duyurular

03

Mayıs

Staj Değerlendirme Hakkında

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

2022-2023 Güz Döneminde stajını tamamlayan öğrencilerin değerlendirilmesi UZEM üzerinden gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme 5 dakika sunum ve sözlü anlatım, 2 dakika soru-cevap olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

TARİH: 12.05.2023

SAAT: 11.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJhYTE0ZDAtMDZkNy00N2M5LTk5OWItYmM5ZGY2MWI3ZmNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%2272c3dcfc-51fb-4213-a2c4-c68b2d3759fb%22%7d
 

Stajını yapan öğrenciler aşağıda yer almaktadır. Değerlendirme tarihine kadar evraklarını BYS sistemi üzerinde tamamlamayan ya da eksik belge yükleyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-BATUHAN KANSIZ

-SENANUR KAÇMAZ

-BUSEGÜL SUNGUR

-ZORBEY İPEK (eksik belge)