BAP06-lisansüstü tez projesi

Tanım ve kapsam

KTÜ bünyesinde yüksek lisans, doktora eğitimi veren enstitülere kayıtlı öğrencilerin Yüksek Lisans, Doktora, Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılıkta uzmanlık eğitimi yapan öğrencilerin ?Uzmanlık?, sanat alanında eğitim gören öğrencilerin ?Sanatta Yeterlik? tez projelerinin desteklendiği proje tipidir.

Başvuru koşulları

1. Bu tür projeler için başvuru aşamasında ilgili öğretim üyesinin danışman olarak atandığına dair ilgili enstitü yönetim kurulu kararının da sisteme yüklenmesi zorunludur.

2. Tez projesi başvurusu, tez konusunun ilgili Enstitü Yönetim Kurulu/Anabilim Dalı (tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık için) tarafından kabulünden sonra gerçekleştirilir. Tez konusu ile proje başlığının aynı olması zorunludur.

3. Bir öğrencinin sadece bir yüksek lisans ve bir doktora çalışması için destek alma hakkı vardır.

4. Tez projelerinde aşağıda açıklanan şartlardan birini sağlanması durumunda destek miktarı arttırılabilir (bakınız proje destek tutarı)

a) Tez öğrencisi TÜBİTAK 1002 projesinden ?C? puanı almış olmalıdır. Bu şartın BAP Birimi?ne başvuru yapmadan önce doktora, tıpta/eczacılıkta/diş hekimliğinde uzmanlık öğrencileri tarafından sağlanmış olması gerekir.

b) TÜBİTAK 1002 Projelerinden destek artış oranı alabilmek için tez öğrencisinin Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması zorunludur.

c) Doktora tez öğrencisi yüksek lisans tezinden yayın yapmış olmalıdır (WOS Q1, Q2, Q3 veya Q4 sınıfı).

ç) Tez projesi Üniversite-Sanayi veya Üniversite-Kamu İş Birliği Projesi kapsamında olmalıdır.

  • Destek alınan projelerinin içeriğinin sunulan tez projeleri konusuyla/içeriğiyle birebir aynı olması gerekmektedir.

5. Enstitülerde yüksek lisans öğrenci başvurularının yüksek lisans yasal sürelerinin ilk yarısı içerisinde, doktora öğrencilerinin tez önerilerinin Enstitü Yönetim Kurulu?nca kabul edilmesinden sonra 12 ay içerisinde tez proje başvurusu yapmaları gerekir. Tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin ise tez projesi başvuruları için yasal uzmanlık sürelerinin son bir yılına (12 ay) girmemiş olmaları gerekir.

6. Tez projeleri için üniversitemiz mensubu olan ve ilgili enstitü veya uzmanlık tezleri için dekanlığın onayı ile tez danışmanlığına atanmış olan öğretim üyeleri başvuru yapabilir.

7. Üniversitemiz personelinin başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi durumunda, tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın Karadeniz Teknik Üniversitesinden bir öğretim üyesi olması gereklidir.

8. Lisansüstü öğrenci danışmanının herhangi bir nedenle değişmesi durumunda eski ve yeni danışmanların uygun görüşleri alınmak şartıyla projenin yürütücülüğü komisyon kararıyla yeni danışmana devredilebilir. Eski ve yeni öğrenci danışmanlarının anlaşmazlık durumunda ise söz konusu proje komisyon kararıyla iptal edilir ve alınan malzemeler yine komisyon kararıyla ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığına verilebilir.

9. Proje yürütücüsü son 10 yıl içerisinde almış olduğu BAP proje desteklerinden ürettiği yayınları AVESIS sistemine işlemiş ve çıktılarını aynı sistemine yüklemiş olması gerekir.

Proje yürütücüsü ve proje ekibi

Projelerde yer alan yürütücü ve araştırmacıların tamamı proje ekibini oluşturur. Öğretim elemanlarının projelerde yürütücü olabilmesi için doktora, tıpta/diş hekimliğinde/eczacılıkta uzmanlık, sanatta yeterlik unvanlarını almış olmaları ?Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik? gereğince zorunludur. Sadece KTÜ mensupları proje yürütücüsü olabilir.

Üniversitemiz mensubu 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu?na tabi akademik personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabi tüm personel, üniversitemizde eğitimlerini sürdüren lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitemiz mensubu olmayan kurum dışı ulusal veya uluslararası tüm bilim insanları araştırmacı olarak görev alabilirler. Projelerde çalışacak olan araştırmacıların belirlenmesi tamamen yürütücünün sorumluluğu ve inisiyatifindedir.

Bu proje türünde, sözleşmeli personel çalıştırılamaz.

Bu projelerde bursiyer çalıştırılabilir. Bursiyer çalıştırma ilkeleri aşağıda özetlenmiştir:

a) Projeler kapsamında çalıştırılacak bursiyerlerin KTÜ?de tezli yüksek lisans veya doktora programında olması ve programda yasal süresi içinde olması gerekmektedir.

b) Projeler kapsamında bursiyer ödemesine yönelik ek bütçe verilmez.

c) Projenin başvuru aşamasında BAP Komisyonu tarafından bursiyer ödemesine yönelik onaylanan süre uzatılamaz.

ç) Bir bursiyer aynı anda birden fazla projede bursiyer olarak görev alamaz.

d) Lisansüstü tez projeleri kapsamında yapılacak bursiyer ödemeleri, lisansüstü tez projeleri için ilgili yönetmelikle belirlenen harcama sürelerini aşmamak üzere gerçekleştirilebilir. Onaylanan Bursiyerlik süresi ve bütçesi elverse dahi ilgili yönetmelikte belirtilen harcama süreleri dışında bursiyer ödemesi gerçekleştirilmez.

e) Bursiyer ödemeleri için onaylanmış bütçe tutarları, diğer bütçe kalemlerine aktarılmaz. Aynı şekilde diğer bütçe kalemleri için onaylanmış bütçe tutarları da bursiyer ödemelerine yönelik harcama kalemlerine aktarılamaz.

f) Burs ödeme üst miktarları YÖK Yürütme Kurulu kararı doğrultusunda proje hesabından ödenmek üzere, yüksek lisans öğrencileri için aylık brüt 6.000 TL, doktora öğrencileri için aylık brüt 9.000 TL olmak üzere toplam 12 aydır. Bursiyerlere yönelik ödemeler brüt tutardan SGK pirimi ve benzeri yasal kesintilerden sonra kalan tutar üzerinden gerçekleştirilir. BAP Komisyonu kararı ile Burs miktarına yönelik yapılacak güncellemeler devam etmekte olan projeler kapsamındaki bursiyer ödemelerine yansıtılmaz.

g) Bursiyer için belirlenen burs miktarı, görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde bursiyere ait banka hesabına yatırılır.

h) Bursiyer olarak çalıştırılacak lisansüstü öğrenim öğrencileri için aşağıdaki şartlar aranır:

1) Türkiye?de ikamet etmek.

2) Kırk yaşından gün almamış olmak.

3) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.

4) Aynı dönemde YÖK ve/veya TÜBİTAK desteği kapsamında herhangi bir burs veya ücret almıyor olmak.

5) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.

ı) Bursiyerlerin burslu oldukları dönem içerisinde Üniversitemizde kayıtlı öğrenci statülerini korumaları ve proje yürütücülerinin de uygun görmesi kaydıyla ulusal veya uluslararası ikili iş birliği/değişim programları kapsamında diğer üniversite veya araştırma enstitülerine altı ayı geçmeyecek ziyaretleri bursluluk statülerini değiştirmez. Bu tür araştırma ziyaretlerinin, proje yürütücüleri tarafından seyahatten en geç dört hafta önce gerekçesiyle birlikte BAP Koordinasyon Birimi?ne bildirilmesi zorunludur.

i) Herhangi bir gerekçe ile onaylanan süreden önce bursiyerlik statüsü bitecek veya projeden ayrılacak Bursiyerin, bursiyerlik statüsünün bitmesinden veya projeden ayrılmasından en geç 10 gün öncesinde proje yürütücüsü tarafından Bursiyer Çıkarma Formu ile BAP Koordinasyon Birimine bildirilmesi zorunludur. Bursiyerin aynı zamanda projeden ayrılacak olması durumunda proje yürütücüsü tarafından Birime yapılacak bildirimle eş zamanlı olarak BAPSİS sistemi üzerinden Proje Ekibinde Değişiklik talebinde bulunması da zorunludur.

j) Yasal ihbar bildirim süresi geçtikten sonra projeden ayrılan bursiyerin ödenmiş yasal kesintileri ve 5838 Sayılı Kanun?un 4. maddesi ile 5510 sayılı SGK Kanununun 102. maddesinde değişiklik yapılarak; sigortalının işten ayrılması durumunda SGK? ya işten ayrıldığı tarihten itibaren ilk 10 (on) gün içerisinde bildirimde bulunulmaması durumunda uygulanacak cezai müeyyide proje Yürütücüsüne rücu ettirilir.

k) Proje yürürlükte iken lisansüstü eğitimi sona eren bursiyerin sözleşmesi sonlandırılır ve burs ödemesi durdurulur. Ancak bu durumda olan kişiler lisansüstü tez projeleri dışındaki projeler için herhangi bir bursiyer ödemesi yapılmaksızın projedeki görevlerine araştırmacı olarak devam edebilirler. Lisansüstü tez projeleri dışındaki projeler için bu kişilerin proje yürürlükte iken üniversitemizde yeni bir tezli lisansüstü eğitim programına kayıt yaptırmaları durumunda, proje yürütücüsünün talebinin BAP Komisyonu tarafından uygun bulunması halinde aynı proje kapsamında tekrar Bursiyer statüsü kazanmaları mümkündür. Bu durumda bursiyere projenin onaylanan içeriğine uygun olarak kalan bursiyer süresi ve bursiyer bütçesine uygun olarak burs ödemesi gerçekleştirilir.

l) Lisansüstü eğitimi sona eren öğrencinin proje yürütücüsü tarafından 14. Maddede belirtilen ilkelere uygun olarak BAP Koordinasyon Birimine bildirilmesi zorunludur.

m) Bursiyer görevlendirilen projenin herhangi bir sebeple dondurulması halinde, projenin yeniden başlatılacağı tarihe kadar burs ödemesi yapılmaz. BAP Komisyonu kararı ile iptal edilen projeler kapsamında ise bursiyerlik görevi doğrudan sonlandırılmış sayılır.

n) Bursiyerin SGK giriş işlemlerinin başlatılması için;

1) Bursiyer Başlatma Formu

2) Bursiyer Kimlik fotokopisi

3) Güncel tarihli Öğrenci belgesi

4) Müstehaklık Belgesi (e-devlet üzerinden)

o) Bursiyer ödemesinin başladığı aydan itibaren, takip eden aylarda Bursiyer Aylık Beyan Formu ve güncel tarihli Öğrenci Belgesi her ayın 5?ine kadar yürütücü tarafından doldurularak BAP Koordinasyon Birimi?ne iletilmelidir. Formların iletilmemesi halinde burs ödemesi yapılmaz.

ö) 5510 Sayılı Kanun gereğince sağlık raporu alan SGK?lı personelin istirahat süresinin, işverenlerce elektronik ortamda ?Sosyal Güvenlik Kurumu?na bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca ilgili kanun kapsamında bu bildirimin süresinde gönderilmemesi durumunda idari para cezası uygulanması da öngörülmüştür. Üniversitemizin cezai bir durumla karşı karşıya kalmaması için herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor alan proje bursiyerinin sağlık raporunu aldığı gün ilgili raporun bordrosuna işlenmesi ve BAP Koordinasyon Birimine bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gerekli bildirimin yapılmasına yönelik sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.

Görev alınabilecek proje sayısı

Üniversitemiz öğretim üyeleri ve doktora, tıpta/eczacılıkta diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlik unvanlarını almış öğretim elemanları aynı anda dört adet BAP06 projesi yürütebilir. Bu proje türünde, araştırmacı olarak görev alma sayısında bir sınırlama yoktur. Ancak bir öğrencinin BAP Biriminden sadece bir yüksek lisans ve bir doktora çalışması için destek alma hakkı vardır.

Proje süresi

Proje süresi (ek süre ile birlikte) en fazla 36 ay olabilir. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onayı ile en fazla altı aya kadar devam ettirilir. Proje işleyişinin yasal süreler içinde tamamlanmasını engelleyecek şekilde ortaya çıkan, proje yürütücüsünün veya araştırmacıların hastalığı, doğal afet, materyal temininde sıkıntı yaşanması ve benzeri gibi komisyonca uygun görülecek mazeretler sonucunda proje yürütücüsünün başvurusu ve komisyon kararı doğrultusunda proje askıya alınabilir.

Proje destek tutarları

1. Proje destek tutarları aşağıda özetlenmiş ve destek artış oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

a) Yüksek Lisans Tezi                                                :60.000 TL

b) Tıp/Eczacılık/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi       :80.000 TL

c) Doktora Tezi                                                          :100.000 TL

EK DESTEK SAĞLAYACAK FAALİYET

DESTEK ARTIŞ ORANI

TÜBİTAK 1002 projesi C notu (tez öğrencisinin proje yürütücüsü olması durumunda)

 

 

Mevcut destek miktarı x 1.5

 

Doktora tez sahibi öğrencinin yüksek lisans tez çalışmasından makale yapmış olması (WOS Q1, Q2, Q3 veya Q4 sınıfında bir dergide)

Üniversite-Sanayi veya Üniversite-Kamu İş Birliği Projelerinde araştırmacı olmak

 

2. BAP06 projelerinde piyasa araştırma tutanağı sonuçlarına veya zorunlu nedenlerle ortaya çıkabilecek durumlara göre ek bütçe talebinde bulunulabilir. Proje kapsamında zorunlu nedenlerle ortaya çıkabilecek ek bütçe talepleri BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Ek bütçe miktarı proje bütçesinin en fazla %50’si ile sınırlıdır.

3. Bursiyer ücretleri, projenin yürütülebilmesi için zorunlu olan diğer giderlere yönelik bütçeye ayrıca eklenir.

4. Kırtasiye ve baskı alımı giderleri için sağlanabilecek destek tutarı en fazla 3.000 TL’dir. Kırtasiye kaleminden sadece toner ve kağıt alınabilir.

5. Kongre/sempozyum desteği, katılım ücreti dahil için 5.000 TL’dir. Kongre/sempozyum desteği; ulusal/uluslararası hakemli konferans/ sempozyumlarda sözlü olarak sunulması kabul edilmiş olan bildiriler için geçerlidir. Sunulacak bildiri veya bildireler, yürütülen proje ile ilgili olmalı ve proje çıktılarına doğrudan katkı sağlamalıdır.

6. Kongre/sempozyum desteği gerekli durumlarda arazi/saha çalışmaları için kullanılabilir.

Başvuru takvimi ve süresi

Proje başvuruları, herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın internet üzerinden proje otomasyon sistemi (KTÜ, BAPSİS; https://bapsis.ktu.edu.tr/Default2.aspx) kullanılarak yapılır. Proje başvurusu yapmak için, proje yürütücülerinin ve proje ekibinde yer alan öğretim elemanlarının, Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemindeki (AVES; https://avesis.ktu.edu.tr/) bilgilerini güncellemiş olmaları ve daha önce almış oldukları proje desteklerinden yaptıkları yayınları AVES sistemine işlemiş olmaları şarttır. Üniversitemiz öğretim elemanlarının, BAP Proje Otomasyon Sistemi kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Akademik Veri Yönetim Sistemi için kullanılan bilgilerle aynıdır. Kullanıcı bilgilerini bilmeyen öğretim elemanları, öncelikle personel otomasyon sistemindeki kadro ve akademik unvanlarının yanı sıra, telefon, aktif kullandıkları kurumsal (@ktu.edu.tr uzantılı) e-posta adresi bilgilerinin tam ve güncel olduğunu teyit etmeleri gerekmektedir. Kurumsal e-posta adres ve şifre bilgisi sorunları için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı?na başvurulabilir. BAP otomasyonu üzerinde, proje yürütücülerinin görev aldıkları projelerdeki gelişme raporu ve sonuç rapor taahhütlerini yerine getirmeleri şarttır. Bu görevlerini zamanında yerine getirmeyen öğretim elemanları, görevlerini yerine getirinceye kadar yeni bir proje başvurusu veya mevcut projeleri ile ilgili talepleri otomasyon tarafından durdurulur.

Proje başvurusu için gerekli belgeler

Yürütücülerin aşağıdaki belgeleri proje başvurusu sırasında otomasyona yüklemesi zorunludur;

1. Proje Başvuru Formu: BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) ?Gerekli Belgeler? sekmesinden temin edilecek formlar doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

2. Kurum Dışı Projenin ?C? Notu Alındığını Gösteren Belge: TÜBİTAK 1002 projesinden ?C? notu alındığını belgeleyen bir yazı

3. Tez Projeleri İçin Enstitü/Dekanlık Tez Konusu/Projesi Kabul Yazısı: Tez projeleri için, Tez konusu ile ilgili proje, lisansüstü eğitimin yürütüldüğü ilgili enstitü müdürlüğü veya fakülte dekanlığı tarafından da onaylanmış olmalıdır. İlgili birimin verdiği Tez Konusu onay yazısının, proje otomasyon sistemine başvuru sırasında yüklenmesi gerekmektedir.

5. Tez Projeleri için Danışman Atama Yazısı: Yüksek Lisans ve Doktora Tez projesi başvurusunda ilgili enstitünün danışman atamasının yapıldığına dair yönetim kurulu kararı yazısı sisteme yüklenmelidir. Uzmanlık tezlerinde ilgili birimin dekanlığından alınacak olan uzmanlık tezi danışmanı atama yazısının başvuru aşamasında yüklenmiş olması gerekir.

6. Protokol: Sanayi veya kamu sektörü ile iş birliği yapılması durumunda her iki kurum arasında proje yöneticisi ile ilgili kurum yöneticisi arasında hazırlanmış protokol

7. Etik Kurul İzin Belgesi: Yapılacak başvurularda, çalışma gereğince etik kurul izin belgelerinin alınması gerekiyor ise önceden bunun temin edilmesi gerekmektedir.

8. Proforma Fatura veya Teklif Mektupları: Projenin başvuru aşamasında, satın alınması planlanan cihaz ve sarf malzemelerin proforma faturalarının/fiyat tekliflerinin alınmış olması gerekir. Başvuru sırasında, bu proformaların proje otomasyon sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin ?Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi? ne hitaben düzenlenmiş ve firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış olması gerekmektedir.

9. Teknik Şartname: Proje başvurusunda satın alınma işlemi yapılacak olan alet, cihaz, sarf malzemeleri ve hizmet alımı için alınacak alet, cihaz, malzeme ve hizmetin vasıflarını detaylandırılmış olarak ortaya koyan teknik şartnamelerin hazırlanıp (Şartnameler bir markaya göre hazırlanamaz) sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir. Seyahat dışındaki tüm harcama kalemleri için teknik şartname bulunması zorunludur.

10. Bursiyer Talebi Bilgi Formu: BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) ?Gerekli Belgeler? sekmesinde bulunan ?Bursiyer Talebi Bilgi Formu? doldurulup sisteme yüklenmelidir.

Proje önerisi değerlendirme süreci

Proje önerileri için değerlendirme süreçlerinde aşağıda maddeler halinde sıralanmış adımlar izlenmektedir;

a) Proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla proje ofisi tarafından ön değerlendirmeye alınır.

b) Ön değerlendirmeden geçen projeler Koordinatöre gönderilir.

c) BAP Koordinatörü tarafından projenin araştırma alanı dikkate alınarak komisyon üyelerine değerlendirilmek üzere gönderilen BAP06 projeleri, ilgili komisyon üyesi tarafından incelenir.

ç) Komisyon üyesi proje önerisini kendisi değerlendirilebilir veya gerek gördüğünde hakem ataması da yapabilir (Proje önerisinin gönderildiği hakemlerin akademik unvanları, proje yürütücüsüne eşdeğer veya daha yüksek olmalıdır).

d) Komisyon üyesinin proje önerisinde eksiklik tespit etmesi halinde gerekçesini yazmak şartıyla proje yürütücünden düzeltme (revizyon) isteyebilir. Bir ay içerisinde revizyonu yapılmayan proje önerileri iptal edilir.

e) Değerlendirmesi tamamlanan proje önerileri komisyon gündemine gönderilir. Komisyon toplantısında ilgili komisyon üyesi proje önerisi hakkında görüşlerini veya hakem görüşlerini ifade ettikten sonra, komisyon başkanı tarafından söz konusu proje önerisi her yönüyle tartışmaya açılır. Komisyon, ileri sürülen görüşler doğrultusunda başvurunun desteklenmesine, düzeltilmesine ya da reddedilmesine karar verir. Komisyon, proje başvurusunda önerilen bütçeyi azaltabilir, arttırabilir, önerideki talepleri kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya projenin süresinin, türünün, adının değiştirilmesini talep edebilir. Komisyon, projelerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli gördüğü durumlarda proje ekibi ile panel düzenleyebilir.

Proje harcama kalemleri

Başvuru aşamasında, projelerin bütçeleri, destek koşullarında belirlenmiş olan üst limitlerin üzerinde olamaz. Otomasyon sistemi üst limiti geçen durumlarda başvurunun tamamlanmasına izin vermez.

BAP Birimi tarafından desteklenecek olan projelerde bulunabilecek olan harcama kalemleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Laboratuvar sarf malzemesi ve özel malzeme (ilaç alımları hariç) alımı giderleri

b) Laboratuvar cihazları alımı giderleri

c) Hizmet alımı giderleri (Analiz, anketör gibi)

ç) Kırtasiye ve baskı alımı giderleri için destek tutarı 3.000 TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane ve benzeri organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal veya fotokopi gibi giderler için bu sınırlama dikkate alınmaz

d) Canlı hayvan ve yem alımı giderleri

e) Yurtiçi Yolluk giderleri: Arazi/saha çalışmaları için yolluk, gündelik, konaklama ve seyahat amaçlı araç kirası (Şoförler Odasından alınacak rayiç bedel belgesi ile), kongre/sempozyum için yolluk, gündelik, konaklama ve katılım desteğinin verilebilmesi için proje ekibinden bir kişinin ilgili etkinliğe fiili olarak katılımı ve katılım belgesinin BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur.

f) Kongre/Sempozyuma katılım desteğinden faydalanabilmek için (1) proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin onaylanmış olması, (2) katılım tarihinden en az 15 gün önce, talep dilekçesinin ve ekinde katılım daveti, birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük izin onaylarının BAP Birimine teslim edilmesi, (3) katılım belgesinin, seyahat ile ilgili harcama belgelerinin ve geçici görev yolluğu bildiri formu doldurularak BAP Birimine teslim edilmesi zorunludur.

g) Yazılım (Üniversitemizce lisanslanmış olan yazılımlar hariç) alımı giderleri.

h) Yüksek kapasiteli iş istasyonu

ı) Projelerden bilgisayar ve yazıcı satın alımı yapılamaz.

j) Komisyon tarafından onaylanan makine-teçhizat, sarf malzemesi ve benzeri diğer harcama kalemlerindeki tutarlar yolluk bütçesine aktarılamaz.

k) Yeni talep edilen bütçe kalemleri dikkate alınmaz.

l) Burs ödeme üst miktarları YÖK Yürütme Kurulu kararı doğrultusunda proje hesabından ödenmek üzere, yüksek lisans öğrencileri için aylık brüt 6.000 TL, doktora öğrencileri için aylık brüt 9.000 TL olmak üzere toplam 12 aydır. Bursiyerlere yönelik ödemeler brüt tutardan SGK pirimi ve benzeri yasal kesintilerden sonra kalan tutar üzerinden gerçekleştirilir. BAP Komisyonu kararı ile Burs miktarına yönelik yapılacak güncellemeler devam etmekte olan projeler kapsamındaki bursiyer ödemelerine yansıtılmaz.

m) Bursiyer ücretleri, projenin yürütülebilmesi için zorunlu olan diğer giderlere yönelik bütçeye ayrıca eklenir.

Desteklenen projeler için gerekli belgeler

Aşağıdaki belgeler projenin Komisyon tarafından onaylanmasından sonra en geç iki ay içerisinde BAP Birimine teslim edilmelidir:

1) Proje Sözleşmesi: BAPSİS otomasyon sisteminden alınacak bilgisayar çıktısının ilgili alanları doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

2. Proje Başvuru Formu: BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) ?Gerekli Belgeler? sekmesinden temin edilecek formlar doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

Proje gelişme ve sonuç raporları

Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren gelişme (ara) raporları 12 aylık dönemlerde sisteme yüklenmelidir (Gelişme raporlarının sisteme zamanında yüklenmemesi halinde sistem tarafından otomatik olarak satın alma faaliyetleri durdurulur). Sonuç raporu olarak yüksek lisans ve doktora tezi projeleri için ilgili enstitü tarafından onaylanmış, Tıp/Eczacılık/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tezi projeleri için ilgili fakülte tarafından onaylanmış tez verilir.

Tezin içerisinde çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeli, bu ifadeler aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ???

This work was supported by Office of Scientific Research Projects of Karadeniz Technical University. Project number: ...........

Bu ifadeye yer verilmeyen tezler, sonuç raporu olarak değerlendirmeye alınmaz ve yeniden hazırlanması istenir. Tezin ciltli ve imzalı bir nüshası elden BAP Birimine teslim edilmelidir. Sonuç raporu, Komisyonun ilgili üyesi tarafından değerlendirilir veya gerek görüldüğünde incelenmek üzere hakem/hakemlere gönderilir. Projenin başarılı olup olmadığına, Komisyon tarafından karar verilir.

Yayınlarda proje desteklerinin ve adres bilgilerinin gösterimi

BAP tarafından desteklenen projeler kapsamında bilimsel yayın üretilmesi durumunda, üniversitemiz mensubu araştırmacıların Karadeniz Teknik Üniversitesi?ni adres göstermeleri ve BAP desteğini belirtmeleri zorunludur. Projelerden üretilen yayınlarda araştırıcılar adres bilgisini verirken, Üniversitenin adını İngilizce hazırlanan yayınlarda ?Karadeniz Technical University?, Türkçe yayın yapan dergilerde ise ?Karadeniz Teknik Üniversitesi? şeklinde vermelidir.

Çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini ifade etmek için İngilizce hazırlanmış makalelerde:

This work was supported by Office of Scientific Research Projects of Karadeniz Technical University. Project number: ...........

Türkçe hazırlanmış makalelerde:

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ???

cümleleri kullanılmalıdır.

Proje sonuçlarının yayımlanması

BAP06 Lisansüstü Tez Proje sonuçlarının yayımlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır.

1. Proje sonuçlarının projenin tamamlanmasından sonra en geç üç yıl içinde ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde tam metin makale olarak ya da periyodik olarak düzenlenen ulusal/uluslararası hakemli konferans/sempozyumlarda bildiri olarak yayınlanması gerekir.

2. Sonuçlardan patent alınmış projeler için yayın gerçekleştirilmesi şartı aranmaz.

3. Yeni bir proje gerçekleştirecek veya araştırmacı olarak yeni bir projede görev alacak proje yürütücülerinin süresi içerisinde yürüttükleri projenin yayın koşulunu sağlamış olması zorunludur. Proje yürütücülerinin koşulları sağlamaya yeterli sayı ve nitelikteki yayınlarının basım aşamasında olduğunu belgelemeleri gerekir.

4. Öngörülen süre dolmasına rağmen yayın şartlarını yerine getirmeyen proje yürütücülerine komisyon kararına bağlı olarak iki yıla kadar herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Süresi içerisinde yayın yükümlülüklerini yerine getirmeyen proje yürütücülerinin varsa görev aldıkları devam etmekte olan proje faaliyetleri devam ettirilir, ancak ilgili araştırmacılar bu süreçte yeni bir proje başvurusu gerçekleştiremez ve herhangi bir yeni projede araştırmacı olarak görev alamazlar. Bu kapsamda uygulanacak yaptırım süreleri, varsa yürütücü veya araştırmacı olarak görev aldıkları devam etmekte olan projelerin tamamlanması tarihinden itibaren başlatılır.