hakkımızda

Kuruluş ve Tarihçe

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22.02.2011 tarih ve 008075 sayılı yazısı ile Of Teknoloji Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Bölümümüz 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Verilen Derece

Enerji Sistemleri Mühendisi (Lisans)

Kabul ve Kayıt Şartları

Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen lisans programlarına öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.

1.Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir:

a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diplomayı veya resmi belgeyi ibraz etmek,

b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenen öğrenim ücretini yatırmış olmak,

2. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Öncel Eğitimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmamıştır. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve İngilizce gibi dersler için, her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Dereceye Yönelik Kurallar

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve  genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olmalı, Yaz döneminde 60 iş günü stajını Of Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesine göre tamamlamalı.

Programın Profili

Alanında uzman genç ve dinamik bir akademik kadro sahip olan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde geniş kapsamlı ve uygulamalı eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bölümümüz enerji için verimli, güvenilir ve sürdürülebilir ortam hazırlayan, teknolojiden çevreci ve bilimsel bir yaklaşımla yararlanan  ve araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünmeyi özümsemiş nitelikli bilim insanı yetiştiren bir bölüm olmayı kendine amaç edinmiştir. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü enerji konusunda duyarlı, doğayı seven, istekli ve yaratıcı, çevreye ve bilime saygılı, yenilikçi, üretmeyi ve uygulamayı seven, enerji üretiminde; kaynaktan son kullanıma kadar sürecin tüm aşamalarını planlayabilen, yönetebilen, mezunlar yetiştirmeyi özgörev olarak kabul etmiştir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

Bir ders için yarıyıl uygulamasında yarıyıl içinde, en az bir ara sınav yapılır. Bununla birlikte ders içindeki proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar, ilgili birim kurulu kararıyla ara sınav yerine geçebilir.

Yarıyıl/yılsonu bitirme veya bütünleme sınavının ders başarı notuna katkısı %50'dir.

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az % 80'ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.

Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı % 50'dir. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 45 puan alamayan öğrencilerin, yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir.

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve daha büyük olan öğrenciler (DC) harf notlu derslerinden de başarılı kabul edilirler.

Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olmayan öğrenciler de o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve  genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.0 olmalı, yaz döneminde 60 iş günü stajını Of Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesine göre tamamlamalı.

Mezunların İstihdam Profilleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Bor Enstitüsü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ), Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı, Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK), BM Hidrojen Enstitüsü, TCDD, Taş Kömürü,  vb. gibi kamu kurumlarında, enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm özel sektör alanlarında, Mezunların Pedagojik eğitim almaları halinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik, Endüstri Meslek, Anadolu Meslek Liselerinde ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde ilgili bölümlerinde "Teknik Öğretmen" olarak, görev yapabileceklerdir.

Bölüm Olanakları

Bölümümüz bünyesinde 5 adet 96 kişilik derslik, 2 adet 60 kişilk bilgisayar laboratuvarı, 1 amfi ve 4 laboratuvar mevcuttur. Ayrıca KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü bünyesinde yürütülen, Rüzgâr ve Güneş Enerjisinin kullanımına yönelik bir proje kapsamında kurulan Rüzgâr ve Güneş İstasyonları ve ayrıca yakın çevrede bulunan Hidroelektrik santrali, öğrencilerin uygulamaya yönelik eğitimine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Fakültemizin hemen yanında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarında öğrencilerin barınma olanakları mevcuttur. Yurt binasında kantin, kafeterya ve yemekhane bulunmaktadır. Yine Fakülte bünyesinde bulunan 1 futbol, 1 tenis ve 1 basketbol sahaları ile okul saatleri dışında da öğrencilerin spor yapmasına uygun imkânlar sunulmaktadır.

Bitirme Çalışması

Bitirme çalışması dersine yazılabilmenin ön şartı başka bir derse bağlı değilse, ayrıca bir şart aranmadan altıncı yarıyılın sonunda bitirme çalışması konusu verilebilir. Bitirme çalışması veya yerine geçecek çalışmaların yapılması ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar Of Teknoloji Fakültesi Kurulu tarafından belirlenir. Bitirme Çalışmalarına İlişkin Esaslar ve Değerlendirme Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Uygulama Yönergesine göre yapılır.

 

Eğitim Dili

Türkçe

Program Amacı

Matematik, fen ve mühendislik bilgisine ve uygulama becerisi sahip mühendisler yetiştirmek. Problem çözebilme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi kazandırmak. Gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. Yeni teknolojiler öğretmek. Çevre dostu ve enerjiyi etkin ve verimli kullanan mühendisler yetiştirmek.

 

Program Öğrenme Çıktıları

1- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

2- Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi

3- İstenen gerçekçi gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi

4-Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

5-Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

6-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

7-Etkin iletişim kurma becerisi

8-Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

9-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci

10-Çağın sorunları hakkında bilgi

11-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi

Normal Eğitim Süresi

Sekiz yarıyıl(dört yıl).