duyurular

27

Aralık

Tek Pazar Programı Çağrısı Açıldı

KTUTTM

 

 

Program Adı:

Tek Pazar Programı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

Avrupa Birliği

Amacı:

Sosyal Ekonomi Ekosisteminde Ulusötesi İşbirlikler Yoluyla Sosyal Ekonomi KOBİ’leri ve Girişimcileri Yeşil Dönüşüm Çağrısı, sosyal ekonomi KOBİ'lerinin kapasite, beceri ve yönetimlerini geliştirip operasyonlarında yeşil dönüşüme katkı sağlayarak, AB Yeşil Mütabakat (Green Deal) tarafından belirlenen hedeflere ulaşmaları için güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Tüzel kişiler (kamu veya özel paydaşlar)
 • Aşağıda belirtilen ülkelerden birinde kurulmuş olmak,
  • AB Üye Ülkeleri
  • AB Üyesi Olmayan Ülkeler:
   • Listelenen AEA ülkeleri, Tek Pazar Programındaki ülkeler
   •  Ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde olan veya anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler (katılımcı ülkelerin listesi)
   • Ukrayna (revize edilmiş SMP Çalışma Programı 2022 Uygunluk Kriterleri bölümünde belirtildiği üzere)

Bütçesi:

Proje Başına Bütçe: 750.000 – 1.000.000 Avrodur.

Süresi:

24-36 ay

Son Başvuru Tarihi:

14 Şubat 2023 – 17:00 (Brüksel saati)

Nasıl Başvurulur? :

Funding & Tenders Portalı Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden doğrudan çevrimiçi olarak yapılmaktadır.

Programa Ait Özellikler:

Çağrı;

 • Yeşil dönüşümle ilgili olarak sosyal ekonomi KOBİ'lerinin ve girişimcilerin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için ulusötesi ve sektörler arası işbirliğini ve iyi uygulamaların değişimini destekleme,
 • Sosyal ekonomi KOBİ'lerinin ve girişimcilerin faaliyetlerini daha çevreci, yeşil dönüşüme yönelik ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmek için personel ve yönetimin kapasitelerini ve becerilerini artırma,
 • Kapasite geliştirme, kuluçka ve hızlandırma, danışmanlık hizmetleri ve koçluk yoluyla sürdürülebilir alternatiflerin ve yenilikçi çözümlerin benimsenmesini teşvik etme,
 • Bir yanda sosyal ekonomi kurumları ile diğer yanda ana akım işletmeler, akademi ve kamu yetkilileri arasında işbirliğini teşvik etme konularına öncelik vermektedir.

 

Teklifler, aşağıdaki koşullara uyan bir konsorsiyum (faydalanıcı; bağlı kuruluş değil) tarafından sunulmalıdır:

 • En az 3 farklı uygun ülkeden en az 6 bağımsız kuruluş,
 • Konsorsiyumda yer alan katılımcı ülke başına en az bir sosyal ekonomi aracısının konsorsiyumda yer alması (AB düzeyindeki çatı kuruluş olarak anılan destek kuruluşları için geçerli değildir.)
 • Sektörel üye federasyonlar ve dernekler veya sosyal ekonomi varlıklarını temsil eden ağlar gibi AB düzeyinde aktif olan en az bir ve en fazla iki destek kuruluşunun bulunması,

Ek olarak, aşağıda belirtilen türdeki kuruluşlar da konsorsiyumlara katılmaya teşvik edilebilir:

 • Sosyal ekonomi, ekonomik ilişkiler, sanayi, işbilriği kuruluşu, iş geliştirme hizmetleri, kuluçka, AB finansman fırsatları, sürdürülebilir finans, etki yatırımı veya ilgili alanlardan sorumlu veya bu alanlarda aktif olan bir kamu makamı adına hareket eden kamu makamları veya kuruluşları
 • Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde sosyal ekonomi dernekleri, federasyonlar, finans kurumları, etki yatırımcıları, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcılar, iş destek merkezleri, yenilik merkezleri, ticaret odaları gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar, sürdürülebilirlik alanında danışmanlık ve finansman danışmanlığı hizmetleri,
 • Sosyal ekonomi KOBİ'leri, ana akım KOBİ'ler ve daha büyük teşebbüsler ve finansal kurumlar dahil olmak üzere özel ve kâr amacı güden kuruluşlar,
 • Üniversiteler, araştırma ve teknoloji merkezleri dahil olmak üzere eğitim ve öğretim kurumları

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2022/call-fiche_smp-cosme-2022-see_en.pdf