stratejik amaç ve hedefler

Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1 Eğitim - Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi

Hedef 1.1- Bölüm web sayfasında tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilerek tanınırlığı arttırmak

Hedef 1.2- Öğrencilerin mesleki becerilerini arttıracak gezi, sempozyum, etkinlik ve eğitimleri arttırmak

Hedef 1.3- Bölümdeki öğretim üyesi ve araştırma görevlisi sayısını arttırmak

Hedef 1.4- Öğrenciler arasında proje yarışmaları düzenlemek

Hedef 1.5- Öğrencilerin dersteki verimlerini arttırmak

Hedef 1.6- Mezunlar sisteminin bölüm web sayfasında aktif olarak kullanılmasını sağlamak

Hedef 1.7- Bölümün ders içeriklerinin güncel tutulması sağlamak

Hedef 1.8- Bölümün ulusal kuruluşlarca akreditasyonunu sağlamak

Hedef 1.9- Sektör temsilcilerinin düzenleyip yürüteceği sertifikalı derslerin oluşturulması

Hedef 1.10- Öğrencilerin iletişim becerilerinin arttırılması

     

AMAÇ 2 Araştırma Kapasitesinin Arttırılması

Hedef 2.1- Öğretim üyelerini bilimsel yayın çıkarmaya teşvik etmek

Hedef 2.2- Öğrencilerde girişimcilik bilincini oluşturacak faaliyetleri arttırmak

Hedef 2.3- Öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin proje grupları oluşturmasını sağlamak

Hedef 2.4- Kütüphanedeki kaynakların sayı ve çeşitliliğini arttırmak

Hedef 2.5- Laboratuvar sayısını arttırırmak ve öğrencilerin pratik eğitimini geliştirmek

Hedef 2.6- Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma grupları oluşturmasını sağlamak

Hedef 2.7- Bölümün teknik ve araştırma altyapısını arttırmaya yönelik projeler yazılarak maddi destekler elde etmek

Hedef 2.8- Patent ve faydalı modellere yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak

 

AMAÇ 3 Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Hedef 3.1- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik teknolojik ve fiziki altyapıyı oluşturmak ve güçlendirmek

Hedef 3.2- Paydaşlarla olan ilişkileri ve iş birliğini sürekli geliştirmek

Hedef 3.3- Akademik personelin motivasyonunu ve bağlılığını destekleyen daha verimli bir çalışma ortamı sunmak

Hedef 3.4- Kurumsal gelişime katkıda bulunabilecek sosyal etkinlik ve düzenlemeleri yapmak

Hedef 3.5- Akademik personelin memnuniyet düzeyini her yıl yapılacak anket çalışmaları ile ölçerek tespitini yapmak

 

AMAÇ 4 Uluslararası Tanınırlığının Arttırılması

Hedef 4.1- Bölümün eğitim ve araştırma faaliyetlerinde uluslararası ilişkileri güçlendirmek

Hedef 4.2- Akademik personelin uluslararası hareketliliğini artırmak

Hedef 4.3- Öğrencilerin uluslararası hareketliliğini artırmak

Hedef 4.4- Akademik personeli uluslararası proje hazırlamaya teşvik etmek

Hedef 4.5- Eğitim programının uluslararası niteliklere uyumunu sağlamak