aday öğrenci

Genel Bilgi

Sevgili Öğrenciler,

Biyoloji Bölümü, 1974 yılında KTÜ Temel Bilimler Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.  İlk öğrencilerini 1984-1985 Eğitim-Öğretim yılında almıştır. Bu programı başarıyla tamamlayanlara Biyoloji Bölümü Mezunu/ Biyolog unvanı verilir. 

Türkiye'deki Biyoloji Bölümleri arasında ilk akredite olan, bilimsel yayın ile kaliteli eğitim verme açısından ilk 10 içerisinde yer alan bölümümüz, tüm organizmaları kapsayan makroskobik boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar, bütün canlıların yapı ve fonksiyonlarını, gen mühendisliği ve biyoteknoloji gibi alanları da kapsayacak şekilde hayatın gizemlerini araştıran ve eğitim veren; uzman öğretim üyeleriyle, son teknolojilerle donanmış mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, zooloji, botanik ve bitki biyokimyası-fizyolojisi laboratuvarlarıyla faaliyet göstermektedir.

Biyoloji Bölümü ders programının farklı ilgi alanlarına yönelik içerikte olması, mezunların birçok alanda çalışabilmesi veya kendi işlerini kurabilmesi hususlarında çok büyük bir avantajdır.

Dersler, laboratuvar uygulamaları yanında arazi çalışmaları ve teknik gezilerle de desteklenmektedir. Öğrencilerin aldıkları derslere uygun olarak gerek günübirlik arazi ve gerekse de 2-3 günlük teknik gezi programlarıyla her yıl ülkemizin değişik bölgelerine ve biyoteknoloji kuruluşlarına gidilerek öğrencilerin bilgi ve görgüleri artırılmaktadır.

Mezunlarımız, hem özel kuruluşlarda hem de kamu kurum ve kuruluşlarındaki araştırma merkezlerinde iş bulabilme imkanlarına sahiptir. Biyoteknoloji alanındaki hızlı gelişmeler biyologlar için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin staj yapma ve mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, devlet hastaneleri ve özel hastaneler (laboratuvarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi), özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları Ar-Ge ve/veya satış sorumlusu ve çevre danışmanı), bakanlıklar (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman, Sağlık, Milli Eğitim), Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Adli Tıp Enstitüsü, özel ve kamu aşı üretim merkezleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Turizm Tesisleri, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ, Öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir.

Bölümümüzdeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri çoğunluğu alanlarında Türkiye'de ilk sıralarda yeralan öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları, Bölüm altyapısını kullanarak TÜBİTAK, Bakanlıklar ve Üniversite destekli çeşitli araştırma projelerini yürütmektedir. Lisans ve lisans üstü öğrenciler bu araştırmalara katılabilmekte veya kendi önerdikleri çalışmaları laboratuvar sorumluları gözetiminde ortak olarak sürdürebilmektedir.

Biyoloji Bölümü'nde flora, fauna, ekoloji, populasyon genetiği, biyolojik çeşitlilik ve çeşitliğin korunması, biyoteknoloji, proteomik, genomik, transkriptomik, sistematik, antimikrobiyal aktivite, sitogenetik, böcek patolojisi, biyolojik mücadele, biyopestisit geliştirme, gen ekspresyonu ve karakterizasyonu, bakteri genetiği, bitki fiyolojisi, çevre mikrobiyolojisi, hücre kültürü ve viroloji teknikleri, deney hayvanı kültürü, kültür kolleksiyonları, herbaryum, terraryum, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, moleküler genetik, zooloji, botanik gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları yapmış oldukları çalışmalarla bilim dünyası için ilk kez tespit edilen birçok yeni bitki türü bulmuşlardır. Ayrıca, birçok yeni bakteri türü ve viral suşlar da ilk kez bölüm öğretim üyeleri tarafından izole edilmiş, tanımlanmış ve adlandırılmıştır. Çeşitli fizyolojik mekanizmalar ilk kez yine bölüm öğretim üyelerinin yaptıkları çalışmalar sonunda ortaya çıkarılmıştır. Virüslere ait gen organizasyon ve komple genom haritalaması çalışmalarıyla çok sayıda virüsün genom özellikleri ortaya çıkarılmıştır.

Öğrencilerin çalışmaları gerek üniversite gerekse çeşitli dış kaynaklı projelerle desteklenmektedir. Bölümümüzde düzenli olarak seminerler, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlenmekte ve bu bilimsel aktivitelere öğrencilerimizinde katılımı da sağlanmaktadır.

Bölümümüzde, isteyen öğrencilerimiz İngilizce hazırlık programı alabilmektedirler. Bu durum, öğrencilerin İngilizce eksikliklerinin giderilmesi ve İngilizce okuma ve anlama düzeylerinin arttırılmasını sağlamaktadır. Böylece, daha çok aranan mezunlar yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Mezunlarımızın, lisans eğitimleri süresince aynı zamanda pedagojik formasyon alabilmeleri, biyologların yeniden öğretmen olarak atanmalarının önünü açmıştır. Başarılı öğrenciler bitirme tezlerini uygulamalı olarak alabilmekte ve böylece, lisansüstü öğrencilere sunulan imkanlardan lisans düzeyinde yararlanabilmektedir. 

Avrupa'daki yüksek öğretim kurumları ile ikili anlaşmalar yapılarak gerek lisans, gerekse lisansüstü seviyede öğrencilerimize, Erasmus ve Lenardo da Vinci gibi eğitim programları kapsamında 1 yıl süre ile yurt dışında öğrenim imkanı sağlanmaktadır. Buna ilave olarak, Farabi değişim programı ile yurt içinde istedikleri yüksek öğretim kurumunda 1 yıl süreyle  öğrenim görme imkanı tanınmaktadır.

Biyoloji Bölümü'nde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre lisansüstü programlara girme imkânları son derece geniştir. Lisansüstü öğrenciler; modern imkânlarla araştırmalarını yapabilmektedir. Bu araştırmalardan elde ettikleri sonuçlarla yüksek lisans veya doktora tezlerini yapmakta ve bu verilerden gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde makaleler üretebilmektedir. Öğrencilerin çalışmalarını desteklemeye yönelik, gerek üniversite ve gerekse de TÜBİTAK kaynaklarından çeşitli projeler yürütülmektedir. Özellikle TÜBİTAK projeleri sayesinde öğrencilere burslar da verilebilmektedir.

Bölümümüz Lisans Eğitimine ilaveten Fen Bilimleri Enstitüsü?ne bağlı Biyoloji Anabilim olarak Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimleri de vermektedir. Bölümümüz Öğretim üyeleri çeşitli İnterdisipliner Lisansüstü programlarda Lisansüstü ders vermekte ve tez yönetmektedir. Öğretim üyelerimizin Görev aldığı İnterdisipliner Lisansüstü Anabilim dalları:

 • Fen Bilimleri Enstitüsü: Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri ve İş  Sağlığı ve Güvenliği,
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler

 

Eğitim Öğretim & Ders Kataloğu

Eğitim Amaçlarımız
Biyoloji Bölümü, toplumun ve bilim dünyasının temel ilkelerini benimsemiş, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yaşam bilimleri alanında hem teorik hem de uygulama bilgileriyle donanmış, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin üretilmesi ve uygulanmasını görev edinmiş, toplum ihtiyaçlarına uygun bilimsel düşünceye sahip, cesaretli, girişimci niteliklerde biyologlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Öğrencilerimiz

Öğrencilerimiz eğitim hayatları sırasında bilimsel araştırma projelerinde de çalışarak (Bitirme projeleri kapsamında ve/ veya 2209 TÜBİTAK projeleri) kendi mesleki gelişimlerine de katkıda bulunmanın yanı sıra klup etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük çalışmalarına da destek olmaktadırlar.

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve TAGEM projeleri ile sürdürmektedirler. Yurt dışındaki bazı üniversitelerle işbirlikleri kurulmaktadır.

Anabilim Dallarımız

 •  Genel Biyoloji
 •  Botanik
 •  Moleküler Biyoloji
 •  Zooloji
 •  Hidrobiyoloji

Staj Programı
KTÜ Fen Fakültesi Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Fakültesi Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Lisans eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 20 (yirmi) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde  iara vermeden staj yapabilirler.
Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurt dışında birçok kurum ve şirkette staj imkanı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katalogları için tıklayınız.

2022-2023 Yılı Başarılarımız

 • TÜBİTAK 2209-A Programı 2022 Yılı 2. Dönem başvuruları sonucunda 4 öğrenci projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.
 • TÜBİTAK 2209-A Programı 2023 Yılı 2. Dönem başvuruları sonucunda 7 öğrenci projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

Laboratuvar ve Uygulama

   Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.

   Laboratuvar uygulamalarına ek olarak, arazi çalışmaları ve teknik gezilerle de ders içerikleri desteklenmektedir. Öğrencilerin aldıkları derslere uygun olarak gerek günübirlik arazi ve gerekse de 2-3 günlük teknik gezi programlarıyla her yıl ülkemizin değişik bölgelerine ve biyoteknoloji kuruluşlarına gidilerek öğrencilerin bilgi ve görgüleri artırılmaktadır.
  Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin çalışmalar yapababileceği çok sayıda lisans, lisansüstü ve Araştırma laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Laboratuvarlar ile ilgili bazı içerikler aşağıda gösterilmiştir. 

Lisans ve Lisansüstü Araştırma Laboratuvarlarımız 

Lisans Öğrenci Laboratuvarları

L101, L102, L103, L104 olmak üzere 4(dört) adet öğrenci laboratuvarımız bulunmakatadır.Öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerinin büyük çoğunluğu burada gerçekleştirilir.

 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı
 Lisans ve Lisansüstü araştırmalarda kullanılmak üzere gerekli cihazların yer aldığı Üniversitemizin ortak laboratuvarıdır.

ARAŞTIRMA LABORATUVARLARIMIZ

Botanik Araştırma Laboratuvarı-I

 Tohumlu bitkiler sistematiği, bitki doku kültürü, bitki morfolojisi ve anaotomisi alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.

 

Sistematik Botanik Araştırma Laboratuvarı

 Tohumsız bitkiler sistematiği, bryofitler ve likenlerin sınıflandırılması konularında çalışmalar yürütülmektedir.

 

Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarları
 Laboratuvarımızda bitki fizyolojisi ve stres fizyolojisinin yanı sıra tarım alanlarında bitkilerin dış ortamda maruz kaldıkları stres koşulları (kuraklık, yüksek sıcaklık, tuzluluk...) oluşturularak yetiştirilen bitkilerin mikro besin elementleri ilavesiyle bitkilerin verim ve toleranslarını arttırıcı yönde fizyolojik ve tarımsal araştırmalar da yapılmaktadır.  Ayrıca laboratuvarımızda tarımda etkili mikrobesin elementi şelatlayıcıları olarak kullanılan EDTA ve EDDHA türevi bileşiklerin sentezi ve bitki beslemede kullanılabilirlikleri üzerine çalışmalar da yürütülmektedir. Deneysel çalışmalarda, mısır (Zea mays), buğday (Triticum aestivum) fasulye (Phaseolus vulgaris), soya fasülyesi (Glycine max) gibi bitkiler çeşitli stres koşulları altında, toprak, su kültürü veya besin ortamında çalışılan bitkilerden bazılarıdır.

Bitki Metabolit Araştırma Laboratuvarları

Metabolomik artık bitkiler de dahil olmak üzere herhangi bir organizmada bulunan bir metabolit havuzunun bileşimi hakkında yararlı bilgiler elde etmek için geniş kapsamlı, hassas ve pratik bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bitkilerde metabolomik düzenlemenin araştırılması, çok sayıda metabolitin üretilmesi yoluyla çevresel streslere adaptasyon, uyum ve savunma tepkilerini anlamak için esastır. Ayrıca, bitkilerin fenotiplemesi için metabolomik kolaylıkla uygulanabilir ve bu nedenle, üstün yeni nesil mahsuller geliştirmek için genom düzenleme programlarında kullanılmak üzere büyük bir potansiyele sahiptir. Bitki metabolit laboratuvarında gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS), sıvı kromatografisi kütle spektroskopisi (HPLC, LC-MS), kapiler elektroforez-kütle spektrometrisi (CE-MS), fourier dönüşümü iyon siklotron rezonans-kütle spektrometrisi (FTICR-MS) gibi gelişmiş analitik araçlar ) matris destekli lazer desorpsiyon/iyonizasyon (MALDI), iyon mobilite spektrometrisi (IMS) ve nükleer manyetik rezonans (NMR) gibi gelişmiş analitik cihazlar kullanılarak bitkilerde metabolik profil oluşturulur. Ayrıca, metabolit profili ile elde edilen bilgiler sayesinde biyoinformatik araçlara ve bitki metabolom veri tabanına eksiksiz bir genel bakış sunuyoruz. Ayrıca, bitkiler tarafından üretilen birincil ve ikincil metabolitlerin çeşitliliğinin arkasındaki genetik arka planın belirlenmesi, stres toleransının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olacaktır. İkincil metabolitlerin biyosentetik yolu ile ilgili genlerin manipüle edilmesi ve aşırı ifade edilmesi, çevresel stres koşullarına karşı bitki toleransı için bir çözüm olabilir.

 


Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı

?Entomopatojen mikroorganizmaların (bakteri, fungus ve virüsler) tanımlaması, karakterizasyonu, biyolojik mücadelede etkili gen bölgelerinin çoğaltılması, ve konağın enfeksiyonlara daha hassas veya daha direçli hale getirilmesi hususlarında moleküler çalışmalar, biyolojik temelli ürün geliştirme (formülasyon) çalışmaları, böcek hücre kültürü ve viroloji (enfeksiyonu) konulu araştırma çalışmaları yürütülmektedir. 

 

Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarı

? Endüstriyel kullanıma uygun olabilecek termofilik enzimlerin eldesi, genlerinin klonlaması, protein ekspresyonu, protein saflaştırma, enzim karakterizasyonu ve optimizasyonu çalışmalarının yanı sıra bakteriyel tür tanımlama (filogenetik sınıflandırma) çalışmaları yürütülmektedir.

 

Zooloji Araştırma Laboratuvarı

Herpetoloji(amfibi ve sürüngenler )

Amfibi ve sürüngenlerde ;sistematik ,filogeni ,üreme biyolojisi ,gelişim biyolojisi ,ekoloji ,koruma biyolojisi,toksikoloji, populasyon genetiği ve yaş tayini çalışmaları da alanlarında çalışmalar yürütülmektedir . 

? Hayvan Fizyolojisi

Omurgalı hayvan modellerinin etik kurul gerekliliği nedeniyle omurgasız hayvan modelleri kullanılabilmektedir. Bizim laboratuvarımızda da hayvan fizyolojisi çalışmaları için model böcek Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) kullanılmaktadır. 2019 yılından itibaren yetiştirilmeye başlayan model böcek kültürü ile çeşitli kimyasal maddelerin toksik ve ilaç etkisi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda uygulanan maddelerin hayvanın immün sistemi, antioksidan sistemi ve biyolojik gelişimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu böceğin model olarak kullanılması sayesinde laboratuvarımızda immün sistem, antioksidan sistem, biyolojik gelişim konularında uygun altyapımız bulunmaktadır.

 

Mezunlarımız ve İstihdam

BİYOLOGLARIN ÇALIŞMA ALANLARI, GÜNCELLENMİŞ LİSTE-Ekim 2016

1) 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu?ndan) ?AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ? kapsamında üretim yerlerinde mesul müdür olarak olarak çalışabilirsiniz.

2) 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN?gereğince 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı ?İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU?nda değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre Biyologlar kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilmektedir.

3) 27.04.2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu?ndan) ?BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN İMALATHANELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK? kapsamında biyoteknolojik ürün imalat yerlerinde, ürün sorumlusu olarak çalışabilirsiniz.

 4) 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı (2.mükerrer) Resmi Gazete? de yayımlanan (Ekonomi Bakanlığı?ndan) ?İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ? e göre laboratuvarda biyolog olarak çalışabilirsiniz. Ayrıca sorumlu denetçi olarak da görev yapabilirsiniz.

 5) 29.12.2011 tarih ve 281571 sayılı (3.mükerrer) sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı?ndan) ?GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK? gereği gıda kontrol laboratuvarlarında Biyologlar çalışabilmektedir.

6) 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı?ndan) ?DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK? gereği Biyolog olarak çalışabilirsiniz ( a. Bir şekilde genetik yapıları değiştirilmiş gen aktarımlı, nakavt gibi hayvanların bulunduğu araştırmaya yetkili, üretici ve kullanıcı kuruluşlarda, b. Genetik yapıları değiştirilmiş balıklar söz konusu olduğunda,c. Mikrobiyolojik özelliklerinden dolayı özel bakım gerektiren germfree, patojen ari, spesifik patojen free ve benzeri hayvanların bulunduğu üretici ve kullanıcı kuruluşlarda).

7) 11.12.2011 tarih ve 28139 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı?ndan?VETERİNER TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ? ne göre hayvan hastalık ve hayvanın yapısıyla ilgili teşhis ve analizlerini yapacak laboratuvarlarda teknik hizmet kadrosunda Biyologlarda çalışabilmektedir.

8) 25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı ?Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı?ndan) ?TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ? ne göre kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarlarda Biyologlarda çalışabilmektedir.

9) 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?ndan) ?AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ? ne göre toplama-ayırma tesislerinin sağlaması gereken kriterler arasında tam zamanlı olarak en az bir çevre görevlisi istihdam etmesi zorunluluğu getirilmiştir. Çevre görevlisi belgesini alan Biyologlarda toplama-ayırma tesislerde çalışabilmektedir.

10) 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Çevre ve Orman Bakanlığı?ndan) ?TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK YETERLİLİK BELGESİ TEBLİĞİ? ne göre yeterlilik belgesi alınması için, gerekli meslek grupları arasında Biyologlarda yer almaktadır.

11) 21.05.2011 tarih ve 27940 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ? ne göre mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

12) 26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Çevre ve Orman Bakanlığı?ndan) ?ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ? ne göre tehlikeli atıkların dışındaki ara depolama tesislerinde çevre görevlisi olarak Biyologlarda  çalışabilmektedir.

13) 06.03.2011 tarih ve 27886 sayılı Resmi Gazete ?de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK? gereği yüzme havuz sularının analizleri Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda da yapılabilmektedir. Bu yönetmeliğe göre Biyologlarda yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda çalışabilmektedir.

14) 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Çevre ve Orman Bakanlığı?ndan) ?ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK? doğrultusunda a) Çevreye kirletici etkisi olan faaliyet ve tesislerde, b) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştiraklerinin çevreye kirletici etkisi olan tesis ve faaliyetlerinde, c) Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, d)  Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlarda ve e) Çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak çalışabilirsiniz.

15) 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanarak (Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı?ndan) yürürlüğe giren ?DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE GÖREVİ VEREBİLECEK ŞİRKET/KURUM/KURULUŞLARIN SEÇİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ? kapsamında, petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale yetki belgesi almak isteyen şirket/kurum/kuruluşlarında Biyolog olarak çalışabilirsiniz.

16) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?İNSAN DOKU VE HÜCRELERİ İLE BUNLARLA İLGİLİ MERKEZLERİN KALİTE VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ? ne göre kapsama giren merkezlerde, merkezin faaliyeti ile ilgili alanda doktora düzeyinde eğitimini tamamlamış olan Biyolog merkezde tam gün görev yapmak kaydıyla merkez sorumlusu olarak çalışabilmektedir.

17) 04.08.2010 tarih ve 27662 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ? e göre üretim yerinde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

18) 17.06.2010 tarih ve 27614 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ? kapsamında mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

19) 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan 5996 nolu Kanun ?VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU? kapsamında gıda ve yem işletmelerinde çalışabilirsiniz (a. Maya, fermente ve salamura ürünler üreten iş yerleri b. Hayvan beslemede kullanılan biyoproteinler gibi belirli bazı ürünleri üreten işletmeler).

20) 10.03.2010 tarih ve 27517 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK? kapsamında terapötik aferez merkezlerinde teknik sorumlu veya diğer sağlık personeli olarak çalışabilirsiniz.

21) 06.03.2010 tarih ve 27513 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ? ne göre tüp bebek merkezlerinde laboratuvar sorumlusu ve diğer personel statüsünde çalışabilirsiniz.

22) 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Çevre ve Orman Bakanlığı?ndan) ?YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ? ne göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlayan şirketlerde çalışabilirsiniz.

23) 15.05.2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı?ndan) ?TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ? doğrultusunda Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü?nden doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi alarak doku kültürü ile tohumluk üreticisi iş yeri açabilirsiniz.

24) 08.10.2005 tarih ve 25960 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?ndan) ?YETKİLİ SINIFLANDIRICILARIN LİSANS ALMA, FAALİYET VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ? ne göre yetkili sınıflandırıcı personel olarak çalışabilirsiniz.

25) 23.05.2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?KOZMETİK YÖNETMELİĞİ? doğrultusunda kozmetik ürünler üreten imalathane ve fabrikalarda Sorumlu Teknik Eleman olarak çalışabilirsiniz.

26) 21.04.2005 tarih ve 25793 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?PELOİDLERİN ÜRETİMİ VE SATIŞI HAKKINDA TEBLİĞ? e göre peloid üretim tesislerinde biyologlar mesul müdür olarak çalışabilirsiniz. İmalatçı-ihracatçılar kimyasal ve fiziksel analiz gerektiren ürünler için firmaların, laboratuvar elemanı olarak ürünün özelliğine göre Biyolog olarak da çalışabilirsiniz. Ayrıca bu laboratuvar elemanı şartları uygun olması halinde sorumlu denetçi olarak da görev yapabilmektedir.

27) 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİ? ne göre içme suyu işleme fabrikalarında mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

28) 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK? kapsamında doğal mineralli su tesislerinde mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

29) 20.05.2002 tarih 24760 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?KAN ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİ? ne göre mesul müdür olarak çalışabilirsiniz.

30) 30.12.2011 tarih 52388 sayılı Makam oluruyla yayımlanan ?DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ? ne göre Tetkik ve Analiz Sorumlusu ve Laboratuvar Teknisyeni olarak çalışabilirsiniz.

31) ?TÜRKİYE KÖK HÜCRE KOORDİNASYON MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ? ne göre Tarama ve Eşleştirme Birimi Personeli olarak çalışabilirsiniz.

 

BİYOLOGLARIN DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI

 

1)29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Milli Eğitim Bakanlığı?ndan) ?MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ?ne göre özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında ilk yardım dersini verebilmek için; en az yüksekokul mezunu olmak ve İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış ?İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası? sahibi olmak şartı getirilmiştir. Yeni yönetmeliğe göre İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası almış Biyologlarda özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında ilk yardım dersi verebileceklerdir.

2) 15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazete? de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?YÜZME    HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI    HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA    DAİR YÖNETMELİK? gereği yüzme havuzlarında teknik işler ve havuzun uygun şekilde    işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu  mesul müdür bulundurulması zorunludur. Ayrıca yüzme havuzlarında kullanılan suyu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yönden kullanıma hazırlayan, bu konuda eğitim almış ve en az lise mezunu kişiler havuz suyu operatörü olarak çalışabilmektedir.

3) 20.03.2010 tarih ve 27527 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ? ine göre üretim yerinde kimya veya sağlık alanında en az lisans/yüksek lisans eğitimi almış olanlar mesul müdür olarak çalışabilmektedir.

4) 15.12.2009 tarih ve 27433 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ? ine göre üretim yerinde kimya veya sağlık alanında en az lisans/yüksek lisans eğitimi almış olanlar mesul müdür olarak çalışabilmektedir.

5) 05.07.2005 tarih ve 25866 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Sağlık Bakanlığ?ından) ?KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ? gereğince  Banka ekibi: Banka ekibi, kök hücre işleme, ayrıştırma, dondurulması konularında eğitim görmüş sertifikalı bir hekim ile ikinci bir eleman olarak yine sertifikalı bir laboratuar teknisyeninden oluşur.

6) 09.12.2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Sağlık Bakanlığından) ?KAPLICA YÖNETMELİĞİ? gereğince kaplıca tesislerinde işletmecinin devamlı olarak işinin devamlı surette bulunmasına imkan olmayan hallerde mesul müdür olarak işin yürütülmesi mümkündür.  Mesul Müdür; sağlık eğitimi görmüş yüksekokul mezunundan olur.

7) 22.05. 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ?İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ? ne göre ilkyardım eğitim merkezlerinde ilkyardım eğitmeni olarak çalışabilirsiniz.

8) 10.06.1998 tarih ve 23368 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (Sağlık Bakanlığı?ndan) ? GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ? gereğince a) Mesul Müdür: Genetik Uzmanı veya pratisyen hekim)   Genetik Tanı Merkezi Sorumlusu: Klinik Genetik, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik dallarında uzman veya bilim doktoru unvanını almış bir tabib olması gerekir. Bu konularda uzmanlık veya bilim doktoru ünvanı olmayan, ancak bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte yurtiçi ve yurtdışında bu konularda çalışmaların yapıldığı bir merkezde beş yıl veya daha fazla bir süre çalışan ve yaptıkları çalışmaları ve yayınlarını belgeleyen ve belgeleri Komisyonca onaylanmış kişiler Genetik Tanı Merkezi sorumlusu olarak görevlendirilebilir.  c) Moleküler çalışmalar yapılacaksa, yurtiçi veya yurtdışında Moleküler Genetik konusunda çalışmaların yapıldığı bir merkezde bu konularda en az altı aylık uygulamalı bir eğitim programını tamamlamış ve bu çalışmalara dair uygulama ve müfredat programını da ihtiva eden belgeyi haiz tıbbi biyoloji ve genetik uzman veya genetik uzmanı veya doktorası olan bu belgeleri Komisyonca onaylanmış bir eleman,  d) Biyokimya laboratuvarı olacak ise yurtiçi ve yurtdışında Biyokimyasal Genetik konusunda çalışmaların yapıldığı bir merkezde bu konularda en az 6 aylık uygulamalı bir eğitim programını tamamlamış ve bu çalışmalara dair uygulama ve müfredat programını da ihtiva eden belgeyi haiz Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı veya doktorası olan ve bu belgeleri Komisyonca onaylanmış bir eleman bulunur.

NOT: 2010 yılından beri düzenlenen ve güncelleştirilen çalışma alanlarımızla ilgili bu listeye eklenecek başka mevzuatlar varsa haber veriniz.

Biyolog Yalçın DEDEOĞLU (Tıbbi Atık Uzmanı, Çevre Görevlisi, İlkyardım Eğitmeni, Uzman Öğretici)

Çalışan mezun öğrencilerimizin listesi için tıklayınız.

 
   

Taban Puanı

Biyoloji Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

30

389433

260,47493

30

397.646

272,12476

42

392,04377

286,37222

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.

Burs İmkanları

Bölümümüze ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere YÖK' ten burs desteği mevcuttur.

TÜBİTAK 2247 - C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) bursiyeri olma imkanı yine bölümümüze ilk 3 sırada ve/veya  ilk 200.000'den yerleşen öğrencilere tanınmaktadır.

Pedagojik Formasyon

2022-2023 Bahar yarıyılından itibaren 2. sınıf ve üzeri öğrencilerimiz lisans dersleri ile eş zamanlı olarak ve kendi istekleri doğrultusunda Pedagojik Formasyon eğitimi alabilmektedirler. 

Pedagojik formasyon eğitimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye erişmek için tıklayınız.

Staj

Ulusal Staj Programına kabul edilen öğrencilerimiz 1,2,3,4. sınıfta zorunlu stajlarını 20 iş günü olarak yapmak zorundadırlar. Ancak staj komisyonu karşısına 3. sınıfın 2. döneminden itibaren çıkar ve değerlendirilirler. Transkriptlerinde de 3. sınıfın 2. dönemine işlenir.

Ayrıca gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrencilerimiz, staj yapmak istedikleri kurumu kendilerinin ayarlaması şartıyla stajlarını yapabilmektedirler.

Ulusal Staj Programı web sayfası için tıklayınız.

Araştırma Laboratuvarlarımıza farklı üniversitelerden  gönüllü stajer öğrenci kabul edilmektedir. Bunun için çalışılmak istenen Öğretim Üyesinin ve Bölüm Başkanlığımızın bilgi ve onayı gereklidir.