bitirme tezlerinin sunulması kuralları

 • Bitirme tezi alacak olan öğrenciler Bölüm Başkanlığınca ilan edilen tarihlerde “Bitirme Çalışması Başvuru Formunu” doldurarak Bölüm Başkanlığına teslim ederler.
 • Bölüm Başkanlığı bitirme tezi alacak olan öğrenci sayısına bağlı olarak bölüm öğretim üyelerinin verebileceği maksimum bitirme tez sayısını (öğrenci kontenjanı) belirleyerek ilan eder.
 • Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen “Bitirme Çalışması Konusu İçin Bölümlere Başvuru” haftası içerisinde, öğretim üyelerinin öğrenci kontenjanına bağlı olarak, istedikleri öğretim üyesini danışman olarak seçip, bitirme tez konusunu alırlar ve Bitirme Çalışması Başvuru Formu ile birlikte Bölüm Başkanlığına teslim ederler.
 • Bitirme çalışması almak için Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunmuş, fakat herhangi bir sebeple tez danışmanı belirleyememiş olan öğrenciler, Bölüm Başkanlığının danışman olarak belirleyeceği öğretim üyesinden tez konusunu alırlar.
 • Bitirme tezi için Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunan öğrenciler ilgili yarıyıl içerinde bitirme tez konusunu almakla yükümlüdürler.
 • Bölüm Başkanlığı, bitirme tez konusu alan öğrenciler için,  içinde danışmanın da bulunduğu üç öğretim üyesinden oluşan bitirme tez jürisi oluşturur.
 • İlgili yarıyıl içerinde bitirme çalışmasına yazılmış olan öğrencilerin isimleri, tez konuları ve tez jürileri, bitirme tez formları ile birlikte Bölüm Başkanlığınca Dekanlık Makamına iletilir. Fakülte Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşen listeler ilan edilir.
 • Öğrenciler bitirme tezini danışman gözetiminde yürütürler.
 • Bitirme tezi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezler, Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihlerde Bölüm Başkanlığına ciltlenmiş olarak, tez teslim formu ile birlikte teslim edilir.
 • Bitirme tezleri,  Bölüm Başkanlığınca belirlenen program çerçevesince, öğrencinin yapacağı sözlü sunum ile tez jürisi tarafından değerlendirilir.
 • Ayrıca isteyen öğrenciler bitirme tezlerini poster sunumu olarak hazırlayabilirler.

SÖZLÜ SUNUM KURALLARI

 • Sunum süresi en fazla 15 dakika olacak şekilde hazırlanmalıdır. Kalan sürede jüri üyeleri tarafından soru sorulacaktır. Bir öğrenciye ayrılan sunum süresi 20 dakikadır.

 • Sunumlarda amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.

 • Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğelerle de desteklenmelidir.

 • Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler bölümümüzde bulunan dersliklerde hazır bulunmaktadır.

POSTER SUNUMU KURALLARI

 • Poster boyutu 70x90 veya 80x100 boyutlarında olmalıdır.

 • Posterde yer alacak başlıklar ve içerikleri aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanmalıdır

 • Başlık: Çalışmayı doğru tanımlayan, doğru genelleyen ve uzunluğu uygun bir başlık yazılmış olmalıdır.
 • Öğrenci ve Danışmanların İsimleri

 • Giriş: Araştırma konusunu, önemini konuyla ilgili yapılmış çalışma/bilgileri veren kısa bir girişten sonra araştırma amacı net olarak verilmelidir. 

 • Gereç ve Yöntem: Araştırma tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi/araştırma grubunda yer alanların sayısı, seçim yöntemi/seçim kriteri, analitik bir çalışmaysa bağımlı/bağımsız değişkenleri, veri toplama/ölçüm yöntemleri, etik konular (bilgilendirilmiş onam, etik kurul onayı vb.), kullanılan bilgisayar programı ve istatistik testler kısaca belirtilmelidir (görsel olması için uzun cümleler yerine alt başlıklarla kısaca verilebilir).

 • Bulgular: Bulgular açık, net, anlaşılır ve amaca uygun şekilde ortaya konulmalı, uygun sayıda tablo / grafik/resimlerle sunulmalı, istatistik sonuçlarla desteklenmelidir. Posterde gereç yöntem çok ayrıntılı verilmemeli poster bulgular ağırlıklı olmalıdır.  

 • Sonuç: Çalışmanın önemli sonuçları verilmeli, kısaca mevcut çalışmalarla karşılaştırılmalıdır. Bu sonuçlara dayalı olarak varsa çalışmanın yeni ve önemli açılımları ve öneriler ortaya konulmalıdır.

 • Teşekkür: Varsa destekleyen kişi (posterde isimleri yer alanlar hariç) ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.

 • Kaynaklar: Giriş/Sonuç bölümünde yararlanılan en temel kaynaklar verilebilir (daha küçük yazı karakterleri de kullanılabilir). 

 BÖLÜM BAŞKANLIĞI