün almamış olmak.

3) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.

4) Aynı dönemde YÖK ve/veya TÜBİTAK desteği kapsamında herhangi bir burs veya ücret almıyor olmak.

5) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.

h) Bursiyerlerin burslu oldukları dönem içerisinde Üniversitemizde kayıtlı öğrenci statülerini korumaları ve proje yürütücülerinin de uygun görmesi kaydıyla ulusal veya uluslararası ikili iş birliği/değişim programları kapsamında diğer üniversite veya araştırma enstitülerine altı ayı geçmeyecek ziyaretleri bursluluk statülerini değiştirmez. Bu tür araştırma ziyaretlerinin, proje yürütücüleri tarafından seyahatten en geç dört hafta önce gerekçesiyle birlikte BAP Koordinasyon Birimi’ne bildirilmesi zorunludur.

ı) Herhangi bir gerekçe ile onaylanan süreden önce bursiyerlik statüsü bitecek veya projeden ayrılacak Bursiyerin, bursiyerlik statüsünün bitmesinden veya projeden ayrılmasından en geç 10 gün öncesinde proje yürütücüsü tarafından Bursiyer Çıkarma Formu ile BAP Koordinasyon Birimine bildirilmesi zorunludur. Bursiyerin aynı zamanda projeden ayrılacak olması durumunda proje yürütücüsü tarafından Birime yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak BAPSİS sistemi üzerinden Proje Ekibinde Değişiklik talebinde bulunması da zorunludur.

i) Yasal ihbar bildirim süresi geçtikten sonra projeden ayrılan bursiyerin ödenmiş yasal kesintileri ve 5838 Sayılı Kanun’un 4. maddesi ile 5510 sayılı SGK Kanununun 102. maddesinde değişiklik yapılarak; sigortalının işten ayrılması durumunda SGK’ya işten ayrıldığı tarihten itibaren ilk 10 (on) gün içerisinde bildirimde bulunulmaması durumunda uygulanacak cezai müeyyide proje Yürütücüsüne rücu ettirilir.

j) Proje yürürlükte iken lisansüstü eğitimi sona eren bursiyerin sözleşmesi sonlandırılır ve burs ödemesi durdurulur. Ancak bu durumda olan kişiler lisansüstü tez projeleri dışındaki projeler için herhangi bir bursiyer ödemesi yapılmaksızın projedeki görevlerine araştırmacı olarak devam edebilirler. Lisansüstü tez projeleri dışındaki projeler için bu kişilerin proje yürürlükte iken üniversitemizde yeni bir tezli lisansüstü eğitim programına kayıt yaptırmaları durumunda, proje yürütücüsünün talebinin BAP Komisyonu tarafından uygun bulunması halinde aynı proje kapsamında tekrar Bursiyer statüsü kazanmaları mümkündür. Bu durumda bursiyere projenin onaylanan içeriğine uygun olarak kalan bursiyer süresi ve bursiyer bütçesine uygun olarak burs ödemesi gerçekleştirilir.

k) Lisansüstü eğitimi sona eren öğrencinin proje yürütücüsü tarafından 14. Maddede belirtilen ilkelere uygun olarak BAP Koordinasyon Birimine bildirilmesi zorunludur.

l) Bursiyer görevlendirilen projenin herhangi bir sebeple dondurulması halinde, projenin yeniden başlatılacağı tarihe kadar burs ödemesi yapılmaz. BAP Komisyonu kararı ile iptal edilen projeler kapsamında ise bursiyerlik görevi doğrudan sonlandırılmış sayılır.

m) Bursiyerin SGK giriş işlemlerinin başlatılması için;

1) Bursiyer Başlatma Formu

2) Bursiyer Kimlik fotokopisi

3) Güncel tarihli Öğrenci belgesi

4) Müstehaklık Belgesi (e-devlet üzerinden)

n) Bursiyer ödemesinin başladığı aydan itibaren, takip eden aylarda Bursiyer Aylık Beyan Formu ve güncel tarihli Öğrenci Belgesi her ayın 5’ine kadar yürütücü tarafından doldurularak BAP Koordinasyon Birimi’ne iletilmelidir. Formların iletilmemesi halinde burs ödemesi yapılmaz.

o) 5510 Sayılı Kanun gereğince sağlık raporu alan SGK’lı personelin istirahat süresinin, işverenlerce elektronik ortamda “Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca ilgili kanun kapsamında bu bildirimin süresinde gönderilmemesi durumunda idari para cezası uygulanması da öngörülmüştür. Üniversitemizin cezai bir durumla karşı karşıya kalmaması için herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor alan proje bursiyerinin sağlık raporunu aldığı gün ilgili raporun bordrosuna işlenmesi ve BAP Koordinasyon Birimine bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gerekli bildirimin yapılmasına yönelik sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.