duyurular

06

Ocak

ERA-MIN3 ERA-NET Cofund Projesi 2023 Yılı Çağrısı Açıldı!

KTUTTM

 

Program Adı:

ERA-MIN3 ERA-NET Cofund Projesi 2023 Yılı Çağrısı Açıldı!

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

Ufuk 2020

Amacı:

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Aşağıdaki kurum ve/veya kuruluşlar başvurabilirler:

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Proje yürütücülerinin;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler hariç) olmaları gerekmektedir.

Bütçesi:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için en fazla 1.500.000 TL
 • Özel kuruluşlar için en fazla 2.500.000 TL

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için %100
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar için %60
 • KOBİ'ler için %75

Süresi:

En fazla 36 ay

Son Başvuru Tarihi:

30 Mart 2023 17:00 (Orta Avrupa Saati).

Nasıl Başvurulur? :

Başvuru ulusal ve uluslararası olmak üzere 2 aşamalı gerçekleşecektir.

Uluslararası aşama son başvuru tarihi; 30 Mart 2023

Ulusal aşama son başvuru tarihi; 10 Nisan 2023

 

Uluslararası başvurular ERA-MIN3 web sayfası https://www.submission-era-min.eu/call2021/ üzerinden, Ulusal başvurular; https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Programa Ait Özellikler:

 • Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:

Konu 1: Keşif ve madencilikten hammadde temini

Konu 2: Döngüsel Ekonominin Güçlendirilmesi

Konu 3: İşleme, Üretim ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Konu 4: Sürdürülebilirlik için çevresel değerlendirme, iklim ve politika geliştirme

Konu 5: Sağlık, güvenlik ve kamuoyu algısında sosyal sürdürülebilirlik

 

 • 2023 Yılı Çağrısı için her bir proje konsorsiyumunun, 3 ülke kuralı gereği çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir.

 

 • Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası:

Azmi Serhat YILDIRIM

E-mail: azmiserhat.yildirim@tubitak.gov.tr

Tel.: 0312 298 1765

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://ufukavrupa.org.tr/sites/default/files/2022-12/ERA-MIN3%202023%20Yılı%20Çağrısı%20Süreç%20Dokümanı.pdf