bölüm tanıtım yazısı

Sevgili Öğrenciler,

Biyoloji Bölümü, 1974 yılında KTÜ Temel Bilimler Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.  İlk öğrencilerini 1984-1985 Eğitim-Öğretim yılında almıştır

Türkiye'deki Biyoloji Bölümleri arasında ilk akredite olan, bilimsel yayın ile kaliteli eğitim verme açısından ilk 10 içerisinde yer alan bölümümüz, tüm organizmaları kapsayan makroskobik boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar, bütün canlıların yapı ve fonksiyonlarını, gen mühendisliği ve biyoteknoloji gibi alanları da kapsayacak şekilde hayatın gizemlerini araştıran ve eğitim veren; uzman öğretim üyeleriyle, son teknolojilerle donanmış mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, zooloji, botanik ve bitki biyokimyası-fizyolojisi laboratuvarlarıyla faaliyet göstermektedir.

Biyoloji Bölümü, toplumun ve bilim dünyasının temel ilkelerini benimsemiş, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yaşam bilimleri alanında hem teorik hem de uygulama bilgileriyle donanmış, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin üretilmesi ve uygulanmasını görev edinmiş, toplum ihtiyaçlarına uygun bilimsel düşünceye sahip, cesaretli, girişimci niteliklerde biyologlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Biyoloji Bölümü ders programının farklı ilgi alanlarına yönelik içerikte olması, mezunların birçok alanda çalışabilmesi veya kendi işlerini kurabilmesi hususlarında çok büyük bir avantajdır. Dersler, laboratuvar uygulamaları yanında arazi çalışmaları ve teknik gezilerle de desteklenmektedir. Öğrencilerin aldıkları derslere uygun olarak gerek günübirlik arazi ve gerekse de 2-3 günlük teknik gezi programlarıyla her yıl ülkemizin değişik bölgelerine ve biyoteknoloji kuruluşlarına gidilerek öğrencilerin bilgi ve görgüleri artırılmaktadır.

Mezunlarımız, hem özel kuruluşlarda hem de kamu kurum ve kuruluşlarındaki araştırma merkezlerinde iş bulabilme imkanlarına sahiptir. Biyoteknoloji alanındaki hızlı gelişmeler biyologlar için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin staj yapma ve mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, devlet hastaneleri ve özel hastaneler (laboratuvarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi), özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları Ar-Ge ve/veya satış sorumlusu ve çevre danışmanı), bakanlıklar (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman, Sağlık, Milli Eğitim), Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Adli Tıp Enstitüsü, özel ve kamu aşı üretim merkezleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Turizm Tesisleri, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ, Öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir.

Bölümümüzdeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri çoğunluğu alanlarında Türkiye'de ilk sıralarda yeralan öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları, Bölüm altyapısını kullanarak TÜBİTAK, Bakanlıklar ve Üniversite destekli çeşitli araştırma projelerini yürütmektedir. Lisans ve lisans üstü öğrenciler bu araştırmalara katılabilmekte veya kendi önerdikleri çalışmaları laboratuvar sorumluları gözetiminde ortak olarak sürdürebilmektedir. Biyoloji Bölümü'nde flora, fauna, ekoloji, populasyon genetiği, biyolojik çeşitlilik ve çeşitliğin korunması, biyoteknoloji, proteomik, genomik, transkriptomik, sistematik, antimikrobiyal aktivite, sitogenetik, böcek patolojisi, biyolojik mücadele, biyopestisit geliştirme, gen ekspresyonu ve karakterizasyonu, bakteri genetiği, bitki fiyolojisi, çevre mikrobiyolojisi, hücre kültürü ve viroloji teknikleri, deney hayvanı kültürü, kültür kolleksiyonları, herbaryum, terraryum, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, moleküler genetik, zooloji, botanik gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları yapmış oldukları çalışmalarla bilim dünyası için ilk kez tespit edilen birçok yeni bitki türü bulmuşlardır. Ayrıca, birçok yeni bakteri türü ve viral suşlar da ilk kez bölüm öğretim üyeleri tarafından izole edilmiş, tanımlanmış ve adlandırılmıştır. Çeşitli fizyolojik mekanizmalar ilk kez yine bölüm öğretim üyelerinin yaptıkları çalışmalar sonunda ortaya çıkarılmıştır. Virüslere ait gen organizasyon ve komple genom haritalaması çalışmalarıyla çok sayıda virüsün genom özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Öğrencilerin çalışmları gerek üniversite gerekse çeşitli dış kaynaklı projelerle desteklenmektedir. Bölümümüzde düzenli olarak seminerler, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlenmekte ve bu bilimsel aktivitelere öğrencilerimizinde katılımı da sağlanmaktadır.

Bölümümüzde, isteyen öğrencilerimiz İngilizce hazırlık programı alabilmektedirler. Bu durum, öğrencilerin İngilizce eksikliklerinin giderilmesi ve İngilizce okuma ve anlama düzeylerinin arttırılmasını sağlamaktadır. Böylece, daha çok aranan mezunlar yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Mezunlarımızın, lisans eğitimleri süresince aynı zamanda pedagojik formasyon alabilmeleri, biyologların yeniden öğretmen olarak atanmalarının önünü açmıştır. Başarılı öğrenciler bitirme tezlerini uygulamalı olarak alabilmekte ve böylece, lisansüstü öğrencilere sunulan imkanlardan lisans düzeyinde yararlanabilmektedir. 

Avrupa'daki yüksek öğretim kurumları ile ikili anlaşmalar yapılarak gerek lisans, gerekse lisansüstü seviyede öğrencilerimize, Erasmus ve Lenardo da Vinci gibi eğitim programları kapsamında 1 yıl süre ile yurt dışında öğrenim imkanı sağlanmaktadır. Buna ilave olarak, Farabi değişim programı ile yurt içinde istedikleri yüksek öğretim kurumunda 1 yıl süreyle  öğrenim görme imkanı tanınmaktadır.

Biyoloji Bölümü'nde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre lisansüstü programlara girme imkânları son derece geniştir. Lisansüstü öğrenciler; modern imkânlarla araştırmalarını yapabilmektedir. Bu araştırmalardan elde ettikleri sonuçlarla yüksek lisans veya doktora tezlerini yapmakta ve bu verilerden gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde makaleler üretebilmektedir. Öğrencilerin çalışmalarını desteklemeye yönelik, gerek üniversite ve gerekse de TÜBİTAK kaynaklarından çeşitli projeler yürütülmektedir. Özellikle TÜBİTAK projeleri sayesinde öğrencilere burslar da verilebilmektedir.

Bölümümüz Lisans Eğitimine ilaveten Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Biyoloji Anabilim olarak Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimleri de vermektedir. Bölümümüz Öğretim üyeleri çeşitli İnterdisipliner Lisansüstü programlarda Lisansüstü ders vermekte ve tez yönetmektedir. Öğretim üyelerimizin Görev aldığı İnterdisipliner Lisansüstü Anabilim dalları:

  • Fen Bilimleri Enstitüsü: Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri ve İş  Sağlığı ve Güvenliği,
  • Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler