misyon ve vizyon

Maliye programının amacı, kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmektir.

Maliye Programı; kamu maliyesi, kamu ekonomisi, vergi, iktisat, muhasebe, istatistik ve hukuk ağırlıklı olup, öğretim süresi boyunca maliye alanının özgün konularında yoğunlaşmaktadır. Bunlara vergi hukuku, vergi sistemi, bütçe, mahalli idareler maliyesi ve mali yargı gibi dersler örnek olarak verilebilir.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin analitik düşünme yeteneğine sahip, tertipli, sabırlı, dikkatli, ayrıntı ile uğraşmaktan sıkılmayan, yerinde ve doğru kararlar verebilen ve kararların uygulanmasını izleyebilen kişiler olması gerekir.

Maliye bölümünü bitirenlerin unvanları, çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir.Kamu kesiminde çalışanlar, devlet harcamalarını denetleme görevi ve uygulama görevi yapanlar olarak iki gruba ayrılırlar. Ancak gerektiğinde uygulama görevi yapanlar denetleme görevi de yapabilirler. Kamu kesiminde özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda denetleme görevi yapan elemanlar Vergi Müfettişi olarak görev almaktadırlar. Uygulama görevi yapan elemanlar ise gelir uzmanı ve defterdarlık uzmanı gibi görevlere gelebilimektedirler. Bu elemanlar Belediye ve İl Özel İdarelerinin ilgili birimlerinde de görev alabilirler.

Maliye alanında eğitim görmüş olanlar Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmka üzere, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Mahalli İdareler, Sayıştay ve diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Bu alandan mezun olanlar büro açarak bağımsız da çalışabilirler.